ζωγρεω • ZWGREW • zōgreō

Search: ζωγρησαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζωγρησαι; ζωγρησαι; ζωγρησαιζωγρέωζωγρη·σαι; ζωγρη·σαι; ζωγρη·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζωγρησαιζωγρέωζωγρη·σαι1aor mp imp 2nd sg
ζωγρησαιζωγρέωζωγρη·σαι1aor act opt 3rd sg
ζωγρησαιζωγρέωζωγρη·σαι1aor act inf

ζω·γρέω (ζωγρ(ε)-, ζωγρη·σ-, ζωγρη·σ-, -, εζωγρη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωγρωζωγρ(ε)·ωζωγρουμαιζωγρ(ε)·ομαι
2ndζωγρειςζωγρ(ε)·ειςζωγρῃ, ζωγρει, ζωγρεισαιζωγρ(ε)·ῃ, ζωγρ(ε)·ει classical, ζωγρ(ε)·εσαι alt
3rdζωγρειζωγρ(ε)·ειζωγρειταιζωγρ(ε)·εται
Pl1stζωγρουμενζωγρ(ε)·ομενζωγρουμεθαζωγρ(ε)·ομεθα
2ndζωγρειτεζωγρ(ε)·ετεζωγρεισθεζωγρ(ε)·εσθε
3rdζωγρουσιν, ζωγρουσιζωγρ(ε)·ουσι(ν)ζωγρουνταιζωγρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωγρωζωγρ(ε)·ωζωγρωμαιζωγρ(ε)·ωμαι
2ndζωγρῃςζωγρ(ε)·ῃςζωγρῃζωγρ(ε)·ῃ
3rdζωγρῃζωγρ(ε)·ῃζωγρηταιζωγρ(ε)·ηται
Pl1stζωγρωμενζωγρ(ε)·ωμενζωγρωμεθαζωγρ(ε)·ωμεθα
2ndζωγρητεζωγρ(ε)·ητεζωγρησθεζωγρ(ε)·ησθε
3rdζωγρωσιν, ζωγρωσιζωγρ(ε)·ωσι(ν)ζωγρωνταιζωγρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωγροιμιζωγρ(ε)·οιμιζωγροιμηνζωγρ(ε)·οιμην
2ndζωγροιςζωγρ(ε)·οιςζωγροιοζωγρ(ε)·οιο
3rdζωγροιζωγρ(ε)·οιζωγροιτοζωγρ(ε)·οιτο
Pl1stζωγροιμενζωγρ(ε)·οιμενζωγροιμεθαζωγρ(ε)·οιμεθα
2ndζωγροιτεζωγρ(ε)·οιτεζωγροισθεζωγρ(ε)·οισθε
3rdζωγροιεν, ζωγροισανζωγρ(ε)·οιεν, ζωγρ(ε)·οισαν altζωγροιντοζωγρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζωγρειζωγρ(ε)·εζωγρουζωγρ(ε)·ου
3rdζωγρειτωζωγρ(ε)·ετωζωγρεισθωζωγρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndζωγρειτεζωγρ(ε)·ετεζωγρεισθεζωγρ(ε)·εσθε
3rdζωγρειτωσαν, ζωγρουντωνζωγρ(ε)·ετωσαν, ζωγρ(ε)·οντων classicalζωγρεισθωσαν, ζωγρεισθωνζωγρ(ε)·εσθωσαν, ζωγρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζωγρειν​ζωγρ(ε)·ειν​ζωγρεισθαι​ζωγρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωγρουσαζωγρουνζωγρ(ε)·ουσ·αζωγρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomζωγρων[GNT]ζωγρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accζωγρουσανζωγρουνταζωγρ(ε)·ουσ·ανζωγρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datζωγρουσῃζωγρουντιζωγρ(ε)·ουσ·ῃζωγρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genζωγρουσηςζωγρουντοςζωγρ(ε)·ουσ·ηςζωγρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocζωγρουσαιζωγρουντεςζωγρουνταζωγρ(ε)·ουσ·αιζωγρ(ε)·ο[υ]ντ·εςζωγρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accζωγρουσαςζωγρουνταςζωγρ(ε)·ουσ·αςζωγρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datζωγρουσαιςζωγρουσι, ζωγρουσινζωγρ(ε)·ουσ·αιςζωγρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genζωγρουσωνζωγρουντωνζωγρ(ε)·ουσ·ωνζωγρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωγρουμενηζωγρουμενεζωγρ(ε)·ομεν·ηζωγρ(ε)·ομεν·ε
Nomζωγρουμενοςζωγρ(ε)·ομεν·ος
Accζωγρουμενηνζωγρουμενονζωγρ(ε)·ομεν·ηνζωγρ(ε)·ομεν·ον
Datζωγρουμενῃζωγρουμενῳζωγρ(ε)·ομεν·ῃζωγρ(ε)·ομεν·ῳ
Genζωγρουμενηςζωγρουμενουζωγρ(ε)·ομεν·ηςζωγρ(ε)·ομεν·ου
PlVocζωγρουμεναιζωγρουμενοιζωγρουμεναζωγρ(ε)·ομεν·αιζωγρ(ε)·ομεν·οιζωγρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accζωγρουμεναςζωγρουμενουςζωγρ(ε)·ομεν·αςζωγρ(ε)·ομεν·ους
Datζωγρουμεναιςζωγρουμενοιςζωγρ(ε)·ομεν·αιςζωγρ(ε)·ομεν·οις
Genζωγρουμενωνζωγρουμενωνζωγρ(ε)·ομεν·ωνζωγρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωγρουνε·ζωγρ(ε)·ονεζωγρουμηνε·ζωγρ(ε)·ομην
2ndεζωγρειςε·ζωγρ(ε)·εςεζωγρουε·ζωγρ(ε)·ου
3rdεζωγρειε·ζωγρ(ε)·εεζωγρειτοε·ζωγρ(ε)·ετο
Pl1stεζωγρουμενε·ζωγρ(ε)·ομενεζωγρουμεθαε·ζωγρ(ε)·ομεθα
2ndεζωγρειτεε·ζωγρ(ε)·ετεεζωγρεισθεε·ζωγρ(ε)·εσθε
3rdεζωγρουν, εζωγρουσανε·ζωγρ(ε)·ον, ε·ζωγρ(ε)·οσαν altεζωγρουντοε·ζωγρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωγρησωζωγρη·σωζωγρησομαιζωγρη·σομαι
2ndζωγρησειςζωγρη·σειςζωγρησῃ, ζωγρησει, ζωγρησεσαιζωγρη·σῃ, ζωγρη·σει classical, ζωγρη·σεσαι alt
3rdζωγρησειζωγρη·σειζωγρησεταιζωγρη·σεται
Pl1stζωγρησομενζωγρη·σομενζωγρησομεθαζωγρη·σομεθα
2ndζωγρησετε[LXX]ζωγρη·σετεζωγρησεσθεζωγρη·σεσθε
3rdζωγρησουσιν, ζωγρησουσιζωγρη·σουσι(ν)ζωγρησονταιζωγρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωγρησοιμιζωγρη·σοιμιζωγρησοιμηνζωγρη·σοιμην
2ndζωγρησοιςζωγρη·σοιςζωγρησοιοζωγρη·σοιο
3rdζωγρησοιζωγρη·σοιζωγρησοιτοζωγρη·σοιτο
Pl1stζωγρησοιμενζωγρη·σοιμενζωγρησοιμεθαζωγρη·σοιμεθα
2ndζωγρησοιτεζωγρη·σοιτεζωγρησοισθεζωγρη·σοισθε
3rdζωγρησοιενζωγρη·σοιενζωγρησοιντοζωγρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζωγρησειν​ζωγρη·σειν​ζωγρησεσθαι​ζωγρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωγρησουσαζωγρησονζωγρη·σουσ·αζωγρη·σο[υ]ν[τ]
Nomζωγρησωνζωγρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accζωγρησουσανζωγρησονταζωγρη·σουσ·ανζωγρη·σο[υ]ντ·α
Datζωγρησουσῃζωγρησοντιζωγρη·σουσ·ῃζωγρη·σο[υ]ντ·ι
Genζωγρησουσηςζωγρησοντοςζωγρη·σουσ·ηςζωγρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocζωγρησουσαιζωγρησοντεςζωγρησονταζωγρη·σουσ·αιζωγρη·σο[υ]ντ·εςζωγρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accζωγρησουσαςζωγρησονταςζωγρη·σουσ·αςζωγρη·σο[υ]ντ·ας
Datζωγρησουσαιςζωγρησουσι, ζωγρησουσινζωγρη·σουσ·αιςζωγρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genζωγρησουσωνζωγρησοντωνζωγρη·σουσ·ωνζωγρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωγρησομενηζωγρησομενεζωγρη·σομεν·ηζωγρη·σομεν·ε
Nomζωγρησομενοςζωγρη·σομεν·ος
Accζωγρησομενηνζωγρησομενονζωγρη·σομεν·ηνζωγρη·σομεν·ον
Datζωγρησομενῃζωγρησομενῳζωγρη·σομεν·ῃζωγρη·σομεν·ῳ
Genζωγρησομενηςζωγρησομενουζωγρη·σομεν·ηςζωγρη·σομεν·ου
PlVocζωγρησομεναιζωγρησομενοιζωγρησομεναζωγρη·σομεν·αιζωγρη·σομεν·οιζωγρη·σομεν·α
Nom
Accζωγρησομεναςζωγρησομενουςζωγρη·σομεν·αςζωγρη·σομεν·ους
Datζωγρησομεναιςζωγρησομενοιςζωγρη·σομεν·αιςζωγρη·σομεν·οις
Genζωγρησομενωνζωγρησομενωνζωγρη·σομεν·ωνζωγρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωγρησαε·ζωγρη·σαεζωγρησαμηνε·ζωγρη·σαμην
2ndεζωγρησαςε·ζωγρη·σαςεζωγρησωε·ζωγρη·σω
3rdεζωγρησεν[LXX], εζωγρησεε·ζωγρη·σε(ν), ε·ζωγρη·σε(ν)εζωγρησατοε·ζωγρη·σατο
Pl1stεζωγρησαμενε·ζωγρη·σαμενεζωγρησαμεθαε·ζωγρη·σαμεθα
2ndεζωγρησατε[LXX]ε·ζωγρη·σατεεζωγρησασθεε·ζωγρη·σασθε
3rdεζωγρησαν[LXX]ε·ζωγρη·σανεζωγρησαντοε·ζωγρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωγρησωζωγρη·σωζωγρησωμαιζωγρη·σωμαι
2ndζωγρησῃςζωγρη·σῃςζωγρησῃζωγρη·σῃ
3rdζωγρησῃζωγρη·σῃζωγρησηταιζωγρη·σηται
Pl1stζωγρησωμενζωγρη·σωμενζωγρησωμεθαζωγρη·σωμεθα
2ndζωγρησητεζωγρη·σητεζωγρησησθεζωγρη·σησθε
3rdζωγρησωσιν, ζωγρησωσιζωγρη·σωσι(ν)ζωγρησωνταιζωγρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζωγρησαιμιζωγρη·σαιμιζωγρησαιμηνζωγρη·σαιμην
2ndζωγρησαις, ζωγρησειαςζωγρη·σαις, ζωγρη·σειας classicalζωγρησαιοζωγρη·σαιο
3rdζωγρησαι[LXX], ζωγρησειεζωγρη·σαι, ζωγρη·σειε classicalζωγρησαιτοζωγρη·σαιτο
Pl1stζωγρησαιμενζωγρη·σαιμενζωγρησαιμεθαζωγρη·σαιμεθα
2ndζωγρησαιτεζωγρη·σαιτεζωγρησαισθεζωγρη·σαισθε
3rdζωγρησαιεν, ζωγρησαισαν, ζωγρησειαν, ζωγρησειενζωγρη·σαιεν, ζωγρη·σαισαν alt, ζωγρη·σειαν classical, ζωγρη·σειεν classicalζωγρησαιντοζωγρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζωγρησονζωγρη·σονζωγρησαι[LXX]ζωγρη·σαι
3rdζωγρησατωζωγρη·σατωζωγρησασθωζωγρη·σασθω
Pl1st
2ndζωγρησατε[LXX]ζωγρη·σατεζωγρησασθεζωγρη·σασθε
3rdζωγρησατωσαν, ζωγρησαντωνζωγρη·σατωσαν, ζωγρη·σαντων classicalζωγρησασθωσαν, ζωγρησασθωνζωγρη·σασθωσαν, ζωγρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζωγρησαι[LXX]​ζωγρη·σαιζωγρησασθαι​ζωγρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωγρησασαζωγρησαςζωγρησανζωγρη·σασ·αζωγρη·σα[ντ]·ςζωγρη·σαν[τ]
Nom
Accζωγρησασανζωγρησανταζωγρη·σασ·ανζωγρη·σαντ·α
Datζωγρησασῃζωγρησαντιζωγρη·σασ·ῃζωγρη·σαντ·ι
Genζωγρησασηςζωγρησαντοςζωγρη·σασ·ηςζωγρη·σαντ·ος
PlVocζωγρησασαιζωγρησαντεςζωγρησανταζωγρη·σασ·αιζωγρη·σαντ·εςζωγρη·σαντ·α
Nom
Accζωγρησασαςζωγρησανταςζωγρη·σασ·αςζωγρη·σαντ·ας
Datζωγρησασαιςζωγρησασι, ζωγρησασινζωγρη·σασ·αιςζωγρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genζωγρησασωνζωγρησαντωνζωγρη·σασ·ωνζωγρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζωγρησαμενηζωγρησαμενεζωγρη·σαμεν·ηζωγρη·σαμεν·ε
Nomζωγρησαμενοςζωγρη·σαμεν·ος
Accζωγρησαμενηνζωγρησαμενονζωγρη·σαμεν·ηνζωγρη·σαμεν·ον
Datζωγρησαμενῃζωγρησαμενῳζωγρη·σαμεν·ῃζωγρη·σαμεν·ῳ
Genζωγρησαμενηςζωγρησαμενουζωγρη·σαμεν·ηςζωγρη·σαμεν·ου
PlVocζωγρησαμεναιζωγρησαμενοιζωγρησαμεναζωγρη·σαμεν·αιζωγρη·σαμεν·οιζωγρη·σαμεν·α
Nom
Accζωγρησαμεναςζωγρησαμενουςζωγρη·σαμεν·αςζωγρη·σαμεν·ους
Datζωγρησαμεναιςζωγρησαμενοιςζωγρη·σαμεν·αιςζωγρη·σαμεν·οις
Genζωγρησαμενωνζωγρησαμενωνζωγρη·σαμεν·ωνζωγρη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωγρημαιεζωγρη·μαι
2ndεζωγρησαιεζωγρη·σαι
3rdεζωγρηταιεζωγρη·ται
Pl1stεζωγρημεθαεζωγρη·μεθα
2ndεζωγρησθεεζωγρη·σθε
3rdεζωγρηνταιεζωγρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωγρησομαιεζωγρη·σομαι
2ndεζωγρησῃ, εζωγρησειεζωγρη·σῃ, εζωγρη·σει classical
3rdεζωγρησεταιεζωγρη·σεται
Pl1stεζωγρησομεθαεζωγρη·σομεθα
2ndεζωγρησεσθεεζωγρη·σεσθε
3rdεζωγρησονταιεζωγρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωγρησοιμηνεζωγρη·σοιμην
2ndεζωγρησοιοεζωγρη·σοιο
3rdεζωγρησοιτοεζωγρη·σοιτο
Pl1stεζωγρησοιμεθαεζωγρη·σοιμεθα
2ndεζωγρησοισθεεζωγρη·σοισθε
3rdεζωγρησοιντοεζωγρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεζωγρησοεζωγρη·σο
3rdεζωγρησθωεζωγρη·σθω
Pl1st
2ndεζωγρησθεεζωγρη·σθε
3rdεζωγρησθωσαν, εζωγρησθωνεζωγρη·σθωσαν, εζωγρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εζωγρησθαι​εζωγρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εζωγρησεσθαι​εζωγρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεζωγρημενηεζωγρημενεεζωγρη·μεν·ηεζωγρη·μεν·ε
Nomεζωγρημενοςεζωγρη·μεν·ος
Accεζωγρημενηνεζωγρημενονεζωγρη·μεν·ηνεζωγρη·μεν·ον
Datεζωγρημενῃεζωγρημενῳεζωγρη·μεν·ῃεζωγρη·μεν·ῳ
Genεζωγρημενηςεζωγρημενουεζωγρη·μεν·ηςεζωγρη·μεν·ου
PlVocεζωγρημεναιεζωγρημενοι[GNT]εζωγρημεναεζωγρη·μεν·αιεζωγρη·μεν·οιεζωγρη·μεν·α
Nom
Accεζωγρημεναςεζωγρημενουςεζωγρη·μεν·αςεζωγρη·μεν·ους
Datεζωγρημεναιςεζωγρημενοιςεζωγρη·μεν·αιςεζωγρη·μεν·οις
Genεζωγρημενωνεζωγρημενωνεζωγρη·μεν·ωνεζωγρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζωγρημηνε·εζωγρη·μην
2ndεζωγρησοε·εζωγρη·σο
3rdεζωγρητοε·εζωγρη·το
Pl1stεζωγρημεθαε·εζωγρη·μεθα
2ndεζωγρησθεε·εζωγρη·σθε
3rdεζωγρηντοε·εζωγρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 16:32:45 EST