θαυμαζω • QAUMAZW • thaumazō

Search: θαυμασονται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θαυμασονταιθαυμάζωθαυμα·σονταιfut mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θαυμασονταιθαυμάζωθαυμα·σονταιfut mp ind 3rd pl

θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαυμαζω[GNT][LXX]θαυμαζ·ωθαυμαζομαιθαυμαζ·ομαι
2ndθαυμαζειςθαυμαζ·ειςθαυμαζῃ, θαυμαζει[LXX], θαυμαζεσαιθαυμαζ·ῃ, θαυμαζ·ει classical, θαυμαζ·εσαι alt
3rdθαυμαζει[LXX]θαυμαζ·ειθαυμαζεταιθαυμαζ·εται
Pl1stθαυμαζομεν[LXX]θαυμαζ·ομενθαυμαζομεθαθαυμαζ·ομεθα
2ndθαυμαζετε[GNT][LXX]θαυμαζ·ετεθαυμαζεσθεθαυμαζ·εσθε
3rdθαυμαζουσιν, θαυμαζουσιθαυμαζ·ουσι(ν)θαυμαζονταιθαυμαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαυμαζω[GNT][LXX]θαυμαζ·ωθαυμαζωμαιθαυμαζ·ωμαι
2ndθαυμαζῃςθαυμαζ·ῃςθαυμαζῃθαυμαζ·ῃ
3rdθαυμαζῃθαυμαζ·ῃθαυμαζηταιθαυμαζ·ηται
Pl1stθαυμαζωμενθαυμαζ·ωμενθαυμαζωμεθαθαυμαζ·ωμεθα
2ndθαυμαζητε[GNT]θαυμαζ·ητεθαυμαζησθεθαυμαζ·ησθε
3rdθαυμαζωσιν, θαυμαζωσιθαυμαζ·ωσι(ν)θαυμαζωνταιθαυμαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαυμαζοιμιθαυμαζ·οιμιθαυμαζοιμηνθαυμαζ·οιμην
2ndθαυμαζοιςθαυμαζ·οιςθαυμαζοιοθαυμαζ·οιο
3rdθαυμαζοιθαυμαζ·οιθαυμαζοιτοθαυμαζ·οιτο
Pl1stθαυμαζοιμενθαυμαζ·οιμενθαυμαζοιμεθαθαυμαζ·οιμεθα
2ndθαυμαζοιτεθαυμαζ·οιτεθαυμαζοισθεθαυμαζ·οισθε
3rdθαυμαζοιεν, θαυμαζοισανθαυμαζ·οιεν, θαυμαζ·οισαν altθαυμαζοιντοθαυμαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθαυμαζε[LXX]θαυμαζ·εθαυμαζουθαυμαζ·ου
3rdθαυμαζετωθαυμαζ·ετωθαυμαζεσθωθαυμαζ·εσθω
Pl1st
2ndθαυμαζετε[GNT][LXX]θαυμαζ·ετεθαυμαζεσθεθαυμαζ·εσθε
3rdθαυμαζετωσαν, θαυμαζοντων[GNT]θαυμαζ·ετωσαν, θαυμαζ·οντων classicalθαυμαζεσθωσαν, θαυμαζεσθωνθαυμαζ·εσθωσαν, θαυμαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θαυμαζειν[GNT]​θαυμαζ·εινθαυμαζεσθαι​θαυμαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαυμαζουσαθαυμαζονθαυμαζ·ουσ·αθαυμαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomθαυμαζων[GNT]θαυμαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accθαυμαζουσανθαυμαζονταθαυμαζ·ουσ·ανθαυμαζ·ο[υ]ντ·α
Datθαυμαζουσῃθαυμαζοντιθαυμαζ·ουσ·ῃθαυμαζ·ο[υ]ντ·ι
Genθαυμαζουσηςθαυμαζοντοςθαυμαζ·ουσ·ηςθαυμαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocθαυμαζουσαιθαυμαζοντες[GNT][LXX]θαυμαζονταθαυμαζ·ουσ·αιθαυμαζ·ο[υ]ντ·εςθαυμαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθαυμαζουσαςθαυμαζοντας[LXX]θαυμαζ·ουσ·αςθαυμαζ·ο[υ]ντ·ας
Datθαυμαζουσαιςθαυμαζουσι, θαυμαζουσινθαυμαζ·ουσ·αιςθαυμαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genθαυμαζουσωνθαυμαζοντων[GNT]θαυμαζ·ουσ·ωνθαυμαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαυμαζομενηθαυμαζομενεθαυμαζ·ομεν·ηθαυμαζ·ομεν·ε
Nomθαυμαζομενοςθαυμαζ·ομεν·ος
Accθαυμαζομενηνθαυμαζομενον[LXX]θαυμαζ·ομεν·ηνθαυμαζ·ομεν·ον
Datθαυμαζομενῃθαυμαζομενῳθαυμαζ·ομεν·ῃθαυμαζ·ομεν·ῳ
Genθαυμαζομενηςθαυμαζομενουθαυμαζ·ομεν·ηςθαυμαζ·ομεν·ου
PlVocθαυμαζομεναιθαυμαζομενοιθαυμαζομεναθαυμαζ·ομεν·αιθαυμαζ·ομεν·οιθαυμαζ·ομεν·α
Nom
Accθαυμαζομεναςθαυμαζομενουςθαυμαζ·ομεν·αςθαυμαζ·ομεν·ους
Datθαυμαζομεναιςθαυμαζομενοιςθαυμαζ·ομεν·αιςθαυμαζ·ομεν·οις
Genθαυμαζομενωνθαυμαζομενωνθαυμαζ·ομεν·ωνθαυμαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθαυμαζον[GNT][LXX]ε·θαυμαζ·ονεθαυμαζομηνε·θαυμαζ·ομην
2ndεθαυμαζεςε·θαυμαζ·εςεθαυμαζουε·θαυμαζ·ου
3rdεθαυμαζεν[GNT], εθαυμαζεε·θαυμαζ·ε(ν), ε·θαυμαζ·ε(ν)εθαυμαζετο[LXX]ε·θαυμαζ·ετο
Pl1stεθαυμαζομενε·θαυμαζ·ομενεθαυμαζομεθαε·θαυμαζ·ομεθα
2ndεθαυμαζετεε·θαυμαζ·ετεεθαυμαζεσθεε·θαυμαζ·εσθε
3rdεθαυμαζον[GNT][LXX], εθαυμαζοσανε·θαυμαζ·ον, ε·θαυμαζ·οσαν altεθαυμαζοντοε·θαυμαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαυμασωθαυμα·σωθαυμασομαιθαυμα·σομαι
2ndθαυμασεις[LXX]θαυμα·σειςθαυμασῃ, θαυμασει[LXX], θαυμασεσαιθαυμα·σῃ, θαυμα·σει classical, θαυμα·σεσαι alt
3rdθαυμασει[LXX]θαυμα·σειθαυμασεταιθαυμα·σεται
Pl1stθαυμασομενθαυμα·σομενθαυμασομεθα[LXX]θαυμα·σομεθα
2ndθαυμασετε[LXX]θαυμα·σετεθαυμασεσθεθαυμα·σεσθε
3rdθαυμασουσιν[LXX], θαυμασουσιθαυμα·σουσι(ν), θαυμα·σουσι(ν)θαυμασονται[GNT][LXX]θαυμα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαυμασοιμιθαυμα·σοιμιθαυμασοιμηνθαυμα·σοιμην
2ndθαυμασοιςθαυμα·σοιςθαυμασοιοθαυμα·σοιο
3rdθαυμασοιθαυμα·σοιθαυμασοιτοθαυμα·σοιτο
Pl1stθαυμασοιμενθαυμα·σοιμενθαυμασοιμεθαθαυμα·σοιμεθα
2ndθαυμασοιτεθαυμα·σοιτεθαυμασοισθεθαυμα·σοισθε
3rdθαυμασοιενθαυμα·σοιενθαυμασοιντοθαυμα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θαυμασειν​θαυμα·σειν​θαυμασεσθαι​θαυμα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαυμασουσαθαυμασονθαυμα·σουσ·αθαυμα·σο[υ]ν[τ]
Nomθαυμασωνθαυμα·σο[υ]ν[τ]·^
Accθαυμασουσανθαυμασονταθαυμα·σουσ·ανθαυμα·σο[υ]ντ·α
Datθαυμασουσῃθαυμασοντιθαυμα·σουσ·ῃθαυμα·σο[υ]ντ·ι
Genθαυμασουσηςθαυμασοντοςθαυμα·σουσ·ηςθαυμα·σο[υ]ντ·ος
PlVocθαυμασουσαιθαυμασοντεςθαυμασονταθαυμα·σουσ·αιθαυμα·σο[υ]ντ·εςθαυμα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθαυμασουσαςθαυμασονταςθαυμα·σουσ·αςθαυμα·σο[υ]ντ·ας
Datθαυμασουσαιςθαυμασουσι, θαυμασουσιν[LXX]θαυμα·σουσ·αιςθαυμα·σου[ντ]·σι(ν), θαυμα·σου[ντ]·σι(ν)
Genθαυμασουσωνθαυμασοντωνθαυμα·σουσ·ωνθαυμα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαυμασομενηθαυμασομενεθαυμα·σομεν·ηθαυμα·σομεν·ε
Nomθαυμασομενοςθαυμα·σομεν·ος
Accθαυμασομενηνθαυμασομενονθαυμα·σομεν·ηνθαυμα·σομεν·ον
Datθαυμασομενῃθαυμασομενῳθαυμα·σομεν·ῃθαυμα·σομεν·ῳ
Genθαυμασομενηςθαυμασομενουθαυμα·σομεν·ηςθαυμα·σομεν·ου
PlVocθαυμασομεναιθαυμασομενοιθαυμασομεναθαυμα·σομεν·αιθαυμα·σομεν·οιθαυμα·σομεν·α
Nom
Accθαυμασομεναςθαυμασομενουςθαυμα·σομεν·αςθαυμα·σομεν·ους
Datθαυμασομεναιςθαυμασομενοιςθαυμα·σομεν·αιςθαυμα·σομεν·οις
Genθαυμασομενωνθαυμασομενωνθαυμα·σομεν·ωνθαυμα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθαυμασα[GNT][LXX]ε·θαυμα·σαεθαυμασαμηνε·θαυμα·σαμην
2ndεθαυμασας[GNT][LXX]ε·θαυμα·σαςεθαυμασωε·θαυμα·σω
3rdεθαυμασεν[GNT][LXX], εθαυμασε[LXX]ε·θαυμα·σε(ν)εθαυμασατοε·θαυμα·σατο
Pl1stεθαυμασαμενε·θαυμα·σαμενεθαυμασαμεθαε·θαυμα·σαμεθα
2ndεθαυμασατεε·θαυμα·σατεεθαυμασασθεε·θαυμα·σασθε
3rdεθαυμασαν[GNT][LXX]ε·θαυμα·σανεθαυμασαντοε·θαυμα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαυμασωθαυμα·σωθαυμασωμαιθαυμα·σωμαι
2ndθαυμασῃς[GNT][LXX]θαυμα·σῃςθαυμασῃθαυμα·σῃ
3rdθαυμασῃθαυμα·σῃθαυμασηταιθαυμα·σηται
Pl1stθαυμασωμενθαυμα·σωμενθαυμασωμεθαθαυμα·σωμεθα
2ndθαυμασητεθαυμα·σητεθαυμασησθεθαυμα·σησθε
3rdθαυμασωσιν, θαυμασωσιθαυμα·σωσι(ν)θαυμασωνταιθαυμα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαυμασαιμιθαυμα·σαιμιθαυμασαιμηνθαυμα·σαιμην
2ndθαυμασαις, θαυμασειας[LXX]θαυμα·σαις, θαυμα·σειας classicalθαυμασαιοθαυμα·σαιο
3rdθαυμασαι[GNT][LXX], θαυμασειεθαυμα·σαι, θαυμα·σειε classicalθαυμασαιτοθαυμα·σαιτο
Pl1stθαυμασαιμενθαυμα·σαιμενθαυμασαιμεθαθαυμα·σαιμεθα
2ndθαυμασαιτεθαυμα·σαιτεθαυμασαισθεθαυμα·σαισθε
3rdθαυμασαιεν, θαυμασαισαν, θαυμασειαν, θαυμασειενθαυμα·σαιεν, θαυμα·σαισαν alt, θαυμα·σειαν classical, θαυμα·σειεν classicalθαυμασαιντοθαυμα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθαυμασονθαυμα·σονθαυμασαι[GNT][LXX]θαυμα·σαι
3rdθαυμασατωθαυμα·σατωθαυμασασθωθαυμα·σασθω
Pl1st
2ndθαυμασατε[GNT][LXX]θαυμα·σατεθαυμασασθεθαυμα·σασθε
3rdθαυμασατωσαν, θαυμασαντων[LXX]θαυμα·σατωσαν, θαυμα·σαντων classicalθαυμασασθωσαν, θαυμασασθωνθαυμα·σασθωσαν, θαυμα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θαυμασαι[GNT][LXX]​θαυμα·σαιθαυμασασθαι​θαυμα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαυμασασαθαυμασας[LXX]θαυμασανθαυμα·σασ·αθαυμα·σα[ντ]·ςθαυμα·σαν[τ]
Nom
Accθαυμασασανθαυμασανταθαυμα·σασ·ανθαυμα·σαντ·α
Datθαυμασασῃθαυμασαντιθαυμα·σασ·ῃθαυμα·σαντ·ι
Genθαυμασασηςθαυμασαντοςθαυμα·σασ·ηςθαυμα·σαντ·ος
PlVocθαυμασασαιθαυμασαντες[GNT]θαυμασανταθαυμα·σασ·αιθαυμα·σαντ·εςθαυμα·σαντ·α
Nom
Accθαυμασασαςθαυμασανταςθαυμα·σασ·αςθαυμα·σαντ·ας
Datθαυμασασαιςθαυμασασι, θαυμασασινθαυμα·σασ·αιςθαυμα·σα[ντ]·σι(ν)
Genθαυμασασωνθαυμασαντων[LXX]θαυμα·σασ·ωνθαυμα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαυμασαμενηθαυμασαμενεθαυμα·σαμεν·ηθαυμα·σαμεν·ε
Nomθαυμασαμενοςθαυμα·σαμεν·ος
Accθαυμασαμενηνθαυμασαμενονθαυμα·σαμεν·ηνθαυμα·σαμεν·ον
Datθαυμασαμενῃθαυμασαμενῳθαυμα·σαμεν·ῃθαυμα·σαμεν·ῳ
Genθαυμασαμενηςθαυμασαμενουθαυμα·σαμεν·ηςθαυμα·σαμεν·ου
PlVocθαυμασαμεναιθαυμασαμενοιθαυμασαμεναθαυμα·σαμεν·αιθαυμα·σαμεν·οιθαυμα·σαμεν·α
Nom
Accθαυμασαμεναςθαυμασαμενουςθαυμα·σαμεν·αςθαυμα·σαμεν·ους
Datθαυμασαμεναιςθαυμασαμενοιςθαυμα·σαμεν·αιςθαυμα·σαμεν·οις
Genθαυμασαμενωνθαυμασαμενωνθαυμα·σαμεν·ωνθαυμα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθαυμακατεθαυμα·κατεθαυμασμαιτεθαυμασ·μαι
2ndτεθαυμακας[LXX], τεθαυμακεςτεθαυμα·κας, τεθαυμα·κες altτεθαυμασαιτεθαυμασ·[σ]αι
3rdτεθαυμακεν, τεθαυμακετεθαυμα·κε(ν)τεθαυμασταιτεθαυμασ·ται
Pl1stτεθαυμακαμεντεθαυμα·καμεντεθαυμασμεθατεθαυμασ·μεθα
2ndτεθαυμακατετεθαυμα·κατετεθαυμασθετεθαυμασ·[σ]θε
3rdτεθαυμακασιν, τεθαυμακασι, τεθαυμακαντεθαυμα·κασι(ν), τεθαυμα·καν altτεθαυμαδαταιτεθαυμασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθαυμασομαιτεθαυμασ·[σ]ομαι
2ndτεθαυμασῃ, τεθαυμασειτεθαυμασ·[σ]ῃ, τεθαυμασ·[σ]ει classical
3rdτεθαυμασεταιτεθαυμασ·[σ]εται
Pl1stτεθαυμασομεθατεθαυμασ·[σ]ομεθα
2ndτεθαυμασεσθετεθαυμασ·[σ]εσθε
3rdτεθαυμασονταιτεθαυμασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθαυμακωτεθαυμα·κω
2ndτεθαυμακῃςτεθαυμα·κῃς
3rdτεθαυμακῃτεθαυμα·κῃ
Pl1stτεθαυμακωμεντεθαυμα·κωμεν
2ndτεθαυμακητετεθαυμα·κητε
3rdτεθαυμακωσιν, τεθαυμακωσιτεθαυμα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθαυμακοιμι, τεθαυμακοιηντεθαυμα·κοιμι, τεθαυμα·κοιην classical
2ndτεθαυμακοις, τεθαυμακοιηςτεθαυμα·κοις, τεθαυμα·κοιης classical
3rdτεθαυμακοι, τεθαυμακοιητεθαυμα·κοι, τεθαυμα·κοιη classical
Pl1stτεθαυμακοιμεντεθαυμα·κοιμεν
2ndτεθαυμακοιτετεθαυμα·κοιτε
3rdτεθαυμακοιεντεθαυμα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθαυμασοιμηντεθαυμασ·[σ]οιμην
2ndτεθαυμασοιοτεθαυμασ·[σ]οιο
3rdτεθαυμασοιτοτεθαυμασ·[σ]οιτο
Pl1stτεθαυμασοιμεθατεθαυμασ·[σ]οιμεθα
2ndτεθαυμασοισθετεθαυμασ·[σ]οισθε
3rdτεθαυμασοιντοτεθαυμασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθαυμακετεθαυμα·κετεθαυμασοτεθαυμασ·[σ]ο
3rdτεθαυμακετωτεθαυμα·κετωτεθαυμασθωτεθαυμασ·[σ]θω
Pl1st
2ndτεθαυμακετετεθαυμα·κετετεθαυμασθετεθαυμασ·[σ]θε
3rdτεθαυμακετωσαντεθαυμα·κετωσαντεθαυμασθωσαν, τεθαυμασθωντεθαυμασ·[σ]θωσαν, τεθαυμασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθαυμακεναι​τεθαυμα·κεναι​τεθαυμασθαι​τεθαυμασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθαυμασεσθαι​τεθαυμασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθαυμακυιατεθαυμακοςτεθαυμα·κυι·ατεθαυμα·κο[τ]·ς
Nomτεθαυμακωςτεθαυμα·κο[τ]·^ς
Accτεθαυμακυιαντεθαυμακοτατεθαυμα·κυι·αντεθαυμα·κοτ·α
Datτεθαυμακυιᾳτεθαυμακοτιτεθαυμα·κυι·ᾳτεθαυμα·κοτ·ι
Genτεθαυμακυιαςτεθαυμακοτοςτεθαυμα·κυι·αςτεθαυμα·κοτ·ος
PlVocτεθαυμακυιαιτεθαυμακοτεςτεθαυμακοτατεθαυμα·κυι·αιτεθαυμα·κοτ·εςτεθαυμα·κοτ·α
Nom
Accτεθαυμακυιαςτεθαυμακοταςτεθαυμα·κυι·αςτεθαυμα·κοτ·ας
Datτεθαυμακυιαιςτεθαυμακοσι, τεθαυμακοσιντεθαυμα·κυι·αιςτεθαυμα·κο[τ]·σι(ν)
Genτεθαυμακυιωντεθαυμακοτωντεθαυμα·κυι·ωντεθαυμα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθαυμασμενητεθαυμασμενετεθαυμασ·μεν·ητεθαυμασ·μεν·ε
Nomτεθαυμασμενος[LXX]τεθαυμασ·μεν·ος
Accτεθαυμασμενηντεθαυμασμενοντεθαυμασ·μεν·ηντεθαυμασ·μεν·ον
Datτεθαυμασμενῃτεθαυμασμενῳτεθαυμασ·μεν·ῃτεθαυμασ·μεν·ῳ
Genτεθαυμασμενηςτεθαυμασμενουτεθαυμασ·μεν·ηςτεθαυμασ·μεν·ου
PlVocτεθαυμασμεναιτεθαυμασμενοιτεθαυμασμενατεθαυμασ·μεν·αιτεθαυμασ·μεν·οιτεθαυμασ·μεν·α
Nom
Accτεθαυμασμεναςτεθαυμασμενουςτεθαυμασ·μεν·αςτεθαυμασ·μεν·ους
Datτεθαυμασμεναιςτεθαυμασμενοιςτεθαυμασ·μεν·αιςτεθαυμασ·μεν·οις
Genτεθαυμασμενωντεθαυμασμενωντεθαυμασ·μεν·ωντεθαυμασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθαυμακειν, ετεθαυμακηε·τεθαυμα·κειν, ε·τεθαυμα·κη classicalετεθαυμασμηνε·τεθαυμασ·μην
2ndετεθαυμακεις, ετεθαυμακηςε·τεθαυμα·κεις, ε·τεθαυμα·κης classicalετεθαυμασοε·τεθαυμασ·[σ]ο
3rdετεθαυμακειε·τεθαυμα·κειετεθαυμαστοε·τεθαυμασ·το
Pl1stετεθαυμακειμεν, ετεθαυμακεμενε·τεθαυμα·κειμεν, ε·τεθαυμα·κεμεν classicalετεθαυμασμεθαε·τεθαυμασ·μεθα
2ndετεθαυμακειτε, ετεθαυμακετεε·τεθαυμα·κειτε, ε·τεθαυμα·κετε classicalετεθαυμασθεε·τεθαυμασ·[σ]θε
3rdετεθαυμακεισαν, ετεθαυμακεσανε·τεθαυμα·κεισαν, ε·τεθαυμα·κεσαν classicalετεθαυμαδατοε·τεθαυμασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθαυμακειν, τεθαυμακη[ε]·τεθαυμα·κειν, [ε]·τεθαυμα·κη classicalτεθαυμασμην[ε]·τεθαυμασ·μην
2ndτεθαυμακεις, τεθαυμακης[ε]·τεθαυμα·κεις, [ε]·τεθαυμα·κης classicalτεθαυμασο[ε]·τεθαυμασ·[σ]ο
3rdτεθαυμακει[ε]·τεθαυμα·κειτεθαυμαστο[ε]·τεθαυμασ·το
Pl1stτεθαυμακειμεν, τεθαυμακεμεν[ε]·τεθαυμα·κειμεν, [ε]·τεθαυμα·κεμεν classicalτεθαυμασμεθα[ε]·τεθαυμασ·μεθα
2ndτεθαυμακειτε, τεθαυμακετε[ε]·τεθαυμα·κειτε, [ε]·τεθαυμα·κετε classicalτεθαυμασθε[ε]·τεθαυμασ·[σ]θε
3rdτεθαυμακεισαν, τεθαυμακεσαν[ε]·τεθαυμα·κεισαν, [ε]·τεθαυμα·κεσαν classicalτεθαυμαδατο[ε]·τεθαυμασ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθαυμασθηνε·θαυμασ·θην
2ndεθαυμασθηςε·θαυμασ·θης
3rdεθαυμασθη[GNT]ε·θαυμασ·θη
Pl1stεθαυμασθημενε·θαυμασ·θημεν
2ndεθαυμασθητεε·θαυμασ·θητε
3rdεθαυμασθησαν[LXX]ε·θαυμασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθαυμασθησομαι[LXX]θαυμασ·θησομαι
2ndθαυμασθησῃ, θαυμασθησειθαυμασ·θησῃ, θαυμασ·θησει classical
3rdθαυμασθησεται[LXX]θαυμασ·θησεται
Pl1stθαυμασθησομεθαθαυμασ·θησομεθα
2ndθαυμασθησεσθε[LXX]θαυμασ·θησεσθε
3rdθαυμασθησονται[GNT]θαυμασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθαυμασθωθαυμασ·θω
2ndθαυμασθῃςθαυμασ·θῃς
3rdθαυμασθῃθαυμασ·θῃ
Pl1stθαυμασθωμενθαυμασ·θωμεν
2ndθαυμασθητεθαυμασ·θητε
3rdθαυμασθωσιν, θαυμασθωσιθαυμασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθαυμασθειηνθαυμασ·θειην
2ndθαυμασθειηςθαυμασ·θειης
3rdθαυμασθειηθαυμασ·θειη
Pl1stθαυμασθειημεν, θαυμασθειμενθαυμασ·θειημεν, θαυμασ·θειμεν classical
2ndθαυμασθειητε, θαυμασθειτεθαυμασ·θειητε, θαυμασ·θειτε classical
3rdθαυμασθειησαν, θαυμασθειενθαυμασ·θειησαν, θαυμασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθαυμασθησοιμηνθαυμασ·θησοιμην
2ndθαυμασθησοιοθαυμασ·θησοιο
3rdθαυμασθησοιτοθαυμασ·θησοιτο
Pl1stθαυμασθησοιμεθαθαυμασ·θησοιμεθα
2ndθαυμασθησοισθεθαυμασ·θησοισθε
3rdθαυμασθησοιντοθαυμασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθαυμασθητιθαυμασ·θητι
3rdθαυμασθητωθαυμασ·θητω
Pl1st
2ndθαυμασθητεθαυμασ·θητε
3rdθαυμασθητωσαν, θαυμασθεντωνθαυμασ·θητωσαν, θαυμασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θαυμασθηναι[GNT][LXX]​θαυμασ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θαυμασθησεσθαι​θαυμασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαυμασθεισαθαυμασθειςθαυμασθενθαυμασ·θεισ·αθαυμασ·θει[ντ]·ςθαυμασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθαυμασθεισανθαυμασθενταθαυμασ·θεισ·ανθαυμασ·θε[ι]ντ·α
Datθαυμασθεισῃθαυμασθεντιθαυμασ·θεισ·ῃθαυμασ·θε[ι]ντ·ι
Genθαυμασθεισηςθαυμασθεντοςθαυμασ·θεισ·ηςθαυμασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocθαυμασθεισαιθαυμασθεντες[LXX]θαυμασθενταθαυμασ·θεισ·αιθαυμασ·θε[ι]ντ·εςθαυμασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθαυμασθεισαςθαυμασθενταςθαυμασ·θεισ·αςθαυμασ·θε[ι]ντ·ας
Datθαυμασθεισαιςθαυμασθεισι, θαυμασθεισινθαυμασ·θεισ·αιςθαυμασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genθαυμασθεισωνθαυμασθεντωνθαυμασ·θεισ·ωνθαυμασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαυμασθησομενηθαυμασθησομενεθαυμασ·θησομεν·ηθαυμασ·θησομεν·ε
Nomθαυμασθησομενοςθαυμασ·θησομεν·ος
Accθαυμασθησομενηνθαυμασθησομενονθαυμασ·θησομεν·ηνθαυμασ·θησομεν·ον
Datθαυμασθησομενῃθαυμασθησομενῳθαυμασ·θησομεν·ῃθαυμασ·θησομεν·ῳ
Genθαυμασθησομενηςθαυμασθησομενουθαυμασ·θησομεν·ηςθαυμασ·θησομεν·ου
PlVocθαυμασθησομεναιθαυμασθησομενοιθαυμασθησομεναθαυμασ·θησομεν·αιθαυμασ·θησομεν·οιθαυμασ·θησομεν·α
Nom
Accθαυμασθησομεναςθαυμασθησομενουςθαυμασ·θησομεν·αςθαυμασ·θησομεν·ους
Datθαυμασθησομεναιςθαυμασθησομενοιςθαυμασ·θησομεν·αιςθαυμασ·θησομεν·οις
Genθαυμασθησομενωνθαυμασθησομενωνθαυμασ·θησομεν·ωνθαυμασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 17:36:53 EST