θησαυριζω • QHSAURIZW • thēsaurizō

Search: θησαυριζει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θησαυριζει; θησαυριζειθησαυρίζωθησαυριζ·ει; θησαυριζ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θησαυριζειθησαυρίζωθησαυριζ·ειpres act ind 3rd sg
θησαυριζειθησαυρίζωθησαυριζ·ειpres mp ind 2nd sg classical

θησαυρίζω (θησαυριζ-, -, θησαυρι·σ-, -, τεθησαυρισ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθησαυριζωθησαυριζ·ωθησαυριζομαιθησαυριζ·ομαι
2ndθησαυριζεις[GNT][LXX]θησαυριζ·ειςθησαυριζῃ, θησαυριζει[LXX], θησαυριζεσαιθησαυριζ·ῃ, θησαυριζ·ει classical, θησαυριζ·εσαι alt
3rdθησαυριζει[LXX]θησαυριζ·ειθησαυριζεται[LXX]θησαυριζ·εται
Pl1stθησαυριζομενθησαυριζ·ομενθησαυριζομεθαθησαυριζ·ομεθα
2ndθησαυριζετε[GNT]θησαυριζ·ετεθησαυριζεσθεθησαυριζ·εσθε
3rdθησαυριζουσιν[LXX], θησαυριζουσιθησαυριζ·ουσι(ν), θησαυριζ·ουσι(ν)θησαυριζονταιθησαυριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθησαυριζωθησαυριζ·ωθησαυριζωμαιθησαυριζ·ωμαι
2ndθησαυριζῃςθησαυριζ·ῃςθησαυριζῃθησαυριζ·ῃ
3rdθησαυριζῃθησαυριζ·ῃθησαυριζηταιθησαυριζ·ηται
Pl1stθησαυριζωμενθησαυριζ·ωμενθησαυριζωμεθαθησαυριζ·ωμεθα
2ndθησαυριζητεθησαυριζ·ητεθησαυριζησθεθησαυριζ·ησθε
3rdθησαυριζωσιν, θησαυριζωσιθησαυριζ·ωσι(ν)θησαυριζωνταιθησαυριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθησαυριζοιμιθησαυριζ·οιμιθησαυριζοιμηνθησαυριζ·οιμην
2ndθησαυριζοιςθησαυριζ·οιςθησαυριζοιοθησαυριζ·οιο
3rdθησαυριζοιθησαυριζ·οιθησαυριζοιτοθησαυριζ·οιτο
Pl1stθησαυριζοιμενθησαυριζ·οιμενθησαυριζοιμεθαθησαυριζ·οιμεθα
2ndθησαυριζοιτεθησαυριζ·οιτεθησαυριζοισθεθησαυριζ·οισθε
3rdθησαυριζοιεν, θησαυριζοισανθησαυριζ·οιεν, θησαυριζ·οισαν altθησαυριζοιντοθησαυριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθησαυριζεθησαυριζ·εθησαυριζουθησαυριζ·ου
3rdθησαυριζετωθησαυριζ·ετωθησαυριζεσθωθησαυριζ·εσθω
Pl1st
2ndθησαυριζετε[GNT]θησαυριζ·ετεθησαυριζεσθεθησαυριζ·εσθε
3rdθησαυριζετωσαν, θησαυριζοντωνθησαυριζ·ετωσαν, θησαυριζ·οντων classicalθησαυριζεσθωσαν, θησαυριζεσθωνθησαυριζ·εσθωσαν, θησαυριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θησαυριζειν[GNT]​θησαυριζ·εινθησαυριζεσθαι​θησαυριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθησαυριζουσαθησαυριζονθησαυριζ·ουσ·αθησαυριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomθησαυριζων[GNT][LXX]θησαυριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accθησαυριζουσανθησαυριζονταθησαυριζ·ουσ·ανθησαυριζ·ο[υ]ντ·α
Datθησαυριζουσῃθησαυριζοντιθησαυριζ·ουσ·ῃθησαυριζ·ο[υ]ντ·ι
Genθησαυριζουσηςθησαυριζοντοςθησαυριζ·ουσ·ηςθησαυριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocθησαυριζουσαιθησαυριζοντες[LXX]θησαυριζονταθησαυριζ·ουσ·αιθησαυριζ·ο[υ]ντ·εςθησαυριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθησαυριζουσαςθησαυριζονταςθησαυριζ·ουσ·αςθησαυριζ·ο[υ]ντ·ας
Datθησαυριζουσαιςθησαυριζουσι, θησαυριζουσιν[LXX]θησαυριζ·ουσ·αιςθησαυριζ·ου[ντ]·σι(ν), θησαυριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genθησαυριζουσωνθησαυριζοντωνθησαυριζ·ουσ·ωνθησαυριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθησαυριζομενηθησαυριζομενεθησαυριζ·ομεν·ηθησαυριζ·ομεν·ε
Nomθησαυριζομενοςθησαυριζ·ομεν·ος
Accθησαυριζομενηνθησαυριζομενονθησαυριζ·ομεν·ηνθησαυριζ·ομεν·ον
Datθησαυριζομενῃθησαυριζομενῳθησαυριζ·ομεν·ῃθησαυριζ·ομεν·ῳ
Genθησαυριζομενηςθησαυριζομενουθησαυριζ·ομεν·ηςθησαυριζ·ομεν·ου
PlVocθησαυριζομεναιθησαυριζομενοιθησαυριζομεναθησαυριζ·ομεν·αιθησαυριζ·ομεν·οιθησαυριζ·ομεν·α
Nom
Accθησαυριζομεναςθησαυριζομενουςθησαυριζ·ομεν·αςθησαυριζ·ομεν·ους
Datθησαυριζομεναιςθησαυριζομενοιςθησαυριζ·ομεν·αιςθησαυριζ·ομεν·οις
Genθησαυριζομενωνθησαυριζομενωνθησαυριζ·ομεν·ωνθησαυριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθησαυριζονε·θησαυριζ·ονεθησαυριζομηνε·θησαυριζ·ομην
2ndεθησαυριζεςε·θησαυριζ·εςεθησαυριζουε·θησαυριζ·ου
3rdεθησαυριζεν, εθησαυριζεε·θησαυριζ·ε(ν)εθησαυριζετοε·θησαυριζ·ετο
Pl1stεθησαυριζομενε·θησαυριζ·ομενεθησαυριζομεθαε·θησαυριζ·ομεθα
2ndεθησαυριζετεε·θησαυριζ·ετεεθησαυριζεσθεε·θησαυριζ·εσθε
3rdεθησαυριζον, εθησαυριζοσανε·θησαυριζ·ον, ε·θησαυριζ·οσαν altεθησαυριζοντοε·θησαυριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθησαυρισαε·θησαυρι·σαεθησαυρισαμηνε·θησαυρι·σαμην
2ndεθησαυρισαςε·θησαυρι·σαςεθησαυρισωε·θησαυρι·σω
3rdεθησαυρισεν[LXX], εθησαυρισεε·θησαυρι·σε(ν), ε·θησαυρι·σε(ν)εθησαυρισατοε·θησαυρι·σατο
Pl1stεθησαυρισαμενε·θησαυρι·σαμενεθησαυρισαμεθαε·θησαυρι·σαμεθα
2ndεθησαυρισατε[GNT]ε·θησαυρι·σατεεθησαυρισασθεε·θησαυρι·σασθε
3rdεθησαυρισαν[LXX]ε·θησαυρι·σανεθησαυρισαντοε·θησαυρι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθησαυρισωθησαυρι·σωθησαυρισωμαιθησαυρι·σωμαι
2ndθησαυρισῃςθησαυρι·σῃςθησαυρισῃθησαυρι·σῃ
3rdθησαυρισῃθησαυρι·σῃθησαυρισηταιθησαυρι·σηται
Pl1stθησαυρισωμενθησαυρι·σωμενθησαυρισωμεθαθησαυρι·σωμεθα
2ndθησαυρισητεθησαυρι·σητεθησαυρισησθεθησαυρι·σησθε
3rdθησαυρισωσιν, θησαυρισωσιθησαυρι·σωσι(ν)θησαυρισωνταιθησαυρι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθησαυρισαιμιθησαυρι·σαιμιθησαυρισαιμηνθησαυρι·σαιμην
2ndθησαυρισαις, θησαυρισειαςθησαυρι·σαις, θησαυρι·σειας classicalθησαυρισαιοθησαυρι·σαιο
3rdθησαυρισαι[LXX], θησαυρισειεθησαυρι·σαι, θησαυρι·σειε classicalθησαυρισαιτοθησαυρι·σαιτο
Pl1stθησαυρισαιμενθησαυρι·σαιμενθησαυρισαιμεθαθησαυρι·σαιμεθα
2ndθησαυρισαιτεθησαυρι·σαιτεθησαυρισαισθεθησαυρι·σαισθε
3rdθησαυρισαιεν, θησαυρισαισαν, θησαυρισειαν, θησαυρισειενθησαυρι·σαιεν, θησαυρι·σαισαν alt, θησαυρι·σειαν classical, θησαυρι·σειεν classicalθησαυρισαιντοθησαυρι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθησαυρισονθησαυρι·σονθησαυρισαι[LXX]θησαυρι·σαι
3rdθησαυρισατωθησαυρι·σατωθησαυρισασθωθησαυρι·σασθω
Pl1st
2ndθησαυρισατεθησαυρι·σατεθησαυρισασθεθησαυρι·σασθε
3rdθησαυρισατωσαν, θησαυρισαντωνθησαυρι·σατωσαν, θησαυρι·σαντων classicalθησαυρισασθωσαν, θησαυρισασθωνθησαυρι·σασθωσαν, θησαυρι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θησαυρισαι[LXX]​θησαυρι·σαιθησαυρισασθαι​θησαυρι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθησαυρισασαθησαυρισαςθησαυρισανθησαυρι·σασ·αθησαυρι·σα[ντ]·ςθησαυρι·σαν[τ]
Nom
Accθησαυρισασανθησαυρισανταθησαυρι·σασ·ανθησαυρι·σαντ·α
Datθησαυρισασῃθησαυρισαντιθησαυρι·σασ·ῃθησαυρι·σαντ·ι
Genθησαυρισασηςθησαυρισαντοςθησαυρι·σασ·ηςθησαυρι·σαντ·ος
PlVocθησαυρισασαιθησαυρισαντεςθησαυρισανταθησαυρι·σασ·αιθησαυρι·σαντ·εςθησαυρι·σαντ·α
Nom
Accθησαυρισασαςθησαυρισανταςθησαυρι·σασ·αςθησαυρι·σαντ·ας
Datθησαυρισασαιςθησαυρισασι, θησαυρισασινθησαυρι·σασ·αιςθησαυρι·σα[ντ]·σι(ν)
Genθησαυρισασωνθησαυρισαντωνθησαυρι·σασ·ωνθησαυρι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθησαυρισαμενηθησαυρισαμενεθησαυρι·σαμεν·ηθησαυρι·σαμεν·ε
Nomθησαυρισαμενοςθησαυρι·σαμεν·ος
Accθησαυρισαμενηνθησαυρισαμενονθησαυρι·σαμεν·ηνθησαυρι·σαμεν·ον
Datθησαυρισαμενῃθησαυρισαμενῳθησαυρι·σαμεν·ῃθησαυρι·σαμεν·ῳ
Genθησαυρισαμενηςθησαυρισαμενουθησαυρι·σαμεν·ηςθησαυρι·σαμεν·ου
PlVocθησαυρισαμεναιθησαυρισαμενοιθησαυρισαμεναθησαυρι·σαμεν·αιθησαυρι·σαμεν·οιθησαυρι·σαμεν·α
Nom
Accθησαυρισαμεναςθησαυρισαμενουςθησαυρι·σαμεν·αςθησαυρι·σαμεν·ους
Datθησαυρισαμεναιςθησαυρισαμενοιςθησαυρι·σαμεν·αιςθησαυρι·σαμεν·οις
Genθησαυρισαμενωνθησαυρισαμενωνθησαυρι·σαμεν·ωνθησαυρι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθησαυρισμαιτεθησαυρισ·μαι
2ndτεθησαυρισαιτεθησαυρισ·[σ]αι
3rdτεθησαυρισταιτεθησαυρισ·ται
Pl1stτεθησαυρισμεθατεθησαυρισ·μεθα
2ndτεθησαυρισθετεθησαυρισ·[σ]θε
3rdτεθησαυριδαταιτεθησαυρισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθησαυρισομαιτεθησαυρισ·[σ]ομαι
2ndτεθησαυρισῃ, τεθησαυρισειτεθησαυρισ·[σ]ῃ, τεθησαυρισ·[σ]ει classical
3rdτεθησαυρισεταιτεθησαυρισ·[σ]εται
Pl1stτεθησαυρισομεθατεθησαυρισ·[σ]ομεθα
2ndτεθησαυρισεσθετεθησαυρισ·[σ]εσθε
3rdτεθησαυρισονταιτεθησαυρισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθησαυρισοιμηντεθησαυρισ·[σ]οιμην
2ndτεθησαυρισοιοτεθησαυρισ·[σ]οιο
3rdτεθησαυρισοιτοτεθησαυρισ·[σ]οιτο
Pl1stτεθησαυρισοιμεθατεθησαυρισ·[σ]οιμεθα
2ndτεθησαυρισοισθετεθησαυρισ·[σ]οισθε
3rdτεθησαυρισοιντοτεθησαυρισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθησαυρισοτεθησαυρισ·[σ]ο
3rdτεθησαυρισθωτεθησαυρισ·[σ]θω
Pl1st
2ndτεθησαυρισθετεθησαυρισ·[σ]θε
3rdτεθησαυρισθωσαν, τεθησαυρισθωντεθησαυρισ·[σ]θωσαν, τεθησαυρισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθησαυρισθαι[LXX]​τεθησαυρισ·[σ]θαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθησαυρισεσθαι​τεθησαυρισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθησαυρισμενητεθησαυρισμενετεθησαυρισ·μεν·ητεθησαυρισ·μεν·ε
Nomτεθησαυρισμενοςτεθησαυρισ·μεν·ος
Accτεθησαυρισμενηντεθησαυρισμενοντεθησαυρισ·μεν·ηντεθησαυρισ·μεν·ον
Datτεθησαυρισμενῃτεθησαυρισμενῳτεθησαυρισ·μεν·ῃτεθησαυρισ·μεν·ῳ
Genτεθησαυρισμενηςτεθησαυρισμενουτεθησαυρισ·μεν·ηςτεθησαυρισ·μεν·ου
PlVocτεθησαυρισμεναιτεθησαυρισμενοι[GNT]τεθησαυρισμενατεθησαυρισ·μεν·αιτεθησαυρισ·μεν·οιτεθησαυρισ·μεν·α
Nom
Accτεθησαυρισμεναςτεθησαυρισμενουςτεθησαυρισ·μεν·αςτεθησαυρισ·μεν·ους
Datτεθησαυρισμεναιςτεθησαυρισμενοιςτεθησαυρισ·μεν·αιςτεθησαυρισ·μεν·οις
Genτεθησαυρισμενωντεθησαυρισμενωντεθησαυρισ·μεν·ωντεθησαυρισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθησαυρισμηνε·τεθησαυρισ·μην
2ndετεθησαυρισοε·τεθησαυρισ·[σ]ο
3rdετεθησαυριστοε·τεθησαυρισ·το
Pl1stετεθησαυρισμεθαε·τεθησαυρισ·μεθα
2ndετεθησαυρισθεε·τεθησαυρισ·[σ]θε
3rdετεθησαυριδατοε·τεθησαυρισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθησαυρισμην[ε]·τεθησαυρισ·μην
2ndτεθησαυρισο[ε]·τεθησαυρισ·[σ]ο
3rdτεθησαυριστο[ε]·τεθησαυρισ·το
Pl1stτεθησαυρισμεθα[ε]·τεθησαυρισ·μεθα
2ndτεθησαυρισθε[ε]·τεθησαυρισ·[σ]θε
3rdτεθησαυριδατο[ε]·τεθησαυρισ·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Jul-2020 07:05:25 EDT