ευοδοω • EUODOW • euodoō

Search: ευοδοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευοδοι; ευοδοι; ευοδοι; ευοδοι; ευοδοι; ευοδοιεὐοδόωευ·οδ(ο)·οι; ευ·οδ(ο)·ει; ευ·οδ(ο)·ῃ; ευ·οδ(ο)·ῃ; ευ·οδ(ο)·ει; ευ·οδ(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευοδοιεὐοδόωευ·οδ(ο)·οιpres act opt 3rd sg
ευοδοιεὐοδόωευ·οδ(ο)·ειpres act ind 3rd sg
ευοδοιεὐοδόωευ·οδ(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
ευοδοιεὐοδόωευ·οδ(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
ευοδοιεὐοδόωευ·οδ(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
ευοδοιεὐοδόωευ·οδ(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg

εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωευ·οδ(ο)·ωευοδουμαιευ·οδ(ο)·ομαι
2ndευοδοις[LXX]ευ·οδ(ο)·ειςευοδοι[LXX], ευοδουσαιευ·οδ(ο)·ῃ, ευ·οδ(ο)·ει classical, ευ·οδ(ο)·εσαι alt
3rdευοδοι[LXX]ευ·οδ(ο)·ειευοδουται[GNT][LXX]ευ·οδ(ο)·εται
Pl1stευοδουμενευ·οδ(ο)·ομενευοδουμεθαευ·οδ(ο)·ομεθα
2ndευοδουτεευ·οδ(ο)·ετεευοδουσθεευ·οδ(ο)·εσθε
3rdευοδουσιν, ευοδουσιευ·οδ(ο)·ουσι(ν)ευοδουνταιευ·οδ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωευ·οδ(ο)·ωευοδωμαιευ·οδ(ο)·ωμαι
2ndευοδοις[LXX]ευ·οδ(ο)·ῃςευοδοι[LXX]ευ·οδ(ο)·ῃ
3rdευοδοι[LXX]ευ·οδ(ο)·ῃευοδωται[GNT]ευ·οδ(ο)·ηται
Pl1stευοδωμενευ·οδ(ο)·ωμενευοδωμεθαευ·οδ(ο)·ωμεθα
2ndευοδωτεευ·οδ(ο)·ητεευοδωσθεευ·οδ(ο)·ησθε
3rdευοδωσιν, ευοδωσιευ·οδ(ο)·ωσι(ν)ευοδωνταιευ·οδ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδοιμιευ·οδ(ο)·οιμιευοδοιμηνευ·οδ(ο)·οιμην
2ndευοδοις[LXX]ευ·οδ(ο)·οιςευοδοιοευ·οδ(ο)·οιο
3rdευοδοι[LXX]ευ·οδ(ο)·οιευοδοιτοευ·οδ(ο)·οιτο
Pl1stευοδοιμενευ·οδ(ο)·οιμενευοδοιμεθαευ·οδ(ο)·οιμεθα
2ndευοδοιτεευ·οδ(ο)·οιτεευοδοισθεευ·οδ(ο)·οισθε
3rdευοδοιεν, ευοδοισανευ·οδ(ο)·οιεν, ευ·οδ(ο)·οισαν altευοδοιντοευ·οδ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευοδουευ·οδ(ο)·εευοδουευ·οδ(ο)·ου
3rdευοδουτωευ·οδ(ο)·ετωευοδουσθωευ·οδ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndευοδουτεευ·οδ(ο)·ετεευοδουσθεευ·οδ(ο)·εσθε
3rdευοδουτωσαν, ευοδουντωνευ·οδ(ο)·ετωσαν, ευ·οδ(ο)·οντων classicalευοδουσθωσαν, ευοδουσθωνευ·οδ(ο)·εσθωσαν, ευ·οδ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευοδουν​ευ·οδ(ο)·ειν​ευοδουσθαι[GNT]​ευ·οδ(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδουσαευοδουνευ·οδ(ο)·ουσ·αευ·οδ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomευοδωνευ·οδ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accευοδουσανευοδουνταευ·οδ(ο)·ουσ·ανευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datευοδουσῃευοδουντιευ·οδ(ο)·ουσ·ῃευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genευοδουσηςευοδουντοςευ·οδ(ο)·ουσ·ηςευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocευοδουσαιευοδουντεςευοδουνταευ·οδ(ο)·ουσ·αιευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·εςευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευοδουσαςευοδουνταςευ·οδ(ο)·ουσ·αςευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datευοδουσαιςευοδουσι, ευοδουσινευ·οδ(ο)·ουσ·αιςευ·οδ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genευοδουσωνευοδουντωνευ·οδ(ο)·ουσ·ωνευ·οδ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδουμενηευοδουμενεευ·οδ(ο)·ομεν·ηευ·οδ(ο)·ομεν·ε
Nomευοδουμενος[LXX]ευ·οδ(ο)·ομεν·ος
Accευοδουμενηνευοδουμενον[LXX]ευ·οδ(ο)·ομεν·ηνευ·οδ(ο)·ομεν·ον
Datευοδουμενῃευοδουμενῳ[LXX]ευ·οδ(ο)·ομεν·ῃευ·οδ(ο)·ομεν·ῳ
Genευοδουμενηςευοδουμενουευ·οδ(ο)·ομεν·ηςευ·οδ(ο)·ομεν·ου
PlVocευοδουμεναιευοδουμενοιευοδουμεναευ·οδ(ο)·ομεν·αιευ·οδ(ο)·ομεν·οιευ·οδ(ο)·ομεν·α
Nom
Accευοδουμεναςευοδουμενουςευ·οδ(ο)·ομεν·αςευ·οδ(ο)·ομεν·ους
Datευοδουμεναιςευοδουμενοιςευ·οδ(ο)·ομεν·αιςευ·οδ(ο)·ομεν·οις
Genευοδουμενωνευοδουμενωνευ·οδ(ο)·ομεν·ωνευ·οδ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευωδουν, ευοδουνευ·ε·οδ(ο)·ον, ε·ευοδ(ο)·ονευωδουμην, ευοδουμηνευ·ε·οδ(ο)·ομην, ε·ευοδ(ο)·ομην
2ndευωδους[LXX], ευοδουςευ·ε·οδ(ο)·ες, ε·ευοδ(ο)·εςευωδου[LXX], ευοδουευ·ε·οδ(ο)·ου, ε·ευοδ(ο)·ου
3rdευωδου[LXX], ευοδουευ·ε·οδ(ο)·ε, ε·ευοδ(ο)·εευωδουτο, ευοδουτοευ·ε·οδ(ο)·ετο, ε·ευοδ(ο)·ετο
Pl1stευωδουμεν, ευοδουμενευ·ε·οδ(ο)·ομεν, ε·ευοδ(ο)·ομενευωδουμεθα, ευοδουμεθαευ·ε·οδ(ο)·ομεθα, ε·ευοδ(ο)·ομεθα
2ndευωδουτε, ευοδουτεευ·ε·οδ(ο)·ετε, ε·ευοδ(ο)·ετεευωδουσθε, ευοδουσθεευ·ε·οδ(ο)·εσθε, ε·ευοδ(ο)·εσθε
3rdευωδουν, ευωδουσαν, ευοδουν, ευοδουσανευ·ε·οδ(ο)·ον, ευ·ε·οδ(ο)·οσαν alt, ε·ευοδ(ο)·ον, ε·ευοδ(ο)·οσαν altευωδουντο, ευοδουντοευ·ε·οδ(ο)·οντο, ε·ευοδ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωσω[LXX]ευ·οδω·σωευοδωσομαιευ·οδω·σομαι
2ndευοδωσεις[LXX]ευ·οδω·σειςευοδωσῃ[LXX], ευοδωσει[LXX], ευοδωσεσαιευ·οδω·σῃ, ευ·οδω·σει classical, ευ·οδω·σεσαι alt
3rdευοδωσει[LXX]ευ·οδω·σειευοδωσεταιευ·οδω·σεται
Pl1stευοδωσομενευ·οδω·σομενευοδωσομεθαευ·οδω·σομεθα
2ndευοδωσετεευ·οδω·σετεευοδωσεσθεευ·οδω·σεσθε
3rdευοδωσουσιν, ευοδωσουσιευ·οδω·σουσι(ν)ευοδωσονταιευ·οδω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωσοιμιευ·οδω·σοιμιευοδωσοιμηνευ·οδω·σοιμην
2ndευοδωσοιςευ·οδω·σοιςευοδωσοιοευ·οδω·σοιο
3rdευοδωσοιευ·οδω·σοιευοδωσοιτοευ·οδω·σοιτο
Pl1stευοδωσοιμενευ·οδω·σοιμενευοδωσοιμεθαευ·οδω·σοιμεθα
2ndευοδωσοιτεευ·οδω·σοιτεευοδωσοισθεευ·οδω·σοισθε
3rdευοδωσοιενευ·οδω·σοιενευοδωσοιντοευ·οδω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευοδωσειν​ευ·οδω·σειν​ευοδωσεσθαι​ευ·οδω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωσουσαευοδωσον[LXX]ευ·οδω·σουσ·αευ·οδω·σο[υ]ν[τ]
Nomευοδωσωνευ·οδω·σο[υ]ν[τ]·^
Accευοδωσουσανευοδωσονταευ·οδω·σουσ·ανευ·οδω·σο[υ]ντ·α
Datευοδωσουσῃευοδωσοντιευ·οδω·σουσ·ῃευ·οδω·σο[υ]ντ·ι
Genευοδωσουσηςευοδωσοντοςευ·οδω·σουσ·ηςευ·οδω·σο[υ]ντ·ος
PlVocευοδωσουσαιευοδωσοντεςευοδωσονταευ·οδω·σουσ·αιευ·οδω·σο[υ]ντ·εςευ·οδω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accευοδωσουσαςευοδωσονταςευ·οδω·σουσ·αςευ·οδω·σο[υ]ντ·ας
Datευοδωσουσαιςευοδωσουσι, ευοδωσουσινευ·οδω·σουσ·αιςευ·οδω·σου[ντ]·σι(ν)
Genευοδωσουσωνευοδωσοντωνευ·οδω·σουσ·ωνευ·οδω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωσομενηευοδωσομενεευ·οδω·σομεν·ηευ·οδω·σομεν·ε
Nomευοδωσομενοςευ·οδω·σομεν·ος
Accευοδωσομενηνευοδωσομενονευ·οδω·σομεν·ηνευ·οδω·σομεν·ον
Datευοδωσομενῃευοδωσομενῳευ·οδω·σομεν·ῃευ·οδω·σομεν·ῳ
Genευοδωσομενηςευοδωσομενουευ·οδω·σομεν·ηςευ·οδω·σομεν·ου
PlVocευοδωσομεναιευοδωσομενοιευοδωσομεναευ·οδω·σομεν·αιευ·οδω·σομεν·οιευ·οδω·σομεν·α
Nom
Accευοδωσομεναςευοδωσομενουςευ·οδω·σομεν·αςευ·οδω·σομεν·ους
Datευοδωσομεναιςευοδωσομενοιςευ·οδω·σομεν·αιςευ·οδω·σομεν·οις
Genευοδωσομενωνευοδωσομενωνευ·οδω·σομεν·ωνευ·οδω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευωδωσα, ευοδωσα[LXX]ευ·ε·οδω·σα, ε·ευοδω·σαευωδωσαμην, ευοδωσαμηνευ·ε·οδω·σαμην, ε·ευοδω·σαμην
2ndευωδωσας, ευοδωσαςευ·ε·οδω·σας, ε·ευοδω·σαςευωδωσω, ευοδωσω[LXX]ευ·ε·οδω·σω, ε·ευοδω·σω
3rdευωδωσεν, ευωδωσε, ευοδωσεν[LXX], ευοδωσεευ·ε·οδω·σε(ν), ε·ευοδω·σε(ν), ε·ευοδω·σε(ν)ευωδωσατο, ευοδωσατοευ·ε·οδω·σατο, ε·ευοδω·σατο
Pl1stευωδωσαμεν, ευοδωσαμενευ·ε·οδω·σαμεν, ε·ευοδω·σαμενευωδωσαμεθα, ευοδωσαμεθαευ·ε·οδω·σαμεθα, ε·ευοδω·σαμεθα
2ndευωδωσατε, ευοδωσατεευ·ε·οδω·σατε, ε·ευοδω·σατεευωδωσασθε, ευοδωσασθεευ·ε·οδω·σασθε, ε·ευοδω·σασθε
3rdευωδωσαν, ευοδωσανευ·ε·οδω·σαν, ε·ευοδω·σανευωδωσαντο, ευοδωσαντοευ·ε·οδω·σαντο, ε·ευοδω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωσω[LXX]ευ·οδω·σωευοδωσωμαιευ·οδω·σωμαι
2ndευοδωσῃςευ·οδω·σῃςευοδωσῃ[LXX]ευ·οδω·σῃ
3rdευοδωσῃ[LXX]ευ·οδω·σῃευοδωσηταιευ·οδω·σηται
Pl1stευοδωσωμενευ·οδω·σωμενευοδωσωμεθαευ·οδω·σωμεθα
2ndευοδωσητεευ·οδω·σητεευοδωσησθεευ·οδω·σησθε
3rdευοδωσωσιν, ευοδωσωσιευ·οδω·σωσι(ν)ευοδωσωνταιευ·οδω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωσαιμιευ·οδω·σαιμιευοδωσαιμηνευ·οδω·σαιμην
2ndευοδωσαις, ευοδωσειαςευ·οδω·σαις, ευ·οδω·σειας classicalευοδωσαιοευ·οδω·σαιο
3rdευοδωσαι[LXX], ευοδωσειεευ·οδω·σαι, ευ·οδω·σειε classicalευοδωσαιτοευ·οδω·σαιτο
Pl1stευοδωσαιμενευ·οδω·σαιμενευοδωσαιμεθαευ·οδω·σαιμεθα
2ndευοδωσαιτεευ·οδω·σαιτεευοδωσαισθεευ·οδω·σαισθε
3rdευοδωσαιεν, ευοδωσαισαν, ευοδωσειαν, ευοδωσειενευ·οδω·σαιεν, ευ·οδω·σαισαν alt, ευ·οδω·σειαν classical, ευ·οδω·σειεν classicalευοδωσαιντοευ·οδω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευοδωσον[LXX]ευ·οδω·σονευοδωσαι[LXX]ευ·οδω·σαι
3rdευοδωσατωευ·οδω·σατωευοδωσασθωευ·οδω·σασθω
Pl1st
2ndευοδωσατεευ·οδω·σατεευοδωσασθεευ·οδω·σασθε
3rdευοδωσατωσαν, ευοδωσαντωνευ·οδω·σατωσαν, ευ·οδω·σαντων classicalευοδωσασθωσαν, ευοδωσασθωνευ·οδω·σασθωσαν, ευ·οδω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευοδωσαι[LXX]​ευ·οδω·σαιευοδωσασθαι​ευ·οδω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωσασαευοδωσαςευοδωσανευ·οδω·σασ·αευ·οδω·σα[ντ]·ςευ·οδω·σαν[τ]
Nom
Accευοδωσασανευοδωσαντα[LXX]ευ·οδω·σασ·ανευ·οδω·σαντ·α
Datευοδωσασῃευοδωσαντι[LXX]ευ·οδω·σασ·ῃευ·οδω·σαντ·ι
Genευοδωσασηςευοδωσαντοςευ·οδω·σασ·ηςευ·οδω·σαντ·ος
PlVocευοδωσασαιευοδωσαντεςευοδωσαντα[LXX]ευ·οδω·σασ·αιευ·οδω·σαντ·εςευ·οδω·σαντ·α
Nom
Accευοδωσασαςευοδωσανταςευ·οδω·σασ·αςευ·οδω·σαντ·ας
Datευοδωσασαιςευοδωσασι, ευοδωσασινευ·οδω·σασ·αιςευ·οδω·σα[ντ]·σι(ν)
Genευοδωσασωνευοδωσαντωνευ·οδω·σασ·ωνευ·οδω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωσαμενηευοδωσαμενεευ·οδω·σαμεν·ηευ·οδω·σαμεν·ε
Nomευοδωσαμενοςευ·οδω·σαμεν·ος
Accευοδωσαμενηνευοδωσαμενονευ·οδω·σαμεν·ηνευ·οδω·σαμεν·ον
Datευοδωσαμενῃευοδωσαμενῳευ·οδω·σαμεν·ῃευ·οδω·σαμεν·ῳ
Genευοδωσαμενηςευοδωσαμενουευ·οδω·σαμεν·ηςευ·οδω·σαμεν·ου
PlVocευοδωσαμεναιευοδωσαμενοιευοδωσαμεναευ·οδω·σαμεν·αιευ·οδω·σαμεν·οιευ·οδω·σαμεν·α
Nom
Accευοδωσαμεναςευοδωσαμενουςευ·οδω·σαμεν·αςευ·οδω·σαμεν·ους
Datευοδωσαμεναιςευοδωσαμενοιςευ·οδω·σαμεν·αιςευ·οδω·σαμεν·οις
Genευοδωσαμενωνευοδωσαμενωνευ·οδω·σαμεν·ωνευ·οδω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωκαευοδω·κα
2ndευοδωκας, ευοδωκεςευοδω·κας, ευοδω·κες alt
3rdευοδωκεν[LXX], ευοδωκεευοδω·κε(ν), ευοδω·κε(ν)
Pl1stευοδωκαμενευοδω·καμεν
2ndευοδωκατεευοδω·κατε
3rdευοδωκασιν, ευοδωκασι, ευοδωκανευοδω·κασι(ν), ευοδω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωκωευοδω·κω
2ndευοδωκῃςευοδω·κῃς
3rdευοδωκῃευοδω·κῃ
Pl1stευοδωκωμενευοδω·κωμεν
2ndευοδωκητεευοδω·κητε
3rdευοδωκωσιν, ευοδωκωσιευοδω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωκοιμι, ευοδωκοιηνευοδω·κοιμι, ευοδω·κοιην classical
2ndευοδωκοις, ευοδωκοιηςευοδω·κοις, ευοδω·κοιης classical
3rdευοδωκοι, ευοδωκοιηευοδω·κοι, ευοδω·κοιη classical
Pl1stευοδωκοιμενευοδω·κοιμεν
2ndευοδωκοιτεευοδω·κοιτε
3rdευοδωκοιενευοδω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευοδωκεευοδω·κε
3rdευοδωκετωευοδω·κετω
Pl1st
2ndευοδωκετεευοδω·κετε
3rdευοδωκετωσανευοδω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευοδωκεναι​ευοδω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωκυιαευοδωκοςευοδω·κυι·αευοδω·κο[τ]·ς
Nomευοδωκωςευοδω·κο[τ]·^ς
Accευοδωκυιανευοδωκοταευοδω·κυι·ανευοδω·κοτ·α
Datευοδωκυιᾳευοδωκοτιευοδω·κυι·ᾳευοδω·κοτ·ι
Genευοδωκυιαςευοδωκοτοςευοδω·κυι·αςευοδω·κοτ·ος
PlVocευοδωκυιαιευοδωκοτεςευοδωκοταευοδω·κυι·αιευοδω·κοτ·εςευοδω·κοτ·α
Nom
Accευοδωκυιαςευοδωκοταςευοδω·κυι·αςευοδω·κοτ·ας
Datευοδωκυιαιςευοδωκοσι, ευοδωκοσινευοδω·κυι·αιςευοδω·κο[τ]·σι(ν)
Genευοδωκυιωνευοδωκοτωνευοδω·κυι·ωνευοδω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευοδωκειν, ευοδωκηε·ευοδω·κειν, ε·ευοδω·κη classical
2ndευοδωκεις, ευοδωκηςε·ευοδω·κεις, ε·ευοδω·κης classical
3rdευοδωκειε·ευοδω·κει
Pl1stευοδωκειμεν, ευοδωκεμενε·ευοδω·κειμεν, ε·ευοδω·κεμεν classical
2ndευοδωκειτε, ευοδωκετεε·ευοδω·κειτε, ε·ευοδω·κετε classical
3rdευοδωκεισαν, ευοδωκεσανε·ευοδω·κεισαν, ε·ευοδω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευωδωθην, ευοδωθηνευ·ε·οδω·θην, ε·ευοδω·θην
2ndευωδωθης, ευοδωθηςευ·ε·οδω·θης, ε·ευοδω·θης
3rdευωδωθη[LXX], ευοδωθη[LXX]ευ·ε·οδω·θη, ε·ευοδω·θη
Pl1stευωδωθημεν, ευοδωθημενευ·ε·οδω·θημεν, ε·ευοδω·θημεν
2ndευωδωθητε, ευοδωθητεευ·ε·οδω·θητε, ε·ευοδω·θητε
3rdευωδωθησαν, ευοδωθησανευ·ε·οδω·θησαν, ε·ευοδω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευοδωθησομαι[GNT]ευ·οδω·θησομαι
2ndευοδωθησῃ[LXX], ευοδωθησειευ·οδω·θησῃ, ευ·οδω·θησει classical
3rdευοδωθησεται[LXX]ευ·οδω·θησεται
Pl1stευοδωθησομεθαευ·οδω·θησομεθα
2ndευοδωθησεσθε[LXX]ευ·οδω·θησεσθε
3rdευοδωθησονται[LXX]ευ·οδω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευοδωθωευ·οδω·θω
2ndευοδωθῃςευ·οδω·θῃς
3rdευοδωθῃ[LXX]ευ·οδω·θῃ
Pl1stευοδωθωμενευ·οδω·θωμεν
2ndευοδωθητεευ·οδω·θητε
3rdευοδωθωσιν[LXX], ευοδωθωσιευ·οδω·θωσι(ν), ευ·οδω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευοδωθειηνευ·οδω·θειην
2ndευοδωθειηςευ·οδω·θειης
3rdευοδωθειηευ·οδω·θειη
Pl1stευοδωθειημεν[LXX], ευοδωθειμενευ·οδω·θειημεν, ευ·οδω·θειμεν classical
2ndευοδωθειητε[LXX], ευοδωθειτεευ·οδω·θειητε, ευ·οδω·θειτε classical
3rdευοδωθειησαν, ευοδωθειενευ·οδω·θειησαν, ευ·οδω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευοδωθησοιμηνευ·οδω·θησοιμην
2ndευοδωθησοιοευ·οδω·θησοιο
3rdευοδωθησοιτοευ·οδω·θησοιτο
Pl1stευοδωθησοιμεθαευ·οδω·θησοιμεθα
2ndευοδωθησοισθεευ·οδω·θησοισθε
3rdευοδωθησοιντοευ·οδω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndευοδωθητιευ·οδω·θητι
3rdευοδωθητωευ·οδω·θητω
Pl1st
2ndευοδωθητεευ·οδω·θητε
3rdευοδωθητωσαν, ευοδωθεντωνευ·οδω·θητωσαν, ευ·οδω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ευοδωθηναι​ευ·οδω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ευοδωθησεσθαι​ευ·οδω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωθεισαευοδωθειςευοδωθενευ·οδω·θεισ·αευ·οδω·θει[ντ]·ςευ·οδω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accευοδωθεισανευοδωθενταευ·οδω·θεισ·ανευ·οδω·θε[ι]ντ·α
Datευοδωθεισῃευοδωθεντιευ·οδω·θεισ·ῃευ·οδω·θε[ι]ντ·ι
Genευοδωθεισηςευοδωθεντοςευ·οδω·θεισ·ηςευ·οδω·θε[ι]ντ·ος
PlVocευοδωθεισαιευοδωθεντεςευοδωθενταευ·οδω·θεισ·αιευ·οδω·θε[ι]ντ·εςευ·οδω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accευοδωθεισαςευοδωθενταςευ·οδω·θεισ·αςευ·οδω·θε[ι]ντ·ας
Datευοδωθεισαιςευοδωθεισι, ευοδωθεισινευ·οδω·θεισ·αιςευ·οδω·θει[ντ]·σι(ν)
Genευοδωθεισωνευοδωθεντωνευ·οδω·θεισ·ωνευ·οδω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευοδωθησομενηευοδωθησομενεευ·οδω·θησομεν·ηευ·οδω·θησομεν·ε
Nomευοδωθησομενοςευ·οδω·θησομεν·ος
Accευοδωθησομενηνευοδωθησομενονευ·οδω·θησομεν·ηνευ·οδω·θησομεν·ον
Datευοδωθησομενῃευοδωθησομενῳευ·οδω·θησομεν·ῃευ·οδω·θησομεν·ῳ
Genευοδωθησομενηςευοδωθησομενουευ·οδω·θησομεν·ηςευ·οδω·θησομεν·ου
PlVocευοδωθησομεναιευοδωθησομενοιευοδωθησομεναευ·οδω·θησομεν·αιευ·οδω·θησομεν·οιευ·οδω·θησομεν·α
Nom
Accευοδωθησομεναςευοδωθησομενουςευ·οδω·θησομεν·αςευ·οδω·θησομεν·ους
Datευοδωθησομεναιςευοδωθησομενοιςευ·οδω·θησομεν·αιςευ·οδω·θησομεν·οις
Genευοδωθησομενωνευοδωθησομενωνευ·οδω·θησομεν·ωνευ·οδω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 16:14:35 EST