θαλπω • QALPW • thalpō

Search: θαλπῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θαλπῃ; θαλπῃ; θαλπῃθάλπωθαλπ·ῃ; θαλπ·ῃ; θαλπ·ῃpres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θαλπῃθάλπωθαλπ·ῃpres act sub 3rd sg
θαλπῃθάλπωθαλπ·ῃpres mp ind 2nd sg
θαλπῃθάλπωθαλπ·ῃpres mp sub 2nd sg

θάλπω (θαλπ-, θαλψ-, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαλπωθαλπ·ωθαλπομαιθαλπ·ομαι
2ndθαλπειςθαλπ·ειςθαλπῃ[GNT][LXX], θαλπει[GNT], θαλπεσαιθαλπ·ῃ, θαλπ·ει classical, θαλπ·εσαι alt
3rdθαλπει[GNT]θαλπ·ειθαλπεταιθαλπ·εται
Pl1stθαλπομενθαλπ·ομενθαλπομεθαθαλπ·ομεθα
2ndθαλπετεθαλπ·ετεθαλπεσθεθαλπ·εσθε
3rdθαλπουσιν, θαλπουσιθαλπ·ουσι(ν)θαλπονταιθαλπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαλπωθαλπ·ωθαλπωμαιθαλπ·ωμαι
2ndθαλπῃςθαλπ·ῃςθαλπῃ[GNT][LXX]θαλπ·ῃ
3rdθαλπῃ[GNT][LXX]θαλπ·ῃθαλπηταιθαλπ·ηται
Pl1stθαλπωμενθαλπ·ωμενθαλπωμεθαθαλπ·ωμεθα
2ndθαλπητεθαλπ·ητεθαλπησθεθαλπ·ησθε
3rdθαλπωσιν, θαλπωσιθαλπ·ωσι(ν)θαλπωνταιθαλπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαλποιμιθαλπ·οιμιθαλποιμηνθαλπ·οιμην
2ndθαλποιςθαλπ·οιςθαλποιοθαλπ·οιο
3rdθαλποιθαλπ·οιθαλποιτοθαλπ·οιτο
Pl1stθαλποιμενθαλπ·οιμενθαλποιμεθαθαλπ·οιμεθα
2ndθαλποιτεθαλπ·οιτεθαλποισθεθαλπ·οισθε
3rdθαλποιεν, θαλποισανθαλπ·οιεν, θαλπ·οισαν altθαλποιντοθαλπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθαλπεθαλπ·εθαλπουθαλπ·ου
3rdθαλπετωθαλπ·ετωθαλπεσθωθαλπ·εσθω
Pl1st
2ndθαλπετεθαλπ·ετεθαλπεσθεθαλπ·εσθε
3rdθαλπετωσαν, θαλποντωνθαλπ·ετωσαν, θαλπ·οντων classicalθαλπεσθωσαν, θαλπεσθωνθαλπ·εσθωσαν, θαλπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θαλπειν​θαλπ·ειν​θαλπεσθαι​θαλπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαλπουσα[LXX]θαλπονθαλπ·ουσ·αθαλπ·ο[υ]ν[τ]
Nomθαλπωνθαλπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accθαλπουσανθαλπονταθαλπ·ουσ·ανθαλπ·ο[υ]ντ·α
Datθαλπουσῃθαλποντιθαλπ·ουσ·ῃθαλπ·ο[υ]ντ·ι
Genθαλπουσηςθαλποντοςθαλπ·ουσ·ηςθαλπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocθαλπουσαιθαλποντεςθαλπονταθαλπ·ουσ·αιθαλπ·ο[υ]ντ·εςθαλπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθαλπουσαςθαλπονταςθαλπ·ουσ·αςθαλπ·ο[υ]ντ·ας
Datθαλπουσαιςθαλπουσι, θαλπουσινθαλπ·ουσ·αιςθαλπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genθαλπουσωνθαλποντωνθαλπ·ουσ·ωνθαλπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαλπομενηθαλπομενεθαλπ·ομεν·ηθαλπ·ομεν·ε
Nomθαλπομενοςθαλπ·ομεν·ος
Accθαλπομενηνθαλπομενονθαλπ·ομεν·ηνθαλπ·ομεν·ον
Datθαλπομενῃθαλπομενῳθαλπ·ομεν·ῃθαλπ·ομεν·ῳ
Genθαλπομενηςθαλπομενουθαλπ·ομεν·ηςθαλπ·ομεν·ου
PlVocθαλπομεναιθαλπομενοιθαλπομεναθαλπ·ομεν·αιθαλπ·ομεν·οιθαλπ·ομεν·α
Nom
Accθαλπομεναςθαλπομενουςθαλπ·ομεν·αςθαλπ·ομεν·ους
Datθαλπομεναιςθαλπομενοιςθαλπ·ομεν·αιςθαλπ·ομεν·οις
Genθαλπομενωνθαλπομενωνθαλπ·ομεν·ωνθαλπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθαλπονε·θαλπ·ονεθαλπομηνε·θαλπ·ομην
2ndεθαλπεςε·θαλπ·εςεθαλπουε·θαλπ·ου
3rdεθαλπεν, εθαλπεε·θαλπ·ε(ν)εθαλπετοε·θαλπ·ετο
Pl1stεθαλπομενε·θαλπ·ομενεθαλπομεθαε·θαλπ·ομεθα
2ndεθαλπετεε·θαλπ·ετεεθαλπεσθεε·θαλπ·εσθε
3rdεθαλπον, εθαλποσανε·θαλπ·ον, ε·θαλπ·οσαν altεθαλποντοε·θαλπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαλψωθαλπ·σωθαλψομαιθαλπ·σομαι
2ndθαλψειςθαλπ·σειςθαλψῃ, θαλψει[LXX], θαλψεσαιθαλπ·σῃ, θαλπ·σει classical, θαλπ·σεσαι alt
3rdθαλψει[LXX]θαλπ·σειθαλψεταιθαλπ·σεται
Pl1stθαλψομενθαλπ·σομενθαλψομεθαθαλπ·σομεθα
2ndθαλψετεθαλπ·σετεθαλψεσθεθαλπ·σεσθε
3rdθαλψουσιν, θαλψουσιθαλπ·σουσι(ν)θαλψονταιθαλπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαλψοιμιθαλπ·σοιμιθαλψοιμηνθαλπ·σοιμην
2ndθαλψοιςθαλπ·σοιςθαλψοιοθαλπ·σοιο
3rdθαλψοιθαλπ·σοιθαλψοιτοθαλπ·σοιτο
Pl1stθαλψοιμενθαλπ·σοιμενθαλψοιμεθαθαλπ·σοιμεθα
2ndθαλψοιτεθαλπ·σοιτεθαλψοισθεθαλπ·σοισθε
3rdθαλψοιενθαλπ·σοιενθαλψοιντοθαλπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θαλψειν​θαλπ·σειν​θαλψεσθαι​θαλπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαλψουσαθαλψονθαλπ·σουσ·αθαλπ·σο[υ]ν[τ]
Nomθαλψωνθαλπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accθαλψουσανθαλψονταθαλπ·σουσ·ανθαλπ·σο[υ]ντ·α
Datθαλψουσῃθαλψοντιθαλπ·σουσ·ῃθαλπ·σο[υ]ντ·ι
Genθαλψουσηςθαλψοντοςθαλπ·σουσ·ηςθαλπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocθαλψουσαιθαλψοντεςθαλψονταθαλπ·σουσ·αιθαλπ·σο[υ]ντ·εςθαλπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθαλψουσαςθαλψονταςθαλπ·σουσ·αςθαλπ·σο[υ]ντ·ας
Datθαλψουσαιςθαλψουσι, θαλψουσινθαλπ·σουσ·αιςθαλπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genθαλψουσωνθαλψοντωνθαλπ·σουσ·ωνθαλπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαλψομενηθαλψομενεθαλπ·σομεν·ηθαλπ·σομεν·ε
Nomθαλψομενοςθαλπ·σομεν·ος
Accθαλψομενηνθαλψομενονθαλπ·σομεν·ηνθαλπ·σομεν·ον
Datθαλψομενῃθαλψομενῳθαλπ·σομεν·ῃθαλπ·σομεν·ῳ
Genθαλψομενηςθαλψομενουθαλπ·σομεν·ηςθαλπ·σομεν·ου
PlVocθαλψομεναιθαλψομενοιθαλψομεναθαλπ·σομεν·αιθαλπ·σομεν·οιθαλπ·σομεν·α
Nom
Accθαλψομεναςθαλψομενουςθαλπ·σομεν·αςθαλπ·σομεν·ους
Datθαλψομεναιςθαλψομενοιςθαλπ·σομεν·αιςθαλπ·σομεν·οις
Genθαλψομενωνθαλψομενωνθαλπ·σομεν·ωνθαλπ·σομεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 02:29:18 EST