θανατοω • QANATOW • thanatoō

Search: θανατωθητω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θανατωθητωθανατόωθανατω·θητωaor θη imp 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θανατωθητωθανατόωθανατω·θητωaor θη imp 3rd sg

θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθανατωθανατ(ο)·ωθανατουμαιθανατ(ο)·ομαι
2ndθανατοις[GNT]θανατ(ο)·ειςθανατοι[LXX], θανατουσαι[LXX]θανατ(ο)·ῃ, θανατ(ο)·ει classical, θανατ(ο)·εσαι alt
3rdθανατοι[LXX]θανατ(ο)·ειθανατουταιθανατ(ο)·εται
Pl1stθανατουμενθανατ(ο)·ομενθανατουμεθα[GNT][LXX]θανατ(ο)·ομεθα
2ndθανατουτε[GNT][LXX]θανατ(ο)·ετεθανατουσθεθανατ(ο)·εσθε
3rdθανατουσιν[LXX], θανατουσιθανατ(ο)·ουσι(ν), θανατ(ο)·ουσι(ν)θανατουνταιθανατ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθανατωθανατ(ο)·ωθανατωμαιθανατ(ο)·ωμαι
2ndθανατοις[GNT]θανατ(ο)·ῃςθανατοι[LXX]θανατ(ο)·ῃ
3rdθανατοι[LXX]θανατ(ο)·ῃθανατωταιθανατ(ο)·ηται
Pl1stθανατωμενθανατ(ο)·ωμενθανατωμεθαθανατ(ο)·ωμεθα
2ndθανατωτεθανατ(ο)·ητεθανατωσθεθανατ(ο)·ησθε
3rdθανατωσιν, θανατωσιθανατ(ο)·ωσι(ν)θανατωνταιθανατ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθανατοιμιθανατ(ο)·οιμιθανατοιμηνθανατ(ο)·οιμην
2ndθανατοις[GNT]θανατ(ο)·οιςθανατοιοθανατ(ο)·οιο
3rdθανατοι[LXX]θανατ(ο)·οιθανατοιτοθανατ(ο)·οιτο
Pl1stθανατοιμενθανατ(ο)·οιμενθανατοιμεθαθανατ(ο)·οιμεθα
2ndθανατοιτεθανατ(ο)·οιτεθανατοισθεθανατ(ο)·οισθε
3rdθανατοιεν, θανατοισανθανατ(ο)·οιεν, θανατ(ο)·οισαν altθανατοιντοθανατ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθανατου[GNT][LXX]θανατ(ο)·εθανατου[GNT][LXX]θανατ(ο)·ου
3rdθανατουτωθανατ(ο)·ετωθανατουσθω[LXX]θανατ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndθανατουτε[GNT][LXX]θανατ(ο)·ετεθανατουσθεθανατ(ο)·εσθε
3rdθανατουτωσαν, θανατουντωνθανατ(ο)·ετωσαν, θανατ(ο)·οντων classicalθανατουσθωσαν[LXX], θανατουσθωνθανατ(ο)·εσθωσαν, θανατ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θανατουν[LXX]​θανατ(ο)·εινθανατουσθαι​θανατ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθανατουσαθανατουν[LXX]θανατ(ο)·ουσ·αθανατ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomθανατωνθανατ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accθανατουσανθανατουνταθανατ(ο)·ουσ·ανθανατ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datθανατουσῃθανατουντιθανατ(ο)·ουσ·ῃθανατ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genθανατουσηςθανατουντοςθανατ(ο)·ουσ·ηςθανατ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocθανατουσαι[LXX]θανατουντες[LXX]θανατουνταθανατ(ο)·ουσ·αιθανατ(ο)·ο[υ]ντ·εςθανατ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθανατουσαςθανατουντας[LXX]θανατ(ο)·ουσ·αςθανατ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datθανατουσαιςθανατουσι, θανατουσιν[LXX]θανατ(ο)·ουσ·αιςθανατ(ο)·ου[ντ]·σι(ν), θανατ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genθανατουσωνθανατουντωνθανατ(ο)·ουσ·ωνθανατ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθανατουμενηθανατουμενεθανατ(ο)·ομεν·ηθανατ(ο)·ομεν·ε
Nomθανατουμενοςθανατ(ο)·ομεν·ος
Accθανατουμενηνθανατουμενονθανατ(ο)·ομεν·ηνθανατ(ο)·ομεν·ον
Datθανατουμενῃθανατουμενῳθανατ(ο)·ομεν·ῃθανατ(ο)·ομεν·ῳ
Genθανατουμενηςθανατουμενουθανατ(ο)·ομεν·ηςθανατ(ο)·ομεν·ου
PlVocθανατουμεναιθανατουμενοι[GNT]θανατουμεναθανατ(ο)·ομεν·αιθανατ(ο)·ομεν·οιθανατ(ο)·ομεν·α
Nom
Accθανατουμεναςθανατουμενουςθανατ(ο)·ομεν·αςθανατ(ο)·ομεν·ους
Datθανατουμεναιςθανατουμενοιςθανατ(ο)·ομεν·αιςθανατ(ο)·ομεν·οις
Genθανατουμενων[LXX]θανατουμενων[LXX]θανατ(ο)·ομεν·ωνθανατ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθανατουνε·θανατ(ο)·ονεθανατουμηνε·θανατ(ο)·ομην
2ndεθανατουςε·θανατ(ο)·εςεθανατου[LXX]ε·θανατ(ο)·ου
3rdεθανατου[LXX]ε·θανατ(ο)·εεθανατουτοε·θανατ(ο)·ετο
Pl1stεθανατουμενε·θανατ(ο)·ομενεθανατουμεθαε·θανατ(ο)·ομεθα
2ndεθανατουτεε·θανατ(ο)·ετεεθανατουσθεε·θανατ(ο)·εσθε
3rdεθανατουν, εθανατουσανε·θανατ(ο)·ον, ε·θανατ(ο)·οσαν altεθανατουντο[LXX]ε·θανατ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθανατωσω[LXX]θανατω·σωθανατωσομαιθανατω·σομαι
2ndθανατωσεις[LXX]θανατω·σειςθανατωσῃ[LXX], θανατωσει[LXX], θανατωσεσαιθανατω·σῃ, θανατω·σει classical, θανατω·σεσαι alt
3rdθανατωσει[LXX]θανατω·σειθανατωσεταιθανατω·σεται
Pl1stθανατωσομεν[LXX]θανατω·σομενθανατωσομεθαθανατω·σομεθα
2ndθανατωσετεθανατω·σετεθανατωσεσθεθανατω·σεσθε
3rdθανατωσουσιν[GNT][LXX], θανατωσουσιθανατω·σουσι(ν), θανατω·σουσι(ν)θανατωσονταιθανατω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθανατωσοιμιθανατω·σοιμιθανατωσοιμηνθανατω·σοιμην
2ndθανατωσοιςθανατω·σοιςθανατωσοιοθανατω·σοιο
3rdθανατωσοιθανατω·σοιθανατωσοιτοθανατω·σοιτο
Pl1stθανατωσοιμενθανατω·σοιμενθανατωσοιμεθαθανατω·σοιμεθα
2ndθανατωσοιτεθανατω·σοιτεθανατωσοισθεθανατω·σοισθε
3rdθανατωσοιενθανατω·σοιενθανατωσοιντοθανατω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θανατωσειν[LXX]​θανατω·σεινθανατωσεσθαι​θανατω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθανατωσουσαθανατωσον[LXX]θανατω·σουσ·αθανατω·σο[υ]ν[τ]
Nomθανατωσωνθανατω·σο[υ]ν[τ]·^
Accθανατωσουσανθανατωσονταθανατω·σουσ·ανθανατω·σο[υ]ντ·α
Datθανατωσουσῃθανατωσοντιθανατω·σουσ·ῃθανατω·σο[υ]ντ·ι
Genθανατωσουσηςθανατωσοντοςθανατω·σουσ·ηςθανατω·σο[υ]ντ·ος
PlVocθανατωσουσαιθανατωσοντεςθανατωσονταθανατω·σουσ·αιθανατω·σο[υ]ντ·εςθανατω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθανατωσουσαςθανατωσονταςθανατω·σουσ·αςθανατω·σο[υ]ντ·ας
Datθανατωσουσαιςθανατωσουσι, θανατωσουσιν[GNT][LXX]θανατω·σουσ·αιςθανατω·σου[ντ]·σι(ν), θανατω·σου[ντ]·σι(ν)
Genθανατωσουσωνθανατωσοντωνθανατω·σουσ·ωνθανατω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθανατωσομενηθανατωσομενεθανατω·σομεν·ηθανατω·σομεν·ε
Nomθανατωσομενοςθανατω·σομεν·ος
Accθανατωσομενηνθανατωσομενονθανατω·σομεν·ηνθανατω·σομεν·ον
Datθανατωσομενῃθανατωσομενῳθανατω·σομεν·ῃθανατω·σομεν·ῳ
Genθανατωσομενηςθανατωσομενουθανατω·σομεν·ηςθανατω·σομεν·ου
PlVocθανατωσομεναιθανατωσομενοιθανατωσομεναθανατω·σομεν·αιθανατω·σομεν·οιθανατω·σομεν·α
Nom
Accθανατωσομεναςθανατωσομενουςθανατω·σομεν·αςθανατω·σομεν·ους
Datθανατωσομεναιςθανατωσομενοιςθανατω·σομεν·αιςθανατω·σομεν·οις
Genθανατωσομενωνθανατωσομενωνθανατω·σομεν·ωνθανατω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθανατωσα[LXX]ε·θανατω·σαεθανατωσαμηνε·θανατω·σαμην
2ndεθανατωσας[LXX]ε·θανατω·σαςεθανατωσωε·θανατω·σω
3rdεθανατωσεν[LXX], εθανατωσεε·θανατω·σε(ν), ε·θανατω·σε(ν)εθανατωσατοε·θανατω·σατο
Pl1stεθανατωσαμενε·θανατω·σαμενεθανατωσαμεθαε·θανατω·σαμεθα
2ndεθανατωσατεε·θανατω·σατεεθανατωσασθεε·θανατω·σασθε
3rdεθανατωσαν[LXX]ε·θανατω·σανεθανατωσαντοε·θανατω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθανατωσω[LXX]θανατω·σωθανατωσωμαιθανατω·σωμαι
2ndθανατωσῃςθανατω·σῃςθανατωσῃ[LXX]θανατω·σῃ
3rdθανατωσῃ[LXX]θανατω·σῃθανατωσηταιθανατω·σηται
Pl1stθανατωσωμενθανατω·σωμενθανατωσωμεθαθανατω·σωμεθα
2ndθανατωσητε[LXX]θανατω·σητεθανατωσησθεθανατω·σησθε
3rdθανατωσωσιν[GNT][LXX], θανατωσωσιθανατω·σωσι(ν), θανατω·σωσι(ν)θανατωσωνταιθανατω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθανατωσαιμιθανατω·σαιμιθανατωσαιμηνθανατω·σαιμην
2ndθανατωσαις, θανατωσειαςθανατω·σαις, θανατω·σειας classicalθανατωσαιοθανατω·σαιο
3rdθανατωσαι[GNT][LXX], θανατωσειεθανατω·σαι, θανατω·σειε classicalθανατωσαιτοθανατω·σαιτο
Pl1stθανατωσαιμενθανατω·σαιμενθανατωσαιμεθαθανατω·σαιμεθα
2ndθανατωσαιτεθανατω·σαιτεθανατωσαισθεθανατω·σαισθε
3rdθανατωσαιεν, θανατωσαισαν, θανατωσειαν, θανατωσειενθανατω·σαιεν, θανατω·σαισαν alt, θανατω·σειαν classical, θανατω·σειεν classicalθανατωσαιντοθανατω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθανατωσον[LXX]θανατω·σονθανατωσαι[GNT][LXX]θανατω·σαι
3rdθανατωσατωθανατω·σατωθανατωσασθωθανατω·σασθω
Pl1st
2ndθανατωσατε[LXX]θανατω·σατεθανατωσασθεθανατω·σασθε
3rdθανατωσατωσαν, θανατωσαντωνθανατω·σατωσαν, θανατω·σαντων classicalθανατωσασθωσαν, θανατωσασθωνθανατω·σασθωσαν, θανατω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θανατωσαι[GNT][LXX]​θανατω·σαιθανατωσασθαι​θανατω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθανατωσασαθανατωσαςθανατωσανθανατω·σασ·αθανατω·σα[ντ]·ςθανατω·σαν[τ]
Nom
Accθανατωσασανθανατωσανταθανατω·σασ·ανθανατω·σαντ·α
Datθανατωσασῃθανατωσαντιθανατω·σασ·ῃθανατω·σαντ·ι
Genθανατωσασηςθανατωσαντοςθανατω·σασ·ηςθανατω·σαντ·ος
PlVocθανατωσασαιθανατωσαντεςθανατωσανταθανατω·σασ·αιθανατω·σαντ·εςθανατω·σαντ·α
Nom
Accθανατωσασαςθανατωσανταςθανατω·σασ·αςθανατω·σαντ·ας
Datθανατωσασαιςθανατωσασι, θανατωσασινθανατω·σασ·αιςθανατω·σα[ντ]·σι(ν)
Genθανατωσασωνθανατωσαντωνθανατω·σασ·ωνθανατω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθανατωσαμενηθανατωσαμενεθανατω·σαμεν·ηθανατω·σαμεν·ε
Nomθανατωσαμενοςθανατω·σαμεν·ος
Accθανατωσαμενηνθανατωσαμενονθανατω·σαμεν·ηνθανατω·σαμεν·ον
Datθανατωσαμενῃθανατωσαμενῳθανατω·σαμεν·ῃθανατω·σαμεν·ῳ
Genθανατωσαμενηςθανατωσαμενουθανατω·σαμεν·ηςθανατω·σαμεν·ου
PlVocθανατωσαμεναιθανατωσαμενοιθανατωσαμεναθανατω·σαμεν·αιθανατω·σαμεν·οιθανατω·σαμεν·α
Nom
Accθανατωσαμεναςθανατωσαμενουςθανατω·σαμεν·αςθανατω·σαμεν·ους
Datθανατωσαμεναιςθανατωσαμενοιςθανατω·σαμεν·αιςθανατω·σαμεν·οις
Genθανατωσαμενωνθανατωσαμενωνθανατω·σαμεν·ωνθανατω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθανατωμαιτεθανατω·μαι
2ndτεθανατωσαιτεθανατω·σαι
3rdτεθανατωταιτεθανατω·ται
Pl1stτεθανατωμεθατεθανατω·μεθα
2ndτεθανατωσθετεθανατω·σθε
3rdτεθανατωνται[LXX]τεθανατω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθανατωσομαιτεθανατω·σομαι
2ndτεθανατωσῃ, τεθανατωσειτεθανατω·σῃ, τεθανατω·σει classical
3rdτεθανατωσεταιτεθανατω·σεται
Pl1stτεθανατωσομεθατεθανατω·σομεθα
2ndτεθανατωσεσθετεθανατω·σεσθε
3rdτεθανατωσονταιτεθανατω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθανατωσοιμηντεθανατω·σοιμην
2ndτεθανατωσοιοτεθανατω·σοιο
3rdτεθανατωσοιτοτεθανατω·σοιτο
Pl1stτεθανατωσοιμεθατεθανατω·σοιμεθα
2ndτεθανατωσοισθετεθανατω·σοισθε
3rdτεθανατωσοιντοτεθανατω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθανατωσοτεθανατω·σο
3rdτεθανατωσθωτεθανατω·σθω
Pl1st
2ndτεθανατωσθετεθανατω·σθε
3rdτεθανατωσθωσαν, τεθανατωσθωντεθανατω·σθωσαν, τεθανατω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθανατωσθαι​τεθανατω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθανατωσεσθαι​τεθανατω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθανατωμενητεθανατωμενετεθανατω·μεν·ητεθανατω·μεν·ε
Nomτεθανατωμενοςτεθανατω·μεν·ος
Accτεθανατωμενηντεθανατωμενοντεθανατω·μεν·ηντεθανατω·μεν·ον
Datτεθανατωμενῃτεθανατωμενῳτεθανατω·μεν·ῃτεθανατω·μεν·ῳ
Genτεθανατωμενηςτεθανατωμενουτεθανατω·μεν·ηςτεθανατω·μεν·ου
PlVocτεθανατωμεναιτεθανατωμενοιτεθανατωμενατεθανατω·μεν·αιτεθανατω·μεν·οιτεθανατω·μεν·α
Nom
Accτεθανατωμεναςτεθανατωμενουςτεθανατω·μεν·αςτεθανατω·μεν·ους
Datτεθανατωμεναιςτεθανατωμενοιςτεθανατω·μεν·αιςτεθανατω·μεν·οις
Genτεθανατωμενων[LXX]τεθανατωμενων[LXX]τεθανατω·μεν·ωντεθανατω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθανατωμηνε·τεθανατω·μην
2ndετεθανατωσοε·τεθανατω·σο
3rdετεθανατωτοε·τεθανατω·το
Pl1stετεθανατωμεθαε·τεθανατω·μεθα
2ndετεθανατωσθεε·τεθανατω·σθε
3rdετεθανατωντοε·τεθανατω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθανατωμην[ε]·τεθανατω·μην
2ndτεθανατωσο[ε]·τεθανατω·σο
3rdτεθανατωτο[ε]·τεθανατω·το
Pl1stτεθανατωμεθα[ε]·τεθανατω·μεθα
2ndτεθανατωσθε[ε]·τεθανατω·σθε
3rdτεθανατωντο[ε]·τεθανατω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθανατωθηνε·θανατω·θην
2ndεθανατωθηςε·θανατω·θης
3rdεθανατωθη[LXX]ε·θανατω·θη
Pl1stεθανατωθημενε·θανατω·θημεν
2ndεθανατωθητε[GNT]ε·θανατω·θητε
3rdεθανατωθησαν[LXX]ε·θανατω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθανατωθησομαιθανατω·θησομαι
2ndθανατωθησῃ[LXX], θανατωθησειθανατω·θησῃ, θανατω·θησει classical
3rdθανατωθησεται[LXX]θανατω·θησεται
Pl1stθανατωθησομεθαθανατω·θησομεθα
2ndθανατωθησεσθεθανατω·θησεσθε
3rdθανατωθησονταιθανατω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθανατωθωθανατω·θω
2ndθανατωθῃςθανατω·θῃς
3rdθανατωθῃθανατω·θῃ
Pl1stθανατωθωμενθανατω·θωμεν
2ndθανατωθητεθανατω·θητε
3rdθανατωθωσιν, θανατωθωσιθανατω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθανατωθειηνθανατω·θειην
2ndθανατωθειηςθανατω·θειης
3rdθανατωθειηθανατω·θειη
Pl1stθανατωθειημεν, θανατωθειμενθανατω·θειημεν, θανατω·θειμεν classical
2ndθανατωθειητε, θανατωθειτεθανατω·θειητε, θανατω·θειτε classical
3rdθανατωθειησαν, θανατωθειενθανατω·θειησαν, θανατω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθανατωθησοιμηνθανατω·θησοιμην
2ndθανατωθησοιοθανατω·θησοιο
3rdθανατωθησοιτοθανατω·θησοιτο
Pl1stθανατωθησοιμεθαθανατω·θησοιμεθα
2ndθανατωθησοισθεθανατω·θησοισθε
3rdθανατωθησοιντοθανατω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθανατωθητιθανατω·θητι
3rdθανατωθητω[LXX]θανατω·θητω
Pl1st
2ndθανατωθητεθανατω·θητε
3rdθανατωθητωσαν, θανατωθεντωνθανατω·θητωσαν, θανατω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θανατωθηναι​θανατω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θανατωθησεσθαι​θανατω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθανατωθεισαθανατωθεις[GNT]θανατωθενθανατω·θεισ·αθανατω·θει[ντ]·ςθανατω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθανατωθεισανθανατωθενταθανατω·θεισ·ανθανατω·θε[ι]ντ·α
Datθανατωθεισῃθανατωθεντιθανατω·θεισ·ῃθανατω·θε[ι]ντ·ι
Genθανατωθεισηςθανατωθεντοςθανατω·θεισ·ηςθανατω·θε[ι]ντ·ος
PlVocθανατωθεισαιθανατωθεντεςθανατωθενταθανατω·θεισ·αιθανατω·θε[ι]ντ·εςθανατω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθανατωθεισαςθανατωθενταςθανατω·θεισ·αςθανατω·θε[ι]ντ·ας
Datθανατωθεισαιςθανατωθεισι, θανατωθεισινθανατω·θεισ·αιςθανατω·θει[ντ]·σι(ν)
Genθανατωθεισωνθανατωθεντωνθανατω·θεισ·ωνθανατω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθανατωθησομενηθανατωθησομενεθανατω·θησομεν·ηθανατω·θησομεν·ε
Nomθανατωθησομενοςθανατω·θησομεν·ος
Accθανατωθησομενηνθανατωθησομενονθανατω·θησομεν·ηνθανατω·θησομεν·ον
Datθανατωθησομενῃθανατωθησομενῳθανατω·θησομεν·ῃθανατω·θησομεν·ῳ
Genθανατωθησομενηςθανατωθησομενουθανατω·θησομεν·ηςθανατω·θησομεν·ου
PlVocθανατωθησομεναιθανατωθησομενοιθανατωθησομεναθανατω·θησομεν·αιθανατω·θησομεν·οιθανατω·θησομεν·α
Nom
Accθανατωθησομεναςθανατωθησομενουςθανατω·θησομεν·αςθανατω·θησομεν·ους
Datθανατωθησομεναιςθανατωθησομενοιςθανατω·θησομεν·αιςθανατω·θησομεν·οις
Genθανατωθησομενωνθανατωθησομενωνθανατω·θησομεν·ωνθανατω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 10:39:52 EST