ζαω • ZAW • zaō

Search: ζῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζη; ζῃ; ζῃ; ζῃ; ζῃ; ζῃζάωζ(η)·ε; ζ(η)·ει; ζ(η)·ῃ; ζ(η)·ῃ; ζ(η)·ει; ζ(η)·ῃpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζηζάωζ(η)·εpres act imp 2nd sg
ζῃζάωζ(η)·ειpres act ind 3rd sg
ζῃζάωζ(η)·ῃpres act sub 3rd sg
ζῃζάωζ(η)·ῃpres mp ind 2nd sg
ζῃζάωζ(η)·ειpres mp ind 2nd sg classical
ζῃζάωζ(η)·ῃpres mp sub 2nd sg

ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζω[GNT][LXX]ζ(η)·ωζωμαιζ(η)·ομαι
2ndζῃς[GNT][LXX]ζ(η)·ειςζῃ[GNT][LXX], ζησαι[LXX]ζ(η)·ῃ, ζ(η)·ει classical, ζ(η)·εσαι alt
3rdζῃ[GNT][LXX]ζ(η)·ειζηταιζ(η)·εται
Pl1stζωμεν[GNT][LXX]ζ(η)·ομενζωμεθαζ(η)·ομεθα
2ndζητε[GNT][LXX]ζ(η)·ετεζησθεζ(η)·εσθε
3rdζωσιν[GNT][LXX], ζωσιζ(η)·ουσι(ν), ζ(η)·ουσι(ν)ζωνταιζ(η)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζω[GNT][LXX]ζ(η)·ωζωμαιζ(η)·ωμαι
2ndζῃς[GNT][LXX]ζ(η)·ῃςζῃ[GNT][LXX]ζ(η)·ῃ
3rdζῃ[GNT][LXX]ζ(η)·ῃζηταιζ(η)·ηται
Pl1stζωμεν[GNT][LXX]ζ(η)·ωμενζωμεθαζ(η)·ωμεθα
2ndζητε[GNT][LXX]ζ(η)·ητεζησθεζ(η)·ησθε
3rdζωσιν[GNT][LXX], ζωσιζ(η)·ωσι(ν), ζ(η)·ωσι(ν)ζωνταιζ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζῳμιζ(η)·οιμιζῳμηνζ(η)·οιμην
2ndζῳςζ(η)·οιςζῳοζ(η)·οιο
3rdζῳζ(η)·οιζῳτοζ(η)·οιτο
Pl1stζῳμενζ(η)·οιμενζῳμεθαζ(η)·οιμεθα
2ndζῳτεζ(η)·οιτεζῳσθεζ(η)·οισθε
3rdζῳεν, ζῳσανζ(η)·οιεν, ζ(η)·οισαν altζῳντοζ(η)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζηζ(η)·εζω[GNT][LXX]ζ(η)·ου
3rdζητω[GNT][LXX]ζ(η)·ετωζησθωζ(η)·εσθω
Pl1st
2ndζητε[GNT][LXX]ζ(η)·ετεζησθεζ(η)·εσθε
3rdζητωσαν, ζωντων[GNT][LXX]ζ(η)·ετωσαν, ζ(η)·οντων classicalζησθωσαν, ζησθωνζ(η)·εσθωσαν, ζ(η)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζηθι[LXX], ζηςζ(η)·θι, ζ(η)·ςζησοζ(η)·σο
3rdζητω[GNT][LXX]ζ(η)·τωζησθωζ(η)·σθω
Pl1st
2ndζητε[GNT][LXX]ζ(η)·τεζησθεζ(η)·σθε
3rdζητωσαν, ζηντωνζ(η)·τωσαν, ζ(η)·ντων classicalζησθωσαν, ζησθωνζ(η)·σθωσαν, ζ(η)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζῃν[GNT], ζην[GNT][LXX]​ζ(η)·ειν, ζ(η)·ειν > ζηνζησθαι​ζ(η)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωσα[GNT][LXX]ζων[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·αζ(η)·ο[υ]ν[τ]
Nomζων[GNT][LXX]ζ(η)·ο[υ]ν[τ]·^
Accζωσαν[GNT][LXX]ζωντα[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·ανζ(η)·ο[υ]ντ·α
Datζωσῃ[LXX]ζωντι[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·ῃζ(η)·ο[υ]ντ·ι
Genζωσης[LXX]ζωντος[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·ηςζ(η)·ο[υ]ντ·ος
PlVocζωσαι[GNT][LXX]ζωντες[GNT][LXX]ζωντα[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·αιζ(η)·ο[υ]ντ·εςζ(η)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accζωσαςζωντας[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·αςζ(η)·ο[υ]ντ·ας
Datζωσαιςζωσι, ζωσιν[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·αιςζ(η)·ου[ντ]·σι(ν), ζ(η)·ου[ντ]·σι(ν)
Genζωσων[LXX]ζωντων[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·ωνζ(η)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωμενηζωμενεζ(η)·ομεν·ηζ(η)·ομεν·ε
Nomζωμενοςζ(η)·ομεν·ος
Accζωμενηνζωμενονζ(η)·ομεν·ηνζ(η)·ομεν·ον
Datζωμενῃζωμενῳζ(η)·ομεν·ῃζ(η)·ομεν·ῳ
Genζωμενηςζωμενουζ(η)·ομεν·ηςζ(η)·ομεν·ου
PlVocζωμεναιζωμενοιζωμεναζ(η)·ομεν·αιζ(η)·ομεν·οιζ(η)·ομεν·α
Nom
Accζωμεναςζωμενουςζ(η)·ομεν·αςζ(η)·ομεν·ους
Datζωμεναιςζωμενοιςζ(η)·ομεν·αιςζ(η)·ομεν·οις
Genζωμενωνζωμενωνζ(η)·ομεν·ωνζ(η)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζων[GNT]ε·ζ(η)·ονεζωμηνε·ζ(η)·ομην
2ndεζηςε·ζ(η)·εςεζωε·ζ(η)·ου
3rdεζη[LXX]ε·ζ(η)·εεζητοε·ζ(η)·ετο
Pl1stεζωμενε·ζ(η)·ομενεζωμεθαε·ζ(η)·ομεθα
2ndεζητε[GNT]ε·ζ(η)·ετεεζησθεε·ζ(η)·εσθε
3rdεζων[GNT], εζωσανε·ζ(η)·ον, ε·ζ(η)·οσαν altεζωντοε·ζ(η)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζησω[GNT]ζη·σωζησομαι[LXX]ζη·σομαι
2ndζησεις[LXX]ζη·σειςζησῃ[GNT][LXX], ζησει[GNT], ζησεσαιζη·σῃ, ζη·σει classical, ζη·σεσαι alt
3rdζησει[GNT]ζη·σειζησεται[GNT][LXX]ζη·σεται
Pl1stζησομεν[GNT]ζη·σομενζησομεθα[GNT][LXX]ζη·σομεθα
2ndζησετε[GNT][LXX]ζη·σετεζησεσθε[GNT][LXX]ζη·σεσθε
3rdζησουσιν[GNT], ζησουσιζη·σουσι(ν), ζη·σουσι(ν)ζησονται[GNT][LXX]ζη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζησοιμιζη·σοιμιζησοιμηνζη·σοιμην
2ndζησοιςζη·σοιςζησοιοζη·σοιο
3rdζησοιζη·σοιζησοιτοζη·σοιτο
Pl1stζησοιμενζη·σοιμενζησοιμεθαζη·σοιμεθα
2ndζησοιτεζη·σοιτεζησοισθεζη·σοισθε
3rdζησοιενζη·σοιενζησοιντοζη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζησειν​ζη·σειν​ζησεσθαι​ζη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζησουσαζησον[LXX]ζη·σουσ·αζη·σο[υ]ν[τ]
Nomζησωνζη·σο[υ]ν[τ]·^
Accζησουσανζησονταζη·σουσ·ανζη·σο[υ]ντ·α
Datζησουσῃζησοντιζη·σουσ·ῃζη·σο[υ]ντ·ι
Genζησουσηςζησοντοςζη·σουσ·ηςζη·σο[υ]ντ·ος
PlVocζησουσαιζησοντεςζησονταζη·σουσ·αιζη·σο[υ]ντ·εςζη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accζησουσαςζησονταςζη·σουσ·αςζη·σο[υ]ντ·ας
Datζησουσαιςζησουσι, ζησουσιν[GNT]ζη·σουσ·αιςζη·σου[ντ]·σι(ν), ζη·σου[ντ]·σι(ν)
Genζησουσωνζησοντωνζη·σουσ·ωνζη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζησομενηζησομενεζη·σομεν·ηζη·σομεν·ε
Nomζησομενοςζη·σομεν·ος
Accζησομενηνζησομενονζη·σομεν·ηνζη·σομεν·ον
Datζησομενῃζησομενῳζη·σομεν·ῃζη·σομεν·ῳ
Genζησομενηςζησομενουζη·σομεν·ηςζη·σομεν·ου
PlVocζησομεναιζησομενοιζησομεναζη·σομεν·αιζη·σομεν·οιζη·σομεν·α
Nom
Accζησομεναςζησομενουςζη·σομεν·αςζη·σομεν·ους
Datζησομεναιςζησομενοιςζη·σομεν·αιςζη·σομεν·οις
Genζησομενωνζησομενωνζη·σομεν·ωνζη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζησα[GNT][LXX]ε·ζη·σαεζησαμηνε·ζη·σαμην
2ndεζησας[LXX]ε·ζη·σαςεζησωε·ζη·σω
3rdεζησεν[GNT][LXX], εζησεε·ζη·σε(ν), ε·ζη·σε(ν)εζησατοε·ζη·σατο
Pl1stεζησαμενε·ζη·σαμενεζησαμεθαε·ζη·σαμεθα
2ndεζησατεε·ζη·σατεεζησασθεε·ζη·σασθε
3rdεζησαν[GNT][LXX]ε·ζη·σανεζησαντοε·ζη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζησω[GNT]ζη·σωζησωμαιζη·σωμαι
2ndζησῃς[LXX]ζη·σῃςζησῃ[GNT][LXX]ζη·σῃ
3rdζησῃ[GNT][LXX]ζη·σῃζησηται[LXX]ζη·σηται
Pl1stζησωμεν[GNT]ζη·σωμενζησωμεθαζη·σωμεθα
2ndζησητε[LXX]ζη·σητεζησησθεζη·σησθε
3rdζησωσιν, ζησωσιζη·σωσι(ν)ζησωνταιζη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζησαιμιζη·σαιμιζησαιμηνζη·σαιμην
2ndζησαις, ζησειαςζη·σαις, ζη·σειας classicalζησαιοζη·σαιο
3rdζησαι[LXX], ζησειεζη·σαι, ζη·σειε classicalζησαιτοζη·σαιτο
Pl1stζησαιμενζη·σαιμενζησαιμεθαζη·σαιμεθα
2ndζησαιτεζη·σαιτεζησαισθεζη·σαισθε
3rdζησαιεν, ζησαισαν, ζησειαν, ζησειενζη·σαιεν, ζη·σαισαν alt, ζη·σειαν classical, ζη·σειεν classicalζησαιντοζη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζησον[LXX]ζη·σονζησαι[LXX]ζη·σαι
3rdζησατω[LXX]ζη·σατωζησασθωζη·σασθω
Pl1st
2ndζησατε[LXX]ζη·σατεζησασθεζη·σασθε
3rdζησατωσαν[LXX], ζησαντωνζη·σατωσαν, ζη·σαντων classicalζησασθωσαν, ζησασθωνζη·σασθωσαν, ζη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζησαι[LXX]​ζη·σαιζησασθαι​ζη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζησασα[GNT]ζησαςζησανζη·σασ·αζη·σα[ντ]·ςζη·σαν[τ]
Nom
Accζησασανζησανταζη·σασ·ανζη·σαντ·α
Datζησασῃζησαντιζη·σασ·ῃζη·σαντ·ι
Genζησασηςζησαντοςζη·σασ·ηςζη·σαντ·ος
PlVocζησασαιζησαντες[LXX]ζησανταζη·σασ·αιζη·σαντ·εςζη·σαντ·α
Nom
Accζησασαςζησανταςζη·σασ·αςζη·σαντ·ας
Datζησασαιςζησασι, ζησασινζη·σασ·αιςζη·σα[ντ]·σι(ν)
Genζησασωνζησαντωνζη·σασ·ωνζη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζησαμενηζησαμενεζη·σαμεν·ηζη·σαμεν·ε
Nomζησαμενοςζη·σαμεν·ος
Accζησαμενηνζησαμενονζη·σαμεν·ηνζη·σαμεν·ον
Datζησαμενῃζησαμενῳζη·σαμεν·ῃζη·σαμεν·ῳ
Genζησαμενηςζησαμενουζη·σαμεν·ηςζη·σαμεν·ου
PlVocζησαμεναιζησαμενοιζησαμεναζη·σαμεν·αιζη·σαμεν·οιζη·σαμεν·α
Nom
Accζησαμεναςζησαμενουςζη·σαμεν·αςζη·σαμεν·ους
Datζησαμεναιςζησαμενοιςζη·σαμεν·αιςζη·σαμεν·οις
Genζησαμενωνζησαμενωνζη·σαμεν·ωνζη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 28-Sep-2020 18:31:31 EDT