θλιβω • QLIBW • thlibō

Search: θλιβεσθαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θλιβεσθαιθλίβωθλιβ·εσθαιpres mp inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θλιβεσθαιθλίβωθλιβ·εσθαιpres mp inf

θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλιβωθλιβ·ωθλιβομαι[LXX]θλιβ·ομαι
2ndθλιβειςθλιβ·ειςθλιβῃ, θλιβει, θλιβεσαιθλιβ·ῃ, θλιβ·ει classical, θλιβ·εσαι alt
3rdθλιβειθλιβ·ειθλιβεταιθλιβ·εται
Pl1stθλιβομενθλιβ·ομενθλιβομεθα[GNT]θλιβ·ομεθα
2ndθλιβετεθλιβ·ετεθλιβεσθεθλιβ·εσθε
3rdθλιβουσιν[GNT][LXX], θλιβουσιθλιβ·ουσι(ν), θλιβ·ουσι(ν)θλιβονταιθλιβ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλιβωθλιβ·ωθλιβωμαι[LXX]θλιβ·ωμαι
2ndθλιβῃςθλιβ·ῃςθλιβῃθλιβ·ῃ
3rdθλιβῃθλιβ·ῃθλιβηταιθλιβ·ηται
Pl1stθλιβωμενθλιβ·ωμενθλιβωμεθαθλιβ·ωμεθα
2ndθλιβητεθλιβ·ητεθλιβησθεθλιβ·ησθε
3rdθλιβωσιν[GNT], θλιβωσιθλιβ·ωσι(ν), θλιβ·ωσι(ν)θλιβωνταιθλιβ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλιβοιμιθλιβ·οιμιθλιβοιμηνθλιβ·οιμην
2ndθλιβοιςθλιβ·οιςθλιβοιοθλιβ·οιο
3rdθλιβοιθλιβ·οιθλιβοιτοθλιβ·οιτο
Pl1stθλιβοιμενθλιβ·οιμενθλιβοιμεθαθλιβ·οιμεθα
2ndθλιβοιτεθλιβ·οιτεθλιβοισθεθλιβ·οισθε
3rdθλιβοιεν, θλιβοισανθλιβ·οιεν, θλιβ·οισαν altθλιβοιντοθλιβ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθλιβεθλιβ·εθλιβουθλιβ·ου
3rdθλιβετω[LXX]θλιβ·ετωθλιβεσθωθλιβ·εσθω
Pl1st
2ndθλιβετεθλιβ·ετεθλιβεσθεθλιβ·εσθε
3rdθλιβετωσαν, θλιβοντων[LXX]θλιβ·ετωσαν, θλιβ·οντων classicalθλιβεσθωσαν, θλιβεσθωνθλιβ·εσθωσαν, θλιβ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θλιβειν​θλιβ·ειν​θλιβεσθαι[GNT][LXX]​θλιβ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλιβουσαθλιβονθλιβ·ουσ·αθλιβ·ο[υ]ν[τ]
Nomθλιβων[LXX]θλιβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accθλιβουσανθλιβοντα[LXX]θλιβ·ουσ·ανθλιβ·ο[υ]ντ·α
Datθλιβουσῃθλιβοντιθλιβ·ουσ·ῃθλιβ·ο[υ]ντ·ι
Genθλιβουσηςθλιβοντος[LXX]θλιβ·ουσ·ηςθλιβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocθλιβουσαιθλιβοντες[LXX]θλιβοντα[LXX]θλιβ·ουσ·αιθλιβ·ο[υ]ντ·εςθλιβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθλιβουσαςθλιβοντας[LXX]θλιβ·ουσ·αςθλιβ·ο[υ]ντ·ας
Datθλιβουσαιςθλιβουσι, θλιβουσιν[GNT][LXX]θλιβ·ουσ·αιςθλιβ·ου[ντ]·σι(ν), θλιβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genθλιβουσων[LXX]θλιβοντων[LXX]θλιβ·ουσ·ωνθλιβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλιβομενηθλιβομενεθλιβ·ομεν·ηθλιβ·ομεν·ε
Nomθλιβομενοςθλιβ·ομεν·ος
Accθλιβομενηνθλιβομενον[LXX]θλιβ·ομεν·ηνθλιβ·ομεν·ον
Datθλιβομενῃθλιβομενῳθλιβ·ομεν·ῃθλιβ·ομεν·ῳ
Genθλιβομενηςθλιβομενουθλιβ·ομεν·ηςθλιβ·ομεν·ου
PlVocθλιβομεναιθλιβομενοι[GNT]θλιβομεναθλιβ·ομεν·αιθλιβ·ομεν·οιθλιβ·ομεν·α
Nom
Accθλιβομεναςθλιβομενουςθλιβ·ομεν·αςθλιβ·ομεν·ους
Datθλιβομεναιςθλιβομενοις[GNT]θλιβ·ομεν·αιςθλιβ·ομεν·οις
Genθλιβομενωνθλιβομενωνθλιβ·ομεν·ωνθλιβ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθλιβον[LXX]ε·θλιβ·ονεθλιβομηνε·θλιβ·ομην
2ndεθλιβεςε·θλιβ·εςεθλιβουε·θλιβ·ου
3rdεθλιβεν[LXX], εθλιβε[LXX]ε·θλιβ·ε(ν)εθλιβετο[LXX]ε·θλιβ·ετο
Pl1stεθλιβομενε·θλιβ·ομενεθλιβομεθαε·θλιβ·ομεθα
2ndεθλιβετεε·θλιβ·ετεεθλιβεσθεε·θλιβ·εσθε
3rdεθλιβον[LXX], εθλιβοσανε·θλιβ·ον, ε·θλιβ·οσαν altεθλιβοντοε·θλιβ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλιψωθλιβ·σωθλιψομαιθλιβ·σομαι
2ndθλιψεις[GNT][LXX]θλιβ·σειςθλιψῃ[LXX], θλιψει[GNT][LXX], θλιψεσαιθλιβ·σῃ, θλιβ·σει classical, θλιβ·σεσαι alt
3rdθλιψει[GNT][LXX]θλιβ·σειθλιψεταιθλιβ·σεται
Pl1stθλιψομενθλιβ·σομενθλιψομεθαθλιβ·σομεθα
2ndθλιψετε[LXX]θλιβ·σετεθλιψεσθεθλιβ·σεσθε
3rdθλιψουσιν, θλιψουσιθλιβ·σουσι(ν)θλιψονταιθλιβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλιψοιμιθλιβ·σοιμιθλιψοιμηνθλιβ·σοιμην
2ndθλιψοιςθλιβ·σοιςθλιψοιοθλιβ·σοιο
3rdθλιψοιθλιβ·σοιθλιψοιτοθλιβ·σοιτο
Pl1stθλιψοιμενθλιβ·σοιμενθλιψοιμεθαθλιβ·σοιμεθα
2ndθλιψοιτεθλιβ·σοιτεθλιψοισθεθλιβ·σοισθε
3rdθλιψοιενθλιβ·σοιενθλιψοιντοθλιβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θλιψειν​θλιβ·σειν​θλιψεσθαι​θλιβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλιψουσαθλιψονθλιβ·σουσ·αθλιβ·σο[υ]ν[τ]
Nomθλιψωνθλιβ·σο[υ]ν[τ]·^
Accθλιψουσανθλιψονταθλιβ·σουσ·ανθλιβ·σο[υ]ντ·α
Datθλιψουσῃθλιψοντιθλιβ·σουσ·ῃθλιβ·σο[υ]ντ·ι
Genθλιψουσηςθλιψοντοςθλιβ·σουσ·ηςθλιβ·σο[υ]ντ·ος
PlVocθλιψουσαιθλιψοντεςθλιψονταθλιβ·σουσ·αιθλιβ·σο[υ]ντ·εςθλιβ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθλιψουσαςθλιψονταςθλιβ·σουσ·αςθλιβ·σο[υ]ντ·ας
Datθλιψουσαιςθλιψουσι, θλιψουσινθλιβ·σουσ·αιςθλιβ·σου[ντ]·σι(ν)
Genθλιψουσωνθλιψοντωνθλιβ·σουσ·ωνθλιβ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλιψομενηθλιψομενεθλιβ·σομεν·ηθλιβ·σομεν·ε
Nomθλιψομενοςθλιβ·σομεν·ος
Accθλιψομενηνθλιψομενονθλιβ·σομεν·ηνθλιβ·σομεν·ον
Datθλιψομενῃθλιψομενῳθλιβ·σομεν·ῃθλιβ·σομεν·ῳ
Genθλιψομενηςθλιψομενουθλιβ·σομεν·ηςθλιβ·σομεν·ου
PlVocθλιψομεναιθλιψομενοιθλιψομεναθλιβ·σομεν·αιθλιβ·σομεν·οιθλιβ·σομεν·α
Nom
Accθλιψομεναςθλιψομενουςθλιβ·σομεν·αςθλιβ·σομεν·ους
Datθλιψομεναιςθλιψομενοιςθλιβ·σομεν·αιςθλιβ·σομεν·οις
Genθλιψομενωνθλιψομενωνθλιβ·σομεν·ωνθλιβ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθλιψαε·θλιβ·σαεθλιψαμηνε·θλιβ·σαμην
2ndεθλιψαςε·θλιβ·σαςεθλιψωε·θλιβ·σω
3rdεθλιψεν[LXX], εθλιψεε·θλιβ·σε(ν), ε·θλιβ·σε(ν)εθλιψατοε·θλιβ·σατο
Pl1stεθλιψαμενε·θλιβ·σαμενεθλιψαμεθαε·θλιβ·σαμεθα
2ndεθλιψατεε·θλιβ·σατεεθλιψασθεε·θλιβ·σασθε
3rdεθλιψαν[LXX]ε·θλιβ·σανεθλιψαντοε·θλιβ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλιψωθλιβ·σωθλιψωμαιθλιβ·σωμαι
2ndθλιψῃς[LXX]θλιβ·σῃςθλιψῃ[LXX]θλιβ·σῃ
3rdθλιψῃ[LXX]θλιβ·σῃθλιψηταιθλιβ·σηται
Pl1stθλιψωμενθλιβ·σωμενθλιψωμεθαθλιβ·σωμεθα
2ndθλιψητε[LXX]θλιβ·σητεθλιψησθεθλιβ·σησθε
3rdθλιψωσιν[LXX], θλιψωσιθλιβ·σωσι(ν), θλιβ·σωσι(ν)θλιψωνταιθλιβ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλιψαιμιθλιβ·σαιμιθλιψαιμηνθλιβ·σαιμην
2ndθλιψαις, θλιψειαςθλιβ·σαις, θλιβ·σειας classicalθλιψαιοθλιβ·σαιο
3rdθλιψαι[LXX], θλιψειεθλιβ·σαι, θλιβ·σειε classicalθλιψαιτοθλιβ·σαιτο
Pl1stθλιψαιμενθλιβ·σαιμενθλιψαιμεθαθλιβ·σαιμεθα
2ndθλιψαιτεθλιβ·σαιτεθλιψαισθεθλιβ·σαισθε
3rdθλιψαιεν, θλιψαισαν, θλιψειαν, θλιψειενθλιβ·σαιεν, θλιβ·σαισαν alt, θλιβ·σειαν classical, θλιβ·σειεν classicalθλιψαιντοθλιβ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθλιψονθλιβ·σονθλιψαι[LXX]θλιβ·σαι
3rdθλιψατωθλιβ·σατωθλιψασθωθλιβ·σασθω
Pl1st
2ndθλιψατεθλιβ·σατεθλιψασθεθλιβ·σασθε
3rdθλιψατωσαν, θλιψαντων[LXX]θλιβ·σατωσαν, θλιβ·σαντων classicalθλιψασθωσαν, θλιψασθωνθλιβ·σασθωσαν, θλιβ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θλιψαι[LXX]​θλιβ·σαιθλιψασθαι​θλιβ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλιψασαθλιψαςθλιψανθλιβ·σασ·αθλιβ·σα[ντ]·ςθλιβ·σαν[τ]
Nom
Accθλιψασανθλιψανταθλιβ·σασ·ανθλιβ·σαντ·α
Datθλιψασῃθλιψαντιθλιβ·σασ·ῃθλιβ·σαντ·ι
Genθλιψασηςθλιψαντοςθλιβ·σασ·ηςθλιβ·σαντ·ος
PlVocθλιψασαιθλιψαντες[LXX]θλιψανταθλιβ·σασ·αιθλιβ·σαντ·εςθλιβ·σαντ·α
Nom
Accθλιψασαςθλιψανταςθλιβ·σασ·αςθλιβ·σαντ·ας
Datθλιψασαιςθλιψασι, θλιψασινθλιβ·σασ·αιςθλιβ·σα[ντ]·σι(ν)
Genθλιψασωνθλιψαντων[LXX]θλιβ·σασ·ωνθλιβ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλιψαμενηθλιψαμενεθλιβ·σαμεν·ηθλιβ·σαμεν·ε
Nomθλιψαμενοςθλιβ·σαμεν·ος
Accθλιψαμενηνθλιψαμενονθλιβ·σαμεν·ηνθλιβ·σαμεν·ον
Datθλιψαμενῃθλιψαμενῳθλιβ·σαμεν·ῃθλιβ·σαμεν·ῳ
Genθλιψαμενηςθλιψαμενουθλιβ·σαμεν·ηςθλιβ·σαμεν·ου
PlVocθλιψαμεναιθλιψαμενοιθλιψαμεναθλιβ·σαμεν·αιθλιβ·σαμεν·οιθλιβ·σαμεν·α
Nom
Accθλιψαμεναςθλιψαμενουςθλιβ·σαμεν·αςθλιβ·σαμεν·ους
Datθλιψαμεναιςθλιψαμενοιςθλιβ·σαμεν·αιςθλιβ·σαμεν·οις
Genθλιψαμενωνθλιψαμενωνθλιβ·σαμεν·ωνθλιβ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθλιμμαιτεθλιβ·μαι
2ndτεθλιψαιτεθλιβ·σαι
3rdτεθλιπταιτεθλιβ·ται
Pl1stτεθλιμμεθατεθλιβ·μεθα
2ndτεθλιφθετεθλιβ·σθε
3rdτεθλιφαταιτεθλιβ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθλιψομαιτεθλιβ·σομαι
2ndτεθλιψῃ, τεθλιψειτεθλιβ·σῃ, τεθλιβ·σει classical
3rdτεθλιψεταιτεθλιβ·σεται
Pl1stτεθλιψομεθατεθλιβ·σομεθα
2ndτεθλιψεσθετεθλιβ·σεσθε
3rdτεθλιψονταιτεθλιβ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθλιψοιμηντεθλιβ·σοιμην
2ndτεθλιψοιοτεθλιβ·σοιο
3rdτεθλιψοιτοτεθλιβ·σοιτο
Pl1stτεθλιψοιμεθατεθλιβ·σοιμεθα
2ndτεθλιψοισθετεθλιβ·σοισθε
3rdτεθλιψοιντοτεθλιβ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθλιψοτεθλιβ·σο
3rdτεθλιφθωτεθλιβ·σθω
Pl1st
2ndτεθλιφθετεθλιβ·σθε
3rdτεθλιφθωσαν, τεθλιφθωντεθλιβ·σθωσαν, τεθλιβ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθλιφθαι​τεθλιβ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθλιψεσθαι​τεθλιβ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθλιμμενη[GNT]τεθλιμμενετεθλιβ·μεν·ητεθλιβ·μεν·ε
Nomτεθλιμμενοςτεθλιβ·μεν·ος
Accτεθλιμμενηντεθλιμμενοντεθλιβ·μεν·ηντεθλιβ·μεν·ον
Datτεθλιμμενῃτεθλιμμενῳτεθλιβ·μεν·ῃτεθλιβ·μεν·ῳ
Genτεθλιμμενηςτεθλιμμενου[LXX]τεθλιβ·μεν·ηςτεθλιβ·μεν·ου
PlVocτεθλιμμεναιτεθλιμμενοι[LXX]τεθλιμμενατεθλιβ·μεν·αιτεθλιβ·μεν·οιτεθλιβ·μεν·α
Nom
Accτεθλιμμεναςτεθλιμμενουςτεθλιβ·μεν·αςτεθλιβ·μεν·ους
Datτεθλιμμεναιςτεθλιμμενοιςτεθλιβ·μεν·αιςτεθλιβ·μεν·οις
Genτεθλιμμενωντεθλιμμενωντεθλιβ·μεν·ωντεθλιβ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθλιμμηνε·τεθλιβ·μην
2ndετεθλιψοε·τεθλιβ·σο
3rdετεθλιπτοε·τεθλιβ·το
Pl1stετεθλιμμεθαε·τεθλιβ·μεθα
2ndετεθλιφθεε·τεθλιβ·σθε
3rdετεθλιφατοε·τεθλιβ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθλιμμην[ε]·τεθλιβ·μην
2ndτεθλιψο[ε]·τεθλιβ·σο
3rdτεθλιπτο[ε]·τεθλιβ·το
Pl1stτεθλιμμεθα[ε]·τεθλιβ·μεθα
2ndτεθλιφθε[ε]·τεθλιβ·σθε
3rdτεθλιφατο[ε]·τεθλιβ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθλιβηνε·θλιβ·[θ]ην
2ndεθλιβηςε·θλιβ·[θ]ης
3rdεθλιβη[LXX]ε·θλιβ·[θ]η
Pl1stεθλιβημενε·θλιβ·[θ]ημεν
2ndεθλιβητε[LXX]ε·θλιβ·[θ]ητε
3rdεθλιβησαν[LXX]ε·θλιβ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθλιβησομαιθλιβ·[θ]ησομαι
2ndθλιβησῃ, θλιβησειθλιβ·[θ]ησῃ, θλιβ·[θ]ησει classical
3rdθλιβησεται[LXX]θλιβ·[θ]ησεται
Pl1stθλιβησομεθαθλιβ·[θ]ησομεθα
2ndθλιβησεσθεθλιβ·[θ]ησεσθε
3rdθλιβησονταιθλιβ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθλιβωθλιβ·[θ]ω
2ndθλιβῃςθλιβ·[θ]ῃς
3rdθλιβῃθλιβ·[θ]ῃ
Pl1stθλιβωμενθλιβ·[θ]ωμεν
2ndθλιβητεθλιβ·[θ]ητε
3rdθλιβωσιν[GNT], θλιβωσιθλιβ·[θ]ωσι(ν), θλιβ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθλιβειηνθλιβ·[θ]ειην
2ndθλιβειηςθλιβ·[θ]ειης
3rdθλιβειηθλιβ·[θ]ειη
Pl1stθλιβειημεν, θλιβειμενθλιβ·[θ]ειημεν, θλιβ·[θ]ειμεν classical
2ndθλιβειητε, θλιβειτεθλιβ·[θ]ειητε, θλιβ·[θ]ειτε classical
3rdθλιβειησαν, θλιβειενθλιβ·[θ]ειησαν, θλιβ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθλιβησοιμηνθλιβ·[θ]ησοιμην
2ndθλιβησοιοθλιβ·[θ]ησοιο
3rdθλιβησοιτοθλιβ·[θ]ησοιτο
Pl1stθλιβησοιμεθαθλιβ·[θ]ησοιμεθα
2ndθλιβησοισθεθλιβ·[θ]ησοισθε
3rdθλιβησοιντοθλιβ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθλιβηθιθλιβ·[θ]ητι
3rdθλιβητωθλιβ·[θ]ητω
Pl1st
2ndθλιβητεθλιβ·[θ]ητε
3rdθλιβητωσαν, θλιβεντων[LXX]θλιβ·[θ]ητωσαν, θλιβ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θλιβηναι[LXX]​θλιβ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θλιβησεσθαι​θλιβ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλιβεισαθλιβειςθλιβενθλιβ·[θ]εισ·αθλιβ·[θ]ει[ντ]·ςθλιβ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accθλιβεισανθλιβενταθλιβ·[θ]εισ·ανθλιβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datθλιβεισῃθλιβεντιθλιβ·[θ]εισ·ῃθλιβ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genθλιβεισηςθλιβεντοςθλιβ·[θ]εισ·ηςθλιβ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocθλιβεισαιθλιβεντεςθλιβενταθλιβ·[θ]εισ·αιθλιβ·[θ]ε[ι]ντ·εςθλιβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accθλιβεισαςθλιβενταςθλιβ·[θ]εισ·αςθλιβ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datθλιβεισαιςθλιβεισι, θλιβεισινθλιβ·[θ]εισ·αιςθλιβ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genθλιβεισωνθλιβεντων[LXX]θλιβ·[θ]εισ·ωνθλιβ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλιβησομενηθλιβησομενεθλιβ·[θ]ησομεν·ηθλιβ·[θ]ησομεν·ε
Nomθλιβησομενοςθλιβ·[θ]ησομεν·ος
Accθλιβησομενηνθλιβησομενονθλιβ·[θ]ησομεν·ηνθλιβ·[θ]ησομεν·ον
Datθλιβησομενῃθλιβησομενῳθλιβ·[θ]ησομεν·ῃθλιβ·[θ]ησομεν·ῳ
Genθλιβησομενηςθλιβησομενουθλιβ·[θ]ησομεν·ηςθλιβ·[θ]ησομεν·ου
PlVocθλιβησομεναιθλιβησομενοιθλιβησομεναθλιβ·[θ]ησομεν·αιθλιβ·[θ]ησομεν·οιθλιβ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accθλιβησομεναςθλιβησομενουςθλιβ·[θ]ησομεν·αςθλιβ·[θ]ησομεν·ους
Datθλιβησομεναιςθλιβησομενοιςθλιβ·[θ]ησομεν·αιςθλιβ·[θ]ησομεν·οις
Genθλιβησομενωνθλιβησομενωνθλιβ·[θ]ησομεν·ωνθλιβ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Apr-2020 02:42:52 EDT