θραυω • QRAUW • thrauō

Search: θραυσει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θραυσει; θραυσειθραύωθραυ·σει; θραυ·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θραυσειθραύωθραυ·σειfut act ind 3rd sg
θραυσειθραύωθραυ·σειfut mp ind 2nd sg classical

θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθραυωθραυ·ωθραυομαιθραυ·ομαι
2ndθραυειςθραυ·ειςθραυῃ, θραυει, θραυεσαιθραυ·ῃ, θραυ·ει classical, θραυ·εσαι alt
3rdθραυειθραυ·ειθραυεταιθραυ·εται
Pl1stθραυομενθραυ·ομενθραυομεθαθραυ·ομεθα
2ndθραυετεθραυ·ετεθραυεσθε[LXX]θραυ·εσθε
3rdθραυουσιν, θραυουσιθραυ·ουσι(ν)θραυονταιθραυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθραυωθραυ·ωθραυωμαιθραυ·ωμαι
2ndθραυῃςθραυ·ῃςθραυῃθραυ·ῃ
3rdθραυῃθραυ·ῃθραυηταιθραυ·ηται
Pl1stθραυωμενθραυ·ωμενθραυωμεθαθραυ·ωμεθα
2ndθραυητεθραυ·ητεθραυησθεθραυ·ησθε
3rdθραυωσιν, θραυωσιθραυ·ωσι(ν)θραυωνταιθραυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθραυοιμιθραυ·οιμιθραυοιμηνθραυ·οιμην
2ndθραυοιςθραυ·οιςθραυοιοθραυ·οιο
3rdθραυοιθραυ·οιθραυοιτοθραυ·οιτο
Pl1stθραυοιμενθραυ·οιμενθραυοιμεθαθραυ·οιμεθα
2ndθραυοιτεθραυ·οιτεθραυοισθεθραυ·οισθε
3rdθραυοιεν, θραυοισανθραυ·οιεν, θραυ·οισαν altθραυοιντοθραυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθραυεθραυ·εθραυουθραυ·ου
3rdθραυετωθραυ·ετωθραυεσθωθραυ·εσθω
Pl1st
2ndθραυετεθραυ·ετεθραυεσθε[LXX]θραυ·εσθε
3rdθραυετωσαν, θραυοντωνθραυ·ετωσαν, θραυ·οντων classicalθραυεσθωσαν, θραυεσθωνθραυ·εσθωσαν, θραυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θραυειν[LXX]​θραυ·εινθραυεσθαι​θραυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθραυουσαθραυονθραυ·ουσ·αθραυ·ο[υ]ν[τ]
Nomθραυωνθραυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accθραυουσανθραυονταθραυ·ουσ·ανθραυ·ο[υ]ντ·α
Datθραυουσῃθραυοντιθραυ·ουσ·ῃθραυ·ο[υ]ντ·ι
Genθραυουσηςθραυοντοςθραυ·ουσ·ηςθραυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocθραυουσαιθραυοντεςθραυονταθραυ·ουσ·αιθραυ·ο[υ]ντ·εςθραυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθραυουσαςθραυονταςθραυ·ουσ·αςθραυ·ο[υ]ντ·ας
Datθραυουσαιςθραυουσι, θραυουσινθραυ·ουσ·αιςθραυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genθραυουσωνθραυοντωνθραυ·ουσ·ωνθραυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθραυομενηθραυομενεθραυ·ομεν·ηθραυ·ομεν·ε
Nomθραυομενοςθραυ·ομεν·ος
Accθραυομενηνθραυομενονθραυ·ομεν·ηνθραυ·ομεν·ον
Datθραυομενῃθραυομενῳθραυ·ομεν·ῃθραυ·ομεν·ῳ
Genθραυομενηςθραυομενουθραυ·ομεν·ηςθραυ·ομεν·ου
PlVocθραυομεναιθραυομενοιθραυομεναθραυ·ομεν·αιθραυ·ομεν·οιθραυ·ομεν·α
Nom
Accθραυομεναςθραυομενουςθραυ·ομεν·αςθραυ·ομεν·ους
Datθραυομεναιςθραυομενοιςθραυ·ομεν·αιςθραυ·ομεν·οις
Genθραυομενωνθραυομενωνθραυ·ομεν·ωνθραυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθραυονε·θραυ·ονεθραυομηνε·θραυ·ομην
2ndεθραυεςε·θραυ·εςεθραυουε·θραυ·ου
3rdεθραυεν, εθραυεε·θραυ·ε(ν)εθραυετοε·θραυ·ετο
Pl1stεθραυομενε·θραυ·ομενεθραυομεθαε·θραυ·ομεθα
2ndεθραυετεε·θραυ·ετεεθραυεσθεε·θραυ·εσθε
3rdεθραυον, εθραυοσανε·θραυ·ον, ε·θραυ·οσαν altεθραυοντοε·θραυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθραυσωθραυ·σωθραυσομαιθραυ·σομαι
2ndθραυσεις[LXX]θραυ·σειςθραυσῃ, θραυσει[LXX], θραυσεσαιθραυ·σῃ, θραυ·σει classical, θραυ·σεσαι alt
3rdθραυσει[LXX]θραυ·σειθραυσεταιθραυ·σεται
Pl1stθραυσομενθραυ·σομενθραυσομεθαθραυ·σομεθα
2ndθραυσετεθραυ·σετεθραυσεσθεθραυ·σεσθε
3rdθραυσουσιν, θραυσουσιθραυ·σουσι(ν)θραυσονταιθραυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθραυσοιμιθραυ·σοιμιθραυσοιμηνθραυ·σοιμην
2ndθραυσοιςθραυ·σοιςθραυσοιοθραυ·σοιο
3rdθραυσοιθραυ·σοιθραυσοιτοθραυ·σοιτο
Pl1stθραυσοιμενθραυ·σοιμενθραυσοιμεθαθραυ·σοιμεθα
2ndθραυσοιτεθραυ·σοιτεθραυσοισθεθραυ·σοισθε
3rdθραυσοιενθραυ·σοιενθραυσοιντοθραυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θραυσειν​θραυ·σειν​θραυσεσθαι​θραυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθραυσουσαθραυσον[LXX]θραυ·σουσ·αθραυ·σο[υ]ν[τ]
Nomθραυσωνθραυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accθραυσουσανθραυσονταθραυ·σουσ·ανθραυ·σο[υ]ντ·α
Datθραυσουσῃθραυσοντιθραυ·σουσ·ῃθραυ·σο[υ]ντ·ι
Genθραυσουσηςθραυσοντοςθραυ·σουσ·ηςθραυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocθραυσουσαιθραυσοντεςθραυσονταθραυ·σουσ·αιθραυ·σο[υ]ντ·εςθραυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθραυσουσαςθραυσονταςθραυ·σουσ·αςθραυ·σο[υ]ντ·ας
Datθραυσουσαιςθραυσουσι, θραυσουσινθραυ·σουσ·αιςθραυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genθραυσουσωνθραυσοντωνθραυ·σουσ·ωνθραυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθραυσομενηθραυσομενεθραυ·σομεν·ηθραυ·σομεν·ε
Nomθραυσομενοςθραυ·σομεν·ος
Accθραυσομενηνθραυσομενονθραυ·σομεν·ηνθραυ·σομεν·ον
Datθραυσομενῃθραυσομενῳθραυ·σομεν·ῃθραυ·σομεν·ῳ
Genθραυσομενηςθραυσομενουθραυ·σομεν·ηςθραυ·σομεν·ου
PlVocθραυσομεναιθραυσομενοιθραυσομεναθραυ·σομεν·αιθραυ·σομεν·οιθραυ·σομεν·α
Nom
Accθραυσομεναςθραυσομενουςθραυ·σομεν·αςθραυ·σομεν·ους
Datθραυσομεναιςθραυσομενοιςθραυ·σομεν·αιςθραυ·σομεν·οις
Genθραυσομενωνθραυσομενωνθραυ·σομεν·ωνθραυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθραυσαε·θραυ·σαεθραυσαμηνε·θραυ·σαμην
2ndεθραυσας[LXX]ε·θραυ·σαςεθραυσωε·θραυ·σω
3rdεθραυσεν[LXX], εθραυσε[LXX]ε·θραυ·σε(ν)εθραυσατοε·θραυ·σατο
Pl1stεθραυσαμενε·θραυ·σαμενεθραυσαμεθαε·θραυ·σαμεθα
2ndεθραυσατεε·θραυ·σατεεθραυσασθεε·θραυ·σασθε
3rdεθραυσανε·θραυ·σανεθραυσαντοε·θραυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθραυσωθραυ·σωθραυσωμαιθραυ·σωμαι
2ndθραυσῃςθραυ·σῃςθραυσῃθραυ·σῃ
3rdθραυσῃθραυ·σῃθραυσηταιθραυ·σηται
Pl1stθραυσωμενθραυ·σωμενθραυσωμεθαθραυ·σωμεθα
2ndθραυσητεθραυ·σητεθραυσησθεθραυ·σησθε
3rdθραυσωσιν, θραυσωσιθραυ·σωσι(ν)θραυσωνταιθραυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθραυσαιμιθραυ·σαιμιθραυσαιμηνθραυ·σαιμην
2ndθραυσαις, θραυσειαςθραυ·σαις, θραυ·σειας classicalθραυσαιοθραυ·σαιο
3rdθραυσαι[LXX], θραυσειεθραυ·σαι, θραυ·σειε classicalθραυσαιτοθραυ·σαιτο
Pl1stθραυσαιμενθραυ·σαιμενθραυσαιμεθαθραυ·σαιμεθα
2ndθραυσαιτεθραυ·σαιτεθραυσαισθεθραυ·σαισθε
3rdθραυσαιεν, θραυσαισαν, θραυσειαν, θραυσειενθραυ·σαιεν, θραυ·σαισαν alt, θραυ·σειαν classical, θραυ·σειεν classicalθραυσαιντοθραυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθραυσον[LXX]θραυ·σονθραυσαι[LXX]θραυ·σαι
3rdθραυσατωθραυ·σατωθραυσασθωθραυ·σασθω
Pl1st
2ndθραυσατεθραυ·σατεθραυσασθεθραυ·σασθε
3rdθραυσατωσαν, θραυσαντωνθραυ·σατωσαν, θραυ·σαντων classicalθραυσασθωσαν, θραυσασθωνθραυ·σασθωσαν, θραυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θραυσαι[LXX]​θραυ·σαιθραυσασθαι​θραυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθραυσασαθραυσαςθραυσανθραυ·σασ·αθραυ·σα[ντ]·ςθραυ·σαν[τ]
Nom
Accθραυσασανθραυσανταθραυ·σασ·ανθραυ·σαντ·α
Datθραυσασῃθραυσαντιθραυ·σασ·ῃθραυ·σαντ·ι
Genθραυσασηςθραυσαντοςθραυ·σασ·ηςθραυ·σαντ·ος
PlVocθραυσασαιθραυσαντεςθραυσανταθραυ·σασ·αιθραυ·σαντ·εςθραυ·σαντ·α
Nom
Accθραυσασαςθραυσανταςθραυ·σασ·αςθραυ·σαντ·ας
Datθραυσασαιςθραυσασι, θραυσασινθραυ·σασ·αιςθραυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genθραυσασωνθραυσαντωνθραυ·σασ·ωνθραυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθραυσαμενηθραυσαμενεθραυ·σαμεν·ηθραυ·σαμεν·ε
Nomθραυσαμενοςθραυ·σαμεν·ος
Accθραυσαμενηνθραυσαμενονθραυ·σαμεν·ηνθραυ·σαμεν·ον
Datθραυσαμενῃθραυσαμενῳθραυ·σαμεν·ῃθραυ·σαμεν·ῳ
Genθραυσαμενηςθραυσαμενουθραυ·σαμεν·ηςθραυ·σαμεν·ου
PlVocθραυσαμεναιθραυσαμενοιθραυσαμεναθραυ·σαμεν·αιθραυ·σαμεν·οιθραυ·σαμεν·α
Nom
Accθραυσαμεναςθραυσαμενουςθραυ·σαμεν·αςθραυ·σαμεν·ους
Datθραυσαμεναιςθραυσαμενοιςθραυ·σαμεν·αιςθραυ·σαμεν·οις
Genθραυσαμενωνθραυσαμενωνθραυ·σαμεν·ωνθραυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθραυσμαιτεθραυσ·μαι
2ndτεθραυσαιτεθραυσ·[σ]αι
3rdτεθραυσταιτεθραυσ·ται
Pl1stτεθραυσμεθατεθραυσ·μεθα
2ndτεθραυσθετεθραυσ·[σ]θε
3rdτεθραυδαταιτεθραυσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθραυσομαιτεθραυσ·[σ]ομαι
2ndτεθραυσῃ, τεθραυσειτεθραυσ·[σ]ῃ, τεθραυσ·[σ]ει classical
3rdτεθραυσεταιτεθραυσ·[σ]εται
Pl1stτεθραυσομεθατεθραυσ·[σ]ομεθα
2ndτεθραυσεσθετεθραυσ·[σ]εσθε
3rdτεθραυσονταιτεθραυσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθραυσοιμηντεθραυσ·[σ]οιμην
2ndτεθραυσοιοτεθραυσ·[σ]οιο
3rdτεθραυσοιτοτεθραυσ·[σ]οιτο
Pl1stτεθραυσοιμεθατεθραυσ·[σ]οιμεθα
2ndτεθραυσοισθετεθραυσ·[σ]οισθε
3rdτεθραυσοιντοτεθραυσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθραυσοτεθραυσ·[σ]ο
3rdτεθραυσθωτεθραυσ·[σ]θω
Pl1st
2ndτεθραυσθετεθραυσ·[σ]θε
3rdτεθραυσθωσαν, τεθραυσθωντεθραυσ·[σ]θωσαν, τεθραυσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθραυσθαι​τεθραυσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθραυσεσθαι​τεθραυσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθραυσμενητεθραυσμενετεθραυσ·μεν·ητεθραυσ·μεν·ε
Nomτεθραυσμενος[LXX]τεθραυσ·μεν·ος
Accτεθραυσμενηντεθραυσμενοντεθραυσ·μεν·ηντεθραυσ·μεν·ον
Datτεθραυσμενῃτεθραυσμενῳτεθραυσ·μεν·ῃτεθραυσ·μεν·ῳ
Genτεθραυσμενηςτεθραυσμενουτεθραυσ·μεν·ηςτεθραυσ·μεν·ου
PlVocτεθραυσμεναιτεθραυσμενοιτεθραυσμενατεθραυσ·μεν·αιτεθραυσ·μεν·οιτεθραυσ·μεν·α
Nom
Accτεθραυσμεναςτεθραυσμενους[GNT][LXX]τεθραυσ·μεν·αςτεθραυσ·μεν·ους
Datτεθραυσμεναιςτεθραυσμενοιςτεθραυσ·μεν·αιςτεθραυσ·μεν·οις
Genτεθραυσμενωντεθραυσμενωντεθραυσ·μεν·ωντεθραυσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθραυσμηνε·τεθραυσ·μην
2ndετεθραυσοε·τεθραυσ·[σ]ο
3rdετεθραυστοε·τεθραυσ·το
Pl1stετεθραυσμεθαε·τεθραυσ·μεθα
2ndετεθραυσθεε·τεθραυσ·[σ]θε
3rdετεθραυδατοε·τεθραυσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθραυσμην[ε]·τεθραυσ·μην
2ndτεθραυσο[ε]·τεθραυσ·[σ]ο
3rdτεθραυστο[ε]·τεθραυσ·το
Pl1stτεθραυσμεθα[ε]·τεθραυσ·μεθα
2ndτεθραυσθε[ε]·τεθραυσ·[σ]θε
3rdτεθραυδατο[ε]·τεθραυσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθραυσθηνε·θραυσ·θην
2ndεθραυσθηςε·θραυσ·θης
3rdεθραυσθη[LXX]ε·θραυσ·θη
Pl1stεθραυσθημενε·θραυσ·θημεν
2ndεθραυσθητεε·θραυσ·θητε
3rdεθραυσθησανε·θραυσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθραυσθησομαιθραυσ·θησομαι
2ndθραυσθησῃ, θραυσθησειθραυσ·θησῃ, θραυσ·θησει classical
3rdθραυσθησεται[LXX]θραυσ·θησεται
Pl1stθραυσθησομεθαθραυσ·θησομεθα
2ndθραυσθησεσθεθραυσ·θησεσθε
3rdθραυσθησονταιθραυσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθραυσθωθραυσ·θω
2ndθραυσθῃςθραυσ·θῃς
3rdθραυσθῃ[LXX]θραυσ·θῃ
Pl1stθραυσθωμενθραυσ·θωμεν
2ndθραυσθητεθραυσ·θητε
3rdθραυσθωσιν, θραυσθωσιθραυσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθραυσθειηνθραυσ·θειην
2ndθραυσθειηςθραυσ·θειης
3rdθραυσθειηθραυσ·θειη
Pl1stθραυσθειημεν, θραυσθειμενθραυσ·θειημεν, θραυσ·θειμεν classical
2ndθραυσθειητε, θραυσθειτεθραυσ·θειητε, θραυσ·θειτε classical
3rdθραυσθειησαν, θραυσθειενθραυσ·θειησαν, θραυσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθραυσθησοιμηνθραυσ·θησοιμην
2ndθραυσθησοιοθραυσ·θησοιο
3rdθραυσθησοιτοθραυσ·θησοιτο
Pl1stθραυσθησοιμεθαθραυσ·θησοιμεθα
2ndθραυσθησοισθεθραυσ·θησοισθε
3rdθραυσθησοιντοθραυσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθραυσθητιθραυσ·θητι
3rdθραυσθητωθραυσ·θητω
Pl1st
2ndθραυσθητεθραυσ·θητε
3rdθραυσθητωσαν, θραυσθεντωνθραυσ·θητωσαν, θραυσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θραυσθηναι​θραυσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θραυσθησεσθαι​θραυσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθραυσθεισαθραυσθειςθραυσθενθραυσ·θεισ·αθραυσ·θει[ντ]·ςθραυσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθραυσθεισανθραυσθενταθραυσ·θεισ·ανθραυσ·θε[ι]ντ·α
Datθραυσθεισῃθραυσθεντιθραυσ·θεισ·ῃθραυσ·θε[ι]ντ·ι
Genθραυσθεισηςθραυσθεντοςθραυσ·θεισ·ηςθραυσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocθραυσθεισαιθραυσθεντεςθραυσθενταθραυσ·θεισ·αιθραυσ·θε[ι]ντ·εςθραυσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθραυσθεισαςθραυσθενταςθραυσ·θεισ·αςθραυσ·θε[ι]ντ·ας
Datθραυσθεισαιςθραυσθεισι, θραυσθεισινθραυσ·θεισ·αιςθραυσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genθραυσθεισωνθραυσθεντωνθραυσ·θεισ·ωνθραυσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθραυσθησομενηθραυσθησομενεθραυσ·θησομεν·ηθραυσ·θησομεν·ε
Nomθραυσθησομενοςθραυσ·θησομεν·ος
Accθραυσθησομενηνθραυσθησομενονθραυσ·θησομεν·ηνθραυσ·θησομεν·ον
Datθραυσθησομενῃθραυσθησομενῳθραυσ·θησομεν·ῃθραυσ·θησομεν·ῳ
Genθραυσθησομενηςθραυσθησομενουθραυσ·θησομεν·ηςθραυσ·θησομεν·ου
PlVocθραυσθησομεναιθραυσθησομενοιθραυσθησομεναθραυσ·θησομεν·αιθραυσ·θησομεν·οιθραυσ·θησομεν·α
Nom
Accθραυσθησομεναςθραυσθησομενουςθραυσ·θησομεν·αςθραυσ·θησομεν·ους
Datθραυσθησομεναιςθραυσθησομενοιςθραυσ·θησομεν·αιςθραυσ·θησομεν·οις
Genθραυσθησομενωνθραυσθησομενωνθραυσ·θησομεν·ωνθραυσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 14:45:48 EST