θορυβεω • QORUBEW • thorubeō

Search: θορυβου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θορυβουθορυβέωθορυβ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
θορυβουθόρυβοςθορυβ·ου(mas) gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θορυβουθορυβέωθορυβ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
θορυβουθόρυβοςθορυβ·ου(mas) gen sg

θορυβέω (θορυβ(ε)-, -, θορυβη·σ-, -, τεθορυβη-, θορυβη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθορυβωθορυβ(ε)·ωθορυβουμαιθορυβ(ε)·ομαι
2ndθορυβειςθορυβ(ε)·ειςθορυβῃ, θορυβει, θορυβεισαιθορυβ(ε)·ῃ, θορυβ(ε)·ει classical, θορυβ(ε)·εσαι alt
3rdθορυβειθορυβ(ε)·ειθορυβειταιθορυβ(ε)·εται
Pl1stθορυβουμενθορυβ(ε)·ομενθορυβουμεθαθορυβ(ε)·ομεθα
2ndθορυβειτεθορυβ(ε)·ετεθορυβεισθε[GNT]θορυβ(ε)·εσθε
3rdθορυβουσιν, θορυβουσιθορυβ(ε)·ουσι(ν)θορυβουνταιθορυβ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθορυβωθορυβ(ε)·ωθορυβωμαιθορυβ(ε)·ωμαι
2ndθορυβῃςθορυβ(ε)·ῃςθορυβῃθορυβ(ε)·ῃ
3rdθορυβῃθορυβ(ε)·ῃθορυβηταιθορυβ(ε)·ηται
Pl1stθορυβωμενθορυβ(ε)·ωμενθορυβωμεθαθορυβ(ε)·ωμεθα
2ndθορυβητεθορυβ(ε)·ητεθορυβησθεθορυβ(ε)·ησθε
3rdθορυβωσιν, θορυβωσιθορυβ(ε)·ωσι(ν)θορυβωνταιθορυβ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθορυβοιμιθορυβ(ε)·οιμιθορυβοιμηνθορυβ(ε)·οιμην
2ndθορυβοιςθορυβ(ε)·οιςθορυβοιοθορυβ(ε)·οιο
3rdθορυβοιθορυβ(ε)·οιθορυβοιτοθορυβ(ε)·οιτο
Pl1stθορυβοιμενθορυβ(ε)·οιμενθορυβοιμεθαθορυβ(ε)·οιμεθα
2ndθορυβοιτεθορυβ(ε)·οιτεθορυβοισθεθορυβ(ε)·οισθε
3rdθορυβοιεν, θορυβοισανθορυβ(ε)·οιεν, θορυβ(ε)·οισαν altθορυβοιντοθορυβ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθορυβειθορυβ(ε)·εθορυβου[GNT][LXX]θορυβ(ε)·ου
3rdθορυβειτωθορυβ(ε)·ετωθορυβεισθωθορυβ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndθορυβειτεθορυβ(ε)·ετεθορυβεισθε[GNT]θορυβ(ε)·εσθε
3rdθορυβειτωσαν, θορυβουντωνθορυβ(ε)·ετωσαν, θορυβ(ε)·οντων classicalθορυβεισθωσαν, θορυβεισθωνθορυβ(ε)·εσθωσαν, θορυβ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θορυβειν​θορυβ(ε)·ειν​θορυβεισθαι​θορυβ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθορυβουσαθορυβουνθορυβ(ε)·ουσ·αθορυβ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomθορυβων[LXX]θορυβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accθορυβουσανθορυβουνταθορυβ(ε)·ουσ·ανθορυβ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datθορυβουσῃθορυβουντιθορυβ(ε)·ουσ·ῃθορυβ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genθορυβουσηςθορυβουντοςθορυβ(ε)·ουσ·ηςθορυβ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocθορυβουσαιθορυβουντεςθορυβουνταθορυβ(ε)·ουσ·αιθορυβ(ε)·ο[υ]ντ·εςθορυβ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθορυβουσαςθορυβουνταςθορυβ(ε)·ουσ·αςθορυβ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datθορυβουσαιςθορυβουσι, θορυβουσινθορυβ(ε)·ουσ·αιςθορυβ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genθορυβουσωνθορυβουντωνθορυβ(ε)·ουσ·ωνθορυβ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθορυβουμενηθορυβουμενεθορυβ(ε)·ομεν·ηθορυβ(ε)·ομεν·ε
Nomθορυβουμενοςθορυβ(ε)·ομεν·ος
Accθορυβουμενηνθορυβουμενον[GNT]θορυβ(ε)·ομεν·ηνθορυβ(ε)·ομεν·ον
Datθορυβουμενῃθορυβουμενῳθορυβ(ε)·ομεν·ῃθορυβ(ε)·ομεν·ῳ
Genθορυβουμενηςθορυβουμενουθορυβ(ε)·ομεν·ηςθορυβ(ε)·ομεν·ου
PlVocθορυβουμεναιθορυβουμενοιθορυβουμεναθορυβ(ε)·ομεν·αιθορυβ(ε)·ομεν·οιθορυβ(ε)·ομεν·α
Nom
Accθορυβουμεναςθορυβουμενουςθορυβ(ε)·ομεν·αςθορυβ(ε)·ομεν·ους
Datθορυβουμεναιςθορυβουμενοιςθορυβ(ε)·ομεν·αιςθορυβ(ε)·ομεν·οις
Genθορυβουμενωνθορυβουμενωνθορυβ(ε)·ομεν·ωνθορυβ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθορυβουν[GNT]ε·θορυβ(ε)·ονεθορυβουμηνε·θορυβ(ε)·ομην
2ndεθορυβειςε·θορυβ(ε)·εςεθορυβουε·θορυβ(ε)·ου
3rdεθορυβειε·θορυβ(ε)·εεθορυβειτοε·θορυβ(ε)·ετο
Pl1stεθορυβουμενε·θορυβ(ε)·ομενεθορυβουμεθαε·θορυβ(ε)·ομεθα
2ndεθορυβειτεε·θορυβ(ε)·ετεεθορυβεισθεε·θορυβ(ε)·εσθε
3rdεθορυβουν[GNT], εθορυβουσανε·θορυβ(ε)·ον, ε·θορυβ(ε)·οσαν altεθορυβουντο[LXX]ε·θορυβ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθορυβησαε·θορυβη·σαεθορυβησαμηνε·θορυβη·σαμην
2ndεθορυβησαςε·θορυβη·σαςεθορυβησωε·θορυβη·σω
3rdεθορυβησεν, εθορυβησεε·θορυβη·σε(ν)εθορυβησατοε·θορυβη·σατο
Pl1stεθορυβησαμενε·θορυβη·σαμενεθορυβησαμεθαε·θορυβη·σαμεθα
2ndεθορυβησατεε·θορυβη·σατεεθορυβησασθεε·θορυβη·σασθε
3rdεθορυβησανε·θορυβη·σανεθορυβησαντοε·θορυβη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθορυβησωθορυβη·σωθορυβησωμαιθορυβη·σωμαι
2ndθορυβησῃςθορυβη·σῃςθορυβησῃθορυβη·σῃ
3rdθορυβησῃθορυβη·σῃθορυβησηταιθορυβη·σηται
Pl1stθορυβησωμενθορυβη·σωμενθορυβησωμεθαθορυβη·σωμεθα
2ndθορυβησητεθορυβη·σητεθορυβησησθεθορυβη·σησθε
3rdθορυβησωσιν, θορυβησωσιθορυβη·σωσι(ν)θορυβησωνταιθορυβη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθορυβησαιμιθορυβη·σαιμιθορυβησαιμηνθορυβη·σαιμην
2ndθορυβησαις, θορυβησειαςθορυβη·σαις, θορυβη·σειας classicalθορυβησαιοθορυβη·σαιο
3rdθορυβησαι, θορυβησειεθορυβη·σαι, θορυβη·σειε classicalθορυβησαιτοθορυβη·σαιτο
Pl1stθορυβησαιμενθορυβη·σαιμενθορυβησαιμεθαθορυβη·σαιμεθα
2ndθορυβησαιτεθορυβη·σαιτεθορυβησαισθεθορυβη·σαισθε
3rdθορυβησαιεν, θορυβησαισαν, θορυβησειαν, θορυβησειενθορυβη·σαιεν, θορυβη·σαισαν alt, θορυβη·σειαν classical, θορυβη·σειεν classicalθορυβησαιντοθορυβη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθορυβησονθορυβη·σονθορυβησαιθορυβη·σαι
3rdθορυβησατωθορυβη·σατωθορυβησασθωθορυβη·σασθω
Pl1st
2ndθορυβησατεθορυβη·σατεθορυβησασθεθορυβη·σασθε
3rdθορυβησατωσαν, θορυβησαντωνθορυβη·σατωσαν, θορυβη·σαντων classicalθορυβησασθωσαν, θορυβησασθωνθορυβη·σασθωσαν, θορυβη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θορυβησαι​θορυβη·σαι​θορυβησασθαι​θορυβη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθορυβησασαθορυβησαςθορυβησανθορυβη·σασ·αθορυβη·σα[ντ]·ςθορυβη·σαν[τ]
Nom
Accθορυβησασανθορυβησανταθορυβη·σασ·ανθορυβη·σαντ·α
Datθορυβησασῃθορυβησαντιθορυβη·σασ·ῃθορυβη·σαντ·ι
Genθορυβησασηςθορυβησαντοςθορυβη·σασ·ηςθορυβη·σαντ·ος
PlVocθορυβησασαιθορυβησαντες[LXX]θορυβησανταθορυβη·σασ·αιθορυβη·σαντ·εςθορυβη·σαντ·α
Nom
Accθορυβησασαςθορυβησανταςθορυβη·σασ·αςθορυβη·σαντ·ας
Datθορυβησασαιςθορυβησασι, θορυβησασινθορυβη·σασ·αιςθορυβη·σα[ντ]·σι(ν)
Genθορυβησασωνθορυβησαντωνθορυβη·σασ·ωνθορυβη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθορυβησαμενηθορυβησαμενεθορυβη·σαμεν·ηθορυβη·σαμεν·ε
Nomθορυβησαμενοςθορυβη·σαμεν·ος
Accθορυβησαμενηνθορυβησαμενονθορυβη·σαμεν·ηνθορυβη·σαμεν·ον
Datθορυβησαμενῃθορυβησαμενῳθορυβη·σαμεν·ῃθορυβη·σαμεν·ῳ
Genθορυβησαμενηςθορυβησαμενουθορυβη·σαμεν·ηςθορυβη·σαμεν·ου
PlVocθορυβησαμεναιθορυβησαμενοιθορυβησαμεναθορυβη·σαμεν·αιθορυβη·σαμεν·οιθορυβη·σαμεν·α
Nom
Accθορυβησαμεναςθορυβησαμενουςθορυβη·σαμεν·αςθορυβη·σαμεν·ους
Datθορυβησαμεναιςθορυβησαμενοιςθορυβη·σαμεν·αιςθορυβη·σαμεν·οις
Genθορυβησαμενωνθορυβησαμενωνθορυβη·σαμεν·ωνθορυβη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθορυβημαιτεθορυβη·μαι
2ndτεθορυβησαιτεθορυβη·σαι
3rdτεθορυβηταιτεθορυβη·ται
Pl1stτεθορυβημεθατεθορυβη·μεθα
2ndτεθορυβησθετεθορυβη·σθε
3rdτεθορυβηνταιτεθορυβη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθορυβησομαιτεθορυβη·σομαι
2ndτεθορυβησῃ, τεθορυβησειτεθορυβη·σῃ, τεθορυβη·σει classical
3rdτεθορυβησεταιτεθορυβη·σεται
Pl1stτεθορυβησομεθατεθορυβη·σομεθα
2ndτεθορυβησεσθετεθορυβη·σεσθε
3rdτεθορυβησονταιτεθορυβη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθορυβησοιμηντεθορυβη·σοιμην
2ndτεθορυβησοιοτεθορυβη·σοιο
3rdτεθορυβησοιτοτεθορυβη·σοιτο
Pl1stτεθορυβησοιμεθατεθορυβη·σοιμεθα
2ndτεθορυβησοισθετεθορυβη·σοισθε
3rdτεθορυβησοιντοτεθορυβη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθορυβησοτεθορυβη·σο
3rdτεθορυβησθωτεθορυβη·σθω
Pl1st
2ndτεθορυβησθετεθορυβη·σθε
3rdτεθορυβησθωσαν, τεθορυβησθωντεθορυβη·σθωσαν, τεθορυβη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθορυβησθαι​τεθορυβη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθορυβησεσθαι​τεθορυβη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθορυβημενητεθορυβημενετεθορυβη·μεν·ητεθορυβη·μεν·ε
Nomτεθορυβημενος[LXX]τεθορυβη·μεν·ος
Accτεθορυβημενηντεθορυβημενοντεθορυβη·μεν·ηντεθορυβη·μεν·ον
Datτεθορυβημενῃτεθορυβημενῳτεθορυβη·μεν·ῃτεθορυβη·μεν·ῳ
Genτεθορυβημενηςτεθορυβημενουτεθορυβη·μεν·ηςτεθορυβη·μεν·ου
PlVocτεθορυβημεναιτεθορυβημενοιτεθορυβημενατεθορυβη·μεν·αιτεθορυβη·μεν·οιτεθορυβη·μεν·α
Nom
Accτεθορυβημεναςτεθορυβημενουςτεθορυβη·μεν·αςτεθορυβη·μεν·ους
Datτεθορυβημεναιςτεθορυβημενοιςτεθορυβη·μεν·αιςτεθορυβη·μεν·οις
Genτεθορυβημενωντεθορυβημενωντεθορυβη·μεν·ωντεθορυβη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθορυβημηνε·τεθορυβη·μην
2ndετεθορυβησοε·τεθορυβη·σο
3rdετεθορυβητοε·τεθορυβη·το
Pl1stετεθορυβημεθαε·τεθορυβη·μεθα
2ndετεθορυβησθεε·τεθορυβη·σθε
3rdετεθορυβηντοε·τεθορυβη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθορυβημην[ε]·τεθορυβη·μην
2ndτεθορυβησο[ε]·τεθορυβη·σο
3rdτεθορυβητο[ε]·τεθορυβη·το
Pl1stτεθορυβημεθα[ε]·τεθορυβη·μεθα
2ndτεθορυβησθε[ε]·τεθορυβη·σθε
3rdτεθορυβηντο[ε]·τεθορυβη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθορυβηθην[LXX]ε·θορυβη·θην
2ndεθορυβηθηςε·θορυβη·θης
3rdεθορυβηθηε·θορυβη·θη
Pl1stεθορυβηθημενε·θορυβη·θημεν
2ndεθορυβηθητεε·θορυβη·θητε
3rdεθορυβηθησανε·θορυβη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθορυβηθησομαιθορυβη·θησομαι
2ndθορυβηθησῃ, θορυβηθησειθορυβη·θησῃ, θορυβη·θησει classical
3rdθορυβηθησεταιθορυβη·θησεται
Pl1stθορυβηθησομεθαθορυβη·θησομεθα
2ndθορυβηθησεσθεθορυβη·θησεσθε
3rdθορυβηθησονται[LXX]θορυβη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθορυβηθωθορυβη·θω
2ndθορυβηθῃςθορυβη·θῃς
3rdθορυβηθῃθορυβη·θῃ
Pl1stθορυβηθωμενθορυβη·θωμεν
2ndθορυβηθητεθορυβη·θητε
3rdθορυβηθωσιν, θορυβηθωσιθορυβη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθορυβηθειηνθορυβη·θειην
2ndθορυβηθειηςθορυβη·θειης
3rdθορυβηθειηθορυβη·θειη
Pl1stθορυβηθειημεν, θορυβηθειμενθορυβη·θειημεν, θορυβη·θειμεν classical
2ndθορυβηθειητε, θορυβηθειτεθορυβη·θειητε, θορυβη·θειτε classical
3rdθορυβηθειησαν, θορυβηθειενθορυβη·θειησαν, θορυβη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθορυβηθησοιμηνθορυβη·θησοιμην
2ndθορυβηθησοιοθορυβη·θησοιο
3rdθορυβηθησοιτοθορυβη·θησοιτο
Pl1stθορυβηθησοιμεθαθορυβη·θησοιμεθα
2ndθορυβηθησοισθεθορυβη·θησοισθε
3rdθορυβηθησοιντοθορυβη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθορυβηθητιθορυβη·θητι
3rdθορυβηθητωθορυβη·θητω
Pl1st
2ndθορυβηθητεθορυβη·θητε
3rdθορυβηθητωσαν, θορυβηθεντωνθορυβη·θητωσαν, θορυβη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θορυβηθηναι​θορυβη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θορυβηθησεσθαι​θορυβη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθορυβηθεισαθορυβηθειςθορυβηθενθορυβη·θεισ·αθορυβη·θει[ντ]·ςθορυβη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθορυβηθεισανθορυβηθενταθορυβη·θεισ·ανθορυβη·θε[ι]ντ·α
Datθορυβηθεισῃθορυβηθεντιθορυβη·θεισ·ῃθορυβη·θε[ι]ντ·ι
Genθορυβηθεισηςθορυβηθεντοςθορυβη·θεισ·ηςθορυβη·θε[ι]ντ·ος
PlVocθορυβηθεισαιθορυβηθεντεςθορυβηθενταθορυβη·θεισ·αιθορυβη·θε[ι]ντ·εςθορυβη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθορυβηθεισαςθορυβηθενταςθορυβη·θεισ·αςθορυβη·θε[ι]ντ·ας
Datθορυβηθεισαιςθορυβηθεισι, θορυβηθεισινθορυβη·θεισ·αιςθορυβη·θει[ντ]·σι(ν)
Genθορυβηθεισωνθορυβηθεντωνθορυβη·θεισ·ωνθορυβη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθορυβηθησομενηθορυβηθησομενεθορυβη·θησομεν·ηθορυβη·θησομεν·ε
Nomθορυβηθησομενοςθορυβη·θησομεν·ος
Accθορυβηθησομενηνθορυβηθησομενονθορυβη·θησομεν·ηνθορυβη·θησομεν·ον
Datθορυβηθησομενῃθορυβηθησομενῳθορυβη·θησομεν·ῃθορυβη·θησομεν·ῳ
Genθορυβηθησομενηςθορυβηθησομενουθορυβη·θησομεν·ηςθορυβη·θησομεν·ου
PlVocθορυβηθησομεναιθορυβηθησομενοιθορυβηθησομεναθορυβη·θησομεν·αιθορυβη·θησομεν·οιθορυβη·θησομεν·α
Nom
Accθορυβηθησομεναςθορυβηθησομενουςθορυβη·θησομεν·αςθορυβη·θησομεν·ους
Datθορυβηθησομεναιςθορυβηθησομενοιςθορυβη·θησομεν·αιςθορυβη·θησομεν·οις
Genθορυβηθησομενωνθορυβηθησομενωνθορυβη·θησομεν·ωνθορυβη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 00:30:45 EDT