ευσεβεια • EUSEBEIA • eusebeia

Search: ευσεβειας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευσεβειας; ευσεβειαςεὐσέβειαευσεβει·ας; ευσεβει·ας(fem) acc pl; (fem) gen sg

εὐ·σέβεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocευσεβεια[GNT][LXX]ευσεβει·α
Nom
Accευσεβειαν[GNT][LXX]ευσεβει·αν
Datευσεβειᾳ[GNT][LXX]ευσεβει·ᾳ
Genευσεβειας[GNT][LXX]ευσεβει·ας
PlVocευσεβειαιευσεβει·αι
Nom
Accευσεβειας[GNT][LXX]ευσεβει·ας
Datευσεβειαις[GNT]ευσεβει·αις
Genευσεβειωνευσεβει·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:11:25 EDT