θανατος • QANATOS • thanatos

Search: θανατου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θανατουθάνατοςθανατ·ου(mas) gen sg
θανατου; θανατουθανατόωθανατ(ο)·ου; θανατ(ο)·εpres mp imp 2nd sg; pres act imp 2nd sg

θάνατος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθανατε[GNT][LXX]θανατ·ε
Nomθανατος[GNT][LXX]θανατ·ος
Accθανατον[GNT][LXX]θανατ·ον
Datθανατῳ[GNT][LXX]θανατ·ῳ
Genθανατου[GNT][LXX]θανατ·ου
PlVocθανατοι[LXX]θανατ·οι
Nom
Accθανατουςθανατ·ους
Datθανατοις[GNT]θανατ·οις
Genθανατωνθανατ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 10:21:10 EDT