θρονος • QRONOS • thronos

Search: θρονου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θρονουθρόνοςθρον·ου(mas) gen sg

θρόνος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθρονεθρον·ε
Nomθρονος[GNT][LXX]θρον·ος
Accθρονον[GNT][LXX]θρον·ον
Datθρονῳ[GNT][LXX]θρον·ῳ
Genθρονου[GNT][LXX]θρον·ου
PlVocθρονοι[GNT][LXX]θρον·οι
Nom
Accθρονους[GNT][LXX]θρον·ους
Datθρονοις[LXX]θρον·οις
Genθρονων[GNT][LXX]θρον·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 11:15:04 EDT