ευχομαι • EUCOMAI EUXOMAI • euchomai

Search: ευξαμενου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευξαμενου; ευξαμενουεὔχομαιευχ·σαμεν·ου; ευχ·σαμεν·ου1aor mp ptcp mas gen sg; 1aor mp ptcp neu gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευξαμενουεὔχομαιευχ·σαμεν·ου1aor mp ptcp mas gen sg
ευξαμενουεὔχομαιευχ·σαμεν·ου1aor mp ptcp neu gen sg

εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευχομαι[GNT]ευχ·ομαι
2ndευχῃ, ευχει, ευχεσαιευχ·ῃ, ευχ·ει classical, ευχ·εσαι alt
3rdευχεταιευχ·εται
Pl1stευχομεθα[GNT]ευχ·ομεθα
2ndευχεσθε[GNT]ευχ·εσθε
3rdευχονται[LXX]ευχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευχωμαιευχ·ωμαι
2ndευχῃευχ·ῃ
3rdευχηταιευχ·ηται
Pl1stευχωμεθαευχ·ωμεθα
2ndευχησθεευχ·ησθε
3rdευχωνταιευχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευχοιμηνευχ·οιμην
2ndευχοιοευχ·οιο
3rdευχοιτοευχ·οιτο
Pl1stευχοιμεθαευχ·οιμεθα
2ndευχοισθεευχ·οισθε
3rdευχοιντοευχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευχου[LXX]ευχ·ου
3rdευχεσθωευχ·εσθω
Pl1st
2ndευχεσθε[GNT]ευχ·εσθε
3rdευχεσθωσαν, ευχεσθωνευχ·εσθωσαν, ευχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευχεσθαι[LXX]​ευχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευχομενηευχομενεευχ·ομεν·ηευχ·ομεν·ε
Nomευχομενος[LXX]ευχ·ομεν·ος
Accευχομενηνευχομενον[LXX]ευχ·ομεν·ηνευχ·ομεν·ον
Datευχομενῃευχομενῳ[LXX]ευχ·ομεν·ῃευχ·ομεν·ῳ
Genευχομενηςευχομενουευχ·ομεν·ηςευχ·ομεν·ου
PlVocευχομεναιευχομενοι[LXX]ευχομεναευχ·ομεν·αιευχ·ομεν·οιευχ·ομεν·α
Nom
Accευχομεναςευχομενουςευχ·ομεν·αςευχ·ομεν·ους
Datευχομεναιςευχομενοιςευχ·ομεν·αιςευχ·ομεν·οις
Genευχομενωνευχομενωνευχ·ομεν·ωνευχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυχομην[GNT], ευχομην[GNT]ε·ευχ·ομην
2ndηυχου, ευχου[LXX]ε·ευχ·ου, ε·ευχ·ου
3rdηυχετο[LXX], ευχετοε·ευχ·ετο, ε·ευχ·ετο
Pl1stηυχομεθα, ευχομεθα[GNT]ε·ευχ·ομεθα, ε·ευχ·ομεθα
2ndηυχεσθε, ευχεσθε[GNT]ε·ευχ·εσθε, ε·ευχ·εσθε
3rdηυχοντο[GNT][LXX], ευχοντοε·ευχ·οντο, ε·ευχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευξομαι[LXX]ευχ·σομαι
2ndευξῃ[LXX], ευξει, ευξεσαιευχ·σῃ, ευχ·σει classical, ευχ·σεσαι alt
3rdευξεται[LXX]ευχ·σεται
Pl1stευξομεθαευχ·σομεθα
2ndευξεσθεευχ·σεσθε
3rdευξονται[LXX]ευχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευξοιμηνευχ·σοιμην
2ndευξοιοευχ·σοιο
3rdευξοιτοευχ·σοιτο
Pl1stευξοιμεθαευχ·σοιμεθα
2ndευξοισθεευχ·σοισθε
3rdευξοιντοευχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευξεσθαι​ευχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευξομενηευξομενεευχ·σομεν·ηευχ·σομεν·ε
Nomευξομενοςευχ·σομεν·ος
Accευξομενηνευξομενονευχ·σομεν·ηνευχ·σομεν·ον
Datευξομενῃευξομενῳευχ·σομεν·ῃευχ·σομεν·ῳ
Genευξομενηςευξομενουευχ·σομεν·ηςευχ·σομεν·ου
PlVocευξομεναιευξομενοιευξομεναευχ·σομεν·αιευχ·σομεν·οιευχ·σομεν·α
Nom
Accευξομεναςευξομενουςευχ·σομεν·αςευχ·σομεν·ους
Datευξομεναιςευξομενοιςευχ·σομεν·αιςευχ·σομεν·οις
Genευξομενωνευξομενωνευχ·σομεν·ωνευχ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυξαμην[LXX], ευξαμην[LXX]ε·ευχ·σαμην
2ndηυξω[LXX], ευξω[LXX]ε·ευχ·σω
3rdηυξατο[LXX], ευξατοε·ευχ·σατο, ε·ευχ·σατο
Pl1stηυξαμεθα, ευξαμεθαε·ευχ·σαμεθα
2ndηυξασθε, ευξασθε[LXX]ε·ευχ·σασθε, ε·ευχ·σασθε
3rdηυξαντο, ευξαντο[LXX]ε·ευχ·σαντο, ε·ευχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευξωμαι[LXX]ευχ·σωμαι
2ndευξῃ[LXX]ευχ·σῃ
3rdευξηται[LXX]ευχ·σηται
Pl1stευξωμεθαευχ·σωμεθα
2ndευξησθε[LXX]ευχ·σησθε
3rdευξωνταιευχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευξαιμην[GNT]ευχ·σαιμην
2ndευξαιοευχ·σαιο
3rdευξαιτοευχ·σαιτο
Pl1stευξαιμεθαευχ·σαιμεθα
2ndευξαισθεευχ·σαισθε
3rdευξαιντοευχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευξαι[LXX]ευχ·σαι
3rdευξασθωευχ·σασθω
Pl1st
2ndευξασθε[LXX]ευχ·σασθε
3rdευξασθωσαν, ευξασθωνευχ·σασθωσαν, ευχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευξασθαι[LXX]​ευχ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευξαμενηευξαμενεευχ·σαμεν·ηευχ·σαμεν·ε
Nomευξαμενος[LXX]ευχ·σαμεν·ος
Accευξαμενηνευξαμενονευχ·σαμεν·ηνευχ·σαμεν·ον
Datευξαμενῃευξαμενῳευχ·σαμεν·ῃευχ·σαμεν·ῳ
Genευξαμενηςευξαμενου[LXX]ευχ·σαμεν·ηςευχ·σαμεν·ου
PlVocευξαμεναιευξαμενοιευξαμεναευχ·σαμεν·αιευχ·σαμεν·οιευχ·σαμεν·α
Nom
Accευξαμεναςευξαμενουςευχ·σαμεν·αςευχ·σαμεν·ους
Datευξαμεναιςευξαμενοιςευχ·σαμεν·αιςευχ·σαμεν·οις
Genευξαμενωνευξαμενωνευχ·σαμεν·ωνευχ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυγμαιηυχ·μαι
2ndηυξαιηυχ·σαι
3rdηυκταιηυχ·ται
Pl1stηυγμεθαηυχ·μεθα
2ndηυχθεηυχ·σθε
3rdηυχαταιηυχ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυξομαιηυχ·σομαι
2ndηυξῃ, ηυξειηυχ·σῃ, ηυχ·σει classical
3rdηυξεταιηυχ·σεται
Pl1stηυξομεθαηυχ·σομεθα
2ndηυξεσθεηυχ·σεσθε
3rdηυξονταιηυχ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυξοιμηνηυχ·σοιμην
2ndηυξοιοηυχ·σοιο
3rdηυξοιτοηυχ·σοιτο
Pl1stηυξοιμεθαηυχ·σοιμεθα
2ndηυξοισθεηυχ·σοισθε
3rdηυξοιντοηυχ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηυξοηυχ·σο
3rdηυχθωηυχ·σθω
Pl1st
2ndηυχθεηυχ·σθε
3rdηυχθωσαν, ηυχθωνηυχ·σθωσαν, ηυχ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηυχθαι​ηυχ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηυξεσθαι​ηυχ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηυγμενηηυγμενεηυχ·μεν·ηηυχ·μεν·ε
Nomηυγμενος[LXX]ηυχ·μεν·ος
Accηυγμενηνηυγμενονηυχ·μεν·ηνηυχ·μεν·ον
Datηυγμενῃηυγμενῳηυχ·μεν·ῃηυχ·μεν·ῳ
Genηυγμενηςηυγμενου[LXX]ηυχ·μεν·ηςηυχ·μεν·ου
PlVocηυγμεναιηυγμενοιηυγμεναηυχ·μεν·αιηυχ·μεν·οιηυχ·μεν·α
Nom
Accηυγμεναςηυγμενουςηυχ·μεν·αςηυχ·μεν·ους
Datηυγμεναιςηυγμενοιςηυχ·μεν·αιςηυχ·μεν·οις
Genηυγμενωνηυγμενωνηυχ·μεν·ωνηυχ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηυγμηνε·ηυχ·μην
2ndηυξοε·ηυχ·σο
3rdηυκτοε·ηυχ·το
Pl1stηυγμεθαε·ηυχ·μεθα
2ndηυχθεε·ηυχ·σθε
3rdηυχατοε·ηυχ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 03:57:29 EST