ζαω • ZAW • zaō

Search: ζην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζῃν; ζηνζάωζ(η)·ειν; ζ(η)·ειν > ζηνpres act inf; pres act inf

ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζω[GNT][LXX]ζ(η)·ωζωμαιζ(η)·ομαι
2ndζῃς[GNT][LXX]ζ(η)·ειςζῃ[GNT][LXX], ζησαι[LXX]ζ(η)·ῃ, ζ(η)·ει classical, ζ(η)·εσαι alt
3rdζῃ[GNT][LXX]ζ(η)·ειζηταιζ(η)·εται
Pl1stζωμεν[GNT][LXX]ζ(η)·ομενζωμεθαζ(η)·ομεθα
2ndζητε[GNT][LXX]ζ(η)·ετεζησθεζ(η)·εσθε
3rdζωσιν[GNT][LXX], ζωσιζ(η)·ουσι(ν), ζ(η)·ουσι(ν)ζωνταιζ(η)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζω[GNT][LXX]ζ(η)·ωζωμαιζ(η)·ωμαι
2ndζῃς[GNT][LXX]ζ(η)·ῃςζῃ[GNT][LXX]ζ(η)·ῃ
3rdζῃ[GNT][LXX]ζ(η)·ῃζηταιζ(η)·ηται
Pl1stζωμεν[GNT][LXX]ζ(η)·ωμενζωμεθαζ(η)·ωμεθα
2ndζητε[GNT][LXX]ζ(η)·ητεζησθεζ(η)·ησθε
3rdζωσιν[GNT][LXX], ζωσιζ(η)·ωσι(ν), ζ(η)·ωσι(ν)ζωνταιζ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζῳμιζ(η)·οιμιζῳμηνζ(η)·οιμην
2ndζῳςζ(η)·οιςζῳοζ(η)·οιο
3rdζῳζ(η)·οιζῳτοζ(η)·οιτο
Pl1stζῳμενζ(η)·οιμενζῳμεθαζ(η)·οιμεθα
2ndζῳτεζ(η)·οιτεζῳσθεζ(η)·οισθε
3rdζῳεν, ζῳσανζ(η)·οιεν, ζ(η)·οισαν altζῳντοζ(η)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζηζ(η)·εζω[GNT][LXX]ζ(η)·ου
3rdζητω[GNT][LXX]ζ(η)·ετωζησθωζ(η)·εσθω
Pl1st
2ndζητε[GNT][LXX]ζ(η)·ετεζησθεζ(η)·εσθε
3rdζητωσαν, ζωντων[GNT][LXX]ζ(η)·ετωσαν, ζ(η)·οντων classicalζησθωσαν, ζησθωνζ(η)·εσθωσαν, ζ(η)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζηθι[LXX], ζηςζ(η)·θι, ζ(η)·ςζησοζ(η)·σο
3rdζητω[GNT][LXX]ζ(η)·τωζησθωζ(η)·σθω
Pl1st
2ndζητε[GNT][LXX]ζ(η)·τεζησθεζ(η)·σθε
3rdζητωσαν, ζηντωνζ(η)·τωσαν, ζ(η)·ντων classicalζησθωσαν, ζησθωνζ(η)·σθωσαν, ζ(η)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζῃν[GNT], ζην[GNT][LXX]​ζ(η)·ειν, ζ(η)·ειν > ζηνζησθαι​ζ(η)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωσα[GNT][LXX]ζων[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·αζ(η)·ο[υ]ν[τ]
Nomζων[GNT][LXX]ζ(η)·ο[υ]ν[τ]·^
Accζωσαν[GNT][LXX]ζωντα[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·ανζ(η)·ο[υ]ντ·α
Datζωσῃ[LXX]ζωντι[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·ῃζ(η)·ο[υ]ντ·ι
Genζωσης[LXX]ζωντος[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·ηςζ(η)·ο[υ]ντ·ος
PlVocζωσαι[GNT][LXX]ζωντες[GNT][LXX]ζωντα[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·αιζ(η)·ο[υ]ντ·εςζ(η)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accζωσαςζωντας[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·αςζ(η)·ο[υ]ντ·ας
Datζωσαιςζωσι, ζωσιν[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·αιςζ(η)·ου[ντ]·σι(ν), ζ(η)·ου[ντ]·σι(ν)
Genζωσων[LXX]ζωντων[GNT][LXX]ζ(η)·ουσ·ωνζ(η)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωμενηζωμενεζ(η)·ομεν·ηζ(η)·ομεν·ε
Nomζωμενοςζ(η)·ομεν·ος
Accζωμενηνζωμενονζ(η)·ομεν·ηνζ(η)·ομεν·ον
Datζωμενῃζωμενῳζ(η)·ομεν·ῃζ(η)·ομεν·ῳ
Genζωμενηςζωμενουζ(η)·ομεν·ηςζ(η)·ομεν·ου
PlVocζωμεναιζωμενοιζωμεναζ(η)·ομεν·αιζ(η)·ομεν·οιζ(η)·ομεν·α
Nom
Accζωμεναςζωμενουςζ(η)·ομεν·αςζ(η)·ομεν·ους
Datζωμεναιςζωμενοιςζ(η)·ομεν·αιςζ(η)·ομεν·οις
Genζωμενωνζωμενωνζ(η)·ομεν·ωνζ(η)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζων[GNT]ε·ζ(η)·ονεζωμηνε·ζ(η)·ομην
2ndεζηςε·ζ(η)·εςεζωε·ζ(η)·ου
3rdεζη[LXX]ε·ζ(η)·εεζητοε·ζ(η)·ετο
Pl1stεζωμενε·ζ(η)·ομενεζωμεθαε·ζ(η)·ομεθα
2ndεζητε[GNT]ε·ζ(η)·ετεεζησθεε·ζ(η)·εσθε
3rdεζων[GNT], εζωσανε·ζ(η)·ον, ε·ζ(η)·οσαν altεζωντοε·ζ(η)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζησω[GNT]ζη·σωζησομαι[LXX]ζη·σομαι
2ndζησεις[LXX]ζη·σειςζησῃ[GNT][LXX], ζησει[GNT], ζησεσαιζη·σῃ, ζη·σει classical, ζη·σεσαι alt
3rdζησει[GNT]ζη·σειζησεται[GNT][LXX]ζη·σεται
Pl1stζησομεν[GNT]ζη·σομενζησομεθα[GNT][LXX]ζη·σομεθα
2ndζησετε[GNT][LXX]ζη·σετεζησεσθε[GNT][LXX]ζη·σεσθε
3rdζησουσιν[GNT], ζησουσιζη·σουσι(ν), ζη·σουσι(ν)ζησονται[GNT][LXX]ζη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζησοιμιζη·σοιμιζησοιμηνζη·σοιμην
2ndζησοιςζη·σοιςζησοιοζη·σοιο
3rdζησοιζη·σοιζησοιτοζη·σοιτο
Pl1stζησοιμενζη·σοιμενζησοιμεθαζη·σοιμεθα
2ndζησοιτεζη·σοιτεζησοισθεζη·σοισθε
3rdζησοιενζη·σοιενζησοιντοζη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζησειν​ζη·σειν​ζησεσθαι​ζη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζησουσαζησον[LXX]ζη·σουσ·αζη·σο[υ]ν[τ]
Nomζησωνζη·σο[υ]ν[τ]·^
Accζησουσανζησονταζη·σουσ·ανζη·σο[υ]ντ·α
Datζησουσῃζησοντιζη·σουσ·ῃζη·σο[υ]ντ·ι
Genζησουσηςζησοντοςζη·σουσ·ηςζη·σο[υ]ντ·ος
PlVocζησουσαιζησοντεςζησονταζη·σουσ·αιζη·σο[υ]ντ·εςζη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accζησουσαςζησονταςζη·σουσ·αςζη·σο[υ]ντ·ας
Datζησουσαιςζησουσι, ζησουσιν[GNT]ζη·σουσ·αιςζη·σου[ντ]·σι(ν), ζη·σου[ντ]·σι(ν)
Genζησουσωνζησοντωνζη·σουσ·ωνζη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζησομενηζησομενεζη·σομεν·ηζη·σομεν·ε
Nomζησομενοςζη·σομεν·ος
Accζησομενηνζησομενονζη·σομεν·ηνζη·σομεν·ον
Datζησομενῃζησομενῳζη·σομεν·ῃζη·σομεν·ῳ
Genζησομενηςζησομενουζη·σομεν·ηςζη·σομεν·ου
PlVocζησομεναιζησομενοιζησομεναζη·σομεν·αιζη·σομεν·οιζη·σομεν·α
Nom
Accζησομεναςζησομενουςζη·σομεν·αςζη·σομεν·ους
Datζησομεναιςζησομενοιςζη·σομεν·αιςζη·σομεν·οις
Genζησομενωνζησομενωνζη·σομεν·ωνζη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζησα[GNT][LXX]ε·ζη·σαεζησαμηνε·ζη·σαμην
2ndεζησας[LXX]ε·ζη·σαςεζησωε·ζη·σω
3rdεζησεν[GNT][LXX], εζησεε·ζη·σε(ν), ε·ζη·σε(ν)εζησατοε·ζη·σατο
Pl1stεζησαμενε·ζη·σαμενεζησαμεθαε·ζη·σαμεθα
2ndεζησατεε·ζη·σατεεζησασθεε·ζη·σασθε
3rdεζησαν[GNT][LXX]ε·ζη·σανεζησαντοε·ζη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζησω[GNT]ζη·σωζησωμαιζη·σωμαι
2ndζησῃς[LXX]ζη·σῃςζησῃ[GNT][LXX]ζη·σῃ
3rdζησῃ[GNT][LXX]ζη·σῃζησηται[LXX]ζη·σηται
Pl1stζησωμεν[GNT]ζη·σωμενζησωμεθαζη·σωμεθα
2ndζησητε[LXX]ζη·σητεζησησθεζη·σησθε
3rdζησωσιν, ζησωσιζη·σωσι(ν)ζησωνταιζη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζησαιμιζη·σαιμιζησαιμηνζη·σαιμην
2ndζησαις, ζησειαςζη·σαις, ζη·σειας classicalζησαιοζη·σαιο
3rdζησαι[LXX], ζησειεζη·σαι, ζη·σειε classicalζησαιτοζη·σαιτο
Pl1stζησαιμενζη·σαιμενζησαιμεθαζη·σαιμεθα
2ndζησαιτεζη·σαιτεζησαισθεζη·σαισθε
3rdζησαιεν, ζησαισαν, ζησειαν, ζησειενζη·σαιεν, ζη·σαισαν alt, ζη·σειαν classical, ζη·σειεν classicalζησαιντοζη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζησον[LXX]ζη·σονζησαι[LXX]ζη·σαι
3rdζησατω[LXX]ζη·σατωζησασθωζη·σασθω
Pl1st
2ndζησατε[LXX]ζη·σατεζησασθεζη·σασθε
3rdζησατωσαν[LXX], ζησαντωνζη·σατωσαν, ζη·σαντων classicalζησασθωσαν, ζησασθωνζη·σασθωσαν, ζη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζησαι[LXX]​ζη·σαιζησασθαι​ζη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζησασα[GNT]ζησαςζησανζη·σασ·αζη·σα[ντ]·ςζη·σαν[τ]
Nom
Accζησασανζησανταζη·σασ·ανζη·σαντ·α
Datζησασῃζησαντιζη·σασ·ῃζη·σαντ·ι
Genζησασηςζησαντοςζη·σασ·ηςζη·σαντ·ος
PlVocζησασαιζησαντες[LXX]ζησανταζη·σασ·αιζη·σαντ·εςζη·σαντ·α
Nom
Accζησασαςζησανταςζη·σασ·αςζη·σαντ·ας
Datζησασαιςζησασι, ζησασινζη·σασ·αιςζη·σα[ντ]·σι(ν)
Genζησασωνζησαντωνζη·σασ·ωνζη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζησαμενηζησαμενεζη·σαμεν·ηζη·σαμεν·ε
Nomζησαμενοςζη·σαμεν·ος
Accζησαμενηνζησαμενονζη·σαμεν·ηνζη·σαμεν·ον
Datζησαμενῃζησαμενῳζη·σαμεν·ῃζη·σαμεν·ῳ
Genζησαμενηςζησαμενουζη·σαμεν·ηςζη·σαμεν·ου
PlVocζησαμεναιζησαμενοιζησαμεναζη·σαμεν·αιζη·σαμεν·οιζη·σαμεν·α
Nom
Accζησαμεναςζησαμενουςζη·σαμεν·αςζη·σαμεν·ους
Datζησαμεναιςζησαμενοιςζη·σαμεν·αιςζη·σαμεν·οις
Genζησαμενωνζησαμενωνζη·σαμεν·ωνζη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 13-Jun-2021 18:55:29 EDT