ζημιοω • ZHMIOW • zēmioō

Search: ζημιουμενου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζημιουμενου; ζημιουμενουζημιόωζημι(ο)·ομεν·ου; ζημι(ο)·ομεν·ουpres mp ptcp mas gen sg; pres mp ptcp neu gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ζημιουμενουζημιόωζημι(ο)·ομεν·ουpres mp ptcp mas gen sg
ζημιουμενουζημιόωζημι(ο)·ομεν·ουpres mp ptcp neu gen sg

ζημιόω (ζημι(ο)-, ζημιω·σ-, ζημιω·σ-, -, -, ζημιω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζημιωζημι(ο)·ωζημιουμαιζημι(ο)·ομαι
2ndζημιοιςζημι(ο)·ειςζημιοι, ζημιουσαιζημι(ο)·ῃ, ζημι(ο)·ει classical, ζημι(ο)·εσαι alt
3rdζημιοιζημι(ο)·ειζημιουταιζημι(ο)·εται
Pl1stζημιουμενζημι(ο)·ομενζημιουμεθαζημι(ο)·ομεθα
2ndζημιουτεζημι(ο)·ετεζημιουσθεζημι(ο)·εσθε
3rdζημιουσιν, ζημιουσιζημι(ο)·ουσι(ν)ζημιουνταιζημι(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζημιωζημι(ο)·ωζημιωμαιζημι(ο)·ωμαι
2ndζημιοιςζημι(ο)·ῃςζημιοιζημι(ο)·ῃ
3rdζημιοιζημι(ο)·ῃζημιωταιζημι(ο)·ηται
Pl1stζημιωμενζημι(ο)·ωμενζημιωμεθαζημι(ο)·ωμεθα
2ndζημιωτεζημι(ο)·ητεζημιωσθεζημι(ο)·ησθε
3rdζημιωσιν, ζημιωσιζημι(ο)·ωσι(ν)ζημιωνταιζημι(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζημιοιμιζημι(ο)·οιμιζημιοιμηνζημι(ο)·οιμην
2ndζημιοιςζημι(ο)·οιςζημιοιοζημι(ο)·οιο
3rdζημιοιζημι(ο)·οιζημιοιτοζημι(ο)·οιτο
Pl1stζημιοιμενζημι(ο)·οιμενζημιοιμεθαζημι(ο)·οιμεθα
2ndζημιοιτεζημι(ο)·οιτεζημιοισθεζημι(ο)·οισθε
3rdζημιοιεν, ζημιοισανζημι(ο)·οιεν, ζημι(ο)·οισαν altζημιοιντοζημι(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζημιουζημι(ο)·εζημιουζημι(ο)·ου
3rdζημιουτωζημι(ο)·ετωζημιουσθωζημι(ο)·εσθω
Pl1st
2ndζημιουτεζημι(ο)·ετεζημιουσθεζημι(ο)·εσθε
3rdζημιουτωσαν, ζημιουντωνζημι(ο)·ετωσαν, ζημι(ο)·οντων classicalζημιουσθωσαν, ζημιουσθωνζημι(ο)·εσθωσαν, ζημι(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζημιουν[LXX]​ζημι(ο)·εινζημιουσθαι​ζημι(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζημιουσαζημιουν[LXX]ζημι(ο)·ουσ·αζημι(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomζημιωνζημι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accζημιουσανζημιουνταζημι(ο)·ουσ·ανζημι(ο)·ο[υ]ντ·α
Datζημιουσῃζημιουντιζημι(ο)·ουσ·ῃζημι(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genζημιουσηςζημιουντοςζημι(ο)·ουσ·ηςζημι(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocζημιουσαιζημιουντεςζημιουνταζημι(ο)·ουσ·αιζημι(ο)·ο[υ]ντ·εςζημι(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accζημιουσαςζημιουνταςζημι(ο)·ουσ·αςζημι(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datζημιουσαιςζημιουσι, ζημιουσινζημι(ο)·ουσ·αιςζημι(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genζημιουσωνζημιουντωνζημι(ο)·ουσ·ωνζημι(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζημιουμενηζημιουμενεζημι(ο)·ομεν·ηζημι(ο)·ομεν·ε
Nomζημιουμενοςζημι(ο)·ομεν·ος
Accζημιουμενηνζημιουμενονζημι(ο)·ομεν·ηνζημι(ο)·ομεν·ον
Datζημιουμενῃζημιουμενῳζημι(ο)·ομεν·ῃζημι(ο)·ομεν·ῳ
Genζημιουμενηςζημιουμενου[LXX]ζημι(ο)·ομεν·ηςζημι(ο)·ομεν·ου
PlVocζημιουμεναιζημιουμενοιζημιουμεναζημι(ο)·ομεν·αιζημι(ο)·ομεν·οιζημι(ο)·ομεν·α
Nom
Accζημιουμεναςζημιουμενουςζημι(ο)·ομεν·αςζημι(ο)·ομεν·ους
Datζημιουμεναιςζημιουμενοιςζημι(ο)·ομεν·αιςζημι(ο)·ομεν·οις
Genζημιουμενωνζημιουμενωνζημι(ο)·ομεν·ωνζημι(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζημιουνε·ζημι(ο)·ονεζημιουμηνε·ζημι(ο)·ομην
2ndεζημιουςε·ζημι(ο)·εςεζημιουε·ζημι(ο)·ου
3rdεζημιουε·ζημι(ο)·εεζημιουτοε·ζημι(ο)·ετο
Pl1stεζημιουμενε·ζημι(ο)·ομενεζημιουμεθαε·ζημι(ο)·ομεθα
2ndεζημιουτεε·ζημι(ο)·ετεεζημιουσθεε·ζημι(ο)·εσθε
3rdεζημιουν, εζημιουσανε·ζημι(ο)·ον, ε·ζημι(ο)·οσαν altεζημιουντοε·ζημι(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζημιωσωζημιω·σωζημιωσομαιζημιω·σομαι
2ndζημιωσειςζημιω·σειςζημιωσῃ, ζημιωσει, ζημιωσεσαιζημιω·σῃ, ζημιω·σει classical, ζημιω·σεσαι alt
3rdζημιωσειζημιω·σειζημιωσεταιζημιω·σεται
Pl1stζημιωσομενζημιω·σομενζημιωσομεθαζημιω·σομεθα
2ndζημιωσετεζημιω·σετεζημιωσεσθεζημιω·σεσθε
3rdζημιωσουσιν[LXX], ζημιωσουσιζημιω·σουσι(ν), ζημιω·σουσι(ν)ζημιωσονταιζημιω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζημιωσοιμιζημιω·σοιμιζημιωσοιμηνζημιω·σοιμην
2ndζημιωσοιςζημιω·σοιςζημιωσοιοζημιω·σοιο
3rdζημιωσοιζημιω·σοιζημιωσοιτοζημιω·σοιτο
Pl1stζημιωσοιμενζημιω·σοιμενζημιωσοιμεθαζημιω·σοιμεθα
2ndζημιωσοιτεζημιω·σοιτεζημιωσοισθεζημιω·σοισθε
3rdζημιωσοιενζημιω·σοιενζημιωσοιντοζημιω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζημιωσειν​ζημιω·σειν​ζημιωσεσθαι​ζημιω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζημιωσουσαζημιωσονζημιω·σουσ·αζημιω·σο[υ]ν[τ]
Nomζημιωσωνζημιω·σο[υ]ν[τ]·^
Accζημιωσουσανζημιωσονταζημιω·σουσ·ανζημιω·σο[υ]ντ·α
Datζημιωσουσῃζημιωσοντιζημιω·σουσ·ῃζημιω·σο[υ]ντ·ι
Genζημιωσουσηςζημιωσοντοςζημιω·σουσ·ηςζημιω·σο[υ]ντ·ος
PlVocζημιωσουσαιζημιωσοντεςζημιωσονταζημιω·σουσ·αιζημιω·σο[υ]ντ·εςζημιω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accζημιωσουσαςζημιωσονταςζημιω·σουσ·αςζημιω·σο[υ]ντ·ας
Datζημιωσουσαιςζημιωσουσι, ζημιωσουσιν[LXX]ζημιω·σουσ·αιςζημιω·σου[ντ]·σι(ν), ζημιω·σου[ντ]·σι(ν)
Genζημιωσουσωνζημιωσοντωνζημιω·σουσ·ωνζημιω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζημιωσομενηζημιωσομενεζημιω·σομεν·ηζημιω·σομεν·ε
Nomζημιωσομενοςζημιω·σομεν·ος
Accζημιωσομενηνζημιωσομενονζημιω·σομεν·ηνζημιω·σομεν·ον
Datζημιωσομενῃζημιωσομενῳζημιω·σομεν·ῃζημιω·σομεν·ῳ
Genζημιωσομενηςζημιωσομενουζημιω·σομεν·ηςζημιω·σομεν·ου
PlVocζημιωσομεναιζημιωσομενοιζημιωσομεναζημιω·σομεν·αιζημιω·σομεν·οιζημιω·σομεν·α
Nom
Accζημιωσομεναςζημιωσομενουςζημιω·σομεν·αςζημιω·σομεν·ους
Datζημιωσομεναιςζημιωσομενοιςζημιω·σομεν·αιςζημιω·σομεν·οις
Genζημιωσομενωνζημιωσομενωνζημιω·σομεν·ωνζημιω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεζημιωσαε·ζημιω·σαεζημιωσαμηνε·ζημιω·σαμην
2ndεζημιωσαςε·ζημιω·σαςεζημιωσωε·ζημιω·σω
3rdεζημιωσεν[LXX], εζημιωσεε·ζημιω·σε(ν), ε·ζημιω·σε(ν)εζημιωσατοε·ζημιω·σατο
Pl1stεζημιωσαμενε·ζημιω·σαμενεζημιωσαμεθαε·ζημιω·σαμεθα
2ndεζημιωσατεε·ζημιω·σατεεζημιωσασθεε·ζημιω·σασθε
3rdεζημιωσανε·ζημιω·σανεζημιωσαντοε·ζημιω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζημιωσωζημιω·σωζημιωσωμαιζημιω·σωμαι
2ndζημιωσῃςζημιω·σῃςζημιωσῃζημιω·σῃ
3rdζημιωσῃζημιω·σῃζημιωσηταιζημιω·σηται
Pl1stζημιωσωμενζημιω·σωμενζημιωσωμεθαζημιω·σωμεθα
2ndζημιωσητεζημιω·σητεζημιωσησθεζημιω·σησθε
3rdζημιωσωσιν, ζημιωσωσιζημιω·σωσι(ν)ζημιωσωνταιζημιω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stζημιωσαιμιζημιω·σαιμιζημιωσαιμηνζημιω·σαιμην
2ndζημιωσαις, ζημιωσειαςζημιω·σαις, ζημιω·σειας classicalζημιωσαιοζημιω·σαιο
3rdζημιωσαι, ζημιωσειεζημιω·σαι, ζημιω·σειε classicalζημιωσαιτοζημιω·σαιτο
Pl1stζημιωσαιμενζημιω·σαιμενζημιωσαιμεθαζημιω·σαιμεθα
2ndζημιωσαιτεζημιω·σαιτεζημιωσαισθεζημιω·σαισθε
3rdζημιωσαιεν, ζημιωσαισαν, ζημιωσειαν, ζημιωσειενζημιω·σαιεν, ζημιω·σαισαν alt, ζημιω·σειαν classical, ζημιω·σειεν classicalζημιωσαιντοζημιω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndζημιωσονζημιω·σονζημιωσαιζημιω·σαι
3rdζημιωσατωζημιω·σατωζημιωσασθωζημιω·σασθω
Pl1st
2ndζημιωσατεζημιω·σατεζημιωσασθεζημιω·σασθε
3rdζημιωσατωσαν, ζημιωσαντωνζημιω·σατωσαν, ζημιω·σαντων classicalζημιωσασθωσαν, ζημιωσασθωνζημιω·σασθωσαν, ζημιω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ζημιωσαι​ζημιω·σαι​ζημιωσασθαι​ζημιω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζημιωσασαζημιωσαςζημιωσανζημιω·σασ·αζημιω·σα[ντ]·ςζημιω·σαν[τ]
Nom
Accζημιωσασανζημιωσανταζημιω·σασ·ανζημιω·σαντ·α
Datζημιωσασῃζημιωσαντιζημιω·σασ·ῃζημιω·σαντ·ι
Genζημιωσασηςζημιωσαντοςζημιω·σασ·ηςζημιω·σαντ·ος
PlVocζημιωσασαιζημιωσαντεςζημιωσανταζημιω·σασ·αιζημιω·σαντ·εςζημιω·σαντ·α
Nom
Accζημιωσασαςζημιωσανταςζημιω·σασ·αςζημιω·σαντ·ας
Datζημιωσασαιςζημιωσασι, ζημιωσασινζημιω·σασ·αιςζημιω·σα[ντ]·σι(ν)
Genζημιωσασωνζημιωσαντωνζημιω·σασ·ωνζημιω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζημιωσαμενηζημιωσαμενεζημιω·σαμεν·ηζημιω·σαμεν·ε
Nomζημιωσαμενοςζημιω·σαμεν·ος
Accζημιωσαμενηνζημιωσαμενονζημιω·σαμεν·ηνζημιω·σαμεν·ον
Datζημιωσαμενῃζημιωσαμενῳζημιω·σαμεν·ῃζημιω·σαμεν·ῳ
Genζημιωσαμενηςζημιωσαμενουζημιω·σαμεν·ηςζημιω·σαμεν·ου
PlVocζημιωσαμεναιζημιωσαμενοιζημιωσαμεναζημιω·σαμεν·αιζημιω·σαμεν·οιζημιω·σαμεν·α
Nom
Accζημιωσαμεναςζημιωσαμενουςζημιω·σαμεν·αςζημιω·σαμεν·ους
Datζημιωσαμεναιςζημιωσαμενοιςζημιω·σαμεν·αιςζημιω·σαμεν·οις
Genζημιωσαμενωνζημιωσαμενωνζημιω·σαμεν·ωνζημιω·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεζημιωθην[GNT]ε·ζημιω·θην
2ndεζημιωθηςε·ζημιω·θης
3rdεζημιωθηε·ζημιω·θη
Pl1stεζημιωθημενε·ζημιω·θημεν
2ndεζημιωθητεε·ζημιω·θητε
3rdεζημιωθησαν[LXX]ε·ζημιω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stζημιωθησομαιζημιω·θησομαι
2ndζημιωθησῃ, ζημιωθησειζημιω·θησῃ, ζημιω·θησει classical
3rdζημιωθησεται[GNT][LXX]ζημιω·θησεται
Pl1stζημιωθησομεθαζημιω·θησομεθα
2ndζημιωθησεσθεζημιω·θησεσθε
3rdζημιωθησονταιζημιω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stζημιωθωζημιω·θω
2ndζημιωθῃςζημιω·θῃς
3rdζημιωθῃ[GNT]ζημιω·θῃ
Pl1stζημιωθωμενζημιω·θωμεν
2ndζημιωθητε[GNT]ζημιω·θητε
3rdζημιωθωσιν, ζημιωθωσιζημιω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stζημιωθειηνζημιω·θειην
2ndζημιωθειηςζημιω·θειης
3rdζημιωθειηζημιω·θειη
Pl1stζημιωθειημεν, ζημιωθειμενζημιω·θειημεν, ζημιω·θειμεν classical
2ndζημιωθειητε, ζημιωθειτεζημιω·θειητε, ζημιω·θειτε classical
3rdζημιωθειησαν, ζημιωθειενζημιω·θειησαν, ζημιω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stζημιωθησοιμηνζημιω·θησοιμην
2ndζημιωθησοιοζημιω·θησοιο
3rdζημιωθησοιτοζημιω·θησοιτο
Pl1stζημιωθησοιμεθαζημιω·θησοιμεθα
2ndζημιωθησοισθεζημιω·θησοισθε
3rdζημιωθησοιντοζημιω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndζημιωθητιζημιω·θητι
3rdζημιωθητωζημιω·θητω
Pl1st
2ndζημιωθητε[GNT]ζημιω·θητε
3rdζημιωθητωσαν, ζημιωθεντωνζημιω·θητωσαν, ζημιω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ζημιωθηναι[GNT]​ζημιω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ζημιωθησεσθαι​ζημιω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζημιωθεισαζημιωθεις[GNT]ζημιωθενζημιω·θεισ·αζημιω·θει[ντ]·ςζημιω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accζημιωθεισανζημιωθενταζημιω·θεισ·ανζημιω·θε[ι]ντ·α
Datζημιωθεισῃζημιωθεντιζημιω·θεισ·ῃζημιω·θε[ι]ντ·ι
Genζημιωθεισηςζημιωθεντοςζημιω·θεισ·ηςζημιω·θε[ι]ντ·ος
PlVocζημιωθεισαιζημιωθεντεςζημιωθενταζημιω·θεισ·αιζημιω·θε[ι]ντ·εςζημιω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accζημιωθεισαςζημιωθενταςζημιω·θεισ·αςζημιω·θε[ι]ντ·ας
Datζημιωθεισαιςζημιωθεισι, ζημιωθεισινζημιω·θεισ·αιςζημιω·θει[ντ]·σι(ν)
Genζημιωθεισωνζημιωθεντωνζημιω·θεισ·ωνζημιω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocζημιωθησομενηζημιωθησομενεζημιω·θησομεν·ηζημιω·θησομεν·ε
Nomζημιωθησομενοςζημιω·θησομεν·ος
Accζημιωθησομενηνζημιωθησομενονζημιω·θησομεν·ηνζημιω·θησομεν·ον
Datζημιωθησομενῃζημιωθησομενῳζημιω·θησομεν·ῃζημιω·θησομεν·ῳ
Genζημιωθησομενηςζημιωθησομενουζημιω·θησομεν·ηςζημιω·θησομεν·ου
PlVocζημιωθησομεναιζημιωθησομενοιζημιωθησομεναζημιω·θησομεν·αιζημιω·θησομεν·οιζημιω·θησομεν·α
Nom
Accζημιωθησομεναςζημιωθησομενουςζημιω·θησομεν·αςζημιω·θησομεν·ους
Datζημιωθησομεναιςζημιωθησομενοιςζημιω·θησομεν·αιςζημιω·θησομεν·οις
Genζημιωθησομενωνζημιωθησομενωνζημιω·θησομεν·ωνζημιω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 16:20:22 EST