ευσεβεω • EUSEBEW • eusebeō

Search: ευσεβων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευσεβωνεὐσεβέωευσεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
ευσεβων; ευσεβων; ευσεβωνεὐσεβήςευσεβ(ε)·ων; ευσεβ(ε)·ων; ευσεβ(ε)·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευσεβωνεὐσεβέωευσεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
ευσεβωνεὐσεβήςευσεβ(ε)·ωνneu gen pl
ευσεβωνεὐσεβήςευσεβ(ε)·ωνmas gen pl
ευσεβωνεὐσεβήςευσεβ(ε)·ωνfem gen pl

εὐ·σεβέω (ευσεβ(ε)-, ευσεβη·σ-, ευσεβη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευσεβωευσεβ(ε)·ωευσεβουμαιευσεβ(ε)·ομαι
2ndευσεβεις[GNT][LXX]ευσεβ(ε)·ειςευσεβῃ, ευσεβει[LXX], ευσεβεισαιευσεβ(ε)·ῃ, ευσεβ(ε)·ει classical, ευσεβ(ε)·εσαι alt
3rdευσεβει[LXX]ευσεβ(ε)·ειευσεβειταιευσεβ(ε)·εται
Pl1stευσεβουμεν[LXX]ευσεβ(ε)·ομενευσεβουμεθαευσεβ(ε)·ομεθα
2ndευσεβειτε[GNT][LXX]ευσεβ(ε)·ετεευσεβεισθεευσεβ(ε)·εσθε
3rdευσεβουσιν, ευσεβουσιευσεβ(ε)·ουσι(ν)ευσεβουνταιευσεβ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευσεβωευσεβ(ε)·ωευσεβωμαιευσεβ(ε)·ωμαι
2ndευσεβῃςευσεβ(ε)·ῃςευσεβῃευσεβ(ε)·ῃ
3rdευσεβῃευσεβ(ε)·ῃευσεβηταιευσεβ(ε)·ηται
Pl1stευσεβωμενευσεβ(ε)·ωμενευσεβωμεθαευσεβ(ε)·ωμεθα
2ndευσεβητεευσεβ(ε)·ητεευσεβησθεευσεβ(ε)·ησθε
3rdευσεβωσιν, ευσεβωσιευσεβ(ε)·ωσι(ν)ευσεβωνταιευσεβ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευσεβοιμιευσεβ(ε)·οιμιευσεβοιμηνευσεβ(ε)·οιμην
2ndευσεβοιςευσεβ(ε)·οιςευσεβοιοευσεβ(ε)·οιο
3rdευσεβοιευσεβ(ε)·οιευσεβοιτοευσεβ(ε)·οιτο
Pl1stευσεβοιμενευσεβ(ε)·οιμενευσεβοιμεθαευσεβ(ε)·οιμεθα
2ndευσεβοιτεευσεβ(ε)·οιτεευσεβοισθεευσεβ(ε)·οισθε
3rdευσεβοιεν, ευσεβοισανευσεβ(ε)·οιεν, ευσεβ(ε)·οισαν altευσεβοιντοευσεβ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευσεβει[LXX]ευσεβ(ε)·εευσεβουευσεβ(ε)·ου
3rdευσεβειτωευσεβ(ε)·ετωευσεβεισθωευσεβ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndευσεβειτε[GNT][LXX]ευσεβ(ε)·ετεευσεβεισθεευσεβ(ε)·εσθε
3rdευσεβειτωσαν, ευσεβουντων[LXX]ευσεβ(ε)·ετωσαν, ευσεβ(ε)·οντων classicalευσεβεισθωσαν, ευσεβεισθωνευσεβ(ε)·εσθωσαν, ευσεβ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευσεβειν[GNT]​ευσεβ(ε)·εινευσεβεισθαι​ευσεβ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευσεβουσαευσεβουνευσεβ(ε)·ουσ·αευσεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomευσεβων[LXX]ευσεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accευσεβουσανευσεβουνταευσεβ(ε)·ουσ·ανευσεβ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datευσεβουσῃευσεβουντιευσεβ(ε)·ουσ·ῃευσεβ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genευσεβουσηςευσεβουντοςευσεβ(ε)·ουσ·ηςευσεβ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocευσεβουσαιευσεβουντεςευσεβουνταευσεβ(ε)·ουσ·αιευσεβ(ε)·ο[υ]ντ·εςευσεβ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευσεβουσαςευσεβουνταςευσεβ(ε)·ουσ·αςευσεβ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datευσεβουσαιςευσεβουσι, ευσεβουσινευσεβ(ε)·ουσ·αιςευσεβ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genευσεβουσωνευσεβουντων[LXX]ευσεβ(ε)·ουσ·ωνευσεβ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευσεβουμενηευσεβουμενεευσεβ(ε)·ομεν·ηευσεβ(ε)·ομεν·ε
Nomευσεβουμενοςευσεβ(ε)·ομεν·ος
Accευσεβουμενηνευσεβουμενονευσεβ(ε)·ομεν·ηνευσεβ(ε)·ομεν·ον
Datευσεβουμενῃευσεβουμενῳευσεβ(ε)·ομεν·ῃευσεβ(ε)·ομεν·ῳ
Genευσεβουμενηςευσεβουμενουευσεβ(ε)·ομεν·ηςευσεβ(ε)·ομεν·ου
PlVocευσεβουμεναιευσεβουμενοιευσεβουμεναευσεβ(ε)·ομεν·αιευσεβ(ε)·ομεν·οιευσεβ(ε)·ομεν·α
Nom
Accευσεβουμεναςευσεβουμενουςευσεβ(ε)·ομεν·αςευσεβ(ε)·ομεν·ους
Datευσεβουμεναιςευσεβουμενοιςευσεβ(ε)·ομεν·αιςευσεβ(ε)·ομεν·οις
Genευσεβουμενωνευσεβουμενωνευσεβ(ε)·ομεν·ωνευσεβ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευσεβουνε·ευσεβ(ε)·ονευσεβουμηνε·ευσεβ(ε)·ομην
2ndευσεβεις[GNT][LXX]ε·ευσεβ(ε)·εςευσεβουε·ευσεβ(ε)·ου
3rdευσεβει[LXX]ε·ευσεβ(ε)·εευσεβειτοε·ευσεβ(ε)·ετο
Pl1stευσεβουμεν[LXX]ε·ευσεβ(ε)·ομενευσεβουμεθαε·ευσεβ(ε)·ομεθα
2ndευσεβειτε[GNT][LXX]ε·ευσεβ(ε)·ετεευσεβεισθεε·ευσεβ(ε)·εσθε
3rdευσεβουν, ευσεβουσανε·ευσεβ(ε)·ον, ε·ευσεβ(ε)·οσαν altευσεβουντοε·ευσεβ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευσεβησωευσεβη·σωευσεβησομαιευσεβη·σομαι
2ndευσεβησειςευσεβη·σειςευσεβησῃ, ευσεβησει, ευσεβησεσαιευσεβη·σῃ, ευσεβη·σει classical, ευσεβη·σεσαι alt
3rdευσεβησειευσεβη·σειευσεβησεταιευσεβη·σεται
Pl1stευσεβησομενευσεβη·σομενευσεβησομεθαευσεβη·σομεθα
2ndευσεβησετεευσεβη·σετεευσεβησεσθεευσεβη·σεσθε
3rdευσεβησουσιν, ευσεβησουσι[LXX]ευσεβη·σουσι(ν), ευσεβη·σουσι(ν)ευσεβησονταιευσεβη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευσεβησοιμιευσεβη·σοιμιευσεβησοιμηνευσεβη·σοιμην
2ndευσεβησοιςευσεβη·σοιςευσεβησοιοευσεβη·σοιο
3rdευσεβησοιευσεβη·σοιευσεβησοιτοευσεβη·σοιτο
Pl1stευσεβησοιμενευσεβη·σοιμενευσεβησοιμεθαευσεβη·σοιμεθα
2ndευσεβησοιτεευσεβη·σοιτεευσεβησοισθεευσεβη·σοισθε
3rdευσεβησοιενευσεβη·σοιενευσεβησοιντοευσεβη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευσεβησειν​ευσεβη·σειν​ευσεβησεσθαι​ευσεβη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευσεβησουσαευσεβησονευσεβη·σουσ·αευσεβη·σο[υ]ν[τ]
Nomευσεβησωνευσεβη·σο[υ]ν[τ]·^
Accευσεβησουσανευσεβησονταευσεβη·σουσ·ανευσεβη·σο[υ]ντ·α
Datευσεβησουσῃευσεβησοντιευσεβη·σουσ·ῃευσεβη·σο[υ]ντ·ι
Genευσεβησουσηςευσεβησοντοςευσεβη·σουσ·ηςευσεβη·σο[υ]ντ·ος
PlVocευσεβησουσαιευσεβησοντεςευσεβησονταευσεβη·σουσ·αιευσεβη·σο[υ]ντ·εςευσεβη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accευσεβησουσαςευσεβησονταςευσεβη·σουσ·αςευσεβη·σο[υ]ντ·ας
Datευσεβησουσαιςευσεβησουσι[LXX], ευσεβησουσινευσεβη·σουσ·αιςευσεβη·σου[ντ]·σι(ν), ευσεβη·σου[ντ]·σι(ν)
Genευσεβησουσωνευσεβησοντωνευσεβη·σουσ·ωνευσεβη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευσεβησομενηευσεβησομενεευσεβη·σομεν·ηευσεβη·σομεν·ε
Nomευσεβησομενοςευσεβη·σομεν·ος
Accευσεβησομενηνευσεβησομενονευσεβη·σομεν·ηνευσεβη·σομεν·ον
Datευσεβησομενῃευσεβησομενῳευσεβη·σομεν·ῃευσεβη·σομεν·ῳ
Genευσεβησομενηςευσεβησομενουευσεβη·σομεν·ηςευσεβη·σομεν·ου
PlVocευσεβησομεναιευσεβησομενοιευσεβησομεναευσεβη·σομεν·αιευσεβη·σομεν·οιευσεβη·σομεν·α
Nom
Accευσεβησομεναςευσεβησομενουςευσεβη·σομεν·αςευσεβη·σομεν·ους
Datευσεβησομεναιςευσεβησομενοιςευσεβη·σομεν·αιςευσεβη·σομεν·οις
Genευσεβησομενωνευσεβησομενωνευσεβη·σομεν·ωνευσεβη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευσεβησαε·ευσεβη·σαευσεβησαμηνε·ευσεβη·σαμην
2ndευσεβησαςε·ευσεβη·σαςευσεβησωε·ευσεβη·σω
3rdευσεβησεν, ευσεβησεε·ευσεβη·σε(ν)ευσεβησατοε·ευσεβη·σατο
Pl1stευσεβησαμενε·ευσεβη·σαμενευσεβησαμεθαε·ευσεβη·σαμεθα
2ndευσεβησατεε·ευσεβη·σατεευσεβησασθεε·ευσεβη·σασθε
3rdευσεβησαν[LXX]ε·ευσεβη·σανευσεβησαντοε·ευσεβη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευσεβησωευσεβη·σωευσεβησωμαιευσεβη·σωμαι
2ndευσεβησῃςευσεβη·σῃςευσεβησῃευσεβη·σῃ
3rdευσεβησῃευσεβη·σῃευσεβησηταιευσεβη·σηται
Pl1stευσεβησωμενευσεβη·σωμενευσεβησωμεθαευσεβη·σωμεθα
2ndευσεβησητεευσεβη·σητεευσεβησησθεευσεβη·σησθε
3rdευσεβησωσιν, ευσεβησωσιευσεβη·σωσι(ν)ευσεβησωνταιευσεβη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευσεβησαιμιευσεβη·σαιμιευσεβησαιμηνευσεβη·σαιμην
2ndευσεβησαις, ευσεβησειαςευσεβη·σαις, ευσεβη·σειας classicalευσεβησαιοευσεβη·σαιο
3rdευσεβησαι, ευσεβησειεευσεβη·σαι, ευσεβη·σειε classicalευσεβησαιτοευσεβη·σαιτο
Pl1stευσεβησαιμενευσεβη·σαιμενευσεβησαιμεθαευσεβη·σαιμεθα
2ndευσεβησαιτεευσεβη·σαιτεευσεβησαισθεευσεβη·σαισθε
3rdευσεβησαιεν, ευσεβησαισαν, ευσεβησειαν, ευσεβησειενευσεβη·σαιεν, ευσεβη·σαισαν alt, ευσεβη·σειαν classical, ευσεβη·σειεν classicalευσεβησαιντοευσεβη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευσεβησονευσεβη·σονευσεβησαιευσεβη·σαι
3rdευσεβησατωευσεβη·σατωευσεβησασθωευσεβη·σασθω
Pl1st
2ndευσεβησατεευσεβη·σατεευσεβησασθεευσεβη·σασθε
3rdευσεβησατωσαν, ευσεβησαντωνευσεβη·σατωσαν, ευσεβη·σαντων classicalευσεβησασθωσαν, ευσεβησασθωνευσεβη·σασθωσαν, ευσεβη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευσεβησαι​ευσεβη·σαι​ευσεβησασθαι​ευσεβη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευσεβησασαευσεβησαςευσεβησαν[LXX]ευσεβη·σασ·αευσεβη·σα[ντ]·ςευσεβη·σαν[τ]
Nom
Accευσεβησασανευσεβησανταευσεβη·σασ·ανευσεβη·σαντ·α
Datευσεβησασῃευσεβησαντιευσεβη·σασ·ῃευσεβη·σαντ·ι
Genευσεβησασηςευσεβησαντοςευσεβη·σασ·ηςευσεβη·σαντ·ος
PlVocευσεβησασαιευσεβησαντεςευσεβησανταευσεβη·σασ·αιευσεβη·σαντ·εςευσεβη·σαντ·α
Nom
Accευσεβησασαςευσεβησανταςευσεβη·σασ·αςευσεβη·σαντ·ας
Datευσεβησασαιςευσεβησασι, ευσεβησασινευσεβη·σασ·αιςευσεβη·σα[ντ]·σι(ν)
Genευσεβησασωνευσεβησαντωνευσεβη·σασ·ωνευσεβη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευσεβησαμενηευσεβησαμενεευσεβη·σαμεν·ηευσεβη·σαμεν·ε
Nomευσεβησαμενοςευσεβη·σαμεν·ος
Accευσεβησαμενηνευσεβησαμενονευσεβη·σαμεν·ηνευσεβη·σαμεν·ον
Datευσεβησαμενῃευσεβησαμενῳευσεβη·σαμεν·ῃευσεβη·σαμεν·ῳ
Genευσεβησαμενηςευσεβησαμενουευσεβη·σαμεν·ηςευσεβη·σαμεν·ου
PlVocευσεβησαμεναιευσεβησαμενοιευσεβησαμεναευσεβη·σαμεν·αιευσεβη·σαμεν·οιευσεβη·σαμεν·α
Nom
Accευσεβησαμεναςευσεβησαμενουςευσεβη·σαμεν·αςευσεβη·σαμεν·ους
Datευσεβησαμεναιςευσεβησαμενοιςευσεβη·σαμεν·αιςευσεβη·σαμεν·οις
Genευσεβησαμενωνευσεβησαμενωνευσεβη·σαμεν·ωνευσεβη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 04:09:10 EST