ευθυνω • EUQUNW • euthunō

Search: ευθυνον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευθυνον; ευθυνον; ευθυνον; ευθυνον; ευθυνονεὐθύνωευθυν·[σ]ον; ε·ευθυν·ον; ε·ευθυν·ον; ευθυν·ο[υ]ν[τ]; ευθυν·ο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; impf act ind 1st sg; impf act ind 3rd pl; pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευθυνονεὐθύνωευθυν·[σ]ον1aor act imp 2nd sg
ευθυνονεὐθύνωε·ευθυν·ονimpf act ind 1st sg
ευθυνονεὐθύνωε·ευθυν·ονimpf act ind 3rd pl
ευθυνονεὐθύνωευθυν·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
ευθυνονεὐθύνωευθυν·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas voc sg

εὐ·θύνω (ευθυν-, -, ευθυν·[σ]-, -, -, ευθυν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευθυνωευθυν·ωευθυνομαιευθυν·ομαι
2ndευθυνεις[LXX]ευθυν·ειςευθυνῃ[LXX], ευθυνει[LXX], ευθυνεσαιευθυν·ῃ, ευθυν·ει classical, ευθυν·εσαι alt
3rdευθυνει[LXX]ευθυν·ειευθυνεται[LXX]ευθυν·εται
Pl1stευθυνομενευθυν·ομενευθυνομεθαευθυν·ομεθα
2ndευθυνετεευθυν·ετεευθυνεσθεευθυν·εσθε
3rdευθυνουσιν, ευθυνουσιευθυν·ουσι(ν)ευθυνονταιευθυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευθυνωευθυν·ωευθυνωμαιευθυν·ωμαι
2ndευθυνῃς[LXX]ευθυν·ῃςευθυνῃ[LXX]ευθυν·ῃ
3rdευθυνῃ[LXX]ευθυν·ῃευθυνηταιευθυν·ηται
Pl1stευθυνωμενευθυν·ωμενευθυνωμεθαευθυν·ωμεθα
2ndευθυνητεευθυν·ητεευθυνησθεευθυν·ησθε
3rdευθυνωσιν, ευθυνωσιευθυν·ωσι(ν)ευθυνωνταιευθυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευθυνοιμιευθυν·οιμιευθυνοιμηνευθυν·οιμην
2ndευθυνοιςευθυν·οιςευθυνοιοευθυν·οιο
3rdευθυνοιευθυν·οιευθυνοιτοευθυν·οιτο
Pl1stευθυνοιμενευθυν·οιμενευθυνοιμεθαευθυν·οιμεθα
2ndευθυνοιτεευθυν·οιτεευθυνοισθεευθυν·οισθε
3rdευθυνοιεν, ευθυνοισανευθυν·οιεν, ευθυν·οισαν altευθυνοιντοευθυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευθυνεευθυν·εευθυνουευθυν·ου
3rdευθυνετωευθυν·ετωευθυνεσθωευθυν·εσθω
Pl1st
2ndευθυνετεευθυν·ετεευθυνεσθεευθυν·εσθε
3rdευθυνετωσαν, ευθυνοντωνευθυν·ετωσαν, ευθυν·οντων classicalευθυνεσθωσαν, ευθυνεσθωνευθυν·εσθωσαν, ευθυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευθυνειν​ευθυν·ειν​ευθυνεσθαι​ευθυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευθυνουσαευθυνον[LXX]ευθυν·ουσ·αευθυν·ο[υ]ν[τ]
Nomευθυνωνευθυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accευθυνουσανευθυνονταευθυν·ουσ·ανευθυν·ο[υ]ντ·α
Datευθυνουσῃευθυνοντιευθυν·ουσ·ῃευθυν·ο[υ]ντ·ι
Genευθυνουσηςευθυνοντος[GNT]ευθυν·ουσ·ηςευθυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocευθυνουσαιευθυνοντεςευθυνονταευθυν·ουσ·αιευθυν·ο[υ]ντ·εςευθυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευθυνουσαςευθυνοντας[LXX]ευθυν·ουσ·αςευθυν·ο[υ]ντ·ας
Datευθυνουσαιςευθυνουσι, ευθυνουσινευθυν·ουσ·αιςευθυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genευθυνουσωνευθυνοντωνευθυν·ουσ·ωνευθυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευθυνομενηευθυνομενεευθυν·ομεν·ηευθυν·ομεν·ε
Nomευθυνομενοςευθυν·ομεν·ος
Accευθυνομενηνευθυνομενονευθυν·ομεν·ηνευθυν·ομεν·ον
Datευθυνομενῃευθυνομενῳευθυν·ομεν·ῃευθυν·ομεν·ῳ
Genευθυνομενηςευθυνομενουευθυν·ομεν·ηςευθυν·ομεν·ου
PlVocευθυνομεναιευθυνομενοιευθυνομεναευθυν·ομεν·αιευθυν·ομεν·οιευθυν·ομεν·α
Nom
Accευθυνομεναςευθυνομενουςευθυν·ομεν·αςευθυν·ομεν·ους
Datευθυνομεναιςευθυνομενοιςευθυν·ομεν·αιςευθυν·ομεν·οις
Genευθυνομενωνευθυνομενωνευθυν·ομεν·ωνευθυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευθυνον[LXX]ε·ευθυν·ονευθυνομηνε·ευθυν·ομην
2ndευθυνεςε·ευθυν·εςευθυνουε·ευθυν·ου
3rdευθυνεν, ευθυνεε·ευθυν·ε(ν)ευθυνετοε·ευθυν·ετο
Pl1stευθυνομενε·ευθυν·ομενευθυνομεθαε·ευθυν·ομεθα
2ndευθυνετεε·ευθυν·ετεευθυνεσθεε·ευθυν·εσθε
3rdευθυνον[LXX], ευθυνοσανε·ευθυν·ον, ε·ευθυν·οσαν altευθυνοντοε·ευθυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευθυναε·ευθυν·[σ]αευθυναμηνε·ευθυν·[σ]αμην
2ndευθυναςε·ευθυν·[σ]αςευθυνωε·ευθυν·[σ]ω
3rdευθυνεν, ευθυνεε·ευθυν·[σ]ε(ν)ευθυνατοε·ευθυν·[σ]ατο
Pl1stευθυναμενε·ευθυν·[σ]αμενευθυναμεθαε·ευθυν·[σ]αμεθα
2ndευθυνατε[GNT][LXX]ε·ευθυν·[σ]ατεευθυνασθεε·ευθυν·[σ]ασθε
3rdευθυναν[LXX]ε·ευθυν·[σ]ανευθυναντοε·ευθυν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευθυνωευθυν·[σ]ωευθυνωμαιευθυν·[σ]ωμαι
2ndευθυνῃς[LXX]ευθυν·[σ]ῃςευθυνῃ[LXX]ευθυν·[σ]ῃ
3rdευθυνῃ[LXX]ευθυν·[σ]ῃευθυνηταιευθυν·[σ]ηται
Pl1stευθυνωμενευθυν·[σ]ωμενευθυνωμεθαευθυν·[σ]ωμεθα
2ndευθυνητεευθυν·[σ]ητεευθυνησθεευθυν·[σ]ησθε
3rdευθυνωσιν, ευθυνωσιευθυν·[σ]ωσι(ν)ευθυνωνταιευθυν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευθυναιμιευθυν·[σ]αιμιευθυναιμηνευθυν·[σ]αιμην
2ndευθυναις, ευθυνειαςευθυν·[σ]αις, ευθυν·[σ]ειας classicalευθυναιοευθυν·[σ]αιο
3rdευθυναι[LXX], ευθυνειεευθυν·[σ]αι, ευθυν·[σ]ειε classicalευθυναιτοευθυν·[σ]αιτο
Pl1stευθυναιμενευθυν·[σ]αιμενευθυναιμεθαευθυν·[σ]αιμεθα
2ndευθυναιτεευθυν·[σ]αιτεευθυναισθεευθυν·[σ]αισθε
3rdευθυναιεν, ευθυναισαν, ευθυνειαν, ευθυνειενευθυν·[σ]αιεν, ευθυν·[σ]αισαν alt, ευθυν·[σ]ειαν classical, ευθυν·[σ]ειεν classicalευθυναιντοευθυν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευθυνον[LXX]ευθυν·[σ]ονευθυναι[LXX]ευθυν·[σ]αι
3rdευθυνατωευθυν·[σ]ατωευθυνασθωευθυν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndευθυνατε[GNT][LXX]ευθυν·[σ]ατεευθυνασθεευθυν·[σ]ασθε
3rdευθυνατωσαν, ευθυναντωνευθυν·[σ]ατωσαν, ευθυν·[σ]αντων classicalευθυνασθωσαν, ευθυνασθωνευθυν·[σ]ασθωσαν, ευθυν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευθυναι[LXX]​ευθυν·[σ]αιευθυνασθαι​ευθυν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευθυνασαευθυναςευθυναν[LXX]ευθυν·[σ]ασ·αευθυν·[σ]α[ντ]·ςευθυν·[σ]αν[τ]
Nom
Accευθυνασανευθυνανταευθυν·[σ]ασ·ανευθυν·[σ]αντ·α
Datευθυνασῃευθυναντιευθυν·[σ]ασ·ῃευθυν·[σ]αντ·ι
Genευθυνασηςευθυναντοςευθυν·[σ]ασ·ηςευθυν·[σ]αντ·ος
PlVocευθυνασαιευθυναντεςευθυνανταευθυν·[σ]ασ·αιευθυν·[σ]αντ·εςευθυν·[σ]αντ·α
Nom
Accευθυνασαςευθυνανταςευθυν·[σ]ασ·αςευθυν·[σ]αντ·ας
Datευθυνασαιςευθυνασι, ευθυνασινευθυν·[σ]ασ·αιςευθυν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genευθυνασωνευθυναντωνευθυν·[σ]ασ·ωνευθυν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευθυναμενηευθυναμενεευθυν·[σ]αμεν·ηευθυν·[σ]αμεν·ε
Nomευθυναμενοςευθυν·[σ]αμεν·ος
Accευθυναμενηνευθυναμενονευθυν·[σ]αμεν·ηνευθυν·[σ]αμεν·ον
Datευθυναμενῃευθυναμενῳευθυν·[σ]αμεν·ῃευθυν·[σ]αμεν·ῳ
Genευθυναμενηςευθυναμενουευθυν·[σ]αμεν·ηςευθυν·[σ]αμεν·ου
PlVocευθυναμεναιευθυναμενοιευθυναμεναευθυν·[σ]αμεν·αιευθυν·[σ]αμεν·οιευθυν·[σ]αμεν·α
Nom
Accευθυναμεναςευθυναμενουςευθυν·[σ]αμεν·αςευθυν·[σ]αμεν·ους
Datευθυναμεναιςευθυναμενοιςευθυν·[σ]αμεν·αιςευθυν·[σ]αμεν·οις
Genευθυναμενωνευθυναμενωνευθυν·[σ]αμεν·ωνευθυν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευθυνθην, ηυθυνθηνε·ευθυν·θην
2ndευθυνθης, ηυθυνθηςε·ευθυν·θης
3rdευθυνθη[LXX], ηυθυνθη[LXX]ε·ευθυν·θη
Pl1stευθυνθημεν, ηυθυνθημενε·ευθυν·θημεν
2ndευθυνθητε, ηυθυνθητεε·ευθυν·θητε
3rdευθυνθησαν, ηυθυνθησανε·ευθυν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευθυνθησομαιευθυν·θησομαι
2ndευθυνθησῃ, ευθυνθησειευθυν·θησῃ, ευθυν·θησει classical
3rdευθυνθησεταιευθυν·θησεται
Pl1stευθυνθησομεθαευθυν·θησομεθα
2ndευθυνθησεσθεευθυν·θησεσθε
3rdευθυνθησονταιευθυν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευθυνθωευθυν·θω
2ndευθυνθῃςευθυν·θῃς
3rdευθυνθῃευθυν·θῃ
Pl1stευθυνθωμενευθυν·θωμεν
2ndευθυνθητεευθυν·θητε
3rdευθυνθωσιν, ευθυνθωσιευθυν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευθυνθειηνευθυν·θειην
2ndευθυνθειηςευθυν·θειης
3rdευθυνθειηευθυν·θειη
Pl1stευθυνθειημεν, ευθυνθειμενευθυν·θειημεν, ευθυν·θειμεν classical
2ndευθυνθειητε, ευθυνθειτεευθυν·θειητε, ευθυν·θειτε classical
3rdευθυνθειησαν, ευθυνθειενευθυν·θειησαν, ευθυν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευθυνθησοιμηνευθυν·θησοιμην
2ndευθυνθησοιοευθυν·θησοιο
3rdευθυνθησοιτοευθυν·θησοιτο
Pl1stευθυνθησοιμεθαευθυν·θησοιμεθα
2ndευθυνθησοισθεευθυν·θησοισθε
3rdευθυνθησοιντοευθυν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndευθυνθητιευθυν·θητι
3rdευθυνθητωευθυν·θητω
Pl1st
2ndευθυνθητεευθυν·θητε
3rdευθυνθητωσαν, ευθυνθεντωνευθυν·θητωσαν, ευθυν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ευθυνθηναι​ευθυν·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ευθυνθησεσθαι​ευθυν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευθυνθεισαευθυνθειςευθυνθενευθυν·θεισ·αευθυν·θει[ντ]·ςευθυν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accευθυνθεισανευθυνθενταευθυν·θεισ·ανευθυν·θε[ι]ντ·α
Datευθυνθεισῃευθυνθεντιευθυν·θεισ·ῃευθυν·θε[ι]ντ·ι
Genευθυνθεισηςευθυνθεντοςευθυν·θεισ·ηςευθυν·θε[ι]ντ·ος
PlVocευθυνθεισαιευθυνθεντεςευθυνθενταευθυν·θεισ·αιευθυν·θε[ι]ντ·εςευθυν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accευθυνθεισαςευθυνθενταςευθυν·θεισ·αςευθυν·θε[ι]ντ·ας
Datευθυνθεισαιςευθυνθεισι, ευθυνθεισινευθυν·θεισ·αιςευθυν·θει[ντ]·σι(ν)
Genευθυνθεισωνευθυνθεντωνευθυν·θεισ·ωνευθυν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευθυνθησομενηευθυνθησομενεευθυν·θησομεν·ηευθυν·θησομεν·ε
Nomευθυνθησομενοςευθυν·θησομεν·ος
Accευθυνθησομενηνευθυνθησομενονευθυν·θησομεν·ηνευθυν·θησομεν·ον
Datευθυνθησομενῃευθυνθησομενῳευθυν·θησομεν·ῃευθυν·θησομεν·ῳ
Genευθυνθησομενηςευθυνθησομενουευθυν·θησομεν·ηςευθυν·θησομεν·ου
PlVocευθυνθησομεναιευθυνθησομενοιευθυνθησομεναευθυν·θησομεν·αιευθυν·θησομεν·οιευθυν·θησομεν·α
Nom
Accευθυνθησομεναςευθυνθησομενουςευθυν·θησομεν·αςευθυν·θησομεν·ους
Datευθυνθησομεναιςευθυνθησομενοιςευθυν·θησομεν·αιςευθυν·θησομεν·οις
Genευθυνθησομενωνευθυνθησομενωνευθυν·θησομεν·ωνευθυν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 19:30:02 EST