θαρσεω • QARSEW • tharseō

Search: θαρσησον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θαρσησονθαρσέωθαρση·σον1aor act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θαρσησονθαρσέωθαρση·σον1aor act imp 2nd sg

θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαρσωθαρσ(ε)·ωθαρσουμαιθαρσ(ε)·ομαι
2ndθαρσειςθαρσ(ε)·ειςθαρσῃ, θαρσει[GNT][LXX], θαρσεισαιθαρσ(ε)·ῃ, θαρσ(ε)·ει classical, θαρσ(ε)·εσαι alt
3rdθαρσει[GNT][LXX]θαρσ(ε)·ειθαρσειταιθαρσ(ε)·εται
Pl1stθαρσουμενθαρσ(ε)·ομενθαρσουμεθαθαρσ(ε)·ομεθα
2ndθαρσειτε[GNT][LXX]θαρσ(ε)·ετεθαρσεισθεθαρσ(ε)·εσθε
3rdθαρσουσιν, θαρσουσιθαρσ(ε)·ουσι(ν)θαρσουνταιθαρσ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαρσωθαρσ(ε)·ωθαρσωμαιθαρσ(ε)·ωμαι
2ndθαρσῃςθαρσ(ε)·ῃςθαρσῃθαρσ(ε)·ῃ
3rdθαρσῃθαρσ(ε)·ῃθαρσηταιθαρσ(ε)·ηται
Pl1stθαρσωμενθαρσ(ε)·ωμενθαρσωμεθαθαρσ(ε)·ωμεθα
2ndθαρσητεθαρσ(ε)·ητεθαρσησθεθαρσ(ε)·ησθε
3rdθαρσωσιν, θαρσωσιθαρσ(ε)·ωσι(ν)θαρσωνταιθαρσ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαρσοιμιθαρσ(ε)·οιμιθαρσοιμηνθαρσ(ε)·οιμην
2ndθαρσοιςθαρσ(ε)·οιςθαρσοιοθαρσ(ε)·οιο
3rdθαρσοιθαρσ(ε)·οιθαρσοιτοθαρσ(ε)·οιτο
Pl1stθαρσοιμενθαρσ(ε)·οιμενθαρσοιμεθαθαρσ(ε)·οιμεθα
2ndθαρσοιτεθαρσ(ε)·οιτεθαρσοισθεθαρσ(ε)·οισθε
3rdθαρσοιεν, θαρσοισανθαρσ(ε)·οιεν, θαρσ(ε)·οισαν altθαρσοιντοθαρσ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθαρσει[GNT][LXX]θαρσ(ε)·εθαρσουθαρσ(ε)·ου
3rdθαρσειτωθαρσ(ε)·ετωθαρσεισθωθαρσ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndθαρσειτε[GNT][LXX]θαρσ(ε)·ετεθαρσεισθεθαρσ(ε)·εσθε
3rdθαρσειτωσαν, θαρσουντωνθαρσ(ε)·ετωσαν, θαρσ(ε)·οντων classicalθαρσεισθωσαν, θαρσεισθωνθαρσ(ε)·εσθωσαν, θαρσ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θαρσειν​θαρσ(ε)·ειν​θαρσεισθαι​θαρσ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαρσουσαθαρσουνθαρσ(ε)·ουσ·αθαρσ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomθαρσωνθαρσ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accθαρσουσανθαρσουνταθαρσ(ε)·ουσ·ανθαρσ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datθαρσουσῃθαρσουντιθαρσ(ε)·ουσ·ῃθαρσ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genθαρσουσηςθαρσουντοςθαρσ(ε)·ουσ·ηςθαρσ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocθαρσουσαιθαρσουντεςθαρσουνταθαρσ(ε)·ουσ·αιθαρσ(ε)·ο[υ]ντ·εςθαρσ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθαρσουσαςθαρσουνταςθαρσ(ε)·ουσ·αςθαρσ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datθαρσουσαιςθαρσουσι, θαρσουσινθαρσ(ε)·ουσ·αιςθαρσ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genθαρσουσωνθαρσουντωνθαρσ(ε)·ουσ·ωνθαρσ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαρσουμενηθαρσουμενεθαρσ(ε)·ομεν·ηθαρσ(ε)·ομεν·ε
Nomθαρσουμενοςθαρσ(ε)·ομεν·ος
Accθαρσουμενηνθαρσουμενονθαρσ(ε)·ομεν·ηνθαρσ(ε)·ομεν·ον
Datθαρσουμενῃθαρσουμενῳθαρσ(ε)·ομεν·ῃθαρσ(ε)·ομεν·ῳ
Genθαρσουμενηςθαρσουμενουθαρσ(ε)·ομεν·ηςθαρσ(ε)·ομεν·ου
PlVocθαρσουμεναιθαρσουμενοιθαρσουμεναθαρσ(ε)·ομεν·αιθαρσ(ε)·ομεν·οιθαρσ(ε)·ομεν·α
Nom
Accθαρσουμεναςθαρσουμενουςθαρσ(ε)·ομεν·αςθαρσ(ε)·ομεν·ους
Datθαρσουμεναιςθαρσουμενοιςθαρσ(ε)·ομεν·αιςθαρσ(ε)·ομεν·οις
Genθαρσουμενωνθαρσουμενωνθαρσ(ε)·ομεν·ωνθαρσ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθαρσουνε·θαρσ(ε)·ονεθαρσουμηνε·θαρσ(ε)·ομην
2ndεθαρσειςε·θαρσ(ε)·εςεθαρσουε·θαρσ(ε)·ου
3rdεθαρσειε·θαρσ(ε)·εεθαρσειτοε·θαρσ(ε)·ετο
Pl1stεθαρσουμενε·θαρσ(ε)·ομενεθαρσουμεθαε·θαρσ(ε)·ομεθα
2ndεθαρσειτεε·θαρσ(ε)·ετεεθαρσεισθεε·θαρσ(ε)·εσθε
3rdεθαρσουν, εθαρσουσανε·θαρσ(ε)·ον, ε·θαρσ(ε)·οσαν altεθαρσουντοε·θαρσ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθαρσησαε·θαρση·σαεθαρσησαμηνε·θαρση·σαμην
2ndεθαρσησαςε·θαρση·σαςεθαρσησωε·θαρση·σω
3rdεθαρσησεν, εθαρσησεε·θαρση·σε(ν)εθαρσησατοε·θαρση·σατο
Pl1stεθαρσησαμενε·θαρση·σαμενεθαρσησαμεθαε·θαρση·σαμεθα
2ndεθαρσησατεε·θαρση·σατεεθαρσησασθεε·θαρση·σασθε
3rdεθαρσησανε·θαρση·σανεθαρσησαντοε·θαρση·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαρσησωθαρση·σωθαρσησωμαιθαρση·σωμαι
2ndθαρσησῃςθαρση·σῃςθαρσησῃθαρση·σῃ
3rdθαρσησῃθαρση·σῃθαρσησηταιθαρση·σηται
Pl1stθαρσησωμενθαρση·σωμενθαρσησωμεθαθαρση·σωμεθα
2ndθαρσησητεθαρση·σητεθαρσησησθεθαρση·σησθε
3rdθαρσησωσιν, θαρσησωσιθαρση·σωσι(ν)θαρσησωνταιθαρση·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαρσησαιμιθαρση·σαιμιθαρσησαιμηνθαρση·σαιμην
2ndθαρσησαις, θαρσησειαςθαρση·σαις, θαρση·σειας classicalθαρσησαιοθαρση·σαιο
3rdθαρσησαι, θαρσησειεθαρση·σαι, θαρση·σειε classicalθαρσησαιτοθαρση·σαιτο
Pl1stθαρσησαιμενθαρση·σαιμενθαρσησαιμεθαθαρση·σαιμεθα
2ndθαρσησαιτεθαρση·σαιτεθαρσησαισθεθαρση·σαισθε
3rdθαρσησαιεν, θαρσησαισαν, θαρσησειαν, θαρσησειενθαρση·σαιεν, θαρση·σαισαν alt, θαρση·σειαν classical, θαρση·σειεν classicalθαρσησαιντοθαρση·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθαρσησον[LXX]θαρση·σονθαρσησαιθαρση·σαι
3rdθαρσησατωθαρση·σατωθαρσησασθωθαρση·σασθω
Pl1st
2ndθαρσησατε[LXX]θαρση·σατεθαρσησασθεθαρση·σασθε
3rdθαρσησατωσαν, θαρσησαντωνθαρση·σατωσαν, θαρση·σαντων classicalθαρσησασθωσαν, θαρσησασθωνθαρση·σασθωσαν, θαρση·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θαρσησαι​θαρση·σαι​θαρσησασθαι​θαρση·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαρσησασαθαρσησαςθαρσησανθαρση·σασ·αθαρση·σα[ντ]·ςθαρση·σαν[τ]
Nom
Accθαρσησασανθαρσησανταθαρση·σασ·ανθαρση·σαντ·α
Datθαρσησασῃθαρσησαντιθαρση·σασ·ῃθαρση·σαντ·ι
Genθαρσησασηςθαρσησαντοςθαρση·σασ·ηςθαρση·σαντ·ος
PlVocθαρσησασαιθαρσησαντεςθαρσησανταθαρση·σασ·αιθαρση·σαντ·εςθαρση·σαντ·α
Nom
Accθαρσησασαςθαρσησανταςθαρση·σασ·αςθαρση·σαντ·ας
Datθαρσησασαιςθαρσησασι, θαρσησασινθαρση·σασ·αιςθαρση·σα[ντ]·σι(ν)
Genθαρσησασωνθαρσησαντωνθαρση·σασ·ωνθαρση·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαρσησαμενηθαρσησαμενεθαρση·σαμεν·ηθαρση·σαμεν·ε
Nomθαρσησαμενοςθαρση·σαμεν·ος
Accθαρσησαμενηνθαρσησαμενονθαρση·σαμεν·ηνθαρση·σαμεν·ον
Datθαρσησαμενῃθαρσησαμενῳθαρση·σαμεν·ῃθαρση·σαμεν·ῳ
Genθαρσησαμενηςθαρσησαμενουθαρση·σαμεν·ηςθαρση·σαμεν·ου
PlVocθαρσησαμεναιθαρσησαμενοιθαρσησαμεναθαρση·σαμεν·αιθαρση·σαμεν·οιθαρση·σαμεν·α
Nom
Accθαρσησαμεναςθαρσησαμενουςθαρση·σαμεν·αςθαρση·σαμεν·ους
Datθαρσησαμεναιςθαρσησαμενοιςθαρση·σαμεν·αιςθαρση·σαμεν·οις
Genθαρσησαμενωνθαρσησαμενωνθαρση·σαμεν·ωνθαρση·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 00:52:42 EST