θρηνεω • QRHNEW • thrēneō

Search: θρηνηθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θρηνηθησεταιθρηνέωθρηνη·θησεταιfut θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θρηνηθησεταιθρηνέωθρηνη·θησεταιfut θη ind 3rd sg

θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθρηνωθρην(ε)·ωθρηνουμαιθρην(ε)·ομαι
2ndθρηνειςθρην(ε)·ειςθρηνῃ, θρηνει, θρηνεισαιθρην(ε)·ῃ, θρην(ε)·ει classical, θρην(ε)·εσαι alt
3rdθρηνειθρην(ε)·ειθρηνειταιθρην(ε)·εται
Pl1stθρηνουμενθρην(ε)·ομενθρηνουμεθαθρην(ε)·ομεθα
2ndθρηνειτε[LXX]θρην(ε)·ετεθρηνεισθεθρην(ε)·εσθε
3rdθρηνουσιν, θρηνουσιθρην(ε)·ουσι(ν)θρηνουνταιθρην(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθρηνωθρην(ε)·ωθρηνωμαιθρην(ε)·ωμαι
2ndθρηνῃςθρην(ε)·ῃςθρηνῃθρην(ε)·ῃ
3rdθρηνῃθρην(ε)·ῃθρηνηταιθρην(ε)·ηται
Pl1stθρηνωμενθρην(ε)·ωμενθρηνωμεθαθρην(ε)·ωμεθα
2ndθρηνητεθρην(ε)·ητεθρηνησθεθρην(ε)·ησθε
3rdθρηνωσιν, θρηνωσιθρην(ε)·ωσι(ν)θρηνωνταιθρην(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθρηνοιμιθρην(ε)·οιμιθρηνοιμηνθρην(ε)·οιμην
2ndθρηνοις[LXX]θρην(ε)·οιςθρηνοιοθρην(ε)·οιο
3rdθρηνοιθρην(ε)·οιθρηνοιτοθρην(ε)·οιτο
Pl1stθρηνοιμενθρην(ε)·οιμενθρηνοιμεθαθρην(ε)·οιμεθα
2ndθρηνοιτεθρην(ε)·οιτεθρηνοισθεθρην(ε)·οισθε
3rdθρηνοιεν, θρηνοισανθρην(ε)·οιεν, θρην(ε)·οισαν altθρηνοιντοθρην(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθρηνειθρην(ε)·εθρηνου[LXX]θρην(ε)·ου
3rdθρηνειτω[LXX]θρην(ε)·ετωθρηνεισθωθρην(ε)·εσθω
Pl1st
2ndθρηνειτε[LXX]θρην(ε)·ετεθρηνεισθεθρην(ε)·εσθε
3rdθρηνειτωσαν, θρηνουντων[LXX]θρην(ε)·ετωσαν, θρην(ε)·οντων classicalθρηνεισθωσαν, θρηνεισθωνθρην(ε)·εσθωσαν, θρην(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θρηνειν[LXX]​θρην(ε)·εινθρηνεισθαι​θρην(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθρηνουσα[LXX]θρηνουνθρην(ε)·ουσ·αθρην(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomθρηνων[LXX]θρην(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accθρηνουσανθρηνουνταθρην(ε)·ουσ·ανθρην(ε)·ο[υ]ντ·α
Datθρηνουσῃθρηνουντιθρην(ε)·ουσ·ῃθρην(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genθρηνουσηςθρηνουντοςθρην(ε)·ουσ·ηςθρην(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocθρηνουσαι[LXX]θρηνουντεςθρηνουνταθρην(ε)·ουσ·αιθρην(ε)·ο[υ]ντ·εςθρην(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθρηνουσας[LXX]θρηνουνταςθρην(ε)·ουσ·αςθρην(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datθρηνουσαιςθρηνουσι, θρηνουσινθρην(ε)·ουσ·αιςθρην(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genθρηνουσωνθρηνουντων[LXX]θρην(ε)·ουσ·ωνθρην(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθρηνουμενηθρηνουμενεθρην(ε)·ομεν·ηθρην(ε)·ομεν·ε
Nomθρηνουμενοςθρην(ε)·ομεν·ος
Accθρηνουμενηνθρηνουμενονθρην(ε)·ομεν·ηνθρην(ε)·ομεν·ον
Datθρηνουμενῃθρηνουμενῳθρην(ε)·ομεν·ῃθρην(ε)·ομεν·ῳ
Genθρηνουμενηςθρηνουμενουθρην(ε)·ομεν·ηςθρην(ε)·ομεν·ου
PlVocθρηνουμεναιθρηνουμενοιθρηνουμεναθρην(ε)·ομεν·αιθρην(ε)·ομεν·οιθρην(ε)·ομεν·α
Nom
Accθρηνουμεναςθρηνουμενουςθρην(ε)·ομεν·αςθρην(ε)·ομεν·ους
Datθρηνουμεναιςθρηνουμενοιςθρην(ε)·ομεν·αιςθρην(ε)·ομεν·οις
Genθρηνουμενων[LXX]θρηνουμενων[LXX]θρην(ε)·ομεν·ωνθρην(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθρηνουν[GNT]ε·θρην(ε)·ονεθρηνουμηνε·θρην(ε)·ομην
2ndεθρηνειςε·θρην(ε)·εςεθρηνουε·θρην(ε)·ου
3rdεθρηνει[LXX]ε·θρην(ε)·εεθρηνειτοε·θρην(ε)·ετο
Pl1stεθρηνουμενε·θρην(ε)·ομενεθρηνουμεθαε·θρην(ε)·ομεθα
2ndεθρηνειτεε·θρην(ε)·ετεεθρηνεισθεε·θρην(ε)·εσθε
3rdεθρηνουν[GNT], εθρηνουσαν[LXX]ε·θρην(ε)·ον, ε·θρην(ε)·οσαν altεθρηνουντοε·θρην(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθρηνησωθρηνη·σωθρηνησομαιθρηνη·σομαι
2ndθρηνησεις[LXX]θρηνη·σειςθρηνησῃ, θρηνησει[LXX], θρηνησεσαιθρηνη·σῃ, θρηνη·σει classical, θρηνη·σεσαι alt
3rdθρηνησει[LXX]θρηνη·σειθρηνησεταιθρηνη·σεται
Pl1stθρηνησομενθρηνη·σομενθρηνησομεθαθρηνη·σομεθα
2ndθρηνησετε[GNT]θρηνη·σετεθρηνησεσθεθρηνη·σεσθε
3rdθρηνησουσιν[LXX], θρηνησουσιθρηνη·σουσι(ν), θρηνη·σουσι(ν)θρηνησονταιθρηνη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθρηνησοιμιθρηνη·σοιμιθρηνησοιμηνθρηνη·σοιμην
2ndθρηνησοιςθρηνη·σοιςθρηνησοιοθρηνη·σοιο
3rdθρηνησοιθρηνη·σοιθρηνησοιτοθρηνη·σοιτο
Pl1stθρηνησοιμενθρηνη·σοιμενθρηνησοιμεθαθρηνη·σοιμεθα
2ndθρηνησοιτεθρηνη·σοιτεθρηνησοισθεθρηνη·σοισθε
3rdθρηνησοιενθρηνη·σοιενθρηνησοιντοθρηνη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θρηνησειν​θρηνη·σειν​θρηνησεσθαι​θρηνη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθρηνησουσαθρηνησον[LXX]θρηνη·σουσ·αθρηνη·σο[υ]ν[τ]
Nomθρηνησωνθρηνη·σο[υ]ν[τ]·^
Accθρηνησουσανθρηνησονταθρηνη·σουσ·ανθρηνη·σο[υ]ντ·α
Datθρηνησουσῃθρηνησοντιθρηνη·σουσ·ῃθρηνη·σο[υ]ντ·ι
Genθρηνησουσηςθρηνησοντοςθρηνη·σουσ·ηςθρηνη·σο[υ]ντ·ος
PlVocθρηνησουσαιθρηνησοντεςθρηνησονταθρηνη·σουσ·αιθρηνη·σο[υ]ντ·εςθρηνη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθρηνησουσαςθρηνησονταςθρηνη·σουσ·αςθρηνη·σο[υ]ντ·ας
Datθρηνησουσαιςθρηνησουσι, θρηνησουσιν[LXX]θρηνη·σουσ·αιςθρηνη·σου[ντ]·σι(ν), θρηνη·σου[ντ]·σι(ν)
Genθρηνησουσωνθρηνησοντωνθρηνη·σουσ·ωνθρηνη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθρηνησομενηθρηνησομενεθρηνη·σομεν·ηθρηνη·σομεν·ε
Nomθρηνησομενοςθρηνη·σομεν·ος
Accθρηνησομενηνθρηνησομενονθρηνη·σομεν·ηνθρηνη·σομεν·ον
Datθρηνησομενῃθρηνησομενῳθρηνη·σομεν·ῃθρηνη·σομεν·ῳ
Genθρηνησομενηςθρηνησομενουθρηνη·σομεν·ηςθρηνη·σομεν·ου
PlVocθρηνησομεναιθρηνησομενοιθρηνησομεναθρηνη·σομεν·αιθρηνη·σομεν·οιθρηνη·σομεν·α
Nom
Accθρηνησομεναςθρηνησομενουςθρηνη·σομεν·αςθρηνη·σομεν·ους
Datθρηνησομεναιςθρηνησομενοιςθρηνη·σομεν·αιςθρηνη·σομεν·οις
Genθρηνησομενωνθρηνησομενωνθρηνη·σομεν·ωνθρηνη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθρηνησαε·θρηνη·σαεθρηνησαμηνε·θρηνη·σαμην
2ndεθρηνησαςε·θρηνη·σαςεθρηνησωε·θρηνη·σω
3rdεθρηνησεν[LXX], εθρηνησεε·θρηνη·σε(ν), ε·θρηνη·σε(ν)εθρηνησατοε·θρηνη·σατο
Pl1stεθρηνησαμεν[GNT]ε·θρηνη·σαμενεθρηνησαμεθαε·θρηνη·σαμεθα
2ndεθρηνησατεε·θρηνη·σατεεθρηνησασθεε·θρηνη·σασθε
3rdεθρηνησανε·θρηνη·σανεθρηνησαντοε·θρηνη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθρηνησωθρηνη·σωθρηνησωμαιθρηνη·σωμαι
2ndθρηνησῃςθρηνη·σῃςθρηνησῃθρηνη·σῃ
3rdθρηνησῃθρηνη·σῃθρηνησηταιθρηνη·σηται
Pl1stθρηνησωμενθρηνη·σωμενθρηνησωμεθαθρηνη·σωμεθα
2ndθρηνησητεθρηνη·σητεθρηνησησθεθρηνη·σησθε
3rdθρηνησωσιν, θρηνησωσιθρηνη·σωσι(ν)θρηνησωνταιθρηνη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθρηνησαιμιθρηνη·σαιμιθρηνησαιμηνθρηνη·σαιμην
2ndθρηνησαις, θρηνησειαςθρηνη·σαις, θρηνη·σειας classicalθρηνησαιοθρηνη·σαιο
3rdθρηνησαι, θρηνησειεθρηνη·σαι, θρηνη·σειε classicalθρηνησαιτοθρηνη·σαιτο
Pl1stθρηνησαιμενθρηνη·σαιμενθρηνησαιμεθαθρηνη·σαιμεθα
2ndθρηνησαιτεθρηνη·σαιτεθρηνησαισθεθρηνη·σαισθε
3rdθρηνησαιεν, θρηνησαισαν, θρηνησειαν, θρηνησειενθρηνη·σαιεν, θρηνη·σαισαν alt, θρηνη·σειαν classical, θρηνη·σειεν classicalθρηνησαιντοθρηνη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθρηνησον[LXX]θρηνη·σονθρηνησαιθρηνη·σαι
3rdθρηνησατωθρηνη·σατωθρηνησασθωθρηνη·σασθω
Pl1st
2ndθρηνησατε[LXX]θρηνη·σατεθρηνησασθεθρηνη·σασθε
3rdθρηνησατωσαν, θρηνησαντωνθρηνη·σατωσαν, θρηνη·σαντων classicalθρηνησασθωσαν, θρηνησασθωνθρηνη·σασθωσαν, θρηνη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θρηνησαι​θρηνη·σαι​θρηνησασθαι​θρηνη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθρηνησασαθρηνησαςθρηνησανθρηνη·σασ·αθρηνη·σα[ντ]·ςθρηνη·σαν[τ]
Nom
Accθρηνησασανθρηνησανταθρηνη·σασ·ανθρηνη·σαντ·α
Datθρηνησασῃθρηνησαντιθρηνη·σασ·ῃθρηνη·σαντ·ι
Genθρηνησασηςθρηνησαντοςθρηνη·σασ·ηςθρηνη·σαντ·ος
PlVocθρηνησασαιθρηνησαντεςθρηνησανταθρηνη·σασ·αιθρηνη·σαντ·εςθρηνη·σαντ·α
Nom
Accθρηνησασαςθρηνησανταςθρηνη·σασ·αςθρηνη·σαντ·ας
Datθρηνησασαιςθρηνησασι, θρηνησασινθρηνη·σασ·αιςθρηνη·σα[ντ]·σι(ν)
Genθρηνησασωνθρηνησαντωνθρηνη·σασ·ωνθρηνη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθρηνησαμενηθρηνησαμενεθρηνη·σαμεν·ηθρηνη·σαμεν·ε
Nomθρηνησαμενοςθρηνη·σαμεν·ος
Accθρηνησαμενηνθρηνησαμενονθρηνη·σαμεν·ηνθρηνη·σαμεν·ον
Datθρηνησαμενῃθρηνησαμενῳθρηνη·σαμεν·ῃθρηνη·σαμεν·ῳ
Genθρηνησαμενηςθρηνησαμενουθρηνη·σαμεν·ηςθρηνη·σαμεν·ου
PlVocθρηνησαμεναιθρηνησαμενοιθρηνησαμεναθρηνη·σαμεν·αιθρηνη·σαμεν·οιθρηνη·σαμεν·α
Nom
Accθρηνησαμεναςθρηνησαμενουςθρηνη·σαμεν·αςθρηνη·σαμεν·ους
Datθρηνησαμεναιςθρηνησαμενοιςθρηνη·σαμεν·αιςθρηνη·σαμεν·οις
Genθρηνησαμενωνθρηνησαμενωνθρηνη·σαμεν·ωνθρηνη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθρηνηθηνε·θρηνη·θην
2ndεθρηνηθηςε·θρηνη·θης
3rdεθρηνηθηε·θρηνη·θη
Pl1stεθρηνηθημενε·θρηνη·θημεν
2ndεθρηνηθητεε·θρηνη·θητε
3rdεθρηνηθησανε·θρηνη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθρηνηθησομαιθρηνη·θησομαι
2ndθρηνηθησῃ, θρηνηθησειθρηνη·θησῃ, θρηνη·θησει classical
3rdθρηνηθησεται[LXX]θρηνη·θησεται
Pl1stθρηνηθησομεθαθρηνη·θησομεθα
2ndθρηνηθησεσθεθρηνη·θησεσθε
3rdθρηνηθησονταιθρηνη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθρηνηθωθρηνη·θω
2ndθρηνηθῃςθρηνη·θῃς
3rdθρηνηθῃθρηνη·θῃ
Pl1stθρηνηθωμενθρηνη·θωμεν
2ndθρηνηθητεθρηνη·θητε
3rdθρηνηθωσιν, θρηνηθωσιθρηνη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθρηνηθειηνθρηνη·θειην
2ndθρηνηθειηςθρηνη·θειης
3rdθρηνηθειηθρηνη·θειη
Pl1stθρηνηθειημεν, θρηνηθειμενθρηνη·θειημεν, θρηνη·θειμεν classical
2ndθρηνηθειητε, θρηνηθειτεθρηνη·θειητε, θρηνη·θειτε classical
3rdθρηνηθειησαν, θρηνηθειενθρηνη·θειησαν, θρηνη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθρηνηθησοιμηνθρηνη·θησοιμην
2ndθρηνηθησοιοθρηνη·θησοιο
3rdθρηνηθησοιτοθρηνη·θησοιτο
Pl1stθρηνηθησοιμεθαθρηνη·θησοιμεθα
2ndθρηνηθησοισθεθρηνη·θησοισθε
3rdθρηνηθησοιντοθρηνη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθρηνηθητιθρηνη·θητι
3rdθρηνηθητωθρηνη·θητω
Pl1st
2ndθρηνηθητεθρηνη·θητε
3rdθρηνηθητωσαν, θρηνηθεντωνθρηνη·θητωσαν, θρηνη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θρηνηθηναι​θρηνη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θρηνηθησεσθαι​θρηνη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθρηνηθεισαθρηνηθειςθρηνηθενθρηνη·θεισ·αθρηνη·θει[ντ]·ςθρηνη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθρηνηθεισανθρηνηθενταθρηνη·θεισ·ανθρηνη·θε[ι]ντ·α
Datθρηνηθεισῃθρηνηθεντιθρηνη·θεισ·ῃθρηνη·θε[ι]ντ·ι
Genθρηνηθεισηςθρηνηθεντοςθρηνη·θεισ·ηςθρηνη·θε[ι]ντ·ος
PlVocθρηνηθεισαιθρηνηθεντεςθρηνηθενταθρηνη·θεισ·αιθρηνη·θε[ι]ντ·εςθρηνη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθρηνηθεισαςθρηνηθενταςθρηνη·θεισ·αςθρηνη·θε[ι]ντ·ας
Datθρηνηθεισαιςθρηνηθεισι, θρηνηθεισινθρηνη·θεισ·αιςθρηνη·θει[ντ]·σι(ν)
Genθρηνηθεισωνθρηνηθεντωνθρηνη·θεισ·ωνθρηνη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθρηνηθησομενηθρηνηθησομενεθρηνη·θησομεν·ηθρηνη·θησομεν·ε
Nomθρηνηθησομενοςθρηνη·θησομεν·ος
Accθρηνηθησομενηνθρηνηθησομενονθρηνη·θησομεν·ηνθρηνη·θησομεν·ον
Datθρηνηθησομενῃθρηνηθησομενῳθρηνη·θησομεν·ῃθρηνη·θησομεν·ῳ
Genθρηνηθησομενηςθρηνηθησομενουθρηνη·θησομεν·ηςθρηνη·θησομεν·ου
PlVocθρηνηθησομεναιθρηνηθησομενοιθρηνηθησομεναθρηνη·θησομεν·αιθρηνη·θησομεν·οιθρηνη·θησομεν·α
Nom
Accθρηνηθησομεναςθρηνηθησομενουςθρηνη·θησομεν·αςθρηνη·θησομεν·ους
Datθρηνηθησομεναιςθρηνηθησομενοιςθρηνη·θησομεν·αιςθρηνη·θησομεν·οις
Genθρηνηθησομενωνθρηνηθησομενωνθρηνη·θησομεν·ωνθρηνη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 22-Jan-2020 19:00:53 EST