ευλογεω • EULOGEW • eulogeō

Search: ευλογησουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευλογησουσιν; ευλογησουσιν; ευλογησουσινεὐλογέωευλογη·σου[ντ]·σι(ν); ευλογη·σου[ντ]·σι(ν); ευλογη·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευλογησουσινεὐλογέωευλογη·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
ευλογησουσινεὐλογέωευλογη·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
ευλογησουσινεὐλογέωευλογη·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογωευλογ(ε)·ωευλογουμαιευλογ(ε)·ομαι
2ndευλογεις[LXX]ευλογ(ε)·ειςευλογῃ[LXX], ευλογει[GNT][LXX], ευλογεισαιευλογ(ε)·ῃ, ευλογ(ε)·ει classical, ευλογ(ε)·εσαι alt
3rdευλογει[GNT][LXX]ευλογ(ε)·ειευλογειται[GNT][LXX]ευλογ(ε)·εται
Pl1stευλογουμεν[GNT][LXX]ευλογ(ε)·ομενευλογουμεθαευλογ(ε)·ομεθα
2ndευλογειτε[GNT][LXX]ευλογ(ε)·ετεευλογεισθεευλογ(ε)·εσθε
3rdευλογουσιν, ευλογουσιευλογ(ε)·ουσι(ν)ευλογουνται[GNT][LXX]ευλογ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογωευλογ(ε)·ωευλογωμαιευλογ(ε)·ωμαι
2ndευλογῃς[GNT]ευλογ(ε)·ῃςευλογῃ[LXX]ευλογ(ε)·ῃ
3rdευλογῃ[LXX]ευλογ(ε)·ῃευλογηται[LXX]ευλογ(ε)·ηται
Pl1stευλογωμενευλογ(ε)·ωμενευλογωμεθαευλογ(ε)·ωμεθα
2ndευλογητεευλογ(ε)·ητεευλογησθεευλογ(ε)·ησθε
3rdευλογωσιν[LXX], ευλογωσιευλογ(ε)·ωσι(ν), ευλογ(ε)·ωσι(ν)ευλογωνταιευλογ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογοιμιευλογ(ε)·οιμιευλογοιμηνευλογ(ε)·οιμην
2ndευλογοιςευλογ(ε)·οιςευλογοιοευλογ(ε)·οιο
3rdευλογοιευλογ(ε)·οιευλογοιτοευλογ(ε)·οιτο
Pl1stευλογοιμενευλογ(ε)·οιμενευλογοιμεθαευλογ(ε)·οιμεθα
2ndευλογοιτεευλογ(ε)·οιτεευλογοισθεευλογ(ε)·οισθε
3rdευλογοιεν, ευλογοισανευλογ(ε)·οιεν, ευλογ(ε)·οισαν altευλογοιντοευλογ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευλογει[GNT][LXX]ευλογ(ε)·εευλογουευλογ(ε)·ου
3rdευλογειτω[LXX]ευλογ(ε)·ετωευλογεισθωευλογ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndευλογειτε[GNT][LXX]ευλογ(ε)·ετεευλογεισθεευλογ(ε)·εσθε
3rdευλογειτωσαν[LXX], ευλογουντωνευλογ(ε)·ετωσαν, ευλογ(ε)·οντων classicalευλογεισθωσαν, ευλογεισθωνευλογ(ε)·εσθωσαν, ευλογ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευλογειν[GNT][LXX]​ευλογ(ε)·εινευλογεισθαι​ευλογ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευλογουσαευλογουν[LXX]ευλογ(ε)·ουσ·αευλογ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomευλογων[GNT][LXX]ευλογ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accευλογουσαν[LXX]ευλογουντα[GNT][LXX]ευλογ(ε)·ουσ·ανευλογ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datευλογουσῃευλογουντιευλογ(ε)·ουσ·ῃευλογ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genευλογουσηςευλογουντοςευλογ(ε)·ουσ·ηςευλογ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocευλογουσαιευλογουντες[GNT][LXX]ευλογουντα[GNT][LXX]ευλογ(ε)·ουσ·αιευλογ(ε)·ο[υ]ντ·εςευλογ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευλογουσαςευλογουντας[LXX]ευλογ(ε)·ουσ·αςευλογ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datευλογουσαιςευλογουσι, ευλογουσινευλογ(ε)·ουσ·αιςευλογ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genευλογουσωνευλογουντωνευλογ(ε)·ουσ·ωνευλογ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευλογουμενη[LXX]ευλογουμενεευλογ(ε)·ομεν·ηευλογ(ε)·ομεν·ε
Nomευλογουμενοςευλογ(ε)·ομεν·ος
Accευλογουμενηνευλογουμενονευλογ(ε)·ομεν·ηνευλογ(ε)·ομεν·ον
Datευλογουμενῃευλογουμενῳευλογ(ε)·ομεν·ῃευλογ(ε)·ομεν·ῳ
Genευλογουμενηςευλογουμενουευλογ(ε)·ομεν·ηςευλογ(ε)·ομεν·ου
PlVocευλογουμεναιευλογουμενοιευλογουμεναευλογ(ε)·ομεν·αιευλογ(ε)·ομεν·οιευλογ(ε)·ομεν·α
Nom
Accευλογουμεναςευλογουμενουςευλογ(ε)·ομεν·αςευλογ(ε)·ομεν·ους
Datευλογουμεναιςευλογουμενοιςευλογ(ε)·ομεν·αιςευλογ(ε)·ομεν·οις
Genευλογουμενωνευλογουμενωνευλογ(ε)·ομεν·ωνευλογ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογουν[LXX], ηυλογουν[LXX]ε·ευλογ(ε)·ονευλογουμην, ηυλογουμηνε·ευλογ(ε)·ομην
2ndευλογεις[LXX], ηυλογειςε·ευλογ(ε)·ες, ε·ευλογ(ε)·εςευλογου, ηυλογουε·ευλογ(ε)·ου
3rdευλογει[GNT][LXX], ηυλογειε·ευλογ(ε)·ε, ε·ευλογ(ε)·εευλογειτο, ηυλογειτοε·ευλογ(ε)·ετο
Pl1stευλογουμεν[GNT][LXX], ηυλογουμενε·ευλογ(ε)·ομεν, ε·ευλογ(ε)·ομενευλογουμεθα, ηυλογουμεθαε·ευλογ(ε)·ομεθα
2ndευλογειτε[GNT][LXX], ηυλογειτεε·ευλογ(ε)·ετε, ε·ευλογ(ε)·ετεευλογεισθε, ηυλογεισθεε·ευλογ(ε)·εσθε
3rdευλογουν[LXX], ευλογουσαν[LXX], ηυλογουν[LXX], ηυλογουσανε·ευλογ(ε)·ον, ε·ευλογ(ε)·οσαν alt, ε·ευλογ(ε)·οσαν altευλογουντο, ηυλογουντοε·ευλογ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογησω[GNT][LXX]ευλογη·σωευλογησομαιευλογη·σομαι
2ndευλογησεις[LXX]ευλογη·σειςευλογησῃ[LXX], ευλογησει[LXX], ευλογησεσαιευλογη·σῃ, ευλογη·σει classical, ευλογη·σεσαι alt
3rdευλογησει[LXX]ευλογη·σειευλογησεταιευλογη·σεται
Pl1stευλογησομεν[LXX]ευλογη·σομενευλογησομεθαευλογη·σομεθα
2ndευλογησετε[LXX]ευλογη·σετεευλογησεσθεευλογη·σεσθε
3rdευλογησουσιν[LXX], ευλογησουσιευλογη·σουσι(ν), ευλογη·σουσι(ν)ευλογησονταιευλογη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογησοιμιευλογη·σοιμιευλογησοιμηνευλογη·σοιμην
2ndευλογησοιςευλογη·σοιςευλογησοιοευλογη·σοιο
3rdευλογησοιευλογη·σοιευλογησοιτοευλογη·σοιτο
Pl1stευλογησοιμενευλογη·σοιμενευλογησοιμεθαευλογη·σοιμεθα
2ndευλογησοιτεευλογη·σοιτεευλογησοισθεευλογη·σοισθε
3rdευλογησοιενευλογη·σοιενευλογησοιντοευλογη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευλογησειν​ευλογη·σειν​ευλογησεσθαι​ευλογη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευλογησουσαευλογησον[LXX]ευλογη·σουσ·αευλογη·σο[υ]ν[τ]
Nomευλογησωνευλογη·σο[υ]ν[τ]·^
Accευλογησουσανευλογησονταευλογη·σουσ·ανευλογη·σο[υ]ντ·α
Datευλογησουσῃευλογησοντιευλογη·σουσ·ῃευλογη·σο[υ]ντ·ι
Genευλογησουσηςευλογησοντοςευλογη·σουσ·ηςευλογη·σο[υ]ντ·ος
PlVocευλογησουσαιευλογησοντεςευλογησονταευλογη·σουσ·αιευλογη·σο[υ]ντ·εςευλογη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accευλογησουσαςευλογησονταςευλογη·σουσ·αςευλογη·σο[υ]ντ·ας
Datευλογησουσαιςευλογησουσι, ευλογησουσιν[LXX]ευλογη·σουσ·αιςευλογη·σου[ντ]·σι(ν), ευλογη·σου[ντ]·σι(ν)
Genευλογησουσωνευλογησοντωνευλογη·σουσ·ωνευλογη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευλογησομενηευλογησομενεευλογη·σομεν·ηευλογη·σομεν·ε
Nomευλογησομενοςευλογη·σομεν·ος
Accευλογησομενηνευλογησομενονευλογη·σομεν·ηνευλογη·σομεν·ον
Datευλογησομενῃευλογησομενῳευλογη·σομεν·ῃευλογη·σομεν·ῳ
Genευλογησομενηςευλογησομενουευλογη·σομεν·ηςευλογη·σομεν·ου
PlVocευλογησομεναιευλογησομενοιευλογησομεναευλογη·σομεν·αιευλογη·σομεν·οιευλογη·σομεν·α
Nom
Accευλογησομεναςευλογησομενουςευλογη·σομεν·αςευλογη·σομεν·ους
Datευλογησομεναιςευλογησομενοιςευλογη·σομεν·αιςευλογη·σομεν·οις
Genευλογησομενωνευλογησομενωνευλογη·σομεν·ωνευλογη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογησα[LXX], ηυλογησα[LXX]ε·ευλογη·σαευλογησαμην, ηυλογησαμηνε·ευλογη·σαμην
2ndευλογησας[GNT][LXX], ηυλογησαςε·ευλογη·σας, ε·ευλογη·σαςευλογησω[GNT][LXX], ηυλογησωε·ευλογη·σω, ε·ευλογη·σω
3rdευλογησεν[GNT][LXX], ευλογησε[LXX], ηυλογησεν[LXX], ηυλογησεε·ευλογη·σε(ν), ε·ευλογη·σε(ν)ευλογησατο, ηυλογησατοε·ευλογη·σατο
Pl1stευλογησαμεν, ηυλογησαμενε·ευλογη·σαμενευλογησαμεθα, ηυλογησαμεθαε·ευλογη·σαμεθα
2ndευλογησατε[LXX], ηυλογησατεε·ευλογη·σατε, ε·ευλογη·σατεευλογησασθε, ηυλογησασθεε·ευλογη·σασθε
3rdευλογησαν[LXX], ηυλογησαν[LXX]ε·ευλογη·σανευλογησαντο, ηυλογησαντοε·ευλογη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογησω[GNT][LXX]ευλογη·σωευλογησωμαιευλογη·σωμαι
2ndευλογησῃς[GNT][LXX]ευλογη·σῃςευλογησῃ[LXX]ευλογη·σῃ
3rdευλογησῃ[LXX]ευλογη·σῃευλογησηταιευλογη·σηται
Pl1stευλογησωμενευλογη·σωμενευλογησωμεθαευλογη·σωμεθα
2ndευλογησητεευλογη·σητεευλογησησθεευλογη·σησθε
3rdευλογησωσιν, ευλογησωσι[LXX]ευλογη·σωσι(ν), ευλογη·σωσι(ν)ευλογησωνταιευλογη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογησαιμιευλογη·σαιμιευλογησαιμηνευλογη·σαιμην
2ndευλογησαις, ευλογησειαςευλογη·σαις, ευλογη·σειας classicalευλογησαιοευλογη·σαιο
3rdευλογησαι[LXX], ευλογησειεευλογη·σαι, ευλογη·σειε classicalευλογησαιτοευλογη·σαιτο
Pl1stευλογησαιμενευλογη·σαιμενευλογησαιμεθαευλογη·σαιμεθα
2ndευλογησαιτεευλογη·σαιτεευλογησαισθεευλογη·σαισθε
3rdευλογησαιεν, ευλογησαισαν[LXX], ευλογησειαν, ευλογησειενευλογη·σαιεν, ευλογη·σαισαν alt, ευλογη·σειαν classical, ευλογη·σειεν classicalευλογησαιντοευλογη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευλογησον[LXX]ευλογη·σονευλογησαι[LXX]ευλογη·σαι
3rdευλογησατωευλογη·σατωευλογησασθωευλογη·σασθω
Pl1st
2ndευλογησατε[LXX]ευλογη·σατεευλογησασθεευλογη·σασθε
3rdευλογησατωσαν[LXX], ευλογησαντωνευλογη·σατωσαν, ευλογη·σαντων classicalευλογησασθωσαν, ευλογησασθωνευλογη·σασθωσαν, ευλογη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευλογησαι[LXX]​ευλογη·σαιευλογησασθαι​ευλογη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευλογησασαευλογησας[GNT][LXX]ευλογησαν[LXX]ευλογη·σασ·αευλογη·σα[ντ]·ςευλογη·σαν[τ]
Nom
Accευλογησασανευλογησανταευλογη·σασ·ανευλογη·σαντ·α
Datευλογησασῃευλογησαντιευλογη·σασ·ῃευλογη·σαντ·ι
Genευλογησασηςευλογησαντοςευλογη·σασ·ηςευλογη·σαντ·ος
PlVocευλογησασαιευλογησαντες[LXX]ευλογησανταευλογη·σασ·αιευλογη·σαντ·εςευλογη·σαντ·α
Nom
Accευλογησασαςευλογησανταςευλογη·σασ·αςευλογη·σαντ·ας
Datευλογησασαιςευλογησασι, ευλογησασινευλογη·σασ·αιςευλογη·σα[ντ]·σι(ν)
Genευλογησασωνευλογησαντωνευλογη·σασ·ωνευλογη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευλογησαμενηευλογησαμενεευλογη·σαμεν·ηευλογη·σαμεν·ε
Nomευλογησαμενοςευλογη·σαμεν·ος
Accευλογησαμενηνευλογησαμενονευλογη·σαμεν·ηνευλογη·σαμεν·ον
Datευλογησαμενῃευλογησαμενῳευλογη·σαμεν·ῃευλογη·σαμεν·ῳ
Genευλογησαμενηςευλογησαμενουευλογη·σαμεν·ηςευλογη·σαμεν·ου
PlVocευλογησαμεναιευλογησαμενοιευλογησαμεναευλογη·σαμεν·αιευλογη·σαμεν·οιευλογη·σαμεν·α
Nom
Accευλογησαμεναςευλογησαμενουςευλογη·σαμεν·αςευλογη·σαμεν·ους
Datευλογησαμεναιςευλογησαμενοιςευλογη·σαμεν·αιςευλογη·σαμεν·οις
Genευλογησαμενωνευλογησαμενωνευλογη·σαμεν·ωνευλογη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογηκα, ηυλογηκα[LXX]ευλογη·κα, ηυλογη·καευλογημαι, ηυλογημαιευλογη·μαι, ηυλογη·μαι
2ndευλογηκας[LXX], ευλογηκες, ηυλογηκας[LXX], ηυλογηκεςευλογη·κας, ευλογη·κες alt, ηυλογη·κας, ηυλογη·κες altευλογησαι[LXX], ηυλογησαιευλογη·σαι, ηυλογη·σαι
3rdευλογηκεν[GNT], ευλογηκε, ηυλογηκεν, ηυλογηκεευλογη·κε(ν), ευλογη·κε(ν), ηυλογη·κε(ν)ευλογηται[LXX], ηυλογηταιευλογη·ται, ηυλογη·ται
Pl1stευλογηκαμεν[LXX], ηυλογηκαμενευλογη·καμεν, ηυλογη·καμενευλογημεθα, ηυλογημεθαευλογη·μεθα, ηυλογη·μεθα
2ndευλογηκατε, ηυλογηκατεευλογη·κατε, ηυλογη·κατεευλογησθε, ηυλογησθεευλογη·σθε, ηυλογη·σθε
3rdευλογηκασιν, ευλογηκασι, ευλογηκαν, ηυλογηκασιν, ηυλογηκασι, ηυλογηκανευλογη·κασι(ν), ευλογη·καν alt, ηυλογη·κασι(ν), ηυλογη·καν altευλογηνται[LXX], ηυλογηνταιευλογη·νται, ηυλογη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογησομαι, ηυλογησομαιευλογη·σομαι, ηυλογη·σομαι
2ndευλογησῃ[LXX], ευλογησει[LXX], ηυλογησῃ, ηυλογησειευλογη·σῃ, ευλογη·σει classical, ηυλογη·σῃ, ηυλογη·σει classical
3rdευλογησεται, ηυλογησεταιευλογη·σεται, ηυλογη·σεται
Pl1stευλογησομεθα, ηυλογησομεθαευλογη·σομεθα, ηυλογη·σομεθα
2ndευλογησεσθε, ηυλογησεσθεευλογη·σεσθε, ηυλογη·σεσθε
3rdευλογησονται, ηυλογησονταιευλογη·σονται, ηυλογη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογηκω, ηυλογηκωευλογη·κω, ηυλογη·κω
2ndευλογηκῃς, ηυλογηκῃςευλογη·κῃς, ηυλογη·κῃς
3rdευλογηκῃ, ηυλογηκῃευλογη·κῃ, ηυλογη·κῃ
Pl1stευλογηκωμεν, ηυλογηκωμενευλογη·κωμεν, ηυλογη·κωμεν
2ndευλογηκητε, ηυλογηκητεευλογη·κητε, ηυλογη·κητε
3rdευλογηκωσιν, ευλογηκωσι, ηυλογηκωσιν, ηυλογηκωσιευλογη·κωσι(ν), ηυλογη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογηκοιμι, ευλογηκοιην, ηυλογηκοιμι, ηυλογηκοιηνευλογη·κοιμι, ευλογη·κοιην classical, ηυλογη·κοιμι, ηυλογη·κοιην classical
2ndευλογηκοις, ευλογηκοιης, ηυλογηκοις, ηυλογηκοιηςευλογη·κοις, ευλογη·κοιης classical, ηυλογη·κοις, ηυλογη·κοιης classical
3rdευλογηκοι, ευλογηκοιη, ηυλογηκοι, ηυλογηκοιηευλογη·κοι, ευλογη·κοιη classical, ηυλογη·κοι, ηυλογη·κοιη classical
Pl1stευλογηκοιμεν, ηυλογηκοιμενευλογη·κοιμεν, ηυλογη·κοιμεν
2ndευλογηκοιτε, ηυλογηκοιτεευλογη·κοιτε, ηυλογη·κοιτε
3rdευλογηκοιεν, ηυλογηκοιενευλογη·κοιεν, ηυλογη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογησοιμην, ηυλογησοιμηνευλογη·σοιμην, ηυλογη·σοιμην
2ndευλογησοιο, ηυλογησοιοευλογη·σοιο, ηυλογη·σοιο
3rdευλογησοιτο, ηυλογησοιτοευλογη·σοιτο, ηυλογη·σοιτο
Pl1stευλογησοιμεθα, ηυλογησοιμεθαευλογη·σοιμεθα, ηυλογη·σοιμεθα
2ndευλογησοισθε, ηυλογησοισθεευλογη·σοισθε, ηυλογη·σοισθε
3rdευλογησοιντο, ηυλογησοιντοευλογη·σοιντο, ηυλογη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευλογηκε, ηυλογηκεευλογη·κε, ηυλογη·κεευλογησο, ηυλογησοευλογη·σο, ηυλογη·σο
3rdευλογηκετω, ηυλογηκετωευλογη·κετω, ηυλογη·κετωευλογησθω, ηυλογησθωευλογη·σθω, ηυλογη·σθω
Pl1st
2ndευλογηκετε, ηυλογηκετεευλογη·κετε, ηυλογη·κετεευλογησθε, ηυλογησθεευλογη·σθε, ηυλογη·σθε
3rdευλογηκετωσαν, ηυλογηκετωσανευλογη·κετωσαν, ηυλογη·κετωσανευλογησθωσαν, ευλογησθων, ηυλογησθωσαν, ηυλογησθωνευλογη·σθωσαν, ευλογη·σθων classical, ηυλογη·σθωσαν, ηυλογη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευλογηκεναι, ηυλογηκεναι​ευλογη·κεναι, ηυλογη·κεναι​ευλογησθαι, ηυλογησθαι​ευλογη·σθαι, ηυλογη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευλογησεσθαι, ηυλογησεσθαι​ευλογη·σεσθαι, ηυλογη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευλογηκυια, ηυλογηκυιαευλογηκος, ηυλογηκοςευλογη·κυι·α, ηυλογη·κυι·αευλογη·κο[τ]·ς, ηυλογη·κο[τ]·ς
Nomευλογηκως, ηυλογηκωςευλογη·κο[τ]·^ς, ηυλογη·κο[τ]·^ς
Accευλογηκυιαν, ηυλογηκυιανευλογηκοτα, ηυλογηκοταευλογη·κυι·αν, ηυλογη·κυι·ανευλογη·κοτ·α, ηυλογη·κοτ·α
Datευλογηκυιᾳ, ηυλογηκυιᾳευλογηκοτι, ηυλογηκοτιευλογη·κυι·ᾳ, ηυλογη·κυι·ᾳευλογη·κοτ·ι, ηυλογη·κοτ·ι
Genευλογηκυιας, ηυλογηκυιαςευλογηκοτος, ηυλογηκοτοςευλογη·κυι·ας, ηυλογη·κυι·αςευλογη·κοτ·ος, ηυλογη·κοτ·ος
PlVocευλογηκυιαι, ηυλογηκυιαιευλογηκοτες, ηυλογηκοτεςευλογηκοτα, ηυλογηκοταευλογη·κυι·αι, ηυλογη·κυι·αιευλογη·κοτ·ες, ηυλογη·κοτ·εςευλογη·κοτ·α, ηυλογη·κοτ·α
Nom
Accευλογηκυιας, ηυλογηκυιαςευλογηκοτας, ηυλογηκοταςευλογη·κυι·ας, ηυλογη·κυι·αςευλογη·κοτ·ας, ηυλογη·κοτ·ας
Datευλογηκυιαις, ηυλογηκυιαιςευλογηκοσι, ευλογηκοσιν, ηυλογηκοσι, ηυλογηκοσινευλογη·κυι·αις, ηυλογη·κυι·αιςευλογη·κο[τ]·σι(ν), ηυλογη·κο[τ]·σι(ν)
Genευλογηκυιων, ηυλογηκυιωνευλογηκοτων, ηυλογηκοτωνευλογη·κυι·ων, ηυλογη·κυι·ωνευλογη·κοτ·ων, ηυλογη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευλογημενη[GNT][LXX], ηυλογημενηευλογημενε, ηυλογημενεευλογη·μεν·η, ηυλογη·μεν·ηευλογη·μεν·ε, ηυλογη·μεν·ε
Nomευλογημενος[GNT][LXX], ηυλογημενος[LXX]ευλογη·μεν·ος, ηυλογη·μεν·ος
Accευλογημενην, ηυλογημενηνευλογημενον[LXX], ηυλογημενον[LXX]ευλογη·μεν·ην, ηυλογη·μεν·ηνευλογη·μεν·ον, ηυλογη·μεν·ον
Datευλογημενῃ, ηυλογημενῃευλογημενῳ, ηυλογημενῳευλογη·μεν·ῃ, ηυλογη·μεν·ῃευλογη·μεν·ῳ, ηυλογη·μεν·ῳ
Genευλογημενης, ηυλογημενηςευλογημενου, ηυλογημενουευλογη·μεν·ης, ηυλογη·μεν·ηςευλογη·μεν·ου, ηυλογη·μεν·ου
PlVocευλογημεναι[LXX], ηυλογημεναιευλογημενοι[GNT][LXX], ηυλογημενοιευλογημενα[LXX], ηυλογημεναευλογη·μεν·αι, ηυλογη·μεν·αιευλογη·μεν·οι, ηυλογη·μεν·οιευλογη·μεν·α, ηυλογη·μεν·α
Nom
Accευλογημενας, ηυλογημεναςευλογημενους, ηυλογημενουςευλογη·μεν·ας, ηυλογη·μεν·αςευλογη·μεν·ους, ηυλογη·μεν·ους
Datευλογημεναις, ηυλογημεναιςευλογημενοις, ηυλογημενοιςευλογη·μεν·αις, ηυλογη·μεν·αιςευλογη·μεν·οις, ηυλογη·μεν·οις
Genευλογημενων, ηυλογημενωνευλογημενων, ηυλογημενωνευλογη·μεν·ων, ηυλογη·μεν·ωνευλογη·μεν·ων, ηυλογη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευλογηκειν, ευλογηκη, ηυλογηκειν, ηυλογηκηε·ευλογη·κειν, ε·ευλογη·κη classical, ε·ηυλογη·κειν, ε·ηυλογη·κη classicalευλογημην, ηυλογημηνε·ευλογη·μην, ε·ηυλογη·μην
2ndευλογηκεις, ευλογηκης, ηυλογηκεις, ηυλογηκηςε·ευλογη·κεις, ε·ευλογη·κης classical, ε·ηυλογη·κεις, ε·ηυλογη·κης classicalευλογησο, ηυλογησοε·ευλογη·σο, ε·ηυλογη·σο
3rdευλογηκει, ηυλογηκειε·ευλογη·κει, ε·ηυλογη·κειευλογητο, ηυλογητοε·ευλογη·το, ε·ηυλογη·το
Pl1stευλογηκειμεν, ευλογηκεμεν, ηυλογηκειμεν, ηυλογηκεμενε·ευλογη·κειμεν, ε·ευλογη·κεμεν classical, ε·ηυλογη·κειμεν, ε·ηυλογη·κεμεν classicalευλογημεθα, ηυλογημεθαε·ευλογη·μεθα, ε·ηυλογη·μεθα
2ndευλογηκειτε, ευλογηκετε, ηυλογηκειτε, ηυλογηκετεε·ευλογη·κειτε, ε·ευλογη·κετε classical, ε·ηυλογη·κειτε, ε·ηυλογη·κετε classicalευλογησθε, ηυλογησθεε·ευλογη·σθε, ε·ηυλογη·σθε
3rdευλογηκεισαν, ευλογηκεσαν, ηυλογηκεισαν, ηυλογηκεσανε·ευλογη·κεισαν, ε·ευλογη·κεσαν classical, ε·ηυλογη·κεισαν, ε·ηυλογη·κεσαν classicalευλογηντο, ηυλογηντοε·ευλογη·ντο, ε·ηυλογη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευλογηθηνε·ευλογη·θην
2ndευλογηθηςε·ευλογη·θης
3rdευλογηθηε·ευλογη·θη
Pl1stευλογηθημενε·ευλογη·θημεν
2ndευλογηθητεε·ευλογη·θητε
3rdευλογηθησαν[LXX]ε·ευλογη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευλογηθησομαιευλογη·θησομαι
2ndευλογηθησῃ, ευλογηθησειευλογη·θησῃ, ευλογη·θησει classical
3rdευλογηθησεται[LXX]ευλογη·θησεται
Pl1stευλογηθησομεθαευλογη·θησομεθα
2ndευλογηθησεσθεευλογη·θησεσθε
3rdευλογηθησονται[LXX]ευλογη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευλογηθωευλογη·θω
2ndευλογηθῃςευλογη·θῃς
3rdευλογηθῃευλογη·θῃ
Pl1stευλογηθωμενευλογη·θωμεν
2ndευλογηθητεευλογη·θητε
3rdευλογηθωσιν, ευλογηθωσιευλογη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευλογηθειηνευλογη·θειην
2ndευλογηθειηςευλογη·θειης
3rdευλογηθειη[LXX]ευλογη·θειη
Pl1stευλογηθειημεν, ευλογηθειμενευλογη·θειημεν, ευλογη·θειμεν classical
2ndευλογηθειητε[LXX], ευλογηθειτεευλογη·θειητε, ευλογη·θειτε classical
3rdευλογηθειησαν, ευλογηθειενευλογη·θειησαν, ευλογη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευλογηθησοιμηνευλογη·θησοιμην
2ndευλογηθησοιοευλογη·θησοιο
3rdευλογηθησοιτοευλογη·θησοιτο
Pl1stευλογηθησοιμεθαευλογη·θησοιμεθα
2ndευλογηθησοισθεευλογη·θησοισθε
3rdευλογηθησοιντοευλογη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndευλογηθητιευλογη·θητι
3rdευλογηθητωευλογη·θητω
Pl1st
2ndευλογηθητεευλογη·θητε
3rdευλογηθητωσαν, ευλογηθεντωνευλογη·θητωσαν, ευλογη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ευλογηθηναι[LXX]​ευλογη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ευλογηθησεσθαι​ευλογη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευλογηθεισαευλογηθειςευλογηθενευλογη·θεισ·αευλογη·θει[ντ]·ςευλογη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accευλογηθεισανευλογηθενταευλογη·θεισ·ανευλογη·θε[ι]ντ·α
Datευλογηθεισῃευλογηθεντιευλογη·θεισ·ῃευλογη·θε[ι]ντ·ι
Genευλογηθεισηςευλογηθεντοςευλογη·θεισ·ηςευλογη·θε[ι]ντ·ος
PlVocευλογηθεισαιευλογηθεντεςευλογηθενταευλογη·θεισ·αιευλογη·θε[ι]ντ·εςευλογη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accευλογηθεισαςευλογηθενταςευλογη·θεισ·αςευλογη·θε[ι]ντ·ας
Datευλογηθεισαιςευλογηθεισι, ευλογηθεισινευλογη·θεισ·αιςευλογη·θει[ντ]·σι(ν)
Genευλογηθεισωνευλογηθεντωνευλογη·θεισ·ωνευλογη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευλογηθησομενηευλογηθησομενεευλογη·θησομεν·ηευλογη·θησομεν·ε
Nomευλογηθησομενοςευλογη·θησομεν·ος
Accευλογηθησομενηνευλογηθησομενονευλογη·θησομεν·ηνευλογη·θησομεν·ον
Datευλογηθησομενῃευλογηθησομενῳευλογη·θησομεν·ῃευλογη·θησομεν·ῳ
Genευλογηθησομενηςευλογηθησομενουευλογη·θησομεν·ηςευλογη·θησομεν·ου
PlVocευλογηθησομεναιευλογηθησομενοιευλογηθησομεναευλογη·θησομεν·αιευλογη·θησομεν·οιευλογη·θησομεν·α
Nom
Accευλογηθησομεναςευλογηθησομενουςευλογη·θησομεν·αςευλογη·θησομεν·ους
Datευλογηθησομεναιςευλογηθησομενοιςευλογη·θησομεν·αιςευλογη·θησομεν·οις
Genευλογηθησομενωνευλογηθησομενωνευλογη·θησομεν·ωνευλογη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 03:25:30 EST