ζεω • ZEW • zeō

Search: ζεων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζεωνζέωζε·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζεωνζέωζε·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

ζέω (ζε-, -, ζε·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζεωζε·ωζεομαιζε·ομαι
2ndζεειςζε·ειςζεῃ, ζεει, ζεεσαιζε·ῃ, ζε·ει classical, ζε·εσαι alt
3rdζεειζε·ειζεεταιζε·εται
Pl1stζεομενζε·ομενζεομεθαζε·ομεθα
2ndζεετεζε·ετεζεεσθεζε·εσθε
3rdζεουσιν, ζεουσι[LXX]ζε·ουσι(ν), ζε·ουσι(ν)ζεονταιζε·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζεωζε·ωζεωμαιζε·ωμαι
2ndζεῃςζε·ῃςζεῃζε·ῃ
3rdζεῃζε·ῃζεηταιζε·ηται
Pl1stζεωμενζε·ωμενζεωμεθαζε·ωμεθα
2ndζεητεζε·ητεζεησθεζε·ησθε
3rdζεωσιν, ζεωσιζε·ωσι(ν)ζεωνταιζε·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζεοιμιζε·οιμιζεοιμηνζε·οιμην
2ndζεοιςζε·οιςζεοιοζε·οιο
3rdζεοιζε·οιζεοιτοζε·οιτο
Pl1stζεοιμενζε·οιμενζεοιμεθαζε·οιμεθα
2ndζεοιτεζε·οιτεζεοισθεζε·οισθε
3rdζεοιεν, ζεοισανζε·οιεν, ζε·οισαν altζεοιντοζε·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζεεζε·εζεουζε·ου
3rdζεετωζε·ετωζεεσθωζε·εσθω
Pl1st
2ndζεετεζε·ετεζεεσθεζε·εσθε
3rdζεετωσαν, ζεοντωνζε·ετωσαν, ζε·οντων classicalζεεσθωσαν, ζεεσθωνζε·εσθωσαν, ζε·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζεειν​ζε·ειν​ζεεσθαι​ζε·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζεουσαζεονζε·ουσ·αζε·ο[υ]ν[τ]
Nomζεων[GNT][LXX]ζε·ο[υ]ν[τ]·^
Accζεουσανζεονταζε·ουσ·ανζε·ο[υ]ντ·α
Datζεουσῃζεοντιζε·ουσ·ῃζε·ο[υ]ντ·ι
Genζεουσηςζεοντοςζε·ουσ·ηςζε·ο[υ]ντ·ος
PlVocζεουσαιζεοντες[GNT]ζεονταζε·ουσ·αιζε·ο[υ]ντ·εςζε·ο[υ]ντ·α
Nom
Accζεουσαςζεονταςζε·ουσ·αςζε·ο[υ]ντ·ας
Datζεουσαιςζεουσι[LXX], ζεουσινζε·ουσ·αιςζε·ου[ντ]·σι(ν), ζε·ου[ντ]·σι(ν)
Genζεουσωνζεοντωνζε·ουσ·ωνζε·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζεομενηζεομενεζε·ομεν·ηζε·ομεν·ε
Nomζεομενοςζε·ομεν·ος
Accζεομενηνζεομενονζε·ομεν·ηνζε·ομεν·ον
Datζεομενῃζεομενῳζε·ομεν·ῃζε·ομεν·ῳ
Genζεομενηςζεομενουζε·ομεν·ηςζε·ομεν·ου
PlVocζεομεναιζεομενοιζεομεναζε·ομεν·αιζε·ομεν·οιζε·ομεν·α
Nom
Accζεομεναςζεομενουςζε·ομεν·αςζε·ομεν·ους
Datζεομεναιςζεομενοιςζε·ομεν·αιςζε·ομεν·οις
Genζεομενωνζεομενωνζε·ομεν·ωνζε·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζεονε·ζε·ονεζεομηνε·ζε·ομην
2ndεζεεςε·ζε·εςεζεουε·ζε·ου
3rdεζεεν, εζεεε·ζε·ε(ν)εζεετοε·ζε·ετο
Pl1stεζεομενε·ζε·ομενεζεομεθαε·ζε·ομεθα
2ndεζεετεε·ζε·ετεεζεεσθεε·ζε·εσθε
3rdεζεον, εζεοσανε·ζε·ον, ε·ζε·οσαν altεζεοντοε·ζε·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζεσαε·ζε·σαεζεσαμηνε·ζε·σαμην
2ndεζεσαςε·ζε·σαςεζεσωε·ζε·σω
3rdεζεσεν[LXX], εζεσεε·ζε·σε(ν), ε·ζε·σε(ν)εζεσατοε·ζε·σατο
Pl1stεζεσαμενε·ζε·σαμενεζεσαμεθαε·ζε·σαμεθα
2ndεζεσατεε·ζε·σατεεζεσασθεε·ζε·σασθε
3rdεζεσανε·ζε·σανεζεσαντοε·ζε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζεσωζε·σωζεσωμαιζε·σωμαι
2ndζεσῃςζε·σῃςζεσῃζε·σῃ
3rdζεσῃζε·σῃζεσηταιζε·σηται
Pl1stζεσωμενζε·σωμενζεσωμεθαζε·σωμεθα
2ndζεσητεζε·σητεζεσησθεζε·σησθε
3rdζεσωσιν, ζεσωσιζε·σωσι(ν)ζεσωνταιζε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζεσαιμιζε·σαιμιζεσαιμηνζε·σαιμην
2ndζεσαις, ζεσειαςζε·σαις, ζε·σειας classicalζεσαιοζε·σαιο
3rdζεσαι, ζεσειεζε·σαι, ζε·σειε classicalζεσαιτοζε·σαιτο
Pl1stζεσαιμενζε·σαιμενζεσαιμεθαζε·σαιμεθα
2ndζεσαιτεζε·σαιτεζεσαισθεζε·σαισθε
3rdζεσαιεν, ζεσαισαν, ζεσειαν, ζεσειενζε·σαιεν, ζε·σαισαν alt, ζε·σειαν classical, ζε·σειεν classicalζεσαιντοζε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζεσονζε·σονζεσαιζε·σαι
3rdζεσατωζε·σατωζεσασθωζε·σασθω
Pl1st
2ndζεσατεζε·σατεζεσασθεζε·σασθε
3rdζεσατωσαν, ζεσαντωνζε·σατωσαν, ζε·σαντων classicalζεσασθωσαν, ζεσασθωνζε·σασθωσαν, ζε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζεσαι​ζε·σαι​ζεσασθαι​ζε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζεσασαζεσαςζεσανζε·σασ·αζε·σα[ντ]·ςζε·σαν[τ]
Nom
Accζεσασανζεσανταζε·σασ·ανζε·σαντ·α
Datζεσασῃζεσαντιζε·σασ·ῃζε·σαντ·ι
Genζεσασηςζεσαντοςζε·σασ·ηςζε·σαντ·ος
PlVocζεσασαιζεσαντεςζεσανταζε·σασ·αιζε·σαντ·εςζε·σαντ·α
Nom
Accζεσασαςζεσανταςζε·σασ·αςζε·σαντ·ας
Datζεσασαιςζεσασι, ζεσασινζε·σασ·αιςζε·σα[ντ]·σι(ν)
Genζεσασωνζεσαντωνζε·σασ·ωνζε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζεσαμενηζεσαμενεζε·σαμεν·ηζε·σαμεν·ε
Nomζεσαμενοςζε·σαμεν·ος
Accζεσαμενηνζεσαμενονζε·σαμεν·ηνζε·σαμεν·ον
Datζεσαμενῃζεσαμενῳζε·σαμεν·ῃζε·σαμεν·ῳ
Genζεσαμενηςζεσαμενουζε·σαμεν·ηςζε·σαμεν·ου
PlVocζεσαμεναιζεσαμενοιζεσαμεναζε·σαμεν·αιζε·σαμεν·οιζε·σαμεν·α
Nom
Accζεσαμεναςζεσαμενουςζε·σαμεν·αςζε·σαμεν·ους
Datζεσαμεναιςζεσαμενοιςζε·σαμεν·αιςζε·σαμεν·οις
Genζεσαμενωνζεσαμενωνζε·σαμεν·ωνζε·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 09:31:43 EST