ευφραινω • EUFRAINW • euphrainō

Search: ευφραινονται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευφραινονται; ευφραινονταιεὐφραίνωευφραιν·ονται; ευφραιν·ονταιpres mp ind 3rd pl; pres mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευφραινονταιεὐφραίνωευφραιν·ονταιpres mp ind 3rd pl
ευφραινονταιεὐφραίνωευφραιν·ονταιpres mp ind 3rd pl

εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευφραινωευφραιν·ωευφραινομαιευφραιν·ομαι
2ndευφραινειςευφραιν·ειςευφραινῃ, ευφραινει[LXX], ευφραινεσαιευφραιν·ῃ, ευφραιν·ει classical, ευφραιν·εσαι alt
3rdευφραινει[LXX]ευφραιν·ειευφραινεται[LXX]ευφραιν·εται
Pl1stευφραινομεν[LXX]ευφραιν·ομενευφραινομεθα[LXX]ευφραιν·ομεθα
2ndευφραινετεευφραιν·ετεευφραινεσθε[GNT][LXX]ευφραιν·εσθε
3rdευφραινουσιν[LXX], ευφραινουσιευφραιν·ουσι(ν), ευφραιν·ουσι(ν)ευφραινονται[GNT][LXX]ευφραιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευφραινωευφραιν·ωευφραινωμαιευφραιν·ωμαι
2ndευφραινῃςευφραιν·ῃςευφραινῃευφραιν·ῃ
3rdευφραινῃευφραιν·ῃευφραινηται[LXX]ευφραιν·ηται
Pl1stευφραινωμενευφραιν·ωμενευφραινωμεθαευφραιν·ωμεθα
2ndευφραινητεευφραιν·ητεευφραινησθεευφραιν·ησθε
3rdευφραινωσιν, ευφραινωσιευφραιν·ωσι(ν)ευφραινωνταιευφραιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευφραινοιμιευφραιν·οιμιευφραινοιμηνευφραιν·οιμην
2ndευφραινοιςευφραιν·οιςευφραινοιοευφραιν·οιο
3rdευφραινοιευφραιν·οιευφραινοιτοευφραιν·οιτο
Pl1stευφραινοιμενευφραιν·οιμενευφραινοιμεθαευφραιν·οιμεθα
2ndευφραινοιτεευφραιν·οιτεευφραινοισθεευφραιν·οισθε
3rdευφραινοιεν, ευφραινοισανευφραιν·οιεν, ευφραιν·οισαν altευφραινοιντοευφραιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευφραινεευφραιν·εευφραινου[GNT][LXX]ευφραιν·ου
3rdευφραινετωευφραιν·ετωευφραινεσθω[LXX]ευφραιν·εσθω
Pl1st
2ndευφραινετεευφραιν·ετεευφραινεσθε[GNT][LXX]ευφραιν·εσθε
3rdευφραινετωσαν, ευφραινοντωνευφραιν·ετωσαν, ευφραιν·οντων classicalευφραινεσθωσαν[LXX], ευφραινεσθωνευφραιν·εσθωσαν, ευφραιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευφραινειν​ευφραιν·ειν​ευφραινεσθαι[GNT][LXX]​ευφραιν·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευφραινουσαευφραινονευφραιν·ουσ·αευφραιν·ο[υ]ν[τ]
Nomευφραινων[GNT]ευφραιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accευφραινουσανευφραινοντα[LXX]ευφραιν·ουσ·ανευφραιν·ο[υ]ντ·α
Datευφραινουσῃευφραινοντιευφραιν·ουσ·ῃευφραιν·ο[υ]ντ·ι
Genευφραινουσηςευφραινοντοςευφραιν·ουσ·ηςευφραιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocευφραινουσαιευφραινοντεςευφραινοντα[LXX]ευφραιν·ουσ·αιευφραιν·ο[υ]ντ·εςευφραιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευφραινουσαςευφραινονταςευφραιν·ουσ·αςευφραιν·ο[υ]ντ·ας
Datευφραινουσαιςευφραινουσι, ευφραινουσιν[LXX]ευφραιν·ουσ·αιςευφραιν·ου[ντ]·σι(ν), ευφραιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genευφραινουσωνευφραινοντωνευφραιν·ουσ·ωνευφραιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευφραινομενη[LXX]ευφραινομενεευφραιν·ομεν·ηευφραιν·ομεν·ε
Nomευφραινομενος[GNT][LXX]ευφραιν·ομεν·ος
Accευφραινομενην[LXX]ευφραινομενονευφραιν·ομεν·ηνευφραιν·ομεν·ον
Datευφραινομενῃευφραινομενῳευφραιν·ομεν·ῃευφραιν·ομεν·ῳ
Genευφραινομενης[LXX]ευφραινομενουευφραιν·ομεν·ηςευφραιν·ομεν·ου
PlVocευφραινομεναιευφραινομενοι[LXX]ευφραινομεναευφραιν·ομεν·αιευφραιν·ομεν·οιευφραιν·ομεν·α
Nom
Accευφραινομεναςευφραινομενους[LXX]ευφραιν·ομεν·αςευφραιν·ομεν·ους
Datευφραινομεναιςευφραινομενοιςευφραιν·ομεν·αιςευφραιν·ομεν·οις
Genευφραινομενων[LXX]ευφραινομενων[LXX]ευφραιν·ομεν·ωνευφραιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευφραινον, ηυφραινονε·ευφραιν·ονευφραινομην[LXX], ηυφραινομηνε·ευφραιν·ομην, ε·ευφραιν·ομην
2ndευφραινες, ηυφραινεςε·ευφραιν·εςευφραινου[GNT][LXX], ηυφραινουε·ευφραιν·ου, ε·ευφραιν·ου
3rdευφραινεν, ευφραινε, ηυφραινεν, ηυφραινεε·ευφραιν·ε(ν)ευφραινετο[LXX], ηυφραινετοε·ευφραιν·ετο, ε·ευφραιν·ετο
Pl1stευφραινομεν[LXX], ηυφραινομενε·ευφραιν·ομεν, ε·ευφραιν·ομενευφραινομεθα[LXX], ηυφραινομεθαε·ευφραιν·ομεθα, ε·ευφραιν·ομεθα
2ndευφραινετε, ηυφραινετεε·ευφραιν·ετεευφραινεσθε[GNT][LXX], ηυφραινεσθε[LXX]ε·ευφραιν·εσθε
3rdευφραινον, ευφραινοσαν, ηυφραινον, ηυφραινοσανε·ευφραιν·ον, ε·ευφραιν·οσαν altευφραινοντο[GNT][LXX], ηυφραινοντοε·ευφραιν·οντο, ε·ευφραιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευφρανω[LXX]ευφραν(ε)·[σ]ωευφρανουμαιευφραν(ε)·[σ]ομαι
2ndευφρανεις[LXX]ευφραν(ε)·[σ]ειςευφρανῃ, ευφρανει[LXX], ευφρανεισαιευφραν(ε)·[σ]ῃ, ευφραν(ε)·[σ]ει classical, ευφραν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdευφρανει[LXX]ευφραν(ε)·[σ]ειευφρανειταιευφραν(ε)·[σ]εται
Pl1stευφρανουμενευφραν(ε)·[σ]ομενευφρανουμεθαευφραν(ε)·[σ]ομεθα
2ndευφρανειτεευφραν(ε)·[σ]ετεευφρανεισθεευφραν(ε)·[σ]εσθε
3rdευφρανουσιν[LXX], ευφρανουσιευφραν(ε)·[σ]ουσι(ν), ευφραν(ε)·[σ]ουσι(ν)ευφρανουνταιευφραν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευφρανοιμιευφραν(ε)·[σ]οιμιευφρανοιμηνευφραν(ε)·[σ]οιμην
2ndευφρανοιςευφραν(ε)·[σ]οιςευφρανοιοευφραν(ε)·[σ]οιο
3rdευφρανοιευφραν(ε)·[σ]οιευφρανοιτοευφραν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stευφρανοιμενευφραν(ε)·[σ]οιμενευφρανοιμεθαευφραν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndευφρανοιτεευφραν(ε)·[σ]οιτεευφρανοισθεευφραν(ε)·[σ]οισθε
3rdευφρανοιενευφραν(ε)·[σ]οιενευφρανοιντοευφραν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευφρανειν​ευφραν(ε)·[σ]ειν​ευφρανεισθαι​ευφραν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευφρανουσαευφρανουνευφραν(ε)·[σ]ουσ·αευφραν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomευφρανωνευφραν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accευφρανουσανευφρανουνταευφραν(ε)·[σ]ουσ·ανευφραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datευφρανουσῃευφρανουντιευφραν(ε)·[σ]ουσ·ῃευφραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genευφρανουσηςευφρανουντοςευφραν(ε)·[σ]ουσ·ηςευφραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocευφρανουσαιευφρανουντεςευφρανουνταευφραν(ε)·[σ]ουσ·αιευφραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςευφραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accευφρανουσαςευφρανουνταςευφραν(ε)·[σ]ουσ·αςευφραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datευφρανουσαιςευφρανουσι, ευφρανουσιν[LXX]ευφραν(ε)·[σ]ουσ·αιςευφραν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), ευφραν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genευφρανουσωνευφρανουντωνευφραν(ε)·[σ]ουσ·ωνευφραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευφρανουμενηευφρανουμενεευφραν(ε)·[σ]ομεν·ηευφραν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomευφρανουμενοςευφραν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accευφρανουμενηνευφρανουμενονευφραν(ε)·[σ]ομεν·ηνευφραν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datευφρανουμενῃευφρανουμενῳευφραν(ε)·[σ]ομεν·ῃευφραν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genευφρανουμενηςευφρανουμενουευφραν(ε)·[σ]ομεν·ηςευφραν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocευφρανουμεναιευφρανουμενοιευφρανουμεναευφραν(ε)·[σ]ομεν·αιευφραν(ε)·[σ]ομεν·οιευφραν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accευφρανουμεναςευφρανουμενουςευφραν(ε)·[σ]ομεν·αςευφραν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datευφρανουμεναιςευφρανουμενοιςευφραν(ε)·[σ]ομεν·αιςευφραν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genευφρανουμενωνευφρανουμενωνευφραν(ε)·[σ]ομεν·ωνευφραν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευφρανα, ηυφραναε·ευφραν·[σ]αευφραναμην, ηυφραναμηνε·ευφραν·[σ]αμην
2ndευφρανας[LXX], ηυφρανας[LXX]ε·ευφραν·[σ]αςευφρανω[LXX], ηυφρανωε·ευφραν·[σ]ω, ε·ευφραν·[σ]ω
3rdευφρανεν[LXX], ευφρανε, ηυφρανεν[LXX], ηυφρανεε·ευφραν·[σ]ε(ν), ε·ευφραν·[σ]ε(ν)ευφρανατο, ηυφρανατοε·ευφραν·[σ]ατο
Pl1stευφραναμεν, ηυφραναμενε·ευφραν·[σ]αμενευφραναμεθα, ηυφραναμεθαε·ευφραν·[σ]αμεθα
2ndευφρανατε, ηυφρανατεε·ευφραν·[σ]ατεευφρανασθε, ηυφρανασθεε·ευφραν·[σ]ασθε
3rdευφραναν[LXX], ηυφραναν[LXX]ε·ευφραν·[σ]ανευφραναντο, ηυφραναντοε·ευφραν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευφρανω[LXX]ευφραν·[σ]ωευφρανωμαιευφραν·[σ]ωμαι
2ndευφρανῃςευφραν·[σ]ῃςευφρανῃευφραν·[σ]ῃ
3rdευφρανῃευφραν·[σ]ῃευφρανηταιευφραν·[σ]ηται
Pl1stευφρανωμενευφραν·[σ]ωμενευφρανωμεθαευφραν·[σ]ωμεθα
2ndευφρανητεευφραν·[σ]ητεευφρανησθεευφραν·[σ]ησθε
3rdευφρανωσιν, ευφρανωσιευφραν·[σ]ωσι(ν)ευφρανωνταιευφραν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευφραναιμιευφραν·[σ]αιμιευφραναιμηνευφραν·[σ]αιμην
2ndευφραναις, ευφρανειαςευφραν·[σ]αις, ευφραν·[σ]ειας classicalευφραναιοευφραν·[σ]αιο
3rdευφραναι[LXX], ευφρανειεευφραν·[σ]αι, ευφραν·[σ]ειε classicalευφραναιτοευφραν·[σ]αιτο
Pl1stευφραναιμενευφραν·[σ]αιμενευφραναιμεθαευφραν·[σ]αιμεθα
2ndευφραναιτεευφραν·[σ]αιτεευφραναισθεευφραν·[σ]αισθε
3rdευφραναιεν, ευφραναισαν, ευφρανειαν, ευφρανειενευφραν·[σ]αιεν, ευφραν·[σ]αισαν alt, ευφραν·[σ]ειαν classical, ευφραν·[σ]ειεν classicalευφραναιντοευφραν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευφρανον[LXX]ευφραν·[σ]ονευφραναι[LXX]ευφραν·[σ]αι
3rdευφρανατωευφραν·[σ]ατωευφρανασθωευφραν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndευφρανατεευφραν·[σ]ατεευφρανασθεευφραν·[σ]ασθε
3rdευφρανατωσαν, ευφραναντωνευφραν·[σ]ατωσαν, ευφραν·[σ]αντων classicalευφρανασθωσαν, ευφρανασθωνευφραν·[σ]ασθωσαν, ευφραν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευφραναι[LXX]​ευφραν·[σ]αιευφρανασθαι​ευφραν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευφρανασαευφρανας[LXX]ευφραναν[LXX]ευφραν·[σ]ασ·αευφραν·[σ]α[ντ]·ςευφραν·[σ]αν[τ]
Nom
Accευφρανασανευφρανανταευφραν·[σ]ασ·ανευφραν·[σ]αντ·α
Datευφρανασῃευφραναντιευφραν·[σ]ασ·ῃευφραν·[σ]αντ·ι
Genευφρανασηςευφραναντοςευφραν·[σ]ασ·ηςευφραν·[σ]αντ·ος
PlVocευφρανασαιευφραναντεςευφρανανταευφραν·[σ]ασ·αιευφραν·[σ]αντ·εςευφραν·[σ]αντ·α
Nom
Accευφρανασαςευφρανανταςευφραν·[σ]ασ·αςευφραν·[σ]αντ·ας
Datευφρανασαιςευφρανασι, ευφρανασινευφραν·[σ]ασ·αιςευφραν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genευφρανασωνευφραναντωνευφραν·[σ]ασ·ωνευφραν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευφραναμενηευφραναμενεευφραν·[σ]αμεν·ηευφραν·[σ]αμεν·ε
Nomευφραναμενοςευφραν·[σ]αμεν·ος
Accευφραναμενηνευφραναμενονευφραν·[σ]αμεν·ηνευφραν·[σ]αμεν·ον
Datευφραναμενῃευφραναμενῳευφραν·[σ]αμεν·ῃευφραν·[σ]αμεν·ῳ
Genευφραναμενηςευφραναμενουευφραν·[σ]αμεν·ηςευφραν·[σ]αμεν·ου
PlVocευφραναμεναιευφραναμενοιευφραναμεναευφραν·[σ]αμεν·αιευφραν·[σ]αμεν·οιευφραν·[σ]αμεν·α
Nom
Accευφραναμεναςευφραναμενουςευφραν·[σ]αμεν·αςευφραν·[σ]αμεν·ους
Datευφραναμεναιςευφραναμενοιςευφραν·[σ]αμεν·αιςευφραν·[σ]αμεν·οις
Genευφραναμενωνευφραναμενωνευφραν·[σ]αμεν·ωνευφραν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευφρανθην[LXX], ηυφρανθην[LXX]ε·ευφραν·θην
2ndευφρανθης, ηυφρανθηςε·ευφραν·θης
3rdευφρανθη[GNT][LXX], ηυφρανθη[GNT][LXX]ε·ευφραν·θη
Pl1stευφρανθημεν[LXX], ηυφρανθημεν[LXX]ε·ευφραν·θημεν
2ndευφρανθητε[GNT][LXX], ηυφρανθητεε·ευφραν·θητε, ε·ευφραν·θητε
3rdευφρανθησαν[LXX], ηυφρανθησαν[LXX]ε·ευφραν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευφρανθησομαι[LXX]ευφραν·θησομαι
2ndευφρανθησῃ[LXX], ευφρανθησειευφραν·θησῃ, ευφραν·θησει classical
3rdευφρανθησεται[LXX]ευφραν·θησεται
Pl1stευφρανθησομεθα[LXX]ευφραν·θησομεθα
2ndευφρανθησεσθε[LXX]ευφραν·θησεσθε
3rdευφρανθησονται[GNT][LXX]ευφραν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευφρανθω[GNT][LXX]ευφραν·θω
2ndευφρανθῃς[LXX]ευφραν·θῃς
3rdευφρανθῃ[LXX]ευφραν·θῃ
Pl1stευφρανθωμεν[GNT][LXX]ευφραν·θωμεν
2ndευφρανθητε[GNT][LXX]ευφραν·θητε
3rdευφρανθωσιν[LXX], ευφρανθωσιευφραν·θωσι(ν), ευφραν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευφρανθειηνευφραν·θειην
2ndευφρανθειηςευφραν·θειης
3rdευφρανθειη[LXX]ευφραν·θειη
Pl1stευφρανθειημεν, ευφρανθειμενευφραν·θειημεν, ευφραν·θειμεν classical
2ndευφρανθειητε[LXX], ευφρανθειτεευφραν·θειητε, ευφραν·θειτε classical
3rdευφρανθειησαν[LXX], ευφρανθειενευφραν·θειησαν, ευφραν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευφρανθησοιμηνευφραν·θησοιμην
2ndευφρανθησοιοευφραν·θησοιο
3rdευφρανθησοιτοευφραν·θησοιτο
Pl1stευφρανθησοιμεθαευφραν·θησοιμεθα
2ndευφρανθησοισθεευφραν·θησοισθε
3rdευφρανθησοιντοευφραν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndευφρανθητι[GNT][LXX]ευφραν·θητι
3rdευφρανθητω[LXX]ευφραν·θητω
Pl1st
2ndευφρανθητε[GNT][LXX]ευφραν·θητε
3rdευφρανθητωσαν[LXX], ευφρανθεντωνευφραν·θητωσαν, ευφραν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ευφρανθηναι[GNT][LXX]​ευφραν·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ευφρανθησεσθαι​ευφραν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευφρανθεισαευφρανθειςευφρανθενευφραν·θεισ·αευφραν·θει[ντ]·ςευφραν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accευφρανθεισανευφρανθενταευφραν·θεισ·ανευφραν·θε[ι]ντ·α
Datευφρανθεισῃευφρανθεντιευφραν·θεισ·ῃευφραν·θε[ι]ντ·ι
Genευφρανθεισηςευφρανθεντοςευφραν·θεισ·ηςευφραν·θε[ι]ντ·ος
PlVocευφρανθεισαιευφρανθεντες[LXX]ευφρανθενταευφραν·θεισ·αιευφραν·θε[ι]ντ·εςευφραν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accευφρανθεισαςευφρανθενταςευφραν·θεισ·αςευφραν·θε[ι]ντ·ας
Datευφρανθεισαιςευφρανθεισι, ευφρανθεισινευφραν·θεισ·αιςευφραν·θει[ντ]·σι(ν)
Genευφρανθεισωνευφρανθεντωνευφραν·θεισ·ωνευφραν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευφρανθησομενηευφρανθησομενεευφραν·θησομεν·ηευφραν·θησομεν·ε
Nomευφρανθησομενοςευφραν·θησομεν·ος
Accευφρανθησομενηνευφρανθησομενονευφραν·θησομεν·ηνευφραν·θησομεν·ον
Datευφρανθησομενῃευφρανθησομενῳευφραν·θησομεν·ῃευφραν·θησομεν·ῳ
Genευφρανθησομενηςευφρανθησομενουευφραν·θησομεν·ηςευφραν·θησομεν·ου
PlVocευφρανθησομεναιευφρανθησομενοιευφρανθησομεναευφραν·θησομεν·αιευφραν·θησομεν·οιευφραν·θησομεν·α
Nom
Accευφρανθησομεναςευφρανθησομενουςευφραν·θησομεν·αςευφραν·θησομεν·ους
Datευφρανθησομεναιςευφρανθησομενοιςευφραν·θησομεν·αιςευφραν·θησομεν·οις
Genευφρανθησομενωνευφρανθησομενωνευφραν·θησομεν·ωνευφραν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 14:50:25 EST