θηλαζω • QHLAZW • thēlazō

Search: θηλαζει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θηλαζει; θηλαζειθηλάζωθηλαζ·ει; θηλαζ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical

θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθηλαζωθηλαζ·ωθηλαζομαιθηλαζ·ομαι
2ndθηλαζειςθηλαζ·ειςθηλαζῃ, θηλαζει[LXX], θηλαζεσαιθηλαζ·ῃ, θηλαζ·ει classical, θηλαζ·εσαι alt
3rdθηλαζει[LXX]θηλαζ·ειθηλαζεταιθηλαζ·εται
Pl1stθηλαζομενθηλαζ·ομενθηλαζομεθαθηλαζ·ομεθα
2ndθηλαζετεθηλαζ·ετεθηλαζεσθεθηλαζ·εσθε
3rdθηλαζουσιν, θηλαζουσιθηλαζ·ουσι(ν)θηλαζονταιθηλαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθηλαζωθηλαζ·ωθηλαζωμαιθηλαζ·ωμαι
2ndθηλαζῃςθηλαζ·ῃςθηλαζῃθηλαζ·ῃ
3rdθηλαζῃθηλαζ·ῃθηλαζηταιθηλαζ·ηται
Pl1stθηλαζωμενθηλαζ·ωμενθηλαζωμεθαθηλαζ·ωμεθα
2ndθηλαζητεθηλαζ·ητεθηλαζησθεθηλαζ·ησθε
3rdθηλαζωσιν, θηλαζωσιθηλαζ·ωσι(ν)θηλαζωνταιθηλαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθηλαζοιμιθηλαζ·οιμιθηλαζοιμηνθηλαζ·οιμην
2ndθηλαζοιςθηλαζ·οιςθηλαζοιοθηλαζ·οιο
3rdθηλαζοιθηλαζ·οιθηλαζοιτοθηλαζ·οιτο
Pl1stθηλαζοιμενθηλαζ·οιμενθηλαζοιμεθαθηλαζ·οιμεθα
2ndθηλαζοιτεθηλαζ·οιτεθηλαζοισθεθηλαζ·οισθε
3rdθηλαζοιεν, θηλαζοισανθηλαζ·οιεν, θηλαζ·οισαν altθηλαζοιντοθηλαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθηλαζεθηλαζ·εθηλαζουθηλαζ·ου
3rdθηλαζετωθηλαζ·ετωθηλαζεσθωθηλαζ·εσθω
Pl1st
2ndθηλαζετεθηλαζ·ετεθηλαζεσθεθηλαζ·εσθε
3rdθηλαζετωσαν, θηλαζοντων[GNT][LXX]θηλαζ·ετωσαν, θηλαζ·οντων classicalθηλαζεσθωσαν, θηλαζεσθωνθηλαζ·εσθωσαν, θηλαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θηλαζειν​θηλαζ·ειν​θηλαζεσθαι​θηλαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθηλαζουσαθηλαζον[LXX]θηλαζ·ουσ·αθηλαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomθηλαζων[LXX]θηλαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accθηλαζουσανθηλαζοντα[LXX]θηλαζ·ουσ·ανθηλαζ·ο[υ]ντ·α
Datθηλαζουσῃθηλαζοντιθηλαζ·ουσ·ῃθηλαζ·ο[υ]ντ·ι
Genθηλαζουσηςθηλαζοντος[LXX]θηλαζ·ουσ·ηςθηλαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocθηλαζουσαιθηλαζοντεςθηλαζοντα[LXX]θηλαζ·ουσ·αιθηλαζ·ο[υ]ντ·εςθηλαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθηλαζουσας[LXX]θηλαζονταςθηλαζ·ουσ·αςθηλαζ·ο[υ]ντ·ας
Datθηλαζουσαις[GNT]θηλαζουσι, θηλαζουσινθηλαζ·ουσ·αιςθηλαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genθηλαζουσωνθηλαζοντων[GNT][LXX]θηλαζ·ουσ·ωνθηλαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθηλαζομενηθηλαζομενεθηλαζ·ομεν·ηθηλαζ·ομεν·ε
Nomθηλαζομενοςθηλαζ·ομεν·ος
Accθηλαζομενηνθηλαζομενονθηλαζ·ομεν·ηνθηλαζ·ομεν·ον
Datθηλαζομενῃθηλαζομενῳθηλαζ·ομεν·ῃθηλαζ·ομεν·ῳ
Genθηλαζομενηςθηλαζομενουθηλαζ·ομεν·ηςθηλαζ·ομεν·ου
PlVocθηλαζομεναιθηλαζομενοιθηλαζομεναθηλαζ·ομεν·αιθηλαζ·ομεν·οιθηλαζ·ομεν·α
Nom
Accθηλαζομεναςθηλαζομενουςθηλαζ·ομεν·αςθηλαζ·ομεν·ους
Datθηλαζομεναιςθηλαζομενοιςθηλαζ·ομεν·αιςθηλαζ·ομεν·οις
Genθηλαζομενωνθηλαζομενωνθηλαζ·ομεν·ωνθηλαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθηλαζονε·θηλαζ·ονεθηλαζομηνε·θηλαζ·ομην
2ndεθηλαζεςε·θηλαζ·εςεθηλαζουε·θηλαζ·ου
3rdεθηλαζεν[LXX], εθηλαζεε·θηλαζ·ε(ν), ε·θηλαζ·ε(ν)εθηλαζετοε·θηλαζ·ετο
Pl1stεθηλαζομενε·θηλαζ·ομενεθηλαζομεθαε·θηλαζ·ομεθα
2ndεθηλαζετεε·θηλαζ·ετεεθηλαζεσθεε·θηλαζ·εσθε
3rdεθηλαζον, εθηλαζοσανε·θηλαζ·ον, ε·θηλαζ·οσαν altεθηλαζοντοε·θηλαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθηλασωθηλα·σωθηλασομαιθηλα·σομαι
2ndθηλασεις[LXX]θηλα·σειςθηλασῃ, θηλασει[LXX], θηλασεσαιθηλα·σῃ, θηλα·σει classical, θηλα·σεσαι alt
3rdθηλασει[LXX]θηλα·σειθηλασεταιθηλα·σεται
Pl1stθηλασομενθηλα·σομενθηλασομεθαθηλα·σομεθα
2ndθηλασετεθηλα·σετεθηλασεσθεθηλα·σεσθε
3rdθηλασουσιν, θηλασουσιθηλα·σουσι(ν)θηλασονταιθηλα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθηλασοιμιθηλα·σοιμιθηλασοιμηνθηλα·σοιμην
2ndθηλασοιςθηλα·σοιςθηλασοιοθηλα·σοιο
3rdθηλασοιθηλα·σοιθηλασοιτοθηλα·σοιτο
Pl1stθηλασοιμενθηλα·σοιμενθηλασοιμεθαθηλα·σοιμεθα
2ndθηλασοιτεθηλα·σοιτεθηλασοισθεθηλα·σοισθε
3rdθηλασοιενθηλα·σοιενθηλασοιντοθηλα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θηλασειν​θηλα·σειν​θηλασεσθαι​θηλα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθηλασουσαθηλασον[LXX]θηλα·σουσ·αθηλα·σο[υ]ν[τ]
Nomθηλασωνθηλα·σο[υ]ν[τ]·^
Accθηλασουσανθηλασονταθηλα·σουσ·ανθηλα·σο[υ]ντ·α
Datθηλασουσῃθηλασοντιθηλα·σουσ·ῃθηλα·σο[υ]ντ·ι
Genθηλασουσηςθηλασοντοςθηλα·σουσ·ηςθηλα·σο[υ]ντ·ος
PlVocθηλασουσαιθηλασοντεςθηλασονταθηλα·σουσ·αιθηλα·σο[υ]ντ·εςθηλα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθηλασουσαςθηλασονταςθηλα·σουσ·αςθηλα·σο[υ]ντ·ας
Datθηλασουσαιςθηλασουσι, θηλασουσινθηλα·σουσ·αιςθηλα·σου[ντ]·σι(ν)
Genθηλασουσωνθηλασοντωνθηλα·σουσ·ωνθηλα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθηλασομενηθηλασομενεθηλα·σομεν·ηθηλα·σομεν·ε
Nomθηλασομενοςθηλα·σομεν·ος
Accθηλασομενηνθηλασομενονθηλα·σομεν·ηνθηλα·σομεν·ον
Datθηλασομενῃθηλασομενῳθηλα·σομεν·ῃθηλα·σομεν·ῳ
Genθηλασομενηςθηλασομενουθηλα·σομεν·ηςθηλα·σομεν·ου
PlVocθηλασομεναιθηλασομενοιθηλασομεναθηλα·σομεν·αιθηλα·σομεν·οιθηλα·σομεν·α
Nom
Accθηλασομεναςθηλασομενουςθηλα·σομεν·αςθηλα·σομεν·ους
Datθηλασομεναιςθηλασομενοιςθηλα·σομεν·αιςθηλα·σομεν·οις
Genθηλασομενωνθηλασομενωνθηλα·σομεν·ωνθηλα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθηλασα[LXX]ε·θηλα·σαεθηλασαμηνε·θηλα·σαμην
2ndεθηλασας[GNT]ε·θηλα·σαςεθηλασωε·θηλα·σω
3rdεθηλασεν[LXX], εθηλασεε·θηλα·σε(ν), ε·θηλα·σε(ν)εθηλασατοε·θηλα·σατο
Pl1stεθηλασαμενε·θηλα·σαμενεθηλασαμεθαε·θηλα·σαμεθα
2ndεθηλασατεε·θηλα·σατεεθηλασασθεε·θηλα·σασθε
3rdεθηλασαν[GNT][LXX]ε·θηλα·σανεθηλασαντοε·θηλα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθηλασωθηλα·σωθηλασωμαιθηλα·σωμαι
2ndθηλασῃςθηλα·σῃςθηλασῃθηλα·σῃ
3rdθηλασῃθηλα·σῃθηλασηταιθηλα·σηται
Pl1stθηλασωμενθηλα·σωμενθηλασωμεθαθηλα·σωμεθα
2ndθηλασητε[LXX]θηλα·σητεθηλασησθεθηλα·σησθε
3rdθηλασωσιν, θηλασωσιθηλα·σωσι(ν)θηλασωνταιθηλα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθηλασαιμιθηλα·σαιμιθηλασαιμηνθηλα·σαιμην
2ndθηλασαις, θηλασειαςθηλα·σαις, θηλα·σειας classicalθηλασαιοθηλα·σαιο
3rdθηλασαι[LXX], θηλασειεθηλα·σαι, θηλα·σειε classicalθηλασαιτοθηλα·σαιτο
Pl1stθηλασαιμενθηλα·σαιμενθηλασαιμεθαθηλα·σαιμεθα
2ndθηλασαιτεθηλα·σαιτεθηλασαισθεθηλα·σαισθε
3rdθηλασαιεν, θηλασαισαν, θηλασειαν, θηλασειεν[LXX]θηλα·σαιεν, θηλα·σαισαν alt, θηλα·σειαν classical, θηλα·σειεν classicalθηλασαιντοθηλα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθηλασον[LXX]θηλα·σονθηλασαι[LXX]θηλα·σαι
3rdθηλασατωθηλα·σατωθηλασασθωθηλα·σασθω
Pl1st
2ndθηλασατεθηλα·σατεθηλασασθεθηλα·σασθε
3rdθηλασατωσαν, θηλασαντωνθηλα·σατωσαν, θηλα·σαντων classicalθηλασασθωσαν, θηλασασθωνθηλα·σασθωσαν, θηλα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θηλασαι[LXX]​θηλα·σαιθηλασασθαι​θηλα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθηλασασαθηλασαςθηλασανθηλα·σασ·αθηλα·σα[ντ]·ςθηλα·σαν[τ]
Nom
Accθηλασασαν[LXX]θηλασανταθηλα·σασ·ανθηλα·σαντ·α
Datθηλασασῃθηλασαντιθηλα·σασ·ῃθηλα·σαντ·ι
Genθηλασασηςθηλασαντοςθηλα·σασ·ηςθηλα·σαντ·ος
PlVocθηλασασαιθηλασαντεςθηλασανταθηλα·σασ·αιθηλα·σαντ·εςθηλα·σαντ·α
Nom
Accθηλασασαςθηλασανταςθηλα·σασ·αςθηλα·σαντ·ας
Datθηλασασαιςθηλασασι, θηλασασινθηλα·σασ·αιςθηλα·σα[ντ]·σι(ν)
Genθηλασασωνθηλασαντωνθηλα·σασ·ωνθηλα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθηλασαμενηθηλασαμενεθηλα·σαμεν·ηθηλα·σαμεν·ε
Nomθηλασαμενοςθηλα·σαμεν·ος
Accθηλασαμενηνθηλασαμενονθηλα·σαμεν·ηνθηλα·σαμεν·ον
Datθηλασαμενῃθηλασαμενῳθηλα·σαμεν·ῃθηλα·σαμεν·ῳ
Genθηλασαμενηςθηλασαμενουθηλα·σαμεν·ηςθηλα·σαμεν·ου
PlVocθηλασαμεναιθηλασαμενοιθηλασαμεναθηλα·σαμεν·αιθηλα·σαμεν·οιθηλα·σαμεν·α
Nom
Accθηλασαμεναςθηλασαμενουςθηλα·σαμεν·αςθηλα·σαμεν·ους
Datθηλασαμεναιςθηλασαμενοιςθηλα·σαμεν·αιςθηλα·σαμεν·οις
Genθηλασαμενωνθηλασαμενωνθηλα·σαμεν·ωνθηλα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 19:50:48 EDT