ευοδοω • EUODOW • euodoō

Search: ευοδωσει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευοδωσει; ευοδωσειεὐοδόωευ·οδω·σει; ευ·οδω·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευοδωσειεὐοδόωευ·οδω·σειfut act ind 3rd sg
ευοδωσειεὐοδόωευ·οδω·σειfut mp ind 2nd sg classical

εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωευ·οδ(ο)·ωευοδουμαιευ·οδ(ο)·ομαι
2ndευοδοις[LXX]ευ·οδ(ο)·ειςευοδοι[LXX], ευοδουσαιευ·οδ(ο)·ῃ, ευ·οδ(ο)·ει classical, ευ·οδ(ο)·εσαι alt
3rdευοδοι[LXX]ευ·οδ(ο)·ειευοδουται[GNT][LXX]ευ·οδ(ο)·εται
Pl1stευοδουμενευ·οδ(ο)·ομενευοδουμεθαευ·οδ(ο)·ομεθα
2ndευοδουτεευ·οδ(ο)·ετεευοδουσθεευ·οδ(ο)·εσθε
3rdευοδουσιν, ευοδουσιευ·οδ(ο)·ουσι(ν)ευοδουνταιευ·οδ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωευ·οδ(ο)·ωευοδωμαιευ·οδ(ο)·ωμαι
2ndευοδοις[LXX]ευ·οδ(ο)·ῃςευοδοι[LXX]ευ·οδ(ο)·ῃ
3rdευοδοι[LXX]ευ·οδ(ο)·ῃευοδωται[GNT]ευ·οδ(ο)·ηται
Pl1stευοδωμενευ·οδ(ο)·ωμενευοδωμεθαευ·οδ(ο)·ωμεθα
2ndευοδωτεευ·οδ(ο)·ητεευοδωσθεευ·οδ(ο)·ησθε
3rdευοδωσιν, ευοδωσιευ·οδ(ο)·ωσι(ν)ευοδωνταιευ·οδ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδοιμιευ·οδ(ο)·οιμιευοδοιμηνευ·οδ(ο)·οιμην
2ndευοδοις[LXX]ευ·οδ(ο)·οιςευοδοιοευ·οδ(ο)·οιο
3rdευοδοι[LXX]ευ·οδ(ο)·οιευοδοιτοευ·οδ(ο)·οιτο
Pl1stευοδοιμενευ·οδ(ο)·οιμενευοδοιμεθαευ·οδ(ο)·οιμεθα
2ndευοδοιτεευ·οδ(ο)·οιτεευοδοισθεευ·οδ(ο)·οισθε
3rdευοδοιεν, ευοδοισανευ·οδ(ο)·οιεν, ευ·οδ(ο)·οισαν altευοδοιντοευ·οδ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευοδουευ·οδ(ο)·εευοδουευ·οδ(ο)·ου
3rdευοδουτωευ·οδ(ο)·ετωευοδουσθωευ·οδ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndευοδουτεευ·οδ(ο)·ετεευοδουσθεευ·οδ(ο)·εσθε
3rdευοδουτωσαν, ευοδουντωνευ·οδ(ο)·ετωσαν, ευ·οδ(ο)·οντων classicalευοδουσθωσαν, ευοδουσθωνευ·οδ(ο)·εσθωσαν, ευ·οδ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευοδουν​ευ·οδ(ο)·ειν​ευοδουσθαι[GNT]​ευ·οδ(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδουσαευοδουνευ·οδ(ο)·ουσ·αευ·οδ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomευοδωνευ·οδ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accευοδουσανευοδουνταευ·οδ(ο)·ουσ·ανευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datευοδουσῃευοδουντιευ·οδ(ο)·ουσ·ῃευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genευοδουσηςευοδουντοςευ·οδ(ο)·ουσ·ηςευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocευοδουσαιευοδουντεςευοδουνταευ·οδ(ο)·ουσ·αιευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·εςευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευοδουσαςευοδουνταςευ·οδ(ο)·ουσ·αςευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datευοδουσαιςευοδουσι, ευοδουσινευ·οδ(ο)·ουσ·αιςευ·οδ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genευοδουσωνευοδουντωνευ·οδ(ο)·ουσ·ωνευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδουμενηευοδουμενεευ·οδ(ο)·ομεν·ηευ·οδ(ο)·ομεν·ε
Nomευοδουμενος[LXX]ευ·οδ(ο)·ομεν·ος
Accευοδουμενηνευοδουμενον[LXX]ευ·οδ(ο)·ομεν·ηνευ·οδ(ο)·ομεν·ον
Datευοδουμενῃευοδουμενῳ[LXX]ευ·οδ(ο)·ομεν·ῃευ·οδ(ο)·ομεν·ῳ
Genευοδουμενηςευοδουμενουευ·οδ(ο)·ομεν·ηςευ·οδ(ο)·ομεν·ου
PlVocευοδουμεναιευοδουμενοιευοδουμεναευ·οδ(ο)·ομεν·αιευ·οδ(ο)·ομεν·οιευ·οδ(ο)·ομεν·α
Nom
Accευοδουμεναςευοδουμενουςευ·οδ(ο)·ομεν·αςευ·οδ(ο)·ομεν·ους
Datευοδουμεναιςευοδουμενοιςευ·οδ(ο)·ομεν·αιςευ·οδ(ο)·ομεν·οις
Genευοδουμενωνευοδουμενωνευ·οδ(ο)·ομεν·ωνευ·οδ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευωδουν, ευοδουνευ·ε·οδ(ο)·ον, ε·ευοδ(ο)·ονευωδουμην, ευοδουμηνευ·ε·οδ(ο)·ομην, ε·ευοδ(ο)·ομην
2ndευωδους[LXX], ευοδουςευ·ε·οδ(ο)·ες, ε·ευοδ(ο)·εςευωδου[LXX], ευοδουευ·ε·οδ(ο)·ου, ε·ευοδ(ο)·ου
3rdευωδου[LXX], ευοδουευ·ε·οδ(ο)·ε, ε·ευοδ(ο)·εευωδουτο, ευοδουτοευ·ε·οδ(ο)·ετο, ε·ευοδ(ο)·ετο
Pl1stευωδουμεν, ευοδουμενευ·ε·οδ(ο)·ομεν, ε·ευοδ(ο)·ομενευωδουμεθα, ευοδουμεθαευ·ε·οδ(ο)·ομεθα, ε·ευοδ(ο)·ομεθα
2ndευωδουτε, ευοδουτεευ·ε·οδ(ο)·ετε, ε·ευοδ(ο)·ετεευωδουσθε, ευοδουσθεευ·ε·οδ(ο)·εσθε, ε·ευοδ(ο)·εσθε
3rdευωδουν, ευωδουσαν, ευοδουν, ευοδουσανευ·ε·οδ(ο)·ον, ευ·ε·οδ(ο)·οσαν alt, ε·ευοδ(ο)·ον, ε·ευοδ(ο)·οσαν altευωδουντο, ευοδουντοευ·ε·οδ(ο)·οντο, ε·ευοδ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωσω[LXX]ευ·οδω·σωευοδωσομαιευ·οδω·σομαι
2ndευοδωσεις[LXX]ευ·οδω·σειςευοδωσῃ[LXX], ευοδωσει[LXX], ευοδωσεσαιευ·οδω·σῃ, ευ·οδω·σει classical, ευ·οδω·σεσαι alt
3rdευοδωσει[LXX]ευ·οδω·σειευοδωσεταιευ·οδω·σεται
Pl1stευοδωσομενευ·οδω·σομενευοδωσομεθαευ·οδω·σομεθα
2ndευοδωσετεευ·οδω·σετεευοδωσεσθεευ·οδω·σεσθε
3rdευοδωσουσιν, ευοδωσουσιευ·οδω·σουσι(ν)ευοδωσονταιευ·οδω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωσοιμιευ·οδω·σοιμιευοδωσοιμηνευ·οδω·σοιμην
2ndευοδωσοιςευ·οδω·σοιςευοδωσοιοευ·οδω·σοιο
3rdευοδωσοιευ·οδω·σοιευοδωσοιτοευ·οδω·σοιτο
Pl1stευοδωσοιμενευ·οδω·σοιμενευοδωσοιμεθαευ·οδω·σοιμεθα
2ndευοδωσοιτεευ·οδω·σοιτεευοδωσοισθεευ·οδω·σοισθε
3rdευοδωσοιενευ·οδω·σοιενευοδωσοιντοευ·οδω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευοδωσειν​ευ·οδω·σειν​ευοδωσεσθαι​ευ·οδω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωσουσαευοδωσον[LXX]ευ·οδω·σουσ·αευ·οδω·σο[υ]ν[τ]
Nomευοδωσωνευ·οδω·σο[υ]ν[τ]·^
Accευοδωσουσανευοδωσονταευ·οδω·σουσ·ανευ·οδω·σο[υ]ντ·α
Datευοδωσουσῃευοδωσοντιευ·οδω·σουσ·ῃευ·οδω·σο[υ]ντ·ι
Genευοδωσουσηςευοδωσοντοςευ·οδω·σουσ·ηςευ·οδω·σο[υ]ντ·ος
PlVocευοδωσουσαιευοδωσοντεςευοδωσονταευ·οδω·σουσ·αιευ·οδω·σο[υ]ντ·εςευ·οδω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accευοδωσουσαςευοδωσονταςευ·οδω·σουσ·αςευ·οδω·σο[υ]ντ·ας
Datευοδωσουσαιςευοδωσουσι, ευοδωσουσινευ·οδω·σουσ·αιςευ·οδω·σου[ντ]·σι(ν)
Genευοδωσουσωνευοδωσοντωνευ·οδω·σουσ·ωνευ·οδω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωσομενηευοδωσομενεευ·οδω·σομεν·ηευ·οδω·σομεν·ε
Nomευοδωσομενοςευ·οδω·σομεν·ος
Accευοδωσομενηνευοδωσομενονευ·οδω·σομεν·ηνευ·οδω·σομεν·ον
Datευοδωσομενῃευοδωσομενῳευ·οδω·σομεν·ῃευ·οδω·σομεν·ῳ
Genευοδωσομενηςευοδωσομενουευ·οδω·σομεν·ηςευ·οδω·σομεν·ου
PlVocευοδωσομεναιευοδωσομενοιευοδωσομεναευ·οδω·σομεν·αιευ·οδω·σομεν·οιευ·οδω·σομεν·α
Nom
Accευοδωσομεναςευοδωσομενουςευ·οδω·σομεν·αςευ·οδω·σομεν·ους
Datευοδωσομεναιςευοδωσομενοιςευ·οδω·σομεν·αιςευ·οδω·σομεν·οις
Genευοδωσομενωνευοδωσομενωνευ·οδω·σομεν·ωνευ·οδω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευωδωσα, ευοδωσα[LXX]ευ·ε·οδω·σα, ε·ευοδω·σαευωδωσαμην, ευοδωσαμηνευ·ε·οδω·σαμην, ε·ευοδω·σαμην
2ndευωδωσας, ευοδωσαςευ·ε·οδω·σας, ε·ευοδω·σαςευωδωσω, ευοδωσω[LXX]ευ·ε·οδω·σω, ε·ευοδω·σω
3rdευωδωσεν, ευωδωσε, ευοδωσεν[LXX], ευοδωσεευ·ε·οδω·σε(ν), ε·ευοδω·σε(ν), ε·ευοδω·σε(ν)ευωδωσατο, ευοδωσατοευ·ε·οδω·σατο, ε·ευοδω·σατο
Pl1stευωδωσαμεν, ευοδωσαμενευ·ε·οδω·σαμεν, ε·ευοδω·σαμενευωδωσαμεθα, ευοδωσαμεθαευ·ε·οδω·σαμεθα, ε·ευοδω·σαμεθα
2ndευωδωσατε, ευοδωσατεευ·ε·οδω·σατε, ε·ευοδω·σατεευωδωσασθε, ευοδωσασθεευ·ε·οδω·σασθε, ε·ευοδω·σασθε
3rdευωδωσαν, ευοδωσανευ·ε·οδω·σαν, ε·ευοδω·σανευωδωσαντο, ευοδωσαντοευ·ε·οδω·σαντο, ε·ευοδω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωσω[LXX]ευ·οδω·σωευοδωσωμαιευ·οδω·σωμαι
2ndευοδωσῃςευ·οδω·σῃςευοδωσῃ[LXX]ευ·οδω·σῃ
3rdευοδωσῃ[LXX]ευ·οδω·σῃευοδωσηταιευ·οδω·σηται
Pl1stευοδωσωμενευ·οδω·σωμενευοδωσωμεθαευ·οδω·σωμεθα
2ndευοδωσητεευ·οδω·σητεευοδωσησθεευ·οδω·σησθε
3rdευοδωσωσιν, ευοδωσωσιευ·οδω·σωσι(ν)ευοδωσωνταιευ·οδω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωσαιμιευ·οδω·σαιμιευοδωσαιμηνευ·οδω·σαιμην
2ndευοδωσαις, ευοδωσειαςευ·οδω·σαις, ευ·οδω·σειας classicalευοδωσαιοευ·οδω·σαιο
3rdευοδωσαι[LXX], ευοδωσειεευ·οδω·σαι, ευ·οδω·σειε classicalευοδωσαιτοευ·οδω·σαιτο
Pl1stευοδωσαιμενευ·οδω·σαιμενευοδωσαιμεθαευ·οδω·σαιμεθα
2ndευοδωσαιτεευ·οδω·σαιτεευοδωσαισθεευ·οδω·σαισθε
3rdευοδωσαιεν, ευοδωσαισαν, ευοδωσειαν, ευοδωσειενευ·οδω·σαιεν, ευ·οδω·σαισαν alt, ευ·οδω·σειαν classical, ευ·οδω·σειεν classicalευοδωσαιντοευ·οδω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευοδωσον[LXX]ευ·οδω·σονευοδωσαι[LXX]ευ·οδω·σαι
3rdευοδωσατωευ·οδω·σατωευοδωσασθωευ·οδω·σασθω
Pl1st
2ndευοδωσατεευ·οδω·σατεευοδωσασθεευ·οδω·σασθε
3rdευοδωσατωσαν, ευοδωσαντωνευ·οδω·σατωσαν, ευ·οδω·σαντων classicalευοδωσασθωσαν, ευοδωσασθωνευ·οδω·σασθωσαν, ευ·οδω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευοδωσαι[LXX]​ευ·οδω·σαιευοδωσασθαι​ευ·οδω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωσασαευοδωσαςευοδωσανευ·οδω·σασ·αευ·οδω·σα[ντ]·ςευ·οδω·σαν[τ]
Nom
Accευοδωσασανευοδωσαντα[LXX]ευ·οδω·σασ·ανευ·οδω·σαντ·α
Datευοδωσασῃευοδωσαντι[LXX]ευ·οδω·σασ·ῃευ·οδω·σαντ·ι
Genευοδωσασηςευοδωσαντοςευ·οδω·σασ·ηςευ·οδω·σαντ·ος
PlVocευοδωσασαιευοδωσαντεςευοδωσαντα[LXX]ευ·οδω·σασ·αιευ·οδω·σαντ·εςευ·οδω·σαντ·α
Nom
Accευοδωσασαςευοδωσανταςευ·οδω·σασ·αςευ·οδω·σαντ·ας
Datευοδωσασαιςευοδωσασι, ευοδωσασινευ·οδω·σασ·αιςευ·οδω·σα[ντ]·σι(ν)
Genευοδωσασωνευοδωσαντωνευ·οδω·σασ·ωνευ·οδω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωσαμενηευοδωσαμενεευ·οδω·σαμεν·ηευ·οδω·σαμεν·ε
Nomευοδωσαμενοςευ·οδω·σαμεν·ος
Accευοδωσαμενηνευοδωσαμενονευ·οδω·σαμεν·ηνευ·οδω·σαμεν·ον
Datευοδωσαμενῃευοδωσαμενῳευ·οδω·σαμεν·ῃευ·οδω·σαμεν·ῳ
Genευοδωσαμενηςευοδωσαμενουευ·οδω·σαμεν·ηςευ·οδω·σαμεν·ου
PlVocευοδωσαμεναιευοδωσαμενοιευοδωσαμεναευ·οδω·σαμεν·αιευ·οδω·σαμεν·οιευ·οδω·σαμεν·α
Nom
Accευοδωσαμεναςευοδωσαμενουςευ·οδω·σαμεν·αςευ·οδω·σαμεν·ους
Datευοδωσαμεναιςευοδωσαμενοιςευ·οδω·σαμεν·αιςευ·οδω·σαμεν·οις
Genευοδωσαμενωνευοδωσαμενωνευ·οδω·σαμεν·ωνευ·οδω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωκαευοδω·κα
2ndευοδωκας, ευοδωκεςευοδω·κας, ευοδω·κες alt
3rdευοδωκεν[LXX], ευοδωκεευοδω·κε(ν), ευοδω·κε(ν)
Pl1stευοδωκαμενευοδω·καμεν
2ndευοδωκατεευοδω·κατε
3rdευοδωκασιν, ευοδωκασι, ευοδωκανευοδω·κασι(ν), ευοδω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωκωευοδω·κω
2ndευοδωκῃςευοδω·κῃς
3rdευοδωκῃευοδω·κῃ
Pl1stευοδωκωμενευοδω·κωμεν
2ndευοδωκητεευοδω·κητε
3rdευοδωκωσιν, ευοδωκωσιευοδω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωκοιμι, ευοδωκοιηνευοδω·κοιμι, ευοδω·κοιην classical
2ndευοδωκοις, ευοδωκοιηςευοδω·κοις, ευοδω·κοιης classical
3rdευοδωκοι, ευοδωκοιηευοδω·κοι, ευοδω·κοιη classical
Pl1stευοδωκοιμενευοδω·κοιμεν
2ndευοδωκοιτεευοδω·κοιτε
3rdευοδωκοιενευοδω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευοδωκεευοδω·κε
3rdευοδωκετωευοδω·κετω
Pl1st
2ndευοδωκετεευοδω·κετε
3rdευοδωκετωσανευοδω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευοδωκεναι​ευοδω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωκυιαευοδωκοςευοδω·κυι·αευοδω·κο[τ]·ς
Nomευοδωκωςευοδω·κο[τ]·^ς
Accευοδωκυιανευοδωκοταευοδω·κυι·ανευοδω·κοτ·α
Datευοδωκυιᾳευοδωκοτιευοδω·κυι·ᾳευοδω·κοτ·ι
Genευοδωκυιαςευοδωκοτοςευοδω·κυι·αςευοδω·κοτ·ος
PlVocευοδωκυιαιευοδωκοτεςευοδωκοταευοδω·κυι·αιευοδω·κοτ·εςευοδω·κοτ·α
Nom
Accευοδωκυιαςευοδωκοταςευοδω·κυι·αςευοδω·κοτ·ας
Datευοδωκυιαιςευοδωκοσι, ευοδωκοσινευοδω·κυι·αιςευοδω·κο[τ]·σι(ν)
Genευοδωκυιωνευοδωκοτωνευοδω·κυι·ωνευοδω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωκειν, ευοδωκηε·ευοδω·κειν, ε·ευοδω·κη classical
2ndευοδωκεις, ευοδωκηςε·ευοδω·κεις, ε·ευοδω·κης classical
3rdευοδωκειε·ευοδω·κει
Pl1stευοδωκειμεν, ευοδωκεμενε·ευοδω·κειμεν, ε·ευοδω·κεμεν classical
2ndευοδωκειτε, ευοδωκετεε·ευοδω·κειτε, ε·ευοδω·κετε classical
3rdευοδωκεισαν, ευοδωκεσανε·ευοδω·κεισαν, ε·ευοδω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευωδωθην, ευοδωθηνευ·ε·οδω·θην, ε·ευοδω·θην
2ndευωδωθης, ευοδωθηςευ·ε·οδω·θης, ε·ευοδω·θης
3rdευωδωθη[LXX], ευοδωθη[LXX]ευ·ε·οδω·θη, ε·ευοδω·θη
Pl1stευωδωθημεν, ευοδωθημενευ·ε·οδω·θημεν, ε·ευοδω·θημεν
2ndευωδωθητε, ευοδωθητεευ·ε·οδω·θητε, ε·ευοδω·θητε
3rdευωδωθησαν, ευοδωθησανευ·ε·οδω·θησαν, ε·ευοδω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευοδωθησομαι[GNT]ευ·οδω·θησομαι
2ndευοδωθησῃ[LXX], ευοδωθησειευ·οδω·θησῃ, ευ·οδω·θησει classical
3rdευοδωθησεται[LXX]ευ·οδω·θησεται
Pl1stευοδωθησομεθαευ·οδω·θησομεθα
2ndευοδωθησεσθε[LXX]ευ·οδω·θησεσθε
3rdευοδωθησονται[LXX]ευ·οδω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευοδωθωευ·οδω·θω
2ndευοδωθῃςευ·οδω·θῃς
3rdευοδωθῃ[LXX]ευ·οδω·θῃ
Pl1stευοδωθωμενευ·οδω·θωμεν
2ndευοδωθητεευ·οδω·θητε
3rdευοδωθωσιν[LXX], ευοδωθωσιευ·οδω·θωσι(ν), ευ·οδω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευοδωθειηνευ·οδω·θειην
2ndευοδωθειηςευ·οδω·θειης
3rdευοδωθειηευ·οδω·θειη
Pl1stευοδωθειημεν[LXX], ευοδωθειμενευ·οδω·θειημεν, ευ·οδω·θειμεν classical
2ndευοδωθειητε[LXX], ευοδωθειτεευ·οδω·θειητε, ευ·οδω·θειτε classical
3rdευοδωθειησαν, ευοδωθειενευ·οδω·θειησαν, ευ·οδω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευοδωθησοιμηνευ·οδω·θησοιμην
2ndευοδωθησοιοευ·οδω·θησοιο
3rdευοδωθησοιτοευ·οδω·θησοιτο
Pl1stευοδωθησοιμεθαευ·οδω·θησοιμεθα
2ndευοδωθησοισθεευ·οδω·θησοισθε
3rdευοδωθησοιντοευ·οδω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndευοδωθητιευ·οδω·θητι
3rdευοδωθητωευ·οδω·θητω
Pl1st
2ndευοδωθητεευ·οδω·θητε
3rdευοδωθητωσαν, ευοδωθεντωνευ·οδω·θητωσαν, ευ·οδω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ευοδωθηναι​ευ·οδω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ευοδωθησεσθαι​ευ·οδω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωθεισαευοδωθειςευοδωθενευ·οδω·θεισ·αευ·οδω·θει[ντ]·ςευ·οδω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accευοδωθεισανευοδωθενταευ·οδω·θεισ·ανευ·οδω·θε[ι]ντ·α
Datευοδωθεισῃευοδωθεντιευ·οδω·θεισ·ῃευ·οδω·θε[ι]ντ·ι
Genευοδωθεισηςευοδωθεντοςευ·οδω·θεισ·ηςευ·οδω·θε[ι]ντ·ος
PlVocευοδωθεισαιευοδωθεντεςευοδωθενταευ·οδω·θεισ·αιευ·οδω·θε[ι]ντ·εςευ·οδω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accευοδωθεισαςευοδωθενταςευ·οδω·θεισ·αςευ·οδω·θε[ι]ντ·ας
Datευοδωθεισαιςευοδωθεισι, ευοδωθεισινευ·οδω·θεισ·αιςευ·οδω·θει[ντ]·σι(ν)
Genευοδωθεισωνευοδωθεντωνευ·οδω·θεισ·ωνευ·οδω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωθησομενηευοδωθησομενεευ·οδω·θησομεν·ηευ·οδω·θησομεν·ε
Nomευοδωθησομενοςευ·οδω·θησομεν·ος
Accευοδωθησομενηνευοδωθησομενονευ·οδω·θησομεν·ηνευ·οδω·θησομεν·ον
Datευοδωθησομενῃευοδωθησομενῳευ·οδω·θησομεν·ῃευ·οδω·θησομεν·ῳ
Genευοδωθησομενηςευοδωθησομενουευ·οδω·θησομεν·ηςευ·οδω·θησομεν·ου
PlVocευοδωθησομεναιευοδωθησομενοιευοδωθησομεναευ·οδω·θησομεν·αιευ·οδω·θησομεν·οιευ·οδω·θησομεν·α
Nom
Accευοδωθησομεναςευοδωθησομενουςευ·οδω·θησομεν·αςευ·οδω·θησομεν·ους
Datευοδωθησομεναιςευοδωθησομενοιςευ·οδω·θησομεν·αιςευ·οδω·θησομεν·οις
Genευοδωθησομενωνευοδωθησομενωνευ·οδω·θησομεν·ωνευ·οδω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 14:15:06 EST