ζωογονεω ζῳογονεω • ZWOGONEW ZWiOGONEW • zōogoneō zō(i)ogoneō

Search: ζωογονειτε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζωογονειτε; ζωογονειτεζωογονέωζωογον(ε)·ετε; ζωογον(ε)·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
ζῳογονειτε; ζῳογονειτεζῳογονέωζῳογον(ε)·ετε; ζῳογον(ε)·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζωογονειτεζωογονέωζωογον(ε)·ετεpres act imp 2nd pl
ζωογονειτεζωογονέωζωογον(ε)·ετεpres act ind 2nd pl
ζῳογονειτεζῳογονέωζῳογον(ε)·ετεpres act imp 2nd pl
ζῳογονειτεζῳογονέωζῳογον(ε)·ετεpres act ind 2nd pl

ζωο·γονέω v.l. ζῳο- (cf. ζῳο·ποιέω) (ζῳογον(ε)-/ζωογον(ε)-, ζῳογονη·σ-/ζωογονη·σ-, ζωογονη·σ-, εζωογονη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωογονω, ζῳογονωζωογον(ε)·ω, ζῳογον(ε)·ωζωογονουμαι, ζῳογονουμαιζωογον(ε)·ομαι, ζῳογον(ε)·ομαι
2ndζωογονεις, ζῳογονειςζωογον(ε)·εις, ζῳογον(ε)·ειςζωογονῃ, ζωογονει[LXX], ζωογονεισαι, ζῳογονῃ, ζῳογονει, ζῳογονεισαιζωογον(ε)·ῃ, ζωογον(ε)·ει classical, ζωογον(ε)·εσαι alt, ζῳογον(ε)·ῃ, ζῳογον(ε)·ει classical, ζῳογον(ε)·εσαι alt
3rdζωογονει[LXX], ζῳογονειζωογον(ε)·ει, ζῳογον(ε)·ειζωογονειται, ζῳογονειταιζωογον(ε)·εται, ζῳογον(ε)·εται
Pl1stζωογονουμεν, ζῳογονουμενζωογον(ε)·ομεν, ζῳογον(ε)·ομενζωογονουμεθα, ζῳογονουμεθαζωογον(ε)·ομεθα, ζῳογον(ε)·ομεθα
2ndζωογονειτε[LXX], ζῳογονειτεζωογον(ε)·ετε, ζῳογον(ε)·ετεζωογονεισθε, ζῳογονεισθεζωογον(ε)·εσθε, ζῳογον(ε)·εσθε
3rdζωογονουσιν, ζωογονουσι, ζῳογονουσιν, ζῳογονουσιζωογον(ε)·ουσι(ν), ζῳογον(ε)·ουσι(ν)ζωογονουνται, ζῳογονουνταιζωογον(ε)·ονται, ζῳογον(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωογονω, ζῳογονωζωογον(ε)·ω, ζῳογον(ε)·ωζωογονωμαι, ζῳογονωμαιζωογον(ε)·ωμαι, ζῳογον(ε)·ωμαι
2ndζωογονῃς, ζῳογονῃςζωογον(ε)·ῃς, ζῳογον(ε)·ῃςζωογονῃ, ζῳογονῃζωογον(ε)·ῃ, ζῳογον(ε)·ῃ
3rdζωογονῃ, ζῳογονῃζωογον(ε)·ῃ, ζῳογον(ε)·ῃζωογονηται, ζῳογονηταιζωογον(ε)·ηται, ζῳογον(ε)·ηται
Pl1stζωογονωμεν, ζῳογονωμενζωογον(ε)·ωμεν, ζῳογον(ε)·ωμενζωογονωμεθα, ζῳογονωμεθαζωογον(ε)·ωμεθα, ζῳογον(ε)·ωμεθα
2ndζωογονητε, ζῳογονητεζωογον(ε)·ητε, ζῳογον(ε)·ητεζωογονησθε, ζῳογονησθεζωογον(ε)·ησθε, ζῳογον(ε)·ησθε
3rdζωογονωσιν, ζωογονωσι, ζῳογονωσιν, ζῳογονωσιζωογον(ε)·ωσι(ν), ζῳογον(ε)·ωσι(ν)ζωογονωνται, ζῳογονωνταιζωογον(ε)·ωνται, ζῳογον(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωογονοιμι, ζῳογονοιμιζωογον(ε)·οιμι, ζῳογον(ε)·οιμιζωογονοιμην, ζῳογονοιμηνζωογον(ε)·οιμην, ζῳογον(ε)·οιμην
2ndζωογονοις, ζῳογονοιςζωογον(ε)·οις, ζῳογον(ε)·οιςζωογονοιο, ζῳογονοιοζωογον(ε)·οιο, ζῳογον(ε)·οιο
3rdζωογονοι, ζῳογονοιζωογον(ε)·οι, ζῳογον(ε)·οιζωογονοιτο, ζῳογονοιτοζωογον(ε)·οιτο, ζῳογον(ε)·οιτο
Pl1stζωογονοιμεν, ζῳογονοιμενζωογον(ε)·οιμεν, ζῳογον(ε)·οιμενζωογονοιμεθα, ζῳογονοιμεθαζωογον(ε)·οιμεθα, ζῳογον(ε)·οιμεθα
2ndζωογονοιτε, ζῳογονοιτεζωογον(ε)·οιτε, ζῳογον(ε)·οιτεζωογονοισθε, ζῳογονοισθεζωογον(ε)·οισθε, ζῳογον(ε)·οισθε
3rdζωογονοιεν, ζωογονοισαν, ζῳογονοιεν, ζῳογονοισανζωογον(ε)·οιεν, ζωογον(ε)·οισαν alt, ζῳογον(ε)·οιεν, ζῳογον(ε)·οισαν altζωογονοιντο, ζῳογονοιντοζωογον(ε)·οιντο, ζῳογον(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζωογονει[LXX], ζῳογονειζωογον(ε)·ε, ζῳογον(ε)·εζωογονου, ζῳογονουζωογον(ε)·ου, ζῳογον(ε)·ου
3rdζωογονειτω, ζῳογονειτωζωογον(ε)·ετω, ζῳογον(ε)·ετωζωογονεισθω, ζῳογονεισθωζωογον(ε)·εσθω, ζῳογον(ε)·εσθω
Pl1st
2ndζωογονειτε[LXX], ζῳογονειτεζωογον(ε)·ετε, ζῳογον(ε)·ετεζωογονεισθε, ζῳογονεισθεζωογον(ε)·εσθε, ζῳογον(ε)·εσθε
3rdζωογονειτωσαν, ζωογονουντων[LXX], ζῳογονειτωσαν, ζῳογονουντωνζωογον(ε)·ετωσαν, ζωογον(ε)·οντων classical, ζῳογον(ε)·ετωσαν, ζῳογον(ε)·οντων classicalζωογονεισθωσαν, ζωογονεισθων, ζῳογονεισθωσαν, ζῳογονεισθωνζωογον(ε)·εσθωσαν, ζωογον(ε)·εσθων classical, ζῳογον(ε)·εσθωσαν, ζῳογον(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζωογονειν, ζῳογονειν​ζωογον(ε)·ειν, ζῳογον(ε)·ειν​ζωογονεισθαι, ζῳογονεισθαι[GNT]​ζωογον(ε)·εσθαι, ζῳογον(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωογονουσα, ζῳογονουσαζωογονουν, ζῳογονουνζωογον(ε)·ουσ·α, ζῳογον(ε)·ουσ·αζωογον(ε)·ο[υ]ν[τ], ζῳογον(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomζωογονων, ζῳογονωνζωογον(ε)·ο[υ]ν[τ]·^, ζῳογον(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accζωογονουσαν, ζῳογονουσανζωογονουντα, ζῳογονουνταζωογον(ε)·ουσ·αν, ζῳογον(ε)·ουσ·ανζωογον(ε)·ο[υ]ντ·α, ζῳογον(ε)·ο[υ]ντ·α
Datζωογονουσῃ, ζῳογονουσῃζωογονουντι, ζῳογονουντιζωογον(ε)·ουσ·ῃ, ζῳογον(ε)·ουσ·ῃζωογον(ε)·ο[υ]ντ·ι, ζῳογον(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genζωογονουσης, ζῳογονουσηςζωογονουντος, ζῳογονουντος[GNT]ζωογον(ε)·ουσ·ης, ζῳογον(ε)·ουσ·ηςζωογον(ε)·ο[υ]ντ·ος, ζῳογον(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocζωογονουσαι, ζῳογονουσαιζωογονουντες, ζῳογονουντεςζωογονουντα, ζῳογονουνταζωογον(ε)·ουσ·αι, ζῳογον(ε)·ουσ·αιζωογον(ε)·ο[υ]ντ·ες, ζῳογον(ε)·ο[υ]ντ·εςζωογον(ε)·ο[υ]ντ·α, ζῳογον(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accζωογονουσας, ζῳογονουσαςζωογονουντας, ζῳογονουνταςζωογον(ε)·ουσ·ας, ζῳογον(ε)·ουσ·αςζωογον(ε)·ο[υ]ντ·ας, ζῳογον(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datζωογονουσαις, ζῳογονουσαιςζωογονουσι, ζωογονουσιν, ζῳογονουσι, ζῳογονουσινζωογον(ε)·ουσ·αις, ζῳογον(ε)·ουσ·αιςζωογον(ε)·ου[ντ]·σι(ν), ζῳογον(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genζωογονουσων, ζῳογονουσωνζωογονουντων[LXX], ζῳογονουντωνζωογον(ε)·ουσ·ων, ζῳογον(ε)·ουσ·ωνζωογον(ε)·ο[υ]ντ·ων, ζῳογον(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωογονουμενη, ζῳογονουμενηζωογονουμενε, ζῳογονουμενεζωογον(ε)·ομεν·η, ζῳογον(ε)·ομεν·ηζωογον(ε)·ομεν·ε, ζῳογον(ε)·ομεν·ε
Nomζωογονουμενος, ζῳογονουμενοςζωογον(ε)·ομεν·ος, ζῳογον(ε)·ομεν·ος
Accζωογονουμενην, ζῳογονουμενηνζωογονουμενον, ζῳογονουμενονζωογον(ε)·ομεν·ην, ζῳογον(ε)·ομεν·ηνζωογον(ε)·ομεν·ον, ζῳογον(ε)·ομεν·ον
Datζωογονουμενῃ, ζῳογονουμενῃζωογονουμενῳ, ζῳογονουμενῳζωογον(ε)·ομεν·ῃ, ζῳογον(ε)·ομεν·ῃζωογον(ε)·ομεν·ῳ, ζῳογον(ε)·ομεν·ῳ
Genζωογονουμενης, ζῳογονουμενηςζωογονουμενου, ζῳογονουμενουζωογον(ε)·ομεν·ης, ζῳογον(ε)·ομεν·ηςζωογον(ε)·ομεν·ου, ζῳογον(ε)·ομεν·ου
PlVocζωογονουμεναι, ζῳογονουμεναιζωογονουμενοι, ζῳογονουμενοιζωογονουμενα, ζῳογονουμεναζωογον(ε)·ομεν·αι, ζῳογον(ε)·ομεν·αιζωογον(ε)·ομεν·οι, ζῳογον(ε)·ομεν·οιζωογον(ε)·ομεν·α, ζῳογον(ε)·ομεν·α
Nom
Accζωογονουμενας, ζῳογονουμεναςζωογονουμενους, ζῳογονουμενουςζωογον(ε)·ομεν·ας, ζῳογον(ε)·ομεν·αςζωογον(ε)·ομεν·ους, ζῳογον(ε)·ομεν·ους
Datζωογονουμεναις, ζῳογονουμεναιςζωογονουμενοις, ζῳογονουμενοιςζωογον(ε)·ομεν·αις, ζῳογον(ε)·ομεν·αιςζωογον(ε)·ομεν·οις, ζῳογον(ε)·ομεν·οις
Genζωογονουμενων, ζῳογονουμενωνζωογονουμενων, ζῳογονουμενωνζωογον(ε)·ομεν·ων, ζῳογον(ε)·ομεν·ωνζωογον(ε)·ομεν·ων, ζῳογον(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωογονουν[LXX], εζῳογονουνε·ζωογον(ε)·ον, ε·ζῳογον(ε)·ονεζωογονουμην, εζῳογονουμηνε·ζωογον(ε)·ομην, ε·ζῳογον(ε)·ομην
2ndεζωογονεις, εζῳογονειςε·ζωογον(ε)·ες, ε·ζῳογον(ε)·εςεζωογονου, εζῳογονουε·ζωογον(ε)·ου, ε·ζῳογον(ε)·ου
3rdεζωογονει[LXX], εζῳογονειε·ζωογον(ε)·ε, ε·ζῳογον(ε)·εεζωογονειτο, εζῳογονειτοε·ζωογον(ε)·ετο, ε·ζῳογον(ε)·ετο
Pl1stεζωογονουμεν, εζῳογονουμενε·ζωογον(ε)·ομεν, ε·ζῳογον(ε)·ομενεζωογονουμεθα, εζῳογονουμεθαε·ζωογον(ε)·ομεθα, ε·ζῳογον(ε)·ομεθα
2ndεζωογονειτε[LXX], εζῳογονειτεε·ζωογον(ε)·ετε, ε·ζῳογον(ε)·ετεεζωογονεισθε, εζῳογονεισθεε·ζωογον(ε)·εσθε, ε·ζῳογον(ε)·εσθε
3rdεζωογονουν[LXX], εζωογονουσαν, εζῳογονουν, εζῳογονουσανε·ζωογον(ε)·ον, ε·ζωογον(ε)·οσαν alt, ε·ζῳογον(ε)·ον, ε·ζῳογον(ε)·οσαν altεζωογονουντο, εζῳογονουντοε·ζωογον(ε)·οντο, ε·ζῳογον(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωογονησω, ζῳογονησωζωογονη·σω, ζῳογονη·σωζωογονησομαι, ζῳογονησομαιζωογονη·σομαι, ζῳογονη·σομαι
2ndζωογονησεις, ζῳογονησειςζωογονη·σεις, ζῳογονη·σειςζωογονησῃ, ζωογονησει[LXX], ζωογονησεσαι, ζῳογονησῃ, ζῳογονησει[GNT], ζῳογονησεσαιζωογονη·σῃ, ζωογονη·σει classical, ζωογονη·σεσαι alt, ζῳογονη·σῃ, ζῳογονη·σει classical, ζῳογονη·σεσαι alt
3rdζωογονησει[LXX], ζῳογονησει[GNT]ζωογονη·σει, ζῳογονη·σειζωογονησεται, ζῳογονησεταιζωογονη·σεται, ζῳογονη·σεται
Pl1stζωογονησομεν, ζῳογονησομενζωογονη·σομεν, ζῳογονη·σομενζωογονησομεθα, ζῳογονησομεθαζωογονη·σομεθα, ζῳογονη·σομεθα
2ndζωογονησετε, ζῳογονησετεζωογονη·σετε, ζῳογονη·σετεζωογονησεσθε, ζῳογονησεσθεζωογονη·σεσθε, ζῳογονη·σεσθε
3rdζωογονησουσιν, ζωογονησουσι, ζῳογονησουσιν, ζῳογονησουσιζωογονη·σουσι(ν), ζῳογονη·σουσι(ν)ζωογονησονται, ζῳογονησονταιζωογονη·σονται, ζῳογονη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωογονησοιμι, ζῳογονησοιμιζωογονη·σοιμι, ζῳογονη·σοιμιζωογονησοιμην, ζῳογονησοιμηνζωογονη·σοιμην, ζῳογονη·σοιμην
2ndζωογονησοις, ζῳογονησοιςζωογονη·σοις, ζῳογονη·σοιςζωογονησοιο, ζῳογονησοιοζωογονη·σοιο, ζῳογονη·σοιο
3rdζωογονησοι, ζῳογονησοιζωογονη·σοι, ζῳογονη·σοιζωογονησοιτο, ζῳογονησοιτοζωογονη·σοιτο, ζῳογονη·σοιτο
Pl1stζωογονησοιμεν, ζῳογονησοιμενζωογονη·σοιμεν, ζῳογονη·σοιμενζωογονησοιμεθα, ζῳογονησοιμεθαζωογονη·σοιμεθα, ζῳογονη·σοιμεθα
2ndζωογονησοιτε, ζῳογονησοιτεζωογονη·σοιτε, ζῳογονη·σοιτεζωογονησοισθε, ζῳογονησοισθεζωογονη·σοισθε, ζῳογονη·σοισθε
3rdζωογονησοιεν, ζῳογονησοιενζωογονη·σοιεν, ζῳογονη·σοιενζωογονησοιντο, ζῳογονησοιντοζωογονη·σοιντο, ζῳογονη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζωογονησειν, ζῳογονησειν​ζωογονη·σειν, ζῳογονη·σειν​ζωογονησεσθαι, ζῳογονησεσθαι​ζωογονη·σεσθαι, ζῳογονη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωογονησουσα, ζῳογονησουσαζωογονησον, ζῳογονησονζωογονη·σουσ·α, ζῳογονη·σουσ·αζωογονη·σο[υ]ν[τ], ζῳογονη·σο[υ]ν[τ]
Nomζωογονησων, ζῳογονησωνζωογονη·σο[υ]ν[τ]·^, ζῳογονη·σο[υ]ν[τ]·^
Accζωογονησουσαν, ζῳογονησουσανζωογονησοντα, ζῳογονησονταζωογονη·σουσ·αν, ζῳογονη·σουσ·ανζωογονη·σο[υ]ντ·α, ζῳογονη·σο[υ]ντ·α
Datζωογονησουσῃ, ζῳογονησουσῃζωογονησοντι, ζῳογονησοντιζωογονη·σουσ·ῃ, ζῳογονη·σουσ·ῃζωογονη·σο[υ]ντ·ι, ζῳογονη·σο[υ]ντ·ι
Genζωογονησουσης, ζῳογονησουσηςζωογονησοντος, ζῳογονησοντοςζωογονη·σουσ·ης, ζῳογονη·σουσ·ηςζωογονη·σο[υ]ντ·ος, ζῳογονη·σο[υ]ντ·ος
PlVocζωογονησουσαι, ζῳογονησουσαιζωογονησοντες, ζῳογονησοντεςζωογονησοντα, ζῳογονησονταζωογονη·σουσ·αι, ζῳογονη·σουσ·αιζωογονη·σο[υ]ντ·ες, ζῳογονη·σο[υ]ντ·εςζωογονη·σο[υ]ντ·α, ζῳογονη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accζωογονησουσας, ζῳογονησουσαςζωογονησοντας, ζῳογονησονταςζωογονη·σουσ·ας, ζῳογονη·σουσ·αςζωογονη·σο[υ]ντ·ας, ζῳογονη·σο[υ]ντ·ας
Datζωογονησουσαις, ζῳογονησουσαιςζωογονησουσι, ζωογονησουσιν, ζῳογονησουσι, ζῳογονησουσινζωογονη·σουσ·αις, ζῳογονη·σουσ·αιςζωογονη·σου[ντ]·σι(ν), ζῳογονη·σου[ντ]·σι(ν)
Genζωογονησουσων, ζῳογονησουσωνζωογονησοντων, ζῳογονησοντωνζωογονη·σουσ·ων, ζῳογονη·σουσ·ωνζωογονη·σο[υ]ντ·ων, ζῳογονη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωογονησομενη, ζῳογονησομενηζωογονησομενε, ζῳογονησομενεζωογονη·σομεν·η, ζῳογονη·σομεν·ηζωογονη·σομεν·ε, ζῳογονη·σομεν·ε
Nomζωογονησομενος, ζῳογονησομενοςζωογονη·σομεν·ος, ζῳογονη·σομεν·ος
Accζωογονησομενην, ζῳογονησομενηνζωογονησομενον, ζῳογονησομενονζωογονη·σομεν·ην, ζῳογονη·σομεν·ηνζωογονη·σομεν·ον, ζῳογονη·σομεν·ον
Datζωογονησομενῃ, ζῳογονησομενῃζωογονησομενῳ, ζῳογονησομενῳζωογονη·σομεν·ῃ, ζῳογονη·σομεν·ῃζωογονη·σομεν·ῳ, ζῳογονη·σομεν·ῳ
Genζωογονησομενης, ζῳογονησομενηςζωογονησομενου, ζῳογονησομενουζωογονη·σομεν·ης, ζῳογονη·σομεν·ηςζωογονη·σομεν·ου, ζῳογονη·σομεν·ου
PlVocζωογονησομεναι, ζῳογονησομεναιζωογονησομενοι, ζῳογονησομενοιζωογονησομενα, ζῳογονησομεναζωογονη·σομεν·αι, ζῳογονη·σομεν·αιζωογονη·σομεν·οι, ζῳογονη·σομεν·οιζωογονη·σομεν·α, ζῳογονη·σομεν·α
Nom
Accζωογονησομενας, ζῳογονησομεναςζωογονησομενους, ζῳογονησομενουςζωογονη·σομεν·ας, ζῳογονη·σομεν·αςζωογονη·σομεν·ους, ζῳογονη·σομεν·ους
Datζωογονησομεναις, ζῳογονησομεναιςζωογονησομενοις, ζῳογονησομενοιςζωογονη·σομεν·αις, ζῳογονη·σομεν·αιςζωογονη·σομεν·οις, ζῳογονη·σομεν·οις
Genζωογονησομενων, ζῳογονησομενωνζωογονησομενων, ζῳογονησομενωνζωογονη·σομεν·ων, ζῳογονη·σομεν·ωνζωογονη·σομεν·ων, ζῳογονη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωογονησαε·ζωογονη·σαεζωογονησαμηνε·ζωογονη·σαμην
2ndεζωογονησαςε·ζωογονη·σαςεζωογονησωε·ζωογονη·σω
3rdεζωογονησεν[LXX], εζωογονησεε·ζωογονη·σε(ν), ε·ζωογονη·σε(ν)εζωογονησατοε·ζωογονη·σατο
Pl1stεζωογονησαμενε·ζωογονη·σαμενεζωογονησαμεθαε·ζωογονη·σαμεθα
2ndεζωογονησατε[LXX]ε·ζωογονη·σατεεζωογονησασθεε·ζωογονη·σασθε
3rdεζωογονησανε·ζωογονη·σανεζωογονησαντοε·ζωογονη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωογονησωζωογονη·σωζωογονησωμαιζωογονη·σωμαι
2ndζωογονησῃςζωογονη·σῃςζωογονησῃζωογονη·σῃ
3rdζωογονησῃζωογονη·σῃζωογονησηταιζωογονη·σηται
Pl1stζωογονησωμενζωογονη·σωμενζωογονησωμεθαζωογονη·σωμεθα
2ndζωογονησητεζωογονη·σητεζωογονησησθεζωογονη·σησθε
3rdζωογονησωσιν[LXX], ζωογονησωσιζωογονη·σωσι(ν), ζωογονη·σωσι(ν)ζωογονησωνταιζωογονη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωογονησαιμιζωογονη·σαιμιζωογονησαιμηνζωογονη·σαιμην
2ndζωογονησαις, ζωογονησειαςζωογονη·σαις, ζωογονη·σειας classicalζωογονησαιοζωογονη·σαιο
3rdζωογονησαι, ζωογονησειεζωογονη·σαι, ζωογονη·σειε classicalζωογονησαιτοζωογονη·σαιτο
Pl1stζωογονησαιμενζωογονη·σαιμενζωογονησαιμεθαζωογονη·σαιμεθα
2ndζωογονησαιτεζωογονη·σαιτεζωογονησαισθεζωογονη·σαισθε
3rdζωογονησαιεν, ζωογονησαισαν, ζωογονησειαν, ζωογονησειενζωογονη·σαιεν, ζωογονη·σαισαν alt, ζωογονη·σειαν classical, ζωογονη·σειεν classicalζωογονησαιντοζωογονη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζωογονησονζωογονη·σονζωογονησαιζωογονη·σαι
3rdζωογονησατωζωογονη·σατωζωογονησασθωζωογονη·σασθω
Pl1st
2ndζωογονησατεζωογονη·σατεζωογονησασθεζωογονη·σασθε
3rdζωογονησατωσαν, ζωογονησαντωνζωογονη·σατωσαν, ζωογονη·σαντων classicalζωογονησασθωσαν, ζωογονησασθωνζωογονη·σασθωσαν, ζωογονη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζωογονησαι​ζωογονη·σαι​ζωογονησασθαι​ζωογονη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωογονησασαζωογονησαςζωογονησανζωογονη·σασ·αζωογονη·σα[ντ]·ςζωογονη·σαν[τ]
Nom
Accζωογονησασανζωογονησανταζωογονη·σασ·ανζωογονη·σαντ·α
Datζωογονησασῃζωογονησαντιζωογονη·σασ·ῃζωογονη·σαντ·ι
Genζωογονησασηςζωογονησαντοςζωογονη·σασ·ηςζωογονη·σαντ·ος
PlVocζωογονησασαιζωογονησαντεςζωογονησανταζωογονη·σασ·αιζωογονη·σαντ·εςζωογονη·σαντ·α
Nom
Accζωογονησασαςζωογονησανταςζωογονη·σασ·αςζωογονη·σαντ·ας
Datζωογονησασαιςζωογονησασι, ζωογονησασινζωογονη·σασ·αιςζωογονη·σα[ντ]·σι(ν)
Genζωογονησασωνζωογονησαντωνζωογονη·σασ·ωνζωογονη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωογονησαμενηζωογονησαμενεζωογονη·σαμεν·ηζωογονη·σαμεν·ε
Nomζωογονησαμενοςζωογονη·σαμεν·ος
Accζωογονησαμενηνζωογονησαμενονζωογονη·σαμεν·ηνζωογονη·σαμεν·ον
Datζωογονησαμενῃζωογονησαμενῳζωογονη·σαμεν·ῃζωογονη·σαμεν·ῳ
Genζωογονησαμενηςζωογονησαμενουζωογονη·σαμεν·ηςζωογονη·σαμεν·ου
PlVocζωογονησαμεναιζωογονησαμενοιζωογονησαμεναζωογονη·σαμεν·αιζωογονη·σαμεν·οιζωογονη·σαμεν·α
Nom
Accζωογονησαμεναςζωογονησαμενουςζωογονη·σαμεν·αςζωογονη·σαμεν·ους
Datζωογονησαμεναιςζωογονησαμενοιςζωογονη·σαμεν·αιςζωογονη·σαμεν·οις
Genζωογονησαμενωνζωογονησαμενωνζωογονη·σαμεν·ωνζωογονη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωογονηκαεζωογονη·κα
2ndεζωογονηκας, εζωογονηκεςεζωογονη·κας, εζωογονη·κες alt
3rdεζωογονηκεν, εζωογονηκεεζωογονη·κε(ν)
Pl1stεζωογονηκαμενεζωογονη·καμεν
2ndεζωογονηκατεεζωογονη·κατε
3rdεζωογονηκασιν, εζωογονηκασι, εζωογονηκανεζωογονη·κασι(ν), εζωογονη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωογονηκωεζωογονη·κω
2ndεζωογονηκῃςεζωογονη·κῃς
3rdεζωογονηκῃεζωογονη·κῃ
Pl1stεζωογονηκωμενεζωογονη·κωμεν
2ndεζωογονηκητεεζωογονη·κητε
3rdεζωογονηκωσιν, εζωογονηκωσιεζωογονη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωογονηκοιμι, εζωογονηκοιηνεζωογονη·κοιμι, εζωογονη·κοιην classical
2ndεζωογονηκοις, εζωογονηκοιηςεζωογονη·κοις, εζωογονη·κοιης classical
3rdεζωογονηκοι, εζωογονηκοιηεζωογονη·κοι, εζωογονη·κοιη classical
Pl1stεζωογονηκοιμενεζωογονη·κοιμεν
2ndεζωογονηκοιτεεζωογονη·κοιτε
3rdεζωογονηκοιενεζωογονη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεζωογονηκεεζωογονη·κε
3rdεζωογονηκετωεζωογονη·κετω
Pl1st
2ndεζωογονηκετεεζωογονη·κετε
3rdεζωογονηκετωσανεζωογονη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εζωογονηκεναι​εζωογονη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεζωογονηκυιαεζωογονηκοςεζωογονη·κυι·αεζωογονη·κο[τ]·ς
Nomεζωογονηκωςεζωογονη·κο[τ]·^ς
Accεζωογονηκυιανεζωογονηκοταεζωογονη·κυι·ανεζωογονη·κοτ·α
Datεζωογονηκυιᾳεζωογονηκοτιεζωογονη·κυι·ᾳεζωογονη·κοτ·ι
Genεζωογονηκυιαςεζωογονηκοτοςεζωογονη·κυι·αςεζωογονη·κοτ·ος
PlVocεζωογονηκυιαιεζωογονηκοτεςεζωογονηκοταεζωογονη·κυι·αιεζωογονη·κοτ·εςεζωογονη·κοτ·α
Nom
Accεζωογονηκυιαςεζωογονηκοταςεζωογονη·κυι·αςεζωογονη·κοτ·ας
Datεζωογονηκυιαιςεζωογονηκοσι, εζωογονηκοσινεζωογονη·κυι·αιςεζωογονη·κο[τ]·σι(ν)
Genεζωογονηκυιωνεζωογονηκοτωνεζωογονη·κυι·ωνεζωογονη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωογονηκειν, εζωογονηκηε·εζωογονη·κειν, ε·εζωογονη·κη classical
2ndεζωογονηκεις, εζωογονηκηςε·εζωογονη·κεις, ε·εζωογονη·κης classical
3rdεζωογονηκειε·εζωογονη·κει
Pl1stεζωογονηκειμεν, εζωογονηκεμενε·εζωογονη·κειμεν, ε·εζωογονη·κεμεν classical
2ndεζωογονηκειτε[LXX], εζωογονηκετεε·εζωογονη·κειτε, ε·εζωογονη·κετε classical
3rdεζωογονηκεισαν, εζωογονηκεσανε·εζωογονη·κεισαν, ε·εζωογονη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 21:04:43 EST