ζητεω • ZHTEW • zēteō

Search: ζητειτε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζητειτε; ζητειτεζητέωζητ(ε)·ετε; ζητ(ε)·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl

ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζητω[GNT][LXX]ζητ(ε)·ωζητουμαι[LXX]ζητ(ε)·ομαι
2ndζητεις[GNT][LXX]ζητ(ε)·ειςζητῃ, ζητει[GNT][LXX], ζητεισαιζητ(ε)·ῃ, ζητ(ε)·ει classical, ζητ(ε)·εσαι alt
3rdζητει[GNT][LXX]ζητ(ε)·ειζητειται[GNT]ζητ(ε)·εται
Pl1stζητουμεν[LXX]ζητ(ε)·ομενζητουμεθαζητ(ε)·ομεθα
2ndζητειτε[GNT][LXX]ζητ(ε)·ετεζητεισθεζητ(ε)·εσθε
3rdζητουσιν[GNT][LXX], ζητουσι[LXX]ζητ(ε)·ουσι(ν)ζητουνταιζητ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζητω[GNT][LXX]ζητ(ε)·ωζητωμαιζητ(ε)·ωμαι
2ndζητῃς[LXX]ζητ(ε)·ῃςζητῃζητ(ε)·ῃ
3rdζητῃζητ(ε)·ῃζητηταιζητ(ε)·ηται
Pl1stζητωμενζητ(ε)·ωμενζητωμεθαζητ(ε)·ωμεθα
2ndζητητεζητ(ε)·ητεζητησθεζητ(ε)·ησθε
3rdζητωσιν, ζητωσιζητ(ε)·ωσι(ν)ζητωνταιζητ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζητοιμιζητ(ε)·οιμιζητοιμηνζητ(ε)·οιμην
2ndζητοιςζητ(ε)·οιςζητοιοζητ(ε)·οιο
3rdζητοιζητ(ε)·οιζητοιτοζητ(ε)·οιτο
Pl1stζητοιμενζητ(ε)·οιμενζητοιμεθαζητ(ε)·οιμεθα
2ndζητοιτεζητ(ε)·οιτεζητοισθεζητ(ε)·οισθε
3rdζητοιεν, ζητοισανζητ(ε)·οιεν, ζητ(ε)·οισαν altζητοιντοζητ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζητει[GNT][LXX]ζητ(ε)·εζητουζητ(ε)·ου
3rdζητειτω[GNT]ζητ(ε)·ετωζητεισθωζητ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndζητειτε[GNT][LXX]ζητ(ε)·ετεζητεισθεζητ(ε)·εσθε
3rdζητειτωσαν, ζητουντων[GNT][LXX]ζητ(ε)·ετωσαν, ζητ(ε)·οντων classicalζητεισθωσαν, ζητεισθωνζητ(ε)·εσθωσαν, ζητ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζητειν[GNT][LXX]​ζητ(ε)·εινζητεισθαι​ζητ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζητουσα[LXX]ζητουν[GNT][LXX]ζητ(ε)·ουσ·αζητ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomζητων[GNT][LXX]ζητ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accζητουσανζητουνταζητ(ε)·ουσ·ανζητ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datζητουσῃζητουντι[GNT][LXX]ζητ(ε)·ουσ·ῃζητ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genζητουσηςζητουντος[LXX]ζητ(ε)·ουσ·ηςζητ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocζητουσαιζητουντες[GNT][LXX]ζητουνταζητ(ε)·ουσ·αιζητ(ε)·ο[υ]ντ·εςζητ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accζητουσαςζητουντας[LXX]ζητ(ε)·ουσ·αςζητ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datζητουσαιςζητουσι[LXX], ζητουσιν[GNT][LXX]ζητ(ε)·ουσ·αιςζητ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genζητουσωνζητουντων[GNT][LXX]ζητ(ε)·ουσ·ωνζητ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζητουμενηζητουμενεζητ(ε)·ομεν·ηζητ(ε)·ομεν·ε
Nomζητουμενος[LXX]ζητ(ε)·ομεν·ος
Accζητουμενηνζητουμενονζητ(ε)·ομεν·ηνζητ(ε)·ομεν·ον
Datζητουμενῃζητουμενῳζητ(ε)·ομεν·ῃζητ(ε)·ομεν·ῳ
Genζητουμενηςζητουμενουζητ(ε)·ομεν·ηςζητ(ε)·ομεν·ου
PlVocζητουμεναιζητουμενοιζητουμεναζητ(ε)·ομεν·αιζητ(ε)·ομεν·οιζητ(ε)·ομεν·α
Nom
Accζητουμεναςζητουμενουςζητ(ε)·ομεν·αςζητ(ε)·ομεν·ους
Datζητουμεναιςζητουμενοιςζητ(ε)·ομεν·αιςζητ(ε)·ομεν·οις
Genζητουμενωνζητουμενωνζητ(ε)·ομεν·ωνζητ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζητουν[GNT][LXX]ε·ζητ(ε)·ονεζητουμηνε·ζητ(ε)·ομην
2ndεζητειςε·ζητ(ε)·εςεζητουε·ζητ(ε)·ου
3rdεζητει[GNT][LXX]ε·ζητ(ε)·εεζητειτο[GNT]ε·ζητ(ε)·ετο
Pl1stεζητουμεν[GNT]ε·ζητ(ε)·ομενεζητουμεθαε·ζητ(ε)·ομεθα
2ndεζητειτε[GNT][LXX]ε·ζητ(ε)·ετεεζητεισθεε·ζητ(ε)·εσθε
3rdεζητουν[GNT][LXX], εζητουσανε·ζητ(ε)·ον, ε·ζητ(ε)·οσαν altεζητουντοε·ζητ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζητησω[LXX]ζητη·σωζητησομαιζητη·σομαι
2ndζητησεις[GNT][LXX]ζητη·σειςζητησῃ[GNT][LXX], ζητησει[LXX], ζητησεσαιζητη·σῃ, ζητη·σει classical, ζητη·σεσαι alt
3rdζητησει[LXX]ζητη·σειζητησεταιζητη·σεται
Pl1stζητησομεν[LXX]ζητη·σομενζητησομεθαζητη·σομεθα
2ndζητησετε[GNT][LXX]ζητη·σετεζητησεσθεζητη·σεσθε
3rdζητησουσιν[GNT][LXX], ζητησουσιζητη·σουσι(ν), ζητη·σουσι(ν)ζητησονταιζητη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζητησοιμιζητη·σοιμιζητησοιμηνζητη·σοιμην
2ndζητησοιςζητη·σοιςζητησοιοζητη·σοιο
3rdζητησοιζητη·σοιζητησοιτοζητη·σοιτο
Pl1stζητησοιμενζητη·σοιμενζητησοιμεθαζητη·σοιμεθα
2ndζητησοιτεζητη·σοιτεζητησοισθεζητη·σοισθε
3rdζητησοιενζητη·σοιενζητησοιντοζητη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζητησειν​ζητη·σειν​ζητησεσθαι​ζητη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζητησουσαζητησον[GNT][LXX]ζητη·σουσ·αζητη·σο[υ]ν[τ]
Nomζητησωνζητη·σο[υ]ν[τ]·^
Accζητησουσανζητησονταζητη·σουσ·ανζητη·σο[υ]ντ·α
Datζητησουσῃζητησοντιζητη·σουσ·ῃζητη·σο[υ]ντ·ι
Genζητησουσηςζητησοντοςζητη·σουσ·ηςζητη·σο[υ]ντ·ος
PlVocζητησουσαιζητησοντεςζητησονταζητη·σουσ·αιζητη·σο[υ]ντ·εςζητη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accζητησουσαςζητησονταςζητη·σουσ·αςζητη·σο[υ]ντ·ας
Datζητησουσαιςζητησουσι, ζητησουσιν[GNT][LXX]ζητη·σουσ·αιςζητη·σου[ντ]·σι(ν), ζητη·σου[ντ]·σι(ν)
Genζητησουσωνζητησοντωνζητη·σουσ·ωνζητη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζητησομενηζητησομενεζητη·σομεν·ηζητη·σομεν·ε
Nomζητησομενοςζητη·σομεν·ος
Accζητησομενηνζητησομενονζητη·σομεν·ηνζητη·σομεν·ον
Datζητησομενῃζητησομενῳζητη·σομεν·ῃζητη·σομεν·ῳ
Genζητησομενηςζητησομενουζητη·σομεν·ηςζητη·σομεν·ου
PlVocζητησομεναιζητησομενοιζητησομεναζητη·σομεν·αιζητη·σομεν·οιζητη·σομεν·α
Nom
Accζητησομεναςζητησομενουςζητη·σομεν·αςζητη·σομεν·ους
Datζητησομεναιςζητησομενοιςζητη·σομεν·αιςζητη·σομεν·οις
Genζητησομενωνζητησομενωνζητη·σομεν·ωνζητη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζητησα[LXX]ε·ζητη·σαεζητησαμηνε·ζητη·σαμην
2ndεζητησας[LXX]ε·ζητη·σαςεζητησωε·ζητη·σω
3rdεζητησεν[GNT][LXX], εζητησε[LXX]ε·ζητη·σε(ν)εζητησατοε·ζητη·σατο
Pl1stεζητησαμεν[GNT][LXX]ε·ζητη·σαμενεζητησαμεθαε·ζητη·σαμεθα
2ndεζητησατε[LXX]ε·ζητη·σατεεζητησασθεε·ζητη·σασθε
3rdεζητησαν[GNT][LXX]ε·ζητη·σανεζητησαντοε·ζητη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζητησω[LXX]ζητη·σωζητησωμαιζητη·σωμαι
2ndζητησῃς[LXX]ζητη·σῃςζητησῃ[GNT][LXX]ζητη·σῃ
3rdζητησῃ[GNT][LXX]ζητη·σῃζητησηταιζητη·σηται
Pl1stζητησωμενζητη·σωμενζητησωμεθαζητη·σωμεθα
2ndζητησητεζητη·σητεζητησησθεζητη·σησθε
3rdζητησωσιν[LXX], ζητησωσιζητη·σωσι(ν), ζητη·σωσι(ν)ζητησωνταιζητη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζητησαιμιζητη·σαιμιζητησαιμηνζητη·σαιμην
2ndζητησαις, ζητησειαςζητη·σαις, ζητη·σειας classicalζητησαιοζητη·σαιο
3rdζητησαι[GNT][LXX], ζητησειεζητη·σαι, ζητη·σειε classicalζητησαιτοζητη·σαιτο
Pl1stζητησαιμενζητη·σαιμενζητησαιμεθαζητη·σαιμεθα
2ndζητησαιτεζητη·σαιτεζητησαισθεζητη·σαισθε
3rdζητησαιεν, ζητησαισαν, ζητησειαν, ζητησειενζητη·σαιεν, ζητη·σαισαν alt, ζητη·σειαν classical, ζητη·σειεν classicalζητησαιντοζητη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζητησον[GNT][LXX]ζητη·σονζητησαι[GNT][LXX]ζητη·σαι
3rdζητησατω[GNT]ζητη·σατωζητησασθωζητη·σασθω
Pl1st
2ndζητησατε[LXX]ζητη·σατεζητησασθεζητη·σασθε
3rdζητησατωσαν[LXX], ζητησαντωνζητη·σατωσαν, ζητη·σαντων classicalζητησασθωσαν, ζητησασθωνζητη·σασθωσαν, ζητη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζητησαι[GNT][LXX]​ζητη·σαιζητησασθαι​ζητη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζητησασαζητησαςζητησανζητη·σασ·αζητη·σα[ντ]·ςζητη·σαν[τ]
Nom
Accζητησασανζητησανταζητη·σασ·ανζητη·σαντ·α
Datζητησασῃζητησαντιζητη·σασ·ῃζητη·σαντ·ι
Genζητησασηςζητησαντοςζητη·σασ·ηςζητη·σαντ·ος
PlVocζητησασαιζητησαντεςζητησανταζητη·σασ·αιζητη·σαντ·εςζητη·σαντ·α
Nom
Accζητησασαςζητησαντας[LXX]ζητη·σασ·αςζητη·σαντ·ας
Datζητησασαιςζητησασι, ζητησασινζητη·σασ·αιςζητη·σα[ντ]·σι(ν)
Genζητησασωνζητησαντωνζητη·σασ·ωνζητη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζητησαμενηζητησαμενεζητη·σαμεν·ηζητη·σαμεν·ε
Nomζητησαμενοςζητη·σαμεν·ος
Accζητησαμενηνζητησαμενονζητη·σαμεν·ηνζητη·σαμεν·ον
Datζητησαμενῃζητησαμενῳζητη·σαμεν·ῃζητη·σαμεν·ῳ
Genζητησαμενηςζητησαμενουζητη·σαμεν·ηςζητη·σαμεν·ου
PlVocζητησαμεναιζητησαμενοιζητησαμεναζητη·σαμεν·αιζητη·σαμεν·οιζητη·σαμεν·α
Nom
Accζητησαμεναςζητησαμενουςζητη·σαμεν·αςζητη·σαμεν·ους
Datζητησαμεναιςζητησαμενοιςζητη·σαμεν·αιςζητη·σαμεν·οις
Genζητησαμενωνζητησαμενωνζητη·σαμεν·ωνζητη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεζητηθηνε·ζητη·θην
2ndεζητηθηςε·ζητη·θης
3rdεζητηθη[LXX]ε·ζητη·θη
Pl1stεζητηθημενε·ζητη·θημεν
2ndεζητηθητεε·ζητη·θητε
3rdεζητηθησανε·ζητη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stζητηθησομαι[LXX]ζητη·θησομαι
2ndζητηθησῃ, ζητηθησειζητη·θησῃ, ζητη·θησει classical
3rdζητηθησεται[GNT][LXX]ζητη·θησεται
Pl1stζητηθησομεθαζητη·θησομεθα
2ndζητηθησεσθεζητη·θησεσθε
3rdζητηθησονται[LXX]ζητη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stζητηθωζητη·θω
2ndζητηθῃςζητη·θῃς
3rdζητηθῃζητη·θῃ
Pl1stζητηθωμενζητη·θωμεν
2ndζητηθητεζητη·θητε
3rdζητηθωσιν, ζητηθωσιζητη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stζητηθειηνζητη·θειην
2ndζητηθειηςζητη·θειης
3rdζητηθειηζητη·θειη
Pl1stζητηθειημεν, ζητηθειμενζητη·θειημεν, ζητη·θειμεν classical
2ndζητηθειητε, ζητηθειτεζητη·θειητε, ζητη·θειτε classical
3rdζητηθειησαν, ζητηθειενζητη·θειησαν, ζητη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stζητηθησοιμηνζητη·θησοιμην
2ndζητηθησοιοζητη·θησοιο
3rdζητηθησοιτοζητη·θησοιτο
Pl1stζητηθησοιμεθαζητη·θησοιμεθα
2ndζητηθησοισθεζητη·θησοισθε
3rdζητηθησοιντοζητη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndζητηθητιζητη·θητι
3rdζητηθητω[LXX]ζητη·θητω
Pl1st
2ndζητηθητεζητη·θητε
3rdζητηθητωσαν, ζητηθεντωνζητη·θητωσαν, ζητη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ζητηθηναι​ζητη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ζητηθησεσθαι​ζητη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζητηθεισαζητηθειςζητηθενζητη·θεισ·αζητη·θει[ντ]·ςζητη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accζητηθεισανζητηθενταζητη·θεισ·ανζητη·θε[ι]ντ·α
Datζητηθεισῃζητηθεντιζητη·θεισ·ῃζητη·θε[ι]ντ·ι
Genζητηθεισης[LXX]ζητηθεντοςζητη·θεισ·ηςζητη·θε[ι]ντ·ος
PlVocζητηθεισαιζητηθεντεςζητηθενταζητη·θεισ·αιζητη·θε[ι]ντ·εςζητη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accζητηθεισαςζητηθενταςζητη·θεισ·αςζητη·θε[ι]ντ·ας
Datζητηθεισαιςζητηθεισι, ζητηθεισινζητη·θεισ·αιςζητη·θει[ντ]·σι(ν)
Genζητηθεισωνζητηθεντωνζητη·θεισ·ωνζητη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζητηθησομενηζητηθησομενεζητη·θησομεν·ηζητη·θησομεν·ε
Nomζητηθησομενοςζητη·θησομεν·ος
Accζητηθησομενηνζητηθησομενονζητη·θησομεν·ηνζητη·θησομεν·ον
Datζητηθησομενῃζητηθησομενῳζητη·θησομεν·ῃζητη·θησομεν·ῳ
Genζητηθησομενηςζητηθησομενουζητη·θησομεν·ηςζητη·θησομεν·ου
PlVocζητηθησομεναιζητηθησομενοιζητηθησομεναζητη·θησομεν·αιζητη·θησομεν·οιζητη·θησομεν·α
Nom
Accζητηθησομεναςζητηθησομενουςζητη·θησομεν·αςζητη·θησομεν·ους
Datζητηθησομεναιςζητηθησομενοιςζητη·θησομεν·αιςζητη·θησομεν·οις
Genζητηθησομενωνζητηθησομενωνζητη·θησομεν·ωνζητη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:31:30 EDT