θυμιαω • QUMIAW • thumiaō

Search: θυμιασαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θυμιασαι; θυμιασαι; θυμιασαι; θυμιασαιθυμιάωθυμια·σαι; θυμια·σαι; θυμια·σαι; θυμι(α)·εσαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf; pres mp ind 2nd sg alt
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θυμιασαιθυμιάωθυμια·σαι1aor mp imp 2nd sg
θυμιασαιθυμιάωθυμια·σαι1aor act opt 3rd sg
θυμιασαιθυμιάωθυμια·σαι1aor act inf
θυμιασαιθυμιάωθυμι(α)·εσαιpres mp ind 2nd sg alt

θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυμιωθυμι(α)·ωθυμιωμαιθυμι(α)·ομαι
2ndθυμιᾳςθυμι(α)·ειςθυμιᾳ, θυμιασαι[GNT][LXX]θυμι(α)·ῃ, θυμι(α)·ει classical, θυμι(α)·εσαι alt
3rdθυμιᾳθυμι(α)·ειθυμιαταιθυμι(α)·εται
Pl1stθυμιωμεν[LXX]θυμι(α)·ομενθυμιωμεθαθυμι(α)·ομεθα
2ndθυμιατεθυμι(α)·ετεθυμιασθεθυμι(α)·εσθε
3rdθυμιωσιν[LXX], θυμιωσιθυμι(α)·ουσι(ν), θυμι(α)·ουσι(ν)θυμιωνταιθυμι(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυμιωθυμι(α)·ωθυμιωμαιθυμι(α)·ωμαι
2ndθυμιᾳςθυμι(α)·ῃςθυμιᾳθυμι(α)·ῃ
3rdθυμιᾳθυμι(α)·ῃθυμιαταιθυμι(α)·ηται
Pl1stθυμιωμεν[LXX]θυμι(α)·ωμενθυμιωμεθαθυμι(α)·ωμεθα
2ndθυμιατεθυμι(α)·ητεθυμιασθεθυμι(α)·ησθε
3rdθυμιωσιν[LXX], θυμιωσιθυμι(α)·ωσι(ν), θυμι(α)·ωσι(ν)θυμιωνταιθυμι(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυμιῳμιθυμι(α)·οιμιθυμιῳμηνθυμι(α)·οιμην
2ndθυμιῳςθυμι(α)·οιςθυμιῳοθυμι(α)·οιο
3rdθυμιῳθυμι(α)·οιθυμιῳτοθυμι(α)·οιτο
Pl1stθυμιῳμενθυμι(α)·οιμενθυμιῳμεθαθυμι(α)·οιμεθα
2ndθυμιῳτεθυμι(α)·οιτεθυμιῳσθεθυμι(α)·οισθε
3rdθυμιῳεν, θυμιῳσανθυμι(α)·οιεν, θυμι(α)·οισαν altθυμιῳντοθυμι(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθυμιαθυμι(α)·εθυμιωθυμι(α)·ου
3rdθυμιατωθυμι(α)·ετωθυμιασθωθυμι(α)·εσθω
Pl1st
2ndθυμιατεθυμι(α)·ετεθυμιασθεθυμι(α)·εσθε
3rdθυμιατωσαν, θυμιωντωνθυμι(α)·ετωσαν, θυμι(α)·οντων classicalθυμιασθωσαν, θυμιασθωνθυμι(α)·εσθωσαν, θυμι(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θυμιᾳν, θυμιαν[LXX]​θυμι(α)·ειν, θυμι(α)·ειν > θυμιανθυμιασθαι​θυμι(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμιωσαθυμιωνθυμι(α)·ουσ·αθυμι(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomθυμιωνθυμι(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accθυμιωσανθυμιωντα[LXX]θυμι(α)·ουσ·ανθυμι(α)·ο[υ]ντ·α
Datθυμιωσῃθυμιωντιθυμι(α)·ουσ·ῃθυμι(α)·ο[υ]ντ·ι
Genθυμιωσηςθυμιωντοςθυμι(α)·ουσ·ηςθυμι(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocθυμιωσαι[LXX]θυμιωντες[LXX]θυμιωντα[LXX]θυμι(α)·ουσ·αιθυμι(α)·ο[υ]ντ·εςθυμι(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθυμιωσαςθυμιωντας[LXX]θυμι(α)·ουσ·αςθυμι(α)·ο[υ]ντ·ας
Datθυμιωσαιςθυμιωσι, θυμιωσιν[LXX]θυμι(α)·ουσ·αιςθυμι(α)·ου[ντ]·σι(ν), θυμι(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genθυμιωσωνθυμιωντωνθυμι(α)·ουσ·ωνθυμι(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμιωμενηθυμιωμενεθυμι(α)·ομεν·ηθυμι(α)·ομεν·ε
Nomθυμιωμενοςθυμι(α)·ομεν·ος
Accθυμιωμενηνθυμιωμενονθυμι(α)·ομεν·ηνθυμι(α)·ομεν·ον
Datθυμιωμενῃθυμιωμενῳθυμι(α)·ομεν·ῃθυμι(α)·ομεν·ῳ
Genθυμιωμενηςθυμιωμενουθυμι(α)·ομεν·ηςθυμι(α)·ομεν·ου
PlVocθυμιωμεναιθυμιωμενοιθυμιωμεναθυμι(α)·ομεν·αιθυμι(α)·ομεν·οιθυμι(α)·ομεν·α
Nom
Accθυμιωμεναςθυμιωμενουςθυμι(α)·ομεν·αςθυμι(α)·ομεν·ους
Datθυμιωμεναιςθυμιωμενοιςθυμι(α)·ομεν·αιςθυμι(α)·ομεν·οις
Genθυμιωμενωνθυμιωμενωνθυμι(α)·ομεν·ωνθυμι(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθυμιων[LXX]ε·θυμι(α)·ονεθυμιωμηνε·θυμι(α)·ομην
2ndεθυμιαςε·θυμι(α)·εςεθυμιωε·θυμι(α)·ου
3rdεθυμια[LXX]ε·θυμι(α)·εεθυμιατοε·θυμι(α)·ετο
Pl1stεθυμιωμενε·θυμι(α)·ομενεθυμιωμεθαε·θυμι(α)·ομεθα
2ndεθυμιατε[LXX]ε·θυμι(α)·ετεεθυμιασθεε·θυμι(α)·εσθε
3rdεθυμιων[LXX], εθυμιωσαν[LXX]ε·θυμι(α)·ον, ε·θυμι(α)·οσαν altεθυμιωντοε·θυμι(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυμιασωθυμια·σωθυμιασομαιθυμια·σομαι
2ndθυμιασειςθυμια·σειςθυμιασῃ, θυμιασει[LXX], θυμιασεσαιθυμια·σῃ, θυμια·σει classical, θυμια·σεσαι alt
3rdθυμιασει[LXX]θυμια·σειθυμιασεταιθυμια·σεται
Pl1stθυμιασομενθυμια·σομενθυμιασομεθαθυμια·σομεθα
2ndθυμιασετε[LXX]θυμια·σετεθυμιασεσθεθυμια·σεσθε
3rdθυμιασουσιν, θυμιασουσιθυμια·σουσι(ν)θυμιασονταιθυμια·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυμιασοιμιθυμια·σοιμιθυμιασοιμηνθυμια·σοιμην
2ndθυμιασοιςθυμια·σοιςθυμιασοιοθυμια·σοιο
3rdθυμιασοιθυμια·σοιθυμιασοιτοθυμια·σοιτο
Pl1stθυμιασοιμενθυμια·σοιμενθυμιασοιμεθαθυμια·σοιμεθα
2ndθυμιασοιτεθυμια·σοιτεθυμιασοισθεθυμια·σοισθε
3rdθυμιασοιενθυμια·σοιενθυμιασοιντοθυμια·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θυμιασειν​θυμια·σειν​θυμιασεσθαι​θυμια·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμιασουσαθυμιασονθυμια·σουσ·αθυμια·σο[υ]ν[τ]
Nomθυμιασωνθυμια·σο[υ]ν[τ]·^
Accθυμιασουσανθυμιασονταθυμια·σουσ·ανθυμια·σο[υ]ντ·α
Datθυμιασουσῃθυμιασοντιθυμια·σουσ·ῃθυμια·σο[υ]ντ·ι
Genθυμιασουσηςθυμιασοντοςθυμια·σουσ·ηςθυμια·σο[υ]ντ·ος
PlVocθυμιασουσαιθυμιασοντεςθυμιασονταθυμια·σουσ·αιθυμια·σο[υ]ντ·εςθυμια·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθυμιασουσαςθυμιασονταςθυμια·σουσ·αςθυμια·σο[υ]ντ·ας
Datθυμιασουσαιςθυμιασουσι, θυμιασουσινθυμια·σουσ·αιςθυμια·σου[ντ]·σι(ν)
Genθυμιασουσωνθυμιασοντωνθυμια·σουσ·ωνθυμια·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμιασομενηθυμιασομενεθυμια·σομεν·ηθυμια·σομεν·ε
Nomθυμιασομενοςθυμια·σομεν·ος
Accθυμιασομενηνθυμιασομενονθυμια·σομεν·ηνθυμια·σομεν·ον
Datθυμιασομενῃθυμιασομενῳθυμια·σομεν·ῃθυμια·σομεν·ῳ
Genθυμιασομενηςθυμιασομενουθυμια·σομεν·ηςθυμια·σομεν·ου
PlVocθυμιασομεναιθυμιασομενοιθυμιασομεναθυμια·σομεν·αιθυμια·σομεν·οιθυμια·σομεν·α
Nom
Accθυμιασομεναςθυμιασομενουςθυμια·σομεν·αςθυμια·σομεν·ους
Datθυμιασομεναιςθυμιασομενοιςθυμια·σομεν·αιςθυμια·σομεν·οις
Genθυμιασομενωνθυμιασομενωνθυμια·σομεν·ωνθυμια·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθυμιασαε·θυμια·σαεθυμιασαμηνε·θυμια·σαμην
2ndεθυμιασαςε·θυμια·σαςεθυμιασωε·θυμια·σω
3rdεθυμιασεν[LXX], εθυμιασεε·θυμια·σε(ν), ε·θυμια·σε(ν)εθυμιασατοε·θυμια·σατο
Pl1stεθυμιασαμενε·θυμια·σαμενεθυμιασαμεθαε·θυμια·σαμεθα
2ndεθυμιασατε[LXX]ε·θυμια·σατεεθυμιασασθεε·θυμια·σασθε
3rdεθυμιασαν[LXX]ε·θυμια·σανεθυμιασαντοε·θυμια·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυμιασωθυμια·σωθυμιασωμαιθυμια·σωμαι
2ndθυμιασῃςθυμια·σῃςθυμιασῃθυμια·σῃ
3rdθυμιασῃθυμια·σῃθυμιασηταιθυμια·σηται
Pl1stθυμιασωμενθυμια·σωμενθυμιασωμεθαθυμια·σωμεθα
2ndθυμιασητεθυμια·σητεθυμιασησθεθυμια·σησθε
3rdθυμιασωσιν, θυμιασωσιθυμια·σωσι(ν)θυμιασωνταιθυμια·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυμιασαιμιθυμια·σαιμιθυμιασαιμηνθυμια·σαιμην
2ndθυμιασαις, θυμιασειαςθυμια·σαις, θυμια·σειας classicalθυμιασαιοθυμια·σαιο
3rdθυμιασαι[GNT][LXX], θυμιασειεθυμια·σαι, θυμια·σειε classicalθυμιασαιτοθυμια·σαιτο
Pl1stθυμιασαιμενθυμια·σαιμενθυμιασαιμεθαθυμια·σαιμεθα
2ndθυμιασαιτεθυμια·σαιτεθυμιασαισθεθυμια·σαισθε
3rdθυμιασαιεν, θυμιασαισαν, θυμιασειαν, θυμιασειενθυμια·σαιεν, θυμια·σαισαν alt, θυμια·σειαν classical, θυμια·σειεν classicalθυμιασαιντοθυμια·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθυμιασονθυμια·σονθυμιασαι[GNT][LXX]θυμια·σαι
3rdθυμιασατωθυμια·σατωθυμιασασθωθυμια·σασθω
Pl1st
2ndθυμιασατεθυμια·σατεθυμιασασθεθυμια·σασθε
3rdθυμιασατωσαν, θυμιασαντωνθυμια·σατωσαν, θυμια·σαντων classicalθυμιασασθωσαν, θυμιασασθωνθυμια·σασθωσαν, θυμια·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θυμιασαι[GNT][LXX]​θυμια·σαιθυμιασασθαι​θυμια·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμιασασαθυμιασαςθυμιασανθυμια·σασ·αθυμια·σα[ντ]·ςθυμια·σαν[τ]
Nom
Accθυμιασασανθυμιασανταθυμια·σασ·ανθυμια·σαντ·α
Datθυμιασασῃθυμιασαντιθυμια·σασ·ῃθυμια·σαντ·ι
Genθυμιασασηςθυμιασαντοςθυμια·σασ·ηςθυμια·σαντ·ος
PlVocθυμιασασαιθυμιασαντεςθυμιασανταθυμια·σασ·αιθυμια·σαντ·εςθυμια·σαντ·α
Nom
Accθυμιασασαςθυμιασανταςθυμια·σασ·αςθυμια·σαντ·ας
Datθυμιασασαιςθυμιασασι, θυμιασασινθυμια·σασ·αιςθυμια·σα[ντ]·σι(ν)
Genθυμιασασωνθυμιασαντωνθυμια·σασ·ωνθυμια·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμιασαμενηθυμιασαμενεθυμια·σαμεν·ηθυμια·σαμεν·ε
Nomθυμιασαμενοςθυμια·σαμεν·ος
Accθυμιασαμενηνθυμιασαμενονθυμια·σαμεν·ηνθυμια·σαμεν·ον
Datθυμιασαμενῃθυμιασαμενῳθυμια·σαμεν·ῃθυμια·σαμεν·ῳ
Genθυμιασαμενηςθυμιασαμενουθυμια·σαμεν·ηςθυμια·σαμεν·ου
PlVocθυμιασαμεναιθυμιασαμενοιθυμιασαμεναθυμια·σαμεν·αιθυμια·σαμεν·οιθυμια·σαμεν·α
Nom
Accθυμιασαμεναςθυμιασαμενουςθυμια·σαμεν·αςθυμια·σαμεν·ους
Datθυμιασαμεναιςθυμιασαμενοιςθυμια·σαμεν·αιςθυμια·σαμεν·οις
Genθυμιασαμενωνθυμιασαμενωνθυμια·σαμεν·ωνθυμια·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθυμιαμαιτεθυμια·μαι
2ndτεθυμιασαιτεθυμια·σαι
3rdτεθυμιαταιτεθυμια·ται
Pl1stτεθυμιαμεθατεθυμια·μεθα
2ndτεθυμιασθετεθυμια·σθε
3rdτεθυμιανταιτεθυμια·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθυμιασομαιτεθυμια·σομαι
2ndτεθυμιασῃ, τεθυμιασειτεθυμια·σῃ, τεθυμια·σει classical
3rdτεθυμιασεταιτεθυμια·σεται
Pl1stτεθυμιασομεθατεθυμια·σομεθα
2ndτεθυμιασεσθετεθυμια·σεσθε
3rdτεθυμιασονταιτεθυμια·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθυμιασοιμηντεθυμια·σοιμην
2ndτεθυμιασοιοτεθυμια·σοιο
3rdτεθυμιασοιτοτεθυμια·σοιτο
Pl1stτεθυμιασοιμεθατεθυμια·σοιμεθα
2ndτεθυμιασοισθετεθυμια·σοισθε
3rdτεθυμιασοιντοτεθυμια·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθυμιασοτεθυμια·σο
3rdτεθυμιασθωτεθυμια·σθω
Pl1st
2ndτεθυμιασθετεθυμια·σθε
3rdτεθυμιασθωσαν, τεθυμιασθωντεθυμια·σθωσαν, τεθυμια·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθυμιασθαι​τεθυμια·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθυμιασεσθαι​τεθυμια·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθυμιαμενη[LXX]τεθυμιαμενετεθυμια·μεν·ητεθυμια·μεν·ε
Nomτεθυμιαμενοςτεθυμια·μεν·ος
Accτεθυμιαμενηντεθυμιαμενοντεθυμια·μεν·ηντεθυμια·μεν·ον
Datτεθυμιαμενῃτεθυμιαμενῳτεθυμια·μεν·ῃτεθυμια·μεν·ῳ
Genτεθυμιαμενηςτεθυμιαμενουτεθυμια·μεν·ηςτεθυμια·μεν·ου
PlVocτεθυμιαμεναιτεθυμιαμενοιτεθυμιαμενατεθυμια·μεν·αιτεθυμια·μεν·οιτεθυμια·μεν·α
Nom
Accτεθυμιαμεναςτεθυμιαμενουςτεθυμια·μεν·αςτεθυμια·μεν·ους
Datτεθυμιαμεναιςτεθυμιαμενοιςτεθυμια·μεν·αιςτεθυμια·μεν·οις
Genτεθυμιαμενωντεθυμιαμενωντεθυμια·μεν·ωντεθυμια·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθυμιαμηνε·τεθυμια·μην
2ndετεθυμιασοε·τεθυμια·σο
3rdετεθυμιατοε·τεθυμια·το
Pl1stετεθυμιαμεθαε·τεθυμια·μεθα
2ndετεθυμιασθεε·τεθυμια·σθε
3rdετεθυμιαντοε·τεθυμια·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθυμιαμην[ε]·τεθυμια·μην
2ndτεθυμιασο[ε]·τεθυμια·σο
3rdτεθυμιατο[ε]·τεθυμια·το
Pl1stτεθυμιαμεθα[ε]·τεθυμια·μεθα
2ndτεθυμιασθε[ε]·τεθυμια·σθε
3rdτεθυμιαντο[ε]·τεθυμια·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθυμιαθηνε·θυμια·θην
2ndεθυμιαθηςε·θυμια·θης
3rdεθυμιαθηε·θυμια·θη
Pl1stεθυμιαθημενε·θυμια·θημεν
2ndεθυμιαθητεε·θυμια·θητε
3rdεθυμιαθησανε·θυμια·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθυμιαθησομαιθυμια·θησομαι
2ndθυμιαθησῃ, θυμιαθησειθυμια·θησῃ, θυμια·θησει classical
3rdθυμιαθησεταιθυμια·θησεται
Pl1stθυμιαθησομεθαθυμια·θησομεθα
2ndθυμιαθησεσθεθυμια·θησεσθε
3rdθυμιαθησονταιθυμια·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθυμιαθωθυμια·θω
2ndθυμιαθῃςθυμια·θῃς
3rdθυμιαθῃθυμια·θῃ
Pl1stθυμιαθωμενθυμια·θωμεν
2ndθυμιαθητεθυμια·θητε
3rdθυμιαθωσιν, θυμιαθωσιθυμια·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθυμιαθειηνθυμια·θειην
2ndθυμιαθειηςθυμια·θειης
3rdθυμιαθειηθυμια·θειη
Pl1stθυμιαθειημεν, θυμιαθειμενθυμια·θειημεν, θυμια·θειμεν classical
2ndθυμιαθειητε, θυμιαθειτεθυμια·θειητε, θυμια·θειτε classical
3rdθυμιαθειησαν, θυμιαθειενθυμια·θειησαν, θυμια·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθυμιαθησοιμηνθυμια·θησοιμην
2ndθυμιαθησοιοθυμια·θησοιο
3rdθυμιαθησοιτοθυμια·θησοιτο
Pl1stθυμιαθησοιμεθαθυμια·θησοιμεθα
2ndθυμιαθησοισθεθυμια·θησοισθε
3rdθυμιαθησοιντοθυμια·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθυμιαθητιθυμια·θητι
3rdθυμιαθητω[LXX]θυμια·θητω
Pl1st
2ndθυμιαθητεθυμια·θητε
3rdθυμιαθητωσαν, θυμιαθεντωνθυμια·θητωσαν, θυμια·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θυμιαθηναι[LXX]​θυμια·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θυμιαθησεσθαι​θυμια·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμιαθεισαθυμιαθειςθυμιαθενθυμια·θεισ·αθυμια·θει[ντ]·ςθυμια·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθυμιαθεισανθυμιαθενταθυμια·θεισ·ανθυμια·θε[ι]ντ·α
Datθυμιαθεισῃθυμιαθεντιθυμια·θεισ·ῃθυμια·θε[ι]ντ·ι
Genθυμιαθεισηςθυμιαθεντοςθυμια·θεισ·ηςθυμια·θε[ι]ντ·ος
PlVocθυμιαθεισαιθυμιαθεντεςθυμιαθενταθυμια·θεισ·αιθυμια·θε[ι]ντ·εςθυμια·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθυμιαθεισαςθυμιαθενταςθυμια·θεισ·αςθυμια·θε[ι]ντ·ας
Datθυμιαθεισαιςθυμιαθεισι, θυμιαθεισινθυμια·θεισ·αιςθυμια·θει[ντ]·σι(ν)
Genθυμιαθεισωνθυμιαθεντωνθυμια·θεισ·ωνθυμια·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυμιαθησομενηθυμιαθησομενεθυμια·θησομεν·ηθυμια·θησομεν·ε
Nomθυμιαθησομενοςθυμια·θησομεν·ος
Accθυμιαθησομενηνθυμιαθησομενονθυμια·θησομεν·ηνθυμια·θησομεν·ον
Datθυμιαθησομενῃθυμιαθησομενῳθυμια·θησομεν·ῃθυμια·θησομεν·ῳ
Genθυμιαθησομενηςθυμιαθησομενουθυμια·θησομεν·ηςθυμια·θησομεν·ου
PlVocθυμιαθησομεναιθυμιαθησομενοιθυμιαθησομεναθυμια·θησομεν·αιθυμια·θησομεν·οιθυμια·θησομεν·α
Nom
Accθυμιαθησομεναςθυμιαθησομενουςθυμια·θησομεν·αςθυμια·θησομεν·ους
Datθυμιαθησομεναιςθυμιαθησομενοιςθυμια·θησομεν·αιςθυμια·θησομεν·οις
Genθυμιαθησομενωνθυμιαθησομενωνθυμια·θησομεν·ωνθυμια·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 02:08:51 EST