θεωρεω • QEWREW • theōreō

Search: θεωρουντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θεωρουνταςθεωρέωθεωρ(ε)·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl

θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεωρω[GNT]θεωρ(ε)·ωθεωρουμαιθεωρ(ε)·ομαι
2ndθεωρεις[GNT][LXX]θεωρ(ε)·ειςθεωρῃ[GNT], θεωρει[GNT][LXX], θεωρεισαιθεωρ(ε)·ῃ, θεωρ(ε)·ει classical, θεωρ(ε)·εσαι alt
3rdθεωρει[GNT][LXX]θεωρ(ε)·ειθεωρειται[LXX]θεωρ(ε)·εται
Pl1stθεωρουμενθεωρ(ε)·ομενθεωρουμεθαθεωρ(ε)·ομεθα
2ndθεωρειτε[GNT][LXX]θεωρ(ε)·ετεθεωρεισθεθεωρ(ε)·εσθε
3rdθεωρουσιν[GNT][LXX], θεωρουσιθεωρ(ε)·ουσι(ν), θεωρ(ε)·ουσι(ν)θεωρουνταιθεωρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεωρω[GNT]θεωρ(ε)·ωθεωρωμαιθεωρ(ε)·ωμαι
2ndθεωρῃςθεωρ(ε)·ῃςθεωρῃ[GNT]θεωρ(ε)·ῃ
3rdθεωρῃ[GNT]θεωρ(ε)·ῃθεωρηταιθεωρ(ε)·ηται
Pl1stθεωρωμενθεωρ(ε)·ωμενθεωρωμεθαθεωρ(ε)·ωμεθα
2ndθεωρητε[GNT]θεωρ(ε)·ητεθεωρησθεθεωρ(ε)·ησθε
3rdθεωρωσιν[GNT], θεωρωσιθεωρ(ε)·ωσι(ν), θεωρ(ε)·ωσι(ν)θεωρωνταιθεωρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεωροιμιθεωρ(ε)·οιμιθεωροιμηνθεωρ(ε)·οιμην
2ndθεωροιςθεωρ(ε)·οιςθεωροιοθεωρ(ε)·οιο
3rdθεωροιθεωρ(ε)·οιθεωροιτοθεωρ(ε)·οιτο
Pl1stθεωροιμενθεωρ(ε)·οιμενθεωροιμεθαθεωρ(ε)·οιμεθα
2ndθεωροιτεθεωρ(ε)·οιτεθεωροισθεθεωρ(ε)·οισθε
3rdθεωροιεν, θεωροισανθεωρ(ε)·οιεν, θεωρ(ε)·οισαν altθεωροιντοθεωρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεωρει[GNT][LXX]θεωρ(ε)·εθεωρουθεωρ(ε)·ου
3rdθεωρειτωθεωρ(ε)·ετωθεωρεισθωθεωρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndθεωρειτε[GNT][LXX]θεωρ(ε)·ετεθεωρεισθεθεωρ(ε)·εσθε
3rdθεωρειτωσαν, θεωρουντων[GNT]θεωρ(ε)·ετωσαν, θεωρ(ε)·οντων classicalθεωρεισθωσαν, θεωρεισθωνθεωρ(ε)·εσθωσαν, θεωρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεωρειν[GNT][LXX]​θεωρ(ε)·εινθεωρεισθαι[LXX]​θεωρ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεωρουσα[LXX]θεωρουνθεωρ(ε)·ουσ·αθεωρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomθεωρων[GNT][LXX]θεωρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accθεωρουσανθεωρουνταθεωρ(ε)·ουσ·ανθεωρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datθεωρουσῃθεωρουντι[GNT]θεωρ(ε)·ουσ·ῃθεωρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genθεωρουσηςθεωρουντος[GNT]θεωρ(ε)·ουσ·ηςθεωρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocθεωρουσαι[GNT]θεωρουντες[GNT][LXX]θεωρουνταθεωρ(ε)·ουσ·αιθεωρ(ε)·ο[υ]ντ·εςθεωρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθεωρουσαςθεωρουντας[GNT]θεωρ(ε)·ουσ·αςθεωρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datθεωρουσαιςθεωρουσι, θεωρουσιν[GNT][LXX]θεωρ(ε)·ουσ·αιςθεωρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), θεωρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genθεωρουσωνθεωρουντων[GNT]θεωρ(ε)·ουσ·ωνθεωρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεωρουμενηθεωρουμενεθεωρ(ε)·ομεν·ηθεωρ(ε)·ομεν·ε
Nomθεωρουμενος[LXX]θεωρ(ε)·ομεν·ος
Accθεωρουμενηνθεωρουμενον[LXX]θεωρ(ε)·ομεν·ηνθεωρ(ε)·ομεν·ον
Datθεωρουμενῃθεωρουμενῳθεωρ(ε)·ομεν·ῃθεωρ(ε)·ομεν·ῳ
Genθεωρουμενης[LXX]θεωρουμενουθεωρ(ε)·ομεν·ηςθεωρ(ε)·ομεν·ου
PlVocθεωρουμεναιθεωρουμενοιθεωρουμεναθεωρ(ε)·ομεν·αιθεωρ(ε)·ομεν·οιθεωρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accθεωρουμεναςθεωρουμενουςθεωρ(ε)·ομεν·αςθεωρ(ε)·ομεν·ους
Datθεωρουμεναιςθεωρουμενοιςθεωρ(ε)·ομεν·αιςθεωρ(ε)·ομεν·οις
Genθεωρουμενωνθεωρουμενωνθεωρ(ε)·ομεν·ωνθεωρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθεωρουν[GNT][LXX]ε·θεωρ(ε)·ονεθεωρουμηνε·θεωρ(ε)·ομην
2ndεθεωρεις[LXX]ε·θεωρ(ε)·εςεθεωρουε·θεωρ(ε)·ου
3rdεθεωρει[GNT][LXX]ε·θεωρ(ε)·εεθεωρειτο[LXX]ε·θεωρ(ε)·ετο
Pl1stεθεωρουμεν[LXX]ε·θεωρ(ε)·ομενεθεωρουμεθαε·θεωρ(ε)·ομεθα
2ndεθεωρειτε[LXX]ε·θεωρ(ε)·ετεεθεωρεισθεε·θεωρ(ε)·εσθε
3rdεθεωρουν[GNT][LXX], εθεωρουσανε·θεωρ(ε)·ον, ε·θεωρ(ε)·οσαν altεθεωρουντοε·θεωρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεωρησωθεωρη·σωθεωρησομαιθεωρη·σομαι
2ndθεωρησειςθεωρη·σειςθεωρησῃ[GNT], θεωρησει, θεωρησεσαιθεωρη·σῃ, θεωρη·σει classical, θεωρη·σεσαι alt
3rdθεωρησειθεωρη·σειθεωρησεταιθεωρη·σεται
Pl1stθεωρησομενθεωρη·σομενθεωρησομεθαθεωρη·σομεθα
2ndθεωρησετεθεωρη·σετεθεωρησεσθεθεωρη·σεσθε
3rdθεωρησουσιν[GNT], θεωρησουσιθεωρη·σουσι(ν), θεωρη·σουσι(ν)θεωρησονταιθεωρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεωρησοιμιθεωρη·σοιμιθεωρησοιμηνθεωρη·σοιμην
2ndθεωρησοιςθεωρη·σοιςθεωρησοιοθεωρη·σοιο
3rdθεωρησοιθεωρη·σοιθεωρησοιτοθεωρη·σοιτο
Pl1stθεωρησοιμενθεωρη·σοιμενθεωρησοιμεθαθεωρη·σοιμεθα
2ndθεωρησοιτεθεωρη·σοιτεθεωρησοισθεθεωρη·σοισθε
3rdθεωρησοιενθεωρη·σοιενθεωρησοιντοθεωρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεωρησειν​θεωρη·σειν​θεωρησεσθαι​θεωρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεωρησουσαθεωρησονθεωρη·σουσ·αθεωρη·σο[υ]ν[τ]
Nomθεωρησωνθεωρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accθεωρησουσανθεωρησονταθεωρη·σουσ·ανθεωρη·σο[υ]ντ·α
Datθεωρησουσῃθεωρησοντιθεωρη·σουσ·ῃθεωρη·σο[υ]ντ·ι
Genθεωρησουσηςθεωρησοντοςθεωρη·σουσ·ηςθεωρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocθεωρησουσαιθεωρησοντεςθεωρησονταθεωρη·σουσ·αιθεωρη·σο[υ]ντ·εςθεωρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθεωρησουσαςθεωρησονταςθεωρη·σουσ·αςθεωρη·σο[υ]ντ·ας
Datθεωρησουσαιςθεωρησουσι, θεωρησουσιν[GNT]θεωρη·σουσ·αιςθεωρη·σου[ντ]·σι(ν), θεωρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genθεωρησουσωνθεωρησοντωνθεωρη·σουσ·ωνθεωρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεωρησομενηθεωρησομενεθεωρη·σομεν·ηθεωρη·σομεν·ε
Nomθεωρησομενοςθεωρη·σομεν·ος
Accθεωρησομενηνθεωρησομενονθεωρη·σομεν·ηνθεωρη·σομεν·ον
Datθεωρησομενῃθεωρησομενῳθεωρη·σομεν·ῃθεωρη·σομεν·ῳ
Genθεωρησομενηςθεωρησομενουθεωρη·σομεν·ηςθεωρη·σομεν·ου
PlVocθεωρησομεναιθεωρησομενοιθεωρησομεναθεωρη·σομεν·αιθεωρη·σομεν·οιθεωρη·σομεν·α
Nom
Accθεωρησομεναςθεωρησομενουςθεωρη·σομεν·αςθεωρη·σομεν·ους
Datθεωρησομεναιςθεωρησομενοιςθεωρη·σομεν·αιςθεωρη·σομεν·οις
Genθεωρησομενωνθεωρησομενωνθεωρη·σομεν·ωνθεωρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθεωρησαε·θεωρη·σαεθεωρησαμηνε·θεωρη·σαμην
2ndεθεωρησαςε·θεωρη·σαςεθεωρησωε·θεωρη·σω
3rdεθεωρησεν, εθεωρησεε·θεωρη·σε(ν)εθεωρησατοε·θεωρη·σατο
Pl1stεθεωρησαμενε·θεωρη·σαμενεθεωρησαμεθαε·θεωρη·σαμεθα
2ndεθεωρησατεε·θεωρη·σατεεθεωρησασθεε·θεωρη·σασθε
3rdεθεωρησαν[GNT]ε·θεωρη·σανεθεωρησαντοε·θεωρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεωρησωθεωρη·σωθεωρησωμαιθεωρη·σωμαι
2ndθεωρησῃςθεωρη·σῃςθεωρησῃ[GNT]θεωρη·σῃ
3rdθεωρησῃ[GNT]θεωρη·σῃθεωρησηταιθεωρη·σηται
Pl1stθεωρησωμενθεωρη·σωμενθεωρησωμεθαθεωρη·σωμεθα
2ndθεωρησητεθεωρη·σητεθεωρησησθεθεωρη·σησθε
3rdθεωρησωσιν[GNT], θεωρησωσιθεωρη·σωσι(ν), θεωρη·σωσι(ν)θεωρησωνταιθεωρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεωρησαιμιθεωρη·σαιμιθεωρησαιμηνθεωρη·σαιμην
2ndθεωρησαις, θεωρησειαςθεωρη·σαις, θεωρη·σειας classicalθεωρησαιοθεωρη·σαιο
3rdθεωρησαι[GNT][LXX], θεωρησειεθεωρη·σαι, θεωρη·σειε classicalθεωρησαιτοθεωρη·σαιτο
Pl1stθεωρησαιμενθεωρη·σαιμενθεωρησαιμεθαθεωρη·σαιμεθα
2ndθεωρησαιτεθεωρη·σαιτεθεωρησαισθεθεωρη·σαισθε
3rdθεωρησαιεν, θεωρησαισαν, θεωρησειαν, θεωρησειενθεωρη·σαιεν, θεωρη·σαισαν alt, θεωρη·σειαν classical, θεωρη·σειεν classicalθεωρησαιντοθεωρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεωρησονθεωρη·σονθεωρησαι[GNT][LXX]θεωρη·σαι
3rdθεωρησατωθεωρη·σατωθεωρησασθωθεωρη·σασθω
Pl1st
2ndθεωρησατεθεωρη·σατεθεωρησασθεθεωρη·σασθε
3rdθεωρησατωσαν, θεωρησαντωνθεωρη·σατωσαν, θεωρη·σαντων classicalθεωρησασθωσαν, θεωρησασθωνθεωρη·σασθωσαν, θεωρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεωρησαι[GNT][LXX]​θεωρη·σαιθεωρησασθαι​θεωρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεωρησασα[LXX]θεωρησαςθεωρησανθεωρη·σασ·αθεωρη·σα[ντ]·ςθεωρη·σαν[τ]
Nom
Accθεωρησασανθεωρησανταθεωρη·σασ·ανθεωρη·σαντ·α
Datθεωρησασῃθεωρησαντιθεωρη·σασ·ῃθεωρη·σαντ·ι
Genθεωρησασηςθεωρησαντοςθεωρη·σασ·ηςθεωρη·σαντ·ος
PlVocθεωρησασαιθεωρησαντες[GNT][LXX]θεωρησανταθεωρη·σασ·αιθεωρη·σαντ·εςθεωρη·σαντ·α
Nom
Accθεωρησασαςθεωρησανταςθεωρη·σασ·αςθεωρη·σαντ·ας
Datθεωρησασαιςθεωρησασι, θεωρησασινθεωρη·σασ·αιςθεωρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genθεωρησασωνθεωρησαντωνθεωρη·σασ·ωνθεωρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεωρησαμενηθεωρησαμενεθεωρη·σαμεν·ηθεωρη·σαμεν·ε
Nomθεωρησαμενοςθεωρη·σαμεν·ος
Accθεωρησαμενηνθεωρησαμενονθεωρη·σαμεν·ηνθεωρη·σαμεν·ον
Datθεωρησαμενῃθεωρησαμενῳθεωρη·σαμεν·ῃθεωρη·σαμεν·ῳ
Genθεωρησαμενηςθεωρησαμενουθεωρη·σαμεν·ηςθεωρη·σαμεν·ου
PlVocθεωρησαμεναιθεωρησαμενοιθεωρησαμεναθεωρη·σαμεν·αιθεωρη·σαμεν·οιθεωρη·σαμεν·α
Nom
Accθεωρησαμεναςθεωρησαμενουςθεωρη·σαμεν·αςθεωρη·σαμεν·ους
Datθεωρησαμεναιςθεωρησαμενοιςθεωρη·σαμεν·αιςθεωρη·σαμεν·οις
Genθεωρησαμενωνθεωρησαμενωνθεωρη·σαμεν·ωνθεωρη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθεωρηθηνε·θεωρη·θην
2ndεθεωρηθηςε·θεωρη·θης
3rdεθεωρηθη[LXX]ε·θεωρη·θη
Pl1stεθεωρηθημενε·θεωρη·θημεν
2ndεθεωρηθητεε·θεωρη·θητε
3rdεθεωρηθησαν[LXX]ε·θεωρη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθεωρηθησομαιθεωρη·θησομαι
2ndθεωρηθησῃ, θεωρηθησειθεωρη·θησῃ, θεωρη·θησει classical
3rdθεωρηθησεταιθεωρη·θησεται
Pl1stθεωρηθησομεθαθεωρη·θησομεθα
2ndθεωρηθησεσθεθεωρη·θησεσθε
3rdθεωρηθησονταιθεωρη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθεωρηθωθεωρη·θω
2ndθεωρηθῃςθεωρη·θῃς
3rdθεωρηθῃθεωρη·θῃ
Pl1stθεωρηθωμενθεωρη·θωμεν
2ndθεωρηθητεθεωρη·θητε
3rdθεωρηθωσιν, θεωρηθωσιθεωρη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθεωρηθειηνθεωρη·θειην
2ndθεωρηθειηςθεωρη·θειης
3rdθεωρηθειηθεωρη·θειη
Pl1stθεωρηθειημεν, θεωρηθειμενθεωρη·θειημεν, θεωρη·θειμεν classical
2ndθεωρηθειητε, θεωρηθειτεθεωρη·θειητε, θεωρη·θειτε classical
3rdθεωρηθειησαν, θεωρηθειενθεωρη·θειησαν, θεωρη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθεωρηθησοιμηνθεωρη·θησοιμην
2ndθεωρηθησοιοθεωρη·θησοιο
3rdθεωρηθησοιτοθεωρη·θησοιτο
Pl1stθεωρηθησοιμεθαθεωρη·θησοιμεθα
2ndθεωρηθησοισθεθεωρη·θησοισθε
3rdθεωρηθησοιντοθεωρη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεωρηθητιθεωρη·θητι
3rdθεωρηθητωθεωρη·θητω
Pl1st
2ndθεωρηθητεθεωρη·θητε
3rdθεωρηθητωσαν, θεωρηθεντωνθεωρη·θητωσαν, θεωρη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θεωρηθηναι​θεωρη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θεωρηθησεσθαι​θεωρη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεωρηθεισαθεωρηθειςθεωρηθενθεωρη·θεισ·αθεωρη·θει[ντ]·ςθεωρη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθεωρηθεισανθεωρηθενταθεωρη·θεισ·ανθεωρη·θε[ι]ντ·α
Datθεωρηθεισῃθεωρηθεντιθεωρη·θεισ·ῃθεωρη·θε[ι]ντ·ι
Genθεωρηθεισηςθεωρηθεντοςθεωρη·θεισ·ηςθεωρη·θε[ι]ντ·ος
PlVocθεωρηθεισαιθεωρηθεντεςθεωρηθενταθεωρη·θεισ·αιθεωρη·θε[ι]ντ·εςθεωρη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθεωρηθεισαςθεωρηθενταςθεωρη·θεισ·αςθεωρη·θε[ι]ντ·ας
Datθεωρηθεισαιςθεωρηθεισι, θεωρηθεισινθεωρη·θεισ·αιςθεωρη·θει[ντ]·σι(ν)
Genθεωρηθεισωνθεωρηθεντωνθεωρη·θεισ·ωνθεωρη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεωρηθησομενηθεωρηθησομενεθεωρη·θησομεν·ηθεωρη·θησομεν·ε
Nomθεωρηθησομενοςθεωρη·θησομεν·ος
Accθεωρηθησομενηνθεωρηθησομενονθεωρη·θησομεν·ηνθεωρη·θησομεν·ον
Datθεωρηθησομενῃθεωρηθησομενῳθεωρη·θησομεν·ῃθεωρη·θησομεν·ῳ
Genθεωρηθησομενηςθεωρηθησομενουθεωρη·θησομεν·ηςθεωρη·θησομεν·ου
PlVocθεωρηθησομεναιθεωρηθησομενοιθεωρηθησομεναθεωρη·θησομεν·αιθεωρη·θησομεν·οιθεωρη·θησομεν·α
Nom
Accθεωρηθησομεναςθεωρηθησομενουςθεωρη·θησομεν·αςθεωρη·θησομεν·ους
Datθεωρηθησομεναιςθεωρηθησομενοιςθεωρη·θησομεν·αιςθεωρη·θησομεν·οις
Genθεωρηθησομενωνθεωρηθησομενωνθεωρη·θησομεν·ωνθεωρη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Jan-2021 13:18:37 EST