ζωννυμι ζωννυω • ZWNNUMI ZWNNUW • zōnnumi zōnnuō

Search: ζωσασθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζωσασθεζώννυμιζω·σασθε1aor mp imp 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζωσασθεζώννυμιζω·σασθε1aor mp imp 2nd pl

ζώννυμι/ζωννύω (ζωννυ-, ζω·σ-, ζω·σ-, -, εζωσ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωννυωζωννυ·ωζωννυομαιζωννυ·ομαι
2ndζωννυειςζωννυ·ειςζωννυῃ, ζωννυει, ζωννυεσαιζωννυ·ῃ, ζωννυ·ει classical, ζωννυ·εσαι alt
3rdζωννυειζωννυ·ειζωννυεταιζωννυ·εται
Pl1stζωννυομενζωννυ·ομενζωννυομεθαζωννυ·ομεθα
2ndζωννυετεζωννυ·ετεζωννυεσθεζωννυ·εσθε
3rdζωννυουσιν, ζωννυουσιζωννυ·ουσι(ν)ζωννυονταιζωννυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωννυωζωννυ·ωζωννυωμαιζωννυ·ωμαι
2ndζωννυῃςζωννυ·ῃςζωννυῃζωννυ·ῃ
3rdζωννυῃζωννυ·ῃζωννυηταιζωννυ·ηται
Pl1stζωννυωμενζωννυ·ωμενζωννυωμεθαζωννυ·ωμεθα
2ndζωννυητεζωννυ·ητεζωννυησθεζωννυ·ησθε
3rdζωννυωσιν, ζωννυωσιζωννυ·ωσι(ν)ζωννυωνταιζωννυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωννυοιμιζωννυ·οιμιζωννυοιμηνζωννυ·οιμην
2ndζωννυοιςζωννυ·οιςζωννυοιοζωννυ·οιο
3rdζωννυοιζωννυ·οιζωννυοιτοζωννυ·οιτο
Pl1stζωννυοιμενζωννυ·οιμενζωννυοιμεθαζωννυ·οιμεθα
2ndζωννυοιτεζωννυ·οιτεζωννυοισθεζωννυ·οισθε
3rdζωννυοιεν, ζωννυοισανζωννυ·οιεν, ζωννυ·οισαν altζωννυοιντοζωννυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζωννυεζωννυ·εζωννυουζωννυ·ου
3rdζωννυετωζωννυ·ετωζωννυεσθωζωννυ·εσθω
Pl1st
2ndζωννυετεζωννυ·ετεζωννυεσθεζωννυ·εσθε
3rdζωννυετωσαν, ζωννυοντωνζωννυ·ετωσαν, ζωννυ·οντων classicalζωννυεσθωσαν, ζωννυεσθωνζωννυ·εσθωσαν, ζωννυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζωννυειν​ζωννυ·ειν​ζωννυεσθαι​ζωννυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωννυουσαζωννυονζωννυ·ουσ·αζωννυ·ο[υ]ν[τ]
Nomζωννυωνζωννυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accζωννυουσανζωννυονταζωννυ·ουσ·ανζωννυ·ο[υ]ντ·α
Datζωννυουσῃζωννυοντιζωννυ·ουσ·ῃζωννυ·ο[υ]ντ·ι
Genζωννυουσηςζωννυοντοςζωννυ·ουσ·ηςζωννυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocζωννυουσαιζωννυοντεςζωννυονταζωννυ·ουσ·αιζωννυ·ο[υ]ντ·εςζωννυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accζωννυουσαςζωννυονταςζωννυ·ουσ·αςζωννυ·ο[υ]ντ·ας
Datζωννυουσαιςζωννυουσι, ζωννυουσινζωννυ·ουσ·αιςζωννυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genζωννυουσωνζωννυοντωνζωννυ·ουσ·ωνζωννυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωννυομενηζωννυομενεζωννυ·ομεν·ηζωννυ·ομεν·ε
Nomζωννυομενοςζωννυ·ομεν·ος
Accζωννυομενηνζωννυομενονζωννυ·ομεν·ηνζωννυ·ομεν·ον
Datζωννυομενῃζωννυομενῳζωννυ·ομεν·ῃζωννυ·ομεν·ῳ
Genζωννυομενηςζωννυομενουζωννυ·ομεν·ηςζωννυ·ομεν·ου
PlVocζωννυομεναιζωννυομενοιζωννυομεναζωννυ·ομεν·αιζωννυ·ομεν·οιζωννυ·ομεν·α
Nom
Accζωννυομεναςζωννυομενουςζωννυ·ομεν·αςζωννυ·ομεν·ους
Datζωννυομεναιςζωννυομενοιςζωννυ·ομεν·αιςζωννυ·ομεν·οις
Genζωννυομενωνζωννυομενωνζωννυ·ομεν·ωνζωννυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωννυονε·ζωννυ·ονεζωννυομηνε·ζωννυ·ομην
2ndεζωννυες[GNT]ε·ζωννυ·εςεζωννυουε·ζωννυ·ου
3rdεζωννυεν, εζωννυεε·ζωννυ·ε(ν)εζωννυετοε·ζωννυ·ετο
Pl1stεζωννυομενε·ζωννυ·ομενεζωννυομεθαε·ζωννυ·ομεθα
2ndεζωννυετεε·ζωννυ·ετεεζωννυεσθεε·ζωννυ·εσθε
3rdεζωννυον, εζωννυοσανε·ζωννυ·ον, ε·ζωννυ·οσαν altεζωννυοντοε·ζωννυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωσωζω·σωζωσομαιζω·σομαι
2ndζωσεις[LXX]ζω·σειςζωσῃ[LXX], ζωσει[GNT], ζωσεσαιζω·σῃ, ζω·σει classical, ζω·σεσαι alt
3rdζωσει[GNT]ζω·σειζωσεται[LXX]ζω·σεται
Pl1stζωσομενζω·σομενζωσομεθαζω·σομεθα
2ndζωσετεζω·σετεζωσεσθεζω·σεσθε
3rdζωσουσιν, ζωσουσιζω·σουσι(ν)ζωσονταιζω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωσοιμιζω·σοιμιζωσοιμηνζω·σοιμην
2ndζωσοιςζω·σοιςζωσοιοζω·σοιο
3rdζωσοιζω·σοιζωσοιτοζω·σοιτο
Pl1stζωσοιμενζω·σοιμενζωσοιμεθαζω·σοιμεθα
2ndζωσοιτεζω·σοιτεζωσοισθεζω·σοισθε
3rdζωσοιενζω·σοιενζωσοιντοζω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζωσειν​ζω·σειν​ζωσεσθαι​ζω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωσουσαζωσονζω·σουσ·αζω·σο[υ]ν[τ]
Nomζωσων[LXX]ζω·σο[υ]ν[τ]·^
Accζωσουσανζωσονταζω·σουσ·ανζω·σο[υ]ντ·α
Datζωσουσῃζωσοντιζω·σουσ·ῃζω·σο[υ]ντ·ι
Genζωσουσηςζωσοντοςζω·σουσ·ηςζω·σο[υ]ντ·ος
PlVocζωσουσαιζωσοντεςζωσονταζω·σουσ·αιζω·σο[υ]ντ·εςζω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accζωσουσαςζωσονταςζω·σουσ·αςζω·σο[υ]ντ·ας
Datζωσουσαιςζωσουσι, ζωσουσινζω·σουσ·αιςζω·σου[ντ]·σι(ν)
Genζωσουσωνζωσοντωνζω·σουσ·ωνζω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωσομενηζωσομενεζω·σομεν·ηζω·σομεν·ε
Nomζωσομενοςζω·σομεν·ος
Accζωσομενηνζωσομενονζω·σομεν·ηνζω·σομεν·ον
Datζωσομενῃζωσομενῳζω·σομεν·ῃζω·σομεν·ῳ
Genζωσομενηςζωσομενουζω·σομεν·ηςζω·σομεν·ου
PlVocζωσομεναιζωσομενοιζωσομεναζω·σομεν·αιζω·σομεν·οιζω·σομεν·α
Nom
Accζωσομεναςζωσομενουςζω·σομεν·αςζω·σομεν·ους
Datζωσομεναιςζωσομενοιςζω·σομεν·αιςζω·σομεν·οις
Genζωσομενωνζωσομενωνζω·σομεν·ωνζω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωσα[LXX]ε·ζω·σαεζωσαμηνε·ζω·σαμην
2ndεζωσαςε·ζω·σαςεζωσωε·ζω·σω
3rdεζωσεν[LXX], εζωσεε·ζω·σε(ν), ε·ζω·σε(ν)εζωσατο[LXX]ε·ζω·σατο
Pl1stεζωσαμενε·ζω·σαμενεζωσαμεθαε·ζω·σαμεθα
2ndεζωσατεε·ζω·σατεεζωσασθεε·ζω·σασθε
3rdεζωσανε·ζω·σανεζωσαντοε·ζω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωσωζω·σωζωσωμαιζω·σωμαι
2ndζωσῃςζω·σῃςζωσῃ[LXX]ζω·σῃ
3rdζωσῃ[LXX]ζω·σῃζωσηταιζω·σηται
Pl1stζωσωμενζω·σωμενζωσωμεθαζω·σωμεθα
2ndζωσητεζω·σητεζωσησθεζω·σησθε
3rdζωσωσιν, ζωσωσιζω·σωσι(ν)ζωσωνταιζω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωσαιμιζω·σαιμιζωσαιμηνζω·σαιμην
2ndζωσαις, ζωσειαςζω·σαις, ζω·σειας classicalζωσαιοζω·σαιο
3rdζωσαι[GNT][LXX], ζωσειεζω·σαι, ζω·σειε classicalζωσαιτοζω·σαιτο
Pl1stζωσαιμενζω·σαιμενζωσαιμεθαζω·σαιμεθα
2ndζωσαιτεζω·σαιτεζωσαισθεζω·σαισθε
3rdζωσαιεν, ζωσαισαν, ζωσειαν, ζωσειενζω·σαιεν, ζω·σαισαν alt, ζω·σειαν classical, ζω·σειεν classicalζωσαιντοζω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζωσονζω·σονζωσαι[GNT][LXX]ζω·σαι
3rdζωσατωζω·σατωζωσασθωζω·σασθω
Pl1st
2ndζωσατεζω·σατεζωσασθε[LXX]ζω·σασθε
3rdζωσατωσαν, ζωσαντωνζω·σατωσαν, ζω·σαντων classicalζωσασθωσαν, ζωσασθωνζω·σασθωσαν, ζω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζωσαι[GNT][LXX]​ζω·σαιζωσασθαι​ζω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωσασαζωσαςζωσαν[GNT][LXX]ζω·σασ·αζω·σα[ντ]·ςζω·σαν[τ]
Nom
Accζωσασανζωσανταζω·σασ·ανζω·σαντ·α
Datζωσασῃζωσαντιζω·σασ·ῃζω·σαντ·ι
Genζωσασηςζωσαντοςζω·σασ·ηςζω·σαντ·ος
PlVocζωσασαιζωσαντες[LXX]ζωσανταζω·σασ·αιζω·σαντ·εςζω·σαντ·α
Nom
Accζωσασαςζωσανταςζω·σασ·αςζω·σαντ·ας
Datζωσασαιςζωσασι, ζωσασινζω·σασ·αιςζω·σα[ντ]·σι(ν)
Genζωσασωνζωσαντωνζω·σασ·ωνζω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωσαμενηζωσαμενεζω·σαμεν·ηζω·σαμεν·ε
Nomζωσαμενοςζω·σαμεν·ος
Accζωσαμενηνζωσαμενονζω·σαμεν·ηνζω·σαμεν·ον
Datζωσαμενῃζωσαμενῳζω·σαμεν·ῃζω·σαμεν·ῳ
Genζωσαμενηςζωσαμενουζω·σαμεν·ηςζω·σαμεν·ου
PlVocζωσαμεναιζωσαμενοιζωσαμεναζω·σαμεν·αιζω·σαμεν·οιζω·σαμεν·α
Nom
Accζωσαμεναςζωσαμενουςζω·σαμεν·αςζω·σαμεν·ους
Datζωσαμεναιςζωσαμενοιςζω·σαμεν·αιςζω·σαμεν·οις
Genζωσαμενωνζωσαμενωνζω·σαμεν·ωνζω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωσμαιεζωσ·μαι
2ndεζωσαιεζωσ·[σ]αι
3rdεζωσταιεζωσ·ται
Pl1stεζωσμεθαεζωσ·μεθα
2ndεζωσθεεζωσ·[σ]θε
3rdεζωδαταιεζωσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωσομαιεζωσ·[σ]ομαι
2ndεζωσῃ, εζωσειεζωσ·[σ]ῃ, εζωσ·[σ]ει classical
3rdεζωσεταιεζωσ·[σ]εται
Pl1stεζωσομεθαεζωσ·[σ]ομεθα
2ndεζωσεσθεεζωσ·[σ]εσθε
3rdεζωσονταιεζωσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωσοιμηνεζωσ·[σ]οιμην
2ndεζωσοιοεζωσ·[σ]οιο
3rdεζωσοιτοεζωσ·[σ]οιτο
Pl1stεζωσοιμεθαεζωσ·[σ]οιμεθα
2ndεζωσοισθεεζωσ·[σ]οισθε
3rdεζωσοιντοεζωσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεζωσοεζωσ·[σ]ο
3rdεζωσθωεζωσ·[σ]θω
Pl1st
2ndεζωσθεεζωσ·[σ]θε
3rdεζωσθωσαν, εζωσθωνεζωσ·[σ]θωσαν, εζωσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εζωσθαι​εζωσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εζωσεσθαι​εζωσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεζωσμενηεζωσμενεεζωσ·μεν·ηεζωσ·μεν·ε
Nomεζωσμενος[LXX]εζωσ·μεν·ος
Accεζωσμενηνεζωσμενονεζωσ·μεν·ηνεζωσ·μεν·ον
Datεζωσμενῃεζωσμενῳεζωσ·μεν·ῃεζωσ·μεν·ῳ
Genεζωσμενηςεζωσμενουεζωσ·μεν·ηςεζωσ·μεν·ου
PlVocεζωσμεναιεζωσμενοι[LXX]εζωσμεναεζωσ·μεν·αιεζωσ·μεν·οιεζωσ·μεν·α
Nom
Accεζωσμεναςεζωσμενους[LXX]εζωσ·μεν·αςεζωσ·μεν·ους
Datεζωσμεναιςεζωσμενοιςεζωσ·μεν·αιςεζωσ·μεν·οις
Genεζωσμενωνεζωσμενωνεζωσ·μεν·ωνεζωσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωσμηνε·εζωσ·μην
2ndεζωσοε·εζωσ·[σ]ο
3rdεζωστοε·εζωσ·το
Pl1stεζωσμεθαε·εζωσ·μεθα
2ndεζωσθεε·εζωσ·[σ]θε
3rdεζωδατοε·εζωσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 23:10:37 EST