ευχαριστεω • EUCARISTEW EUXARISTEW • eucharisteō

Search: ευχαριστησας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευχαριστησας; ευχαριστησαςεὐχαριστέωευχαριστη·σα[ντ]·ς; ε·ευχαριστη·σας1aor act ptcp mas nom|voc sg; 1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευχαριστησαςεὐχαριστέωευχαριστη·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg
ευχαριστησαςεὐχαριστέωε·ευχαριστη·σας1aor act ind 2nd sg

εὐ·χαριστέω (ευχαριστ(ε)-, -, ευχαριστη·σ-, -, -, ευχαριστη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευχαριστω[GNT]ευχαριστ(ε)·ωευχαριστουμαιευχαριστ(ε)·ομαι
2ndευχαριστεις[GNT]ευχαριστ(ε)·ειςευχαριστῃ, ευχαριστει[GNT], ευχαριστεισαιευχαριστ(ε)·ῃ, ευχαριστ(ε)·ει classical, ευχαριστ(ε)·εσαι alt
3rdευχαριστει[GNT]ευχαριστ(ε)·ειευχαριστειταιευχαριστ(ε)·εται
Pl1stευχαριστουμεν[GNT][LXX]ευχαριστ(ε)·ομενευχαριστουμεθαευχαριστ(ε)·ομεθα
2ndευχαριστειτε[GNT]ευχαριστ(ε)·ετεευχαριστεισθεευχαριστ(ε)·εσθε
3rdευχαριστουσιν, ευχαριστουσιευχαριστ(ε)·ουσι(ν)ευχαριστουνταιευχαριστ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευχαριστω[GNT]ευχαριστ(ε)·ωευχαριστωμαιευχαριστ(ε)·ωμαι
2ndευχαριστῃςευχαριστ(ε)·ῃςευχαριστῃευχαριστ(ε)·ῃ
3rdευχαριστῃευχαριστ(ε)·ῃευχαριστηταιευχαριστ(ε)·ηται
Pl1stευχαριστωμενευχαριστ(ε)·ωμενευχαριστωμεθαευχαριστ(ε)·ωμεθα
2ndευχαριστητεευχαριστ(ε)·ητεευχαριστησθεευχαριστ(ε)·ησθε
3rdευχαριστωσιν, ευχαριστωσιευχαριστ(ε)·ωσι(ν)ευχαριστωνταιευχαριστ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευχαριστοιμιευχαριστ(ε)·οιμιευχαριστοιμηνευχαριστ(ε)·οιμην
2ndευχαριστοιςευχαριστ(ε)·οιςευχαριστοιοευχαριστ(ε)·οιο
3rdευχαριστοι[GNT]ευχαριστ(ε)·οιευχαριστοιτοευχαριστ(ε)·οιτο
Pl1stευχαριστοιμενευχαριστ(ε)·οιμενευχαριστοιμεθαευχαριστ(ε)·οιμεθα
2ndευχαριστοιτεευχαριστ(ε)·οιτεευχαριστοισθεευχαριστ(ε)·οισθε
3rdευχαριστοιεν, ευχαριστοισανευχαριστ(ε)·οιεν, ευχαριστ(ε)·οισαν altευχαριστοιντοευχαριστ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευχαριστει[GNT]ευχαριστ(ε)·εευχαριστουευχαριστ(ε)·ου
3rdευχαριστειτωευχαριστ(ε)·ετωευχαριστεισθωευχαριστ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndευχαριστειτε[GNT]ευχαριστ(ε)·ετεευχαριστεισθεευχαριστ(ε)·εσθε
3rdευχαριστειτωσαν, ευχαριστουντωνευχαριστ(ε)·ετωσαν, ευχαριστ(ε)·οντων classicalευχαριστεισθωσαν, ευχαριστεισθωνευχαριστ(ε)·εσθωσαν, ευχαριστ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευχαριστειν[GNT]​ευχαριστ(ε)·εινευχαριστεισθαι​ευχαριστ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευχαριστουσαευχαριστουνευχαριστ(ε)·ουσ·αευχαριστ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomευχαριστων[GNT]ευχαριστ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accευχαριστουσανευχαριστουνταευχαριστ(ε)·ουσ·ανευχαριστ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datευχαριστουσῃευχαριστουντιευχαριστ(ε)·ουσ·ῃευχαριστ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genευχαριστουσηςευχαριστουντοςευχαριστ(ε)·ουσ·ηςευχαριστ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocευχαριστουσαιευχαριστουντες[GNT][LXX]ευχαριστουνταευχαριστ(ε)·ουσ·αιευχαριστ(ε)·ο[υ]ντ·εςευχαριστ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευχαριστουσαςευχαριστουνταςευχαριστ(ε)·ουσ·αςευχαριστ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datευχαριστουσαιςευχαριστουσι, ευχαριστουσινευχαριστ(ε)·ουσ·αιςευχαριστ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genευχαριστουσωνευχαριστουντωνευχαριστ(ε)·ουσ·ωνευχαριστ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευχαριστουμενηευχαριστουμενεευχαριστ(ε)·ομεν·ηευχαριστ(ε)·ομεν·ε
Nomευχαριστουμενοςευχαριστ(ε)·ομεν·ος
Accευχαριστουμενηνευχαριστουμενονευχαριστ(ε)·ομεν·ηνευχαριστ(ε)·ομεν·ον
Datευχαριστουμενῃευχαριστουμενῳευχαριστ(ε)·ομεν·ῃευχαριστ(ε)·ομεν·ῳ
Genευχαριστουμενηςευχαριστουμενουευχαριστ(ε)·ομεν·ηςευχαριστ(ε)·ομεν·ου
PlVocευχαριστουμεναιευχαριστουμενοιευχαριστουμεναευχαριστ(ε)·ομεν·αιευχαριστ(ε)·ομεν·οιευχαριστ(ε)·ομεν·α
Nom
Accευχαριστουμεναςευχαριστουμενουςευχαριστ(ε)·ομεν·αςευχαριστ(ε)·ομεν·ους
Datευχαριστουμεναιςευχαριστουμενοιςευχαριστ(ε)·ομεν·αιςευχαριστ(ε)·ομεν·οις
Genευχαριστουμενωνευχαριστουμενωνευχαριστ(ε)·ομεν·ωνευχαριστ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευχαριστουν, ηυχαριστουν[LXX]ε·ευχαριστ(ε)·ον, ε·ευχαριστ(ε)·ονευχαριστουμην, ηυχαριστουμηνε·ευχαριστ(ε)·ομην
2ndευχαριστεις[GNT], ηυχαριστειςε·ευχαριστ(ε)·ες, ε·ευχαριστ(ε)·εςευχαριστου, ηυχαριστουε·ευχαριστ(ε)·ου
3rdευχαριστει[GNT], ηυχαριστειε·ευχαριστ(ε)·ε, ε·ευχαριστ(ε)·εευχαριστειτο, ηυχαριστειτοε·ευχαριστ(ε)·ετο
Pl1stευχαριστουμεν[GNT][LXX], ηυχαριστουμενε·ευχαριστ(ε)·ομεν, ε·ευχαριστ(ε)·ομενευχαριστουμεθα, ηυχαριστουμεθαε·ευχαριστ(ε)·ομεθα
2ndευχαριστειτε[GNT], ηυχαριστειτεε·ευχαριστ(ε)·ετε, ε·ευχαριστ(ε)·ετεευχαριστεισθε, ηυχαριστεισθεε·ευχαριστ(ε)·εσθε
3rdευχαριστουν, ευχαριστουσαν, ηυχαριστουν[LXX], ηυχαριστουσανε·ευχαριστ(ε)·ον, ε·ευχαριστ(ε)·οσαν alt, ε·ευχαριστ(ε)·ονευχαριστουντο, ηυχαριστουντοε·ευχαριστ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευχαριστησα, ηυχαριστησαε·ευχαριστη·σαευχαριστησαμην, ηυχαριστησαμηνε·ευχαριστη·σαμην
2ndευχαριστησας[GNT], ηυχαριστησαςε·ευχαριστη·σας, ε·ευχαριστη·σαςευχαριστησω, ηυχαριστησωε·ευχαριστη·σω
3rdευχαριστησεν[GNT], ευχαριστησε, ηυχαριστησεν, ηυχαριστησεε·ευχαριστη·σε(ν), ε·ευχαριστη·σε(ν)ευχαριστησατο, ηυχαριστησατοε·ευχαριστη·σατο
Pl1stευχαριστησαμεν, ηυχαριστησαμενε·ευχαριστη·σαμενευχαριστησαμεθα, ηυχαριστησαμεθαε·ευχαριστη·σαμεθα
2ndευχαριστησατε, ηυχαριστησατεε·ευχαριστη·σατεευχαριστησασθε, ηυχαριστησασθεε·ευχαριστη·σασθε
3rdευχαριστησαν[GNT], ηυχαριστησαν[GNT]ε·ευχαριστη·σανευχαριστησαντο, ηυχαριστησαντοε·ευχαριστη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευχαριστησωευχαριστη·σωευχαριστησωμαιευχαριστη·σωμαι
2ndευχαριστησῃςευχαριστη·σῃςευχαριστησῃευχαριστη·σῃ
3rdευχαριστησῃευχαριστη·σῃευχαριστησηταιευχαριστη·σηται
Pl1stευχαριστησωμεν[LXX]ευχαριστη·σωμενευχαριστησωμεθαευχαριστη·σωμεθα
2ndευχαριστησητεευχαριστη·σητεευχαριστησησθεευχαριστη·σησθε
3rdευχαριστησωσιν, ευχαριστησωσιευχαριστη·σωσι(ν)ευχαριστησωνταιευχαριστη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευχαριστησαιμιευχαριστη·σαιμιευχαριστησαιμηνευχαριστη·σαιμην
2ndευχαριστησαις, ευχαριστησειαςευχαριστη·σαις, ευχαριστη·σειας classicalευχαριστησαιοευχαριστη·σαιο
3rdευχαριστησαι, ευχαριστησειεευχαριστη·σαι, ευχαριστη·σειε classicalευχαριστησαιτοευχαριστη·σαιτο
Pl1stευχαριστησαιμενευχαριστη·σαιμενευχαριστησαιμεθαευχαριστη·σαιμεθα
2ndευχαριστησαιτεευχαριστη·σαιτεευχαριστησαισθεευχαριστη·σαισθε
3rdευχαριστησαιεν, ευχαριστησαισαν, ευχαριστησειαν, ευχαριστησειενευχαριστη·σαιεν, ευχαριστη·σαισαν alt, ευχαριστη·σειαν classical, ευχαριστη·σειεν classicalευχαριστησαιντοευχαριστη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευχαριστησονευχαριστη·σονευχαριστησαιευχαριστη·σαι
3rdευχαριστησατωευχαριστη·σατωευχαριστησασθωευχαριστη·σασθω
Pl1st
2ndευχαριστησατεευχαριστη·σατεευχαριστησασθεευχαριστη·σασθε
3rdευχαριστησατωσαν, ευχαριστησαντωνευχαριστη·σατωσαν, ευχαριστη·σαντων classicalευχαριστησασθωσαν, ευχαριστησασθωνευχαριστη·σασθωσαν, ευχαριστη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευχαριστησαι​ευχαριστη·σαι​ευχαριστησασθαι​ευχαριστη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευχαριστησασαευχαριστησας[GNT]ευχαριστησαν[GNT]ευχαριστη·σασ·αευχαριστη·σα[ντ]·ςευχαριστη·σαν[τ]
Nom
Accευχαριστησασανευχαριστησανταευχαριστη·σασ·ανευχαριστη·σαντ·α
Datευχαριστησασῃευχαριστησαντιευχαριστη·σασ·ῃευχαριστη·σαντ·ι
Genευχαριστησασηςευχαριστησαντος[GNT]ευχαριστη·σασ·ηςευχαριστη·σαντ·ος
PlVocευχαριστησασαιευχαριστησαντες[LXX]ευχαριστησανταευχαριστη·σασ·αιευχαριστη·σαντ·εςευχαριστη·σαντ·α
Nom
Accευχαριστησασαςευχαριστησανταςευχαριστη·σασ·αςευχαριστη·σαντ·ας
Datευχαριστησασαιςευχαριστησασι, ευχαριστησασινευχαριστη·σασ·αιςευχαριστη·σα[ντ]·σι(ν)
Genευχαριστησασωνευχαριστησαντωνευχαριστη·σασ·ωνευχαριστη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευχαριστησαμενηευχαριστησαμενεευχαριστη·σαμεν·ηευχαριστη·σαμεν·ε
Nomευχαριστησαμενοςευχαριστη·σαμεν·ος
Accευχαριστησαμενηνευχαριστησαμενονευχαριστη·σαμεν·ηνευχαριστη·σαμεν·ον
Datευχαριστησαμενῃευχαριστησαμενῳευχαριστη·σαμεν·ῃευχαριστη·σαμεν·ῳ
Genευχαριστησαμενηςευχαριστησαμενουευχαριστη·σαμεν·ηςευχαριστη·σαμεν·ου
PlVocευχαριστησαμεναιευχαριστησαμενοιευχαριστησαμεναευχαριστη·σαμεν·αιευχαριστη·σαμεν·οιευχαριστη·σαμεν·α
Nom
Accευχαριστησαμεναςευχαριστησαμενουςευχαριστη·σαμεν·αςευχαριστη·σαμεν·ους
Datευχαριστησαμεναιςευχαριστησαμενοιςευχαριστη·σαμεν·αιςευχαριστη·σαμεν·οις
Genευχαριστησαμενωνευχαριστησαμενωνευχαριστη·σαμεν·ωνευχαριστη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευχαριστηθηνε·ευχαριστη·θην
2ndευχαριστηθηςε·ευχαριστη·θης
3rdευχαριστηθηε·ευχαριστη·θη
Pl1stευχαριστηθημενε·ευχαριστη·θημεν
2ndευχαριστηθητεε·ευχαριστη·θητε
3rdευχαριστηθησανε·ευχαριστη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευχαριστηθησομαιευχαριστη·θησομαι
2ndευχαριστηθησῃ, ευχαριστηθησειευχαριστη·θησῃ, ευχαριστη·θησει classical
3rdευχαριστηθησεταιευχαριστη·θησεται
Pl1stευχαριστηθησομεθαευχαριστη·θησομεθα
2ndευχαριστηθησεσθεευχαριστη·θησεσθε
3rdευχαριστηθησονταιευχαριστη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευχαριστηθωευχαριστη·θω
2ndευχαριστηθῃςευχαριστη·θῃς
3rdευχαριστηθῃ[GNT]ευχαριστη·θῃ
Pl1stευχαριστηθωμενευχαριστη·θωμεν
2ndευχαριστηθητεευχαριστη·θητε
3rdευχαριστηθωσιν, ευχαριστηθωσιευχαριστη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευχαριστηθειηνευχαριστη·θειην
2ndευχαριστηθειηςευχαριστη·θειης
3rdευχαριστηθειηευχαριστη·θειη
Pl1stευχαριστηθειημεν, ευχαριστηθειμενευχαριστη·θειημεν, ευχαριστη·θειμεν classical
2ndευχαριστηθειητε, ευχαριστηθειτεευχαριστη·θειητε, ευχαριστη·θειτε classical
3rdευχαριστηθειησαν, ευχαριστηθειενευχαριστη·θειησαν, ευχαριστη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευχαριστηθησοιμηνευχαριστη·θησοιμην
2ndευχαριστηθησοιοευχαριστη·θησοιο
3rdευχαριστηθησοιτοευχαριστη·θησοιτο
Pl1stευχαριστηθησοιμεθαευχαριστη·θησοιμεθα
2ndευχαριστηθησοισθεευχαριστη·θησοισθε
3rdευχαριστηθησοιντοευχαριστη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndευχαριστηθητιευχαριστη·θητι
3rdευχαριστηθητωευχαριστη·θητω
Pl1st
2ndευχαριστηθητεευχαριστη·θητε
3rdευχαριστηθητωσαν, ευχαριστηθεντωνευχαριστη·θητωσαν, ευχαριστη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ευχαριστηθηναι​ευχαριστη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ευχαριστηθησεσθαι​ευχαριστη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευχαριστηθεισαευχαριστηθειςευχαριστηθενευχαριστη·θεισ·αευχαριστη·θει[ντ]·ςευχαριστη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accευχαριστηθεισανευχαριστηθενταευχαριστη·θεισ·ανευχαριστη·θε[ι]ντ·α
Datευχαριστηθεισῃευχαριστηθεντιευχαριστη·θεισ·ῃευχαριστη·θε[ι]ντ·ι
Genευχαριστηθεισηςευχαριστηθεντοςευχαριστη·θεισ·ηςευχαριστη·θε[ι]ντ·ος
PlVocευχαριστηθεισαιευχαριστηθεντεςευχαριστηθενταευχαριστη·θεισ·αιευχαριστη·θε[ι]ντ·εςευχαριστη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accευχαριστηθεισαςευχαριστηθενταςευχαριστη·θεισ·αςευχαριστη·θε[ι]ντ·ας
Datευχαριστηθεισαιςευχαριστηθεισι, ευχαριστηθεισινευχαριστη·θεισ·αιςευχαριστη·θει[ντ]·σι(ν)
Genευχαριστηθεισωνευχαριστηθεντωνευχαριστη·θεισ·ωνευχαριστη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευχαριστηθησομενηευχαριστηθησομενεευχαριστη·θησομεν·ηευχαριστη·θησομεν·ε
Nomευχαριστηθησομενοςευχαριστη·θησομεν·ος
Accευχαριστηθησομενηνευχαριστηθησομενονευχαριστη·θησομεν·ηνευχαριστη·θησομεν·ον
Datευχαριστηθησομενῃευχαριστηθησομενῳευχαριστη·θησομεν·ῃευχαριστη·θησομεν·ῳ
Genευχαριστηθησομενηςευχαριστηθησομενουευχαριστη·θησομεν·ηςευχαριστη·θησομεν·ου
PlVocευχαριστηθησομεναιευχαριστηθησομενοιευχαριστηθησομεναευχαριστη·θησομεν·αιευχαριστη·θησομεν·οιευχαριστη·θησομεν·α
Nom
Accευχαριστηθησομεναςευχαριστηθησομενουςευχαριστη·θησομεν·αςευχαριστη·θησομεν·ους
Datευχαριστηθησομεναιςευχαριστηθησομενοιςευχαριστη·θησομεν·αιςευχαριστη·θησομεν·οις
Genευχαριστηθησομενωνευχαριστηθησομενωνευχαριστη·θησομεν·ωνευχαριστη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 23:48:02 EDT