ευρισκω • hEURISKW • heuriskō

Search: ευρον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευρον; ευρον; ευρον; ευρον; ευρονεὑρίσκωευρ·[σ]ον; ε·ευρ·ον; ε·ευρ·ον; ευρ·ο[υ]ν[τ]; ευρ·ο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; 2aor act ind 1st sg; 2aor act ind 3rd pl; 2aor act ptcp neu nom|acc|voc sg; 2aor act ptcp mas voc sg

εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρισκω[GNT][LXX]ευρισκ·ωευρισκομαιευρισκ·ομαι
2ndευρισκειςευρισκ·ειςευρισκῃ[LXX], ευρισκει[GNT][LXX], ευρισκεσαιευρισκ·ῃ, ευρισκ·ει classical, ευρισκ·εσαι alt
3rdευρισκει[GNT][LXX]ευρισκ·ειευρισκεται[LXX]ευρισκ·εται
Pl1stευρισκομεν[GNT][LXX]ευρισκ·ομενευρισκομεθα[GNT]ευρισκ·ομεθα
2ndευρισκετε[LXX]ευρισκ·ετεευρισκεσθεευρισκ·εσθε
3rdευρισκουσιν[LXX], ευρισκουσι[LXX]ευρισκ·ουσι(ν)ευρισκονται[LXX]ευρισκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρισκω[GNT][LXX]ευρισκ·ωευρισκωμαιευρισκ·ωμαι
2ndευρισκῃςευρισκ·ῃςευρισκῃ[LXX]ευρισκ·ῃ
3rdευρισκῃ[LXX]ευρισκ·ῃευρισκηται[LXX]ευρισκ·ηται
Pl1stευρισκωμενευρισκ·ωμενευρισκωμεθαευρισκ·ωμεθα
2ndευρισκητεευρισκ·ητεευρισκησθεευρισκ·ησθε
3rdευρισκωσιν, ευρισκωσιευρισκ·ωσι(ν)ευρισκωνταιευρισκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρισκοιμιευρισκ·οιμιευρισκοιμηνευρισκ·οιμην
2ndευρισκοιςευρισκ·οιςευρισκοιοευρισκ·οιο
3rdευρισκοιευρισκ·οιευρισκοιτοευρισκ·οιτο
Pl1stευρισκοιμενευρισκ·οιμενευρισκοιμεθαευρισκ·οιμεθα
2ndευρισκοιτεευρισκ·οιτεευρισκοισθεευρισκ·οισθε
3rdευρισκοιεν, ευρισκοισανευρισκ·οιεν, ευρισκ·οισαν altευρισκοιντοευρισκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευρισκεευρισκ·εευρισκουευρισκ·ου
3rdευρισκετωευρισκ·ετωευρισκεσθωευρισκ·εσθω
Pl1st
2ndευρισκετε[LXX]ευρισκ·ετεευρισκεσθεευρισκ·εσθε
3rdευρισκετωσαν, ευρισκοντωνευρισκ·ετωσαν, ευρισκ·οντων classicalευρισκεσθωσαν, ευρισκεσθωνευρισκ·εσθωσαν, ευρισκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευρισκειν[LXX]​ευρισκ·εινευρισκεσθαι​ευρισκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευρισκουσα[LXX]ευρισκον[GNT]ευρισκ·ουσ·αευρισκ·ο[υ]ν[τ]
Nomευρισκων[LXX]ευρισκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accευρισκουσανευρισκοντα[LXX]ευρισκ·ουσ·ανευρισκ·ο[υ]ντ·α
Datευρισκουσῃευρισκοντιευρισκ·ουσ·ῃευρισκ·ο[υ]ντ·ι
Genευρισκουσηςευρισκοντος[LXX]ευρισκ·ουσ·ηςευρισκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocευρισκουσαιευρισκοντες[GNT][LXX]ευρισκοντα[LXX]ευρισκ·ουσ·αιευρισκ·ο[υ]ντ·εςευρισκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευρισκουσαςευρισκονταςευρισκ·ουσ·αςευρισκ·ο[υ]ντ·ας
Datευρισκουσαιςευρισκουσι[LXX], ευρισκουσιν[LXX]ευρισκ·ουσ·αιςευρισκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genευρισκουσωνευρισκοντωνευρισκ·ουσ·ωνευρισκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευρισκομενηευρισκομενεευρισκ·ομεν·ηευρισκ·ομεν·ε
Nomευρισκομενος[LXX]ευρισκ·ομεν·ος
Accευρισκομενηνευρισκομενονευρισκ·ομεν·ηνευρισκ·ομεν·ον
Datευρισκομενῃευρισκομενῳευρισκ·ομεν·ῃευρισκ·ομεν·ῳ
Genευρισκομενηςευρισκομενου[LXX]ευρισκ·ομεν·ηςευρισκ·ομεν·ου
PlVocευρισκομεναιευρισκομενοι[LXX]ευρισκομεναευρισκ·ομεν·αιευρισκ·ομεν·οιευρισκ·ομεν·α
Nom
Accευρισκομεναςευρισκομενουςευρισκ·ομεν·αςευρισκ·ομεν·ους
Datευρισκομεναιςευρισκομενοις[LXX]ευρισκ·ομεν·αιςευρισκ·ομεν·οις
Genευρισκομενωνευρισκομενωνευρισκ·ομεν·ωνευρισκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρισκον[GNT], ηυρισκον[GNT][LXX]ε·ευρισκ·ονευρισκομην, ηυρισκομηνε·ευρισκ·ομην
2ndευρισκες, ηυρισκεςε·ευρισκ·εςευρισκου, ηυρισκουε·ευρισκ·ου
3rdευρισκεν, ευρισκε, ηυρισκεν, ηυρισκεε·ευρισκ·ε(ν)ευρισκετο[GNT][LXX], ηυρισκετο[GNT][LXX]ε·ευρισκ·ετο
Pl1stευρισκομεν[GNT][LXX], ηυρισκομενε·ευρισκ·ομεν, ε·ευρισκ·ομενευρισκομεθα[GNT], ηυρισκομεθαε·ευρισκ·ομεθα, ε·ευρισκ·ομεθα
2ndευρισκετε[LXX], ηυρισκετεε·ευρισκ·ετε, ε·ευρισκ·ετεευρισκεσθε, ηυρισκεσθεε·ευρισκ·εσθε
3rdευρισκον[GNT], ευρισκοσαν, ηυρισκον[GNT][LXX], ηυρισκοσανε·ευρισκ·ον, ε·ευρισκ·οσαν altευρισκοντο[LXX], ηυρισκοντοε·ευρισκ·οντο, ε·ευρισκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρησωευρη·σωευρησομαιευρη·σομαι
2ndευρησεις[GNT][LXX]ευρη·σειςευρησῃ, ευρησει[GNT][LXX], ευρησεσαιευρη·σῃ, ευρη·σει classical, ευρη·σεσαι alt
3rdευρησει[GNT][LXX]ευρη·σειευρησεταιευρη·σεται
Pl1stευρησομεν[GNT][LXX]ευρη·σομενευρησομεθαευρη·σομεθα
2ndευρησετε[GNT][LXX]ευρη·σετεευρησεσθεευρη·σεσθε
3rdευρησουσιν[GNT][LXX], ευρησουσιευρη·σουσι(ν), ευρη·σουσι(ν)ευρησονταιευρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρησοιμιευρη·σοιμιευρησοιμηνευρη·σοιμην
2ndευρησοιςευρη·σοιςευρησοιοευρη·σοιο
3rdευρησοιευρη·σοιευρησοιτοευρη·σοιτο
Pl1stευρησοιμενευρη·σοιμενευρησοιμεθαευρη·σοιμεθα
2ndευρησοιτεευρη·σοιτεευρησοισθεευρη·σοισθε
3rdευρησοιενευρη·σοιενευρησοιντοευρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευρησειν​ευρη·σειν​ευρησεσθαι​ευρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευρησουσαευρησονευρη·σουσ·αευρη·σο[υ]ν[τ]
Nomευρησωνευρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accευρησουσανευρησονταευρη·σουσ·ανευρη·σο[υ]ντ·α
Datευρησουσῃευρησοντιευρη·σουσ·ῃευρη·σο[υ]ντ·ι
Genευρησουσηςευρησοντοςευρη·σουσ·ηςευρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocευρησουσαιευρησοντεςευρησονταευρη·σουσ·αιευρη·σο[υ]ντ·εςευρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accευρησουσαςευρησονταςευρη·σουσ·αςευρη·σο[υ]ντ·ας
Datευρησουσαιςευρησουσι, ευρησουσιν[GNT][LXX]ευρη·σουσ·αιςευρη·σου[ντ]·σι(ν), ευρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genευρησουσωνευρησοντωνευρη·σουσ·ωνευρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευρησομενηευρησομενεευρη·σομεν·ηευρη·σομεν·ε
Nomευρησομενοςευρη·σομεν·ος
Accευρησομενηνευρησομενονευρη·σομεν·ηνευρη·σομεν·ον
Datευρησομενῃευρησομενῳευρη·σομεν·ῃευρη·σομεν·ῳ
Genευρησομενηςευρησομενουευρη·σομεν·ηςευρη·σομεν·ου
PlVocευρησομεναιευρησομενοιευρησομεναευρη·σομεν·αιευρη·σομεν·οιευρη·σομεν·α
Nom
Accευρησομεναςευρησομενουςευρη·σομεν·αςευρη·σομεν·ους
Datευρησομεναιςευρησομενοιςευρη·σομεν·αιςευρη·σομεν·οις
Genευρησομενωνευρησομενωνευρη·σομεν·ωνευρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευραε·ευρ·[σ]αευραμηνε·ευρ·[σ]αμην
2ndευραςε·ευρ·[σ]αςευρω[GNT][LXX]ε·ευρ·[σ]ω
3rdευρεν[GNT][LXX], ευρε[LXX]ε·ευρ·[σ]ε(ν)ευρατοε·ευρ·[σ]ατο
Pl1stευραμεν[GNT][LXX]ε·ευρ·[σ]αμενευραμεθαε·ευρ·[σ]αμεθα
2ndευρατεε·ευρ·[σ]ατεευρασθεε·ευρ·[σ]ασθε
3rdευραν[LXX]ε·ευρ·[σ]ανευραντοε·ευρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρω[GNT][LXX]ευρ·[σ]ωευρωμαιευρ·[σ]ωμαι
2ndευρῃς[GNT][LXX]ευρ·[σ]ῃςευρῃ[GNT][LXX]ευρ·[σ]ῃ
3rdευρῃ[GNT][LXX]ευρ·[σ]ῃευρηται[LXX]ευρ·[σ]ηται
Pl1stευρωμεν[GNT][LXX]ευρ·[σ]ωμενευρωμεθαευρ·[σ]ωμεθα
2ndευρητε[GNT][LXX]ευρ·[σ]ητεευρησθεευρ·[σ]ησθε
3rdευρωσιν[GNT][LXX], ευρωσι[LXX]ευρ·[σ]ωσι(ν)ευρωνταιευρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευραιμιευρ·[σ]αιμιευραιμηνευρ·[σ]αιμην
2ndευραις, ευρειαςευρ·[σ]αις, ευρ·[σ]ειας classicalευραιοευρ·[σ]αιο
3rdευραι, ευρειεευρ·[σ]αι, ευρ·[σ]ειε classicalευραιτοευρ·[σ]αιτο
Pl1stευραιμενευρ·[σ]αιμενευραιμεθαευρ·[σ]αιμεθα
2ndευραιτεευρ·[σ]αιτεευραισθεευρ·[σ]αισθε
3rdευραιεν, ευραισαν, ευρειαν, ευρειενευρ·[σ]αιεν, ευρ·[σ]αισαν alt, ευρ·[σ]ειαν classical, ευρ·[σ]ειεν classicalευραιντοευρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευρον[GNT][LXX]ευρ·[σ]ονευραιευρ·[σ]αι
3rdευρατωευρ·[σ]ατωευρασθωευρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndευρατεευρ·[σ]ατεευρασθεευρ·[σ]ασθε
3rdευρατωσαν, ευραντωνευρ·[σ]ατωσαν, ευρ·[σ]αντων classicalευρασθωσαν, ευρασθωνευρ·[σ]ασθωσαν, ευρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευραι​ευρ·[σ]αι​ευρασθαι​ευρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευρασαευραςευραν[LXX]ευρ·[σ]ασ·αευρ·[σ]α[ντ]·ςευρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accευρασανευρανταευρ·[σ]ασ·ανευρ·[σ]αντ·α
Datευρασῃευραντιευρ·[σ]ασ·ῃευρ·[σ]αντ·ι
Genευρασηςευραντοςευρ·[σ]ασ·ηςευρ·[σ]αντ·ος
PlVocευρασαιευραντεςευρανταευρ·[σ]ασ·αιευρ·[σ]αντ·εςευρ·[σ]αντ·α
Nom
Accευρασαςευρανταςευρ·[σ]ασ·αςευρ·[σ]αντ·ας
Datευρασαιςευρασι, ευρασινευρ·[σ]ασ·αιςευρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genευρασωνευραντωνευρ·[σ]ασ·ωνευρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευραμενηευραμενεευρ·[σ]αμεν·ηευρ·[σ]αμεν·ε
Nomευραμενος[GNT]ευρ·[σ]αμεν·ος
Accευραμενηνευραμενονευρ·[σ]αμεν·ηνευρ·[σ]αμεν·ον
Datευραμενῃευραμενῳευρ·[σ]αμεν·ῃευρ·[σ]αμεν·ῳ
Genευραμενηςευραμενουευρ·[σ]αμεν·ηςευρ·[σ]αμεν·ου
PlVocευραμεναιευραμενοιευραμεναευρ·[σ]αμεν·αιευρ·[σ]αμεν·οιευρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accευραμεναςευραμενουςευρ·[σ]αμεν·αςευρ·[σ]αμεν·ους
Datευραμεναιςευραμενοιςευρ·[σ]αμεν·αιςευρ·[σ]αμεν·οις
Genευραμενωνευραμενωνευρ·[σ]αμεν·ωνευρ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρον[GNT][LXX]ε·ευρ·ονευρομηνε·ευρ·ομην
2ndευρες[GNT][LXX]ε·ευρ·εςευρουε·ευρ·ου
3rdευρεν[GNT][LXX], ευρε[LXX]ε·ευρ·ε(ν)ευρετοε·ευρ·ετο
Pl1stευρομεν[GNT][LXX]ε·ευρ·ομενευρομεθαε·ευρ·ομεθα
2ndευρετε[LXX]ε·ευρ·ετεευρεσθεε·ευρ·εσθε
3rdευρον[GNT][LXX], ευροσαν[LXX]ε·ευρ·ον, ε·ευρ·οσαν altευροντοε·ευρ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρω[GNT][LXX]ευρ·ωευρωμαιευρ·ωμαι
2ndευρῃς[GNT][LXX]ευρ·ῃςευρῃ[GNT][LXX]ευρ·ῃ
3rdευρῃ[GNT][LXX]ευρ·ῃευρηται[LXX]ευρ·ηται
Pl1stευρωμεν[GNT][LXX]ευρ·ωμενευρωμεθαευρ·ωμεθα
2ndευρητε[GNT][LXX]ευρ·ητεευρησθεευρ·ησθε
3rdευρωσιν[GNT][LXX], ευρωσι[LXX]ευρ·ωσι(ν)ευρωνταιευρ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευροιμι[LXX]ευρ·οιμιευροιμηνευρ·οιμην
2ndευροις[LXX]ευρ·οιςευροιοευρ·οιο
3rdευροι[LXX]ευρ·οιευροιτο[LXX]ευρ·οιτο
Pl1stευροιμενευρ·οιμενευροιμεθαευρ·οιμεθα
2ndευροιτε[LXX]ευρ·οιτεευροισθεευρ·οισθε
3rdευροιεν[GNT], ευροισαν[LXX]ευρ·οιεν, ευρ·οισαν altευροιντοευρ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευρε[LXX]ευρ·εευρουευρ·ου
3rdευρετωευρ·ετωευρεσθωευρ·εσθω
Pl1st
2ndευρετε[LXX]ευρ·ετεευρεσθεευρ·εσθε
3rdευρετωσαν[LXX], ευροντωνευρ·ετωσαν, ευρ·οντων classicalευρεσθωσαν, ευρεσθωνευρ·εσθωσαν, ευρ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευρειν[GNT][LXX]​ευρ·εινευρεσθαι​ευρ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευρουσα[GNT][LXX]ευρον[GNT][LXX]ευρ·ουσ·αευρ·ο[υ]ν[τ]
Nomευρων[GNT][LXX]ευρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accευρουσανευροντα[LXX]ευρ·ουσ·ανευρ·ο[υ]ντ·α
Datευρουσῃευροντι[LXX]ευρ·ουσ·ῃευρ·ο[υ]ντ·ι
Genευρουσηςευροντος[LXX]ευρ·ουσ·ηςευρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocευρουσαι[GNT]ευροντες[GNT][LXX]ευροντα[LXX]ευρ·ουσ·αιευρ·ο[υ]ντ·εςευρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευρουσαςευρονταςευρ·ουσ·αςευρ·ο[υ]ντ·ας
Datευρουσαις[LXX]ευρουσι, ευρουσινευρ·ουσ·αιςευρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genευρουσωνευροντωνευρ·ουσ·ωνευρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευρομενηευρομενεευρ·ομεν·ηευρ·ομεν·ε
Nomευρομενοςευρ·ομεν·ος
Accευρομενηνευρομενονευρ·ομεν·ηνευρ·ομεν·ον
Datευρομενῃευρομενῳευρ·ομεν·ῃευρ·ομεν·ῳ
Genευρομενηςευρομενουευρ·ομεν·ηςευρ·ομεν·ου
PlVocευρομεναιευρομενοιευρομεναευρ·ομεν·αιευρ·ομεν·οιευρ·ομεν·α
Nom
Accευρομεναςευρομενουςευρ·ομεν·αςευρ·ομεν·ους
Datευρομεναιςευρομενοιςευρ·ομεν·αιςευρ·ομεν·οις
Genευρομενωνευρομενωνευρ·ομεν·ωνευρ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρηκα[GNT][LXX]ευρη·καευρημαιευρη·μαι
2ndευρηκας[LXX], ευρηκεςευρη·κας, ευρη·κες altευρησαιευρη·σαι
3rdευρηκεν[LXX], ευρηκεευρη·κε(ν), ευρη·κε(ν)ευρηται[LXX]ευρη·ται
Pl1stευρηκαμεν[GNT][LXX]ευρη·καμενευρημεθαευρη·μεθα
2ndευρηκατε[LXX]ευρη·κατεευρησθεευρη·σθε
3rdευρηκασιν, ευρηκασι, ευρηκανευρη·κασι(ν), ευρη·καν altευρηνται[LXX]ευρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρησομαιευρη·σομαι
2ndευρησῃ, ευρησει[GNT][LXX]ευρη·σῃ, ευρη·σει classical
3rdευρησεταιευρη·σεται
Pl1stευρησομεθαευρη·σομεθα
2ndευρησεσθεευρη·σεσθε
3rdευρησονταιευρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρηκωευρη·κω
2ndευρηκῃςευρη·κῃς
3rdευρηκῃευρη·κῃ
Pl1stευρηκωμενευρη·κωμεν
2ndευρηκητεευρη·κητε
3rdευρηκωσιν, ευρηκωσιευρη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρηκοιμι, ευρηκοιηνευρη·κοιμι, ευρη·κοιην classical
2ndευρηκοις, ευρηκοιηςευρη·κοις, ευρη·κοιης classical
3rdευρηκοι, ευρηκοιηευρη·κοι, ευρη·κοιη classical
Pl1stευρηκοιμενευρη·κοιμεν
2ndευρηκοιτεευρη·κοιτε
3rdευρηκοιενευρη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρησοιμηνευρη·σοιμην
2ndευρησοιοευρη·σοιο
3rdευρησοιτοευρη·σοιτο
Pl1stευρησοιμεθαευρη·σοιμεθα
2ndευρησοισθεευρη·σοισθε
3rdευρησοιντοευρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευρηκεευρη·κεευρησοευρη·σο
3rdευρηκετωευρη·κετωευρησθωευρη·σθω
Pl1st
2ndευρηκετεευρη·κετεευρησθεευρη·σθε
3rdευρηκετωσανευρη·κετωσανευρησθωσαν, ευρησθωνευρη·σθωσαν, ευρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευρηκεναι[GNT][LXX]​ευρη·κεναιευρησθαι​ευρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευρησεσθαι​ευρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευρηκυιαευρηκοςευρη·κυι·αευρη·κο[τ]·ς
Nomευρηκως[LXX]ευρη·κο[τ]·^ς
Accευρηκυιανευρηκοταευρη·κυι·ανευρη·κοτ·α
Datευρηκυιᾳευρηκοτιευρη·κυι·ᾳευρη·κοτ·ι
Genευρηκυιαςευρηκοτοςευρη·κυι·αςευρη·κοτ·ος
PlVocευρηκυιαιευρηκοτεςευρηκοταευρη·κυι·αιευρη·κοτ·εςευρη·κοτ·α
Nom
Accευρηκυιαςευρηκοταςευρη·κυι·αςευρη·κοτ·ας
Datευρηκυιαιςευρηκοσι, ευρηκοσινευρη·κυι·αιςευρη·κο[τ]·σι(ν)
Genευρηκυιωνευρηκοτωνευρη·κυι·ωνευρη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευρημενηευρημενεευρη·μεν·ηευρη·μεν·ε
Nomευρημενοςευρη·μεν·ος
Accευρημενηνευρημενονευρη·μεν·ηνευρη·μεν·ον
Datευρημενῃευρημενῳευρη·μεν·ῃευρη·μεν·ῳ
Genευρημενηςευρημενουευρη·μεν·ηςευρη·μεν·ου
PlVocευρημεναιευρημενοιευρημεναευρη·μεν·αιευρη·μεν·οιευρη·μεν·α
Nom
Accευρημεναςευρημενουςευρη·μεν·αςευρη·μεν·ους
Datευρημεναιςευρημενοιςευρη·μεν·αιςευρη·μεν·οις
Genευρημενωνευρημενωνευρη·μεν·ωνευρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευρηκειν, ευρηκηε·ευρη·κειν, ε·ευρη·κη classicalευρημηνε·ευρη·μην
2ndευρηκεις, ευρηκηςε·ευρη·κεις, ε·ευρη·κης classicalευρησοε·ευρη·σο
3rdευρηκειε·ευρη·κειευρητοε·ευρη·το
Pl1stευρηκειμεν, ευρηκεμενε·ευρη·κειμεν, ε·ευρη·κεμεν classicalευρημεθαε·ευρη·μεθα
2ndευρηκειτε, ευρηκετεε·ευρη·κειτε, ε·ευρη·κετε classicalευρησθεε·ευρη·σθε
3rdευρηκεισαν, ευρηκεσανε·ευρη·κεισαν, ε·ευρη·κεσαν classicalευρηντοε·ευρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευρεθην[GNT][LXX], ηυρεθηνε·ευρε·θην, ε·ευρε·θην
2ndευρεθης[LXX], ηυρεθηςε·ευρε·θης, ε·ευρε·θης
3rdευρεθη[GNT][LXX], ηυρεθη[LXX]ε·ευρε·θη
Pl1stευρεθημεν[GNT], ηυρεθημενε·ευρε·θημεν, ε·ευρε·θημεν
2ndευρεθητε[GNT], ηυρεθητεε·ευρε·θητε, ε·ευρε·θητε
3rdευρεθησαν[GNT][LXX], ηυρεθησαν[LXX]ε·ευρε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευρεθησομαι[LXX]ευρε·θησομαι
2ndευρεθησῃ, ευρεθησειευρε·θησῃ, ευρε·θησει classical
3rdευρεθησεται[GNT][LXX]ευρε·θησεται
Pl1stευρεθησομεθα[GNT]ευρε·θησομεθα
2ndευρεθησεσθεευρε·θησεσθε
3rdευρεθησονται[LXX]ευρε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευρεθω[GNT]ευρε·θω
2ndευρεθῃςευρε·θῃς
3rdευρεθῃ[GNT][LXX]ευρε·θῃ
Pl1stευρεθωμενευρε·θωμεν
2ndευρεθητε[GNT]ευρε·θητε
3rdευρεθωσιν[GNT][LXX], ευρεθωσιευρε·θωσι(ν), ευρε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευρεθειηνευρε·θειην
2ndευρεθειηςευρε·θειης
3rdευρεθειη[LXX]ευρε·θειη
Pl1stευρεθειημεν, ευρεθειμενευρε·θειημεν, ευρε·θειμεν classical
2ndευρεθειητε, ευρεθειτεευρε·θειητε, ευρε·θειτε classical
3rdευρεθειησαν, ευρεθειενευρε·θειησαν, ευρε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευρεθησοιμηνευρε·θησοιμην
2ndευρεθησοιοευρε·θησοιο
3rdευρεθησοιτοευρε·θησοιτο
Pl1stευρεθησοιμεθαευρε·θησοιμεθα
2ndευρεθησοισθεευρε·θησοισθε
3rdευρεθησοιντοευρε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndευρεθητιευρε·θητι
3rdευρεθητω[LXX]ευρε·θητω
Pl1st
2ndευρεθητε[GNT]ευρε·θητε
3rdευρεθητωσαν, ευρεθεντωνευρε·θητωσαν, ευρε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ευρεθηναι[GNT][LXX]​ευρε·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ευρεθησεσθαι​ευρε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευρεθεισαευρεθεις[GNT][LXX]ευρεθεν[LXX]ευρε·θεισ·αευρε·θει[ντ]·ςευρε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accευρεθεισαν[LXX]ευρεθεντα[LXX]ευρε·θεισ·ανευρε·θε[ι]ντ·α
Datευρεθεισῃευρεθεντι[LXX]ευρε·θεισ·ῃευρε·θε[ι]ντ·ι
Genευρεθεισης[LXX]ευρεθεντος[LXX]ευρε·θεισ·ηςευρε·θε[ι]ντ·ος
PlVocευρεθεισαιευρεθεντες[LXX]ευρεθεντα[LXX]ευρε·θεισ·αιευρε·θε[ι]ντ·εςευρε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accευρεθεισας[LXX]ευρεθεντας[LXX]ευρε·θεισ·αςευρε·θε[ι]ντ·ας
Datευρεθεισαιςευρεθεισι, ευρεθεισιν[LXX]ευρε·θεισ·αιςευρε·θει[ντ]·σι(ν), ευρε·θει[ντ]·σι(ν)
Genευρεθεισωνευρεθεντωνευρε·θεισ·ωνευρε·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευρεθησομενηευρεθησομενεευρε·θησομεν·ηευρε·θησομεν·ε
Nomευρεθησομενοςευρε·θησομεν·ος
Accευρεθησομενηνευρεθησομενονευρε·θησομεν·ηνευρε·θησομεν·ον
Datευρεθησομενῃευρεθησομενῳευρε·θησομεν·ῃευρε·θησομεν·ῳ
Genευρεθησομενηςευρεθησομενουευρε·θησομεν·ηςευρε·θησομεν·ου
PlVocευρεθησομεναιευρεθησομενοιευρεθησομεναευρε·θησομεν·αιευρε·θησομεν·οιευρε·θησομεν·α
Nom
Accευρεθησομεναςευρεθησομενουςευρε·θησομεν·αςευρε·θησομεν·ους
Datευρεθησομεναιςευρεθησομενοιςευρε·θησομεν·αιςευρε·θησομεν·οις
Genευρεθησομενωνευρεθησομενωνευρε·θησομεν·ωνευρε·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 16-Jun-2021 22:54:32 EDT