ευδοκεω • EUDOKEW • eudokeō

Search: ευδοκησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευδοκησενεὐδοκέωε·ευδοκη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευδοκησενεὐδοκέωε·ευδοκη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευδοκω[GNT][LXX]ευδοκ(ε)·ωευδοκουμαιευδοκ(ε)·ομαι
2ndευδοκειςευδοκ(ε)·ειςευδοκῃ, ευδοκει[GNT][LXX], ευδοκεισαιευδοκ(ε)·ῃ, ευδοκ(ε)·ει classical, ευδοκ(ε)·εσαι alt
3rdευδοκει[GNT][LXX]ευδοκ(ε)·ειευδοκειταιευδοκ(ε)·εται
Pl1stευδοκουμεν[GNT][LXX]ευδοκ(ε)·ομενευδοκουμεθαευδοκ(ε)·ομεθα
2ndευδοκειτεευδοκ(ε)·ετεευδοκεισθεευδοκ(ε)·εσθε
3rdευδοκουσιν[LXX], ευδοκουσι[LXX]ευδοκ(ε)·ουσι(ν)ευδοκουνταιευδοκ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευδοκω[GNT][LXX]ευδοκ(ε)·ωευδοκωμαιευδοκ(ε)·ωμαι
2ndευδοκῃςευδοκ(ε)·ῃςευδοκῃευδοκ(ε)·ῃ
3rdευδοκῃευδοκ(ε)·ῃευδοκηταιευδοκ(ε)·ηται
Pl1stευδοκωμενευδοκ(ε)·ωμενευδοκωμεθαευδοκ(ε)·ωμεθα
2ndευδοκητεευδοκ(ε)·ητεευδοκησθεευδοκ(ε)·ησθε
3rdευδοκωσιν, ευδοκωσιευδοκ(ε)·ωσι(ν)ευδοκωνταιευδοκ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευδοκοιμιευδοκ(ε)·οιμιευδοκοιμηνευδοκ(ε)·οιμην
2ndευδοκοιςευδοκ(ε)·οιςευδοκοιοευδοκ(ε)·οιο
3rdευδοκοιευδοκ(ε)·οιευδοκοιτοευδοκ(ε)·οιτο
Pl1stευδοκοιμενευδοκ(ε)·οιμενευδοκοιμεθαευδοκ(ε)·οιμεθα
2ndευδοκοιτεευδοκ(ε)·οιτεευδοκοισθεευδοκ(ε)·οισθε
3rdευδοκοιεν, ευδοκοισανευδοκ(ε)·οιεν, ευδοκ(ε)·οισαν altευδοκοιντοευδοκ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευδοκει[GNT][LXX]ευδοκ(ε)·εευδοκουευδοκ(ε)·ου
3rdευδοκειτωευδοκ(ε)·ετωευδοκεισθωευδοκ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndευδοκειτεευδοκ(ε)·ετεευδοκεισθεευδοκ(ε)·εσθε
3rdευδοκειτωσαν, ευδοκουντωνευδοκ(ε)·ετωσαν, ευδοκ(ε)·οντων classicalευδοκεισθωσαν, ευδοκεισθωνευδοκ(ε)·εσθωσαν, ευδοκ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευδοκειν​ευδοκ(ε)·ειν​ευδοκεισθαι​ευδοκ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευδοκουσαευδοκουνευδοκ(ε)·ουσ·αευδοκ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomευδοκωνευδοκ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accευδοκουσανευδοκουνταευδοκ(ε)·ουσ·ανευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datευδοκουσῃευδοκουντιευδοκ(ε)·ουσ·ῃευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genευδοκουσηςευδοκουντοςευδοκ(ε)·ουσ·ηςευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocευδοκουσαιευδοκουντεςευδοκουνταευδοκ(ε)·ουσ·αιευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·εςευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευδοκουσαςευδοκουνταςευδοκ(ε)·ουσ·αςευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datευδοκουσαιςευδοκουσι[LXX], ευδοκουσιν[LXX]ευδοκ(ε)·ουσ·αιςευδοκ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genευδοκουσωνευδοκουντωνευδοκ(ε)·ουσ·ωνευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευδοκουμενηευδοκουμενεευδοκ(ε)·ομεν·ηευδοκ(ε)·ομεν·ε
Nomευδοκουμενοςευδοκ(ε)·ομεν·ος
Accευδοκουμενηνευδοκουμενονευδοκ(ε)·ομεν·ηνευδοκ(ε)·ομεν·ον
Datευδοκουμενῃευδοκουμενῳευδοκ(ε)·ομεν·ῃευδοκ(ε)·ομεν·ῳ
Genευδοκουμενηςευδοκουμενουευδοκ(ε)·ομεν·ηςευδοκ(ε)·ομεν·ου
PlVocευδοκουμεναιευδοκουμενοιευδοκουμεναευδοκ(ε)·ομεν·αιευδοκ(ε)·ομεν·οιευδοκ(ε)·ομεν·α
Nom
Accευδοκουμεναςευδοκουμενουςευδοκ(ε)·ομεν·αςευδοκ(ε)·ομεν·ους
Datευδοκουμεναιςευδοκουμενοιςευδοκ(ε)·ομεν·αιςευδοκ(ε)·ομεν·οις
Genευδοκουμενωνευδοκουμενωνευδοκ(ε)·ομεν·ωνευδοκ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευδοκουν, ηυδοκουν[LXX]ε·ευδοκ(ε)·ον, ε·ευδοκ(ε)·ονευδοκουμην, ηυδοκουμηνε·ευδοκ(ε)·ομην
2ndευδοκεις, ηυδοκειςε·ευδοκ(ε)·εςευδοκου, ηυδοκουε·ευδοκ(ε)·ου
3rdευδοκει[GNT][LXX], ηυδοκειε·ευδοκ(ε)·ε, ε·ευδοκ(ε)·εευδοκειτο, ηυδοκειτοε·ευδοκ(ε)·ετο
Pl1stευδοκουμεν[GNT][LXX], ηυδοκουμενε·ευδοκ(ε)·ομεν, ε·ευδοκ(ε)·ομενευδοκουμεθα, ηυδοκουμεθαε·ευδοκ(ε)·ομεθα
2ndευδοκειτε, ηυδοκειτεε·ευδοκ(ε)·ετεευδοκεισθε, ηυδοκεισθεε·ευδοκ(ε)·εσθε
3rdευδοκουν, ευδοκουσαν, ηυδοκουν[LXX], ηυδοκουσανε·ευδοκ(ε)·ον, ε·ευδοκ(ε)·οσαν alt, ε·ευδοκ(ε)·ονευδοκουντο, ηυδοκουντοε·ευδοκ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευδοκησω[LXX]ευδοκη·σωευδοκησομαιευδοκη·σομαι
2ndευδοκησεις[LXX]ευδοκη·σειςευδοκησῃ[LXX], ευδοκησει[LXX], ευδοκησεσαιευδοκη·σῃ, ευδοκη·σει classical, ευδοκη·σεσαι alt
3rdευδοκησει[LXX]ευδοκη·σειευδοκησεταιευδοκη·σεται
Pl1stευδοκησομενευδοκη·σομενευδοκησομεθαευδοκη·σομεθα
2ndευδοκησετεευδοκη·σετεευδοκησεσθεευδοκη·σεσθε
3rdευδοκησουσιν[LXX], ευδοκησουσιευδοκη·σουσι(ν), ευδοκη·σουσι(ν)ευδοκησονταιευδοκη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευδοκησοιμιευδοκη·σοιμιευδοκησοιμηνευδοκη·σοιμην
2ndευδοκησοιςευδοκη·σοιςευδοκησοιοευδοκη·σοιο
3rdευδοκησοιευδοκη·σοιευδοκησοιτοευδοκη·σοιτο
Pl1stευδοκησοιμενευδοκη·σοιμενευδοκησοιμεθαευδοκη·σοιμεθα
2ndευδοκησοιτεευδοκη·σοιτεευδοκησοισθεευδοκη·σοισθε
3rdευδοκησοιενευδοκη·σοιενευδοκησοιντοευδοκη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευδοκησειν​ευδοκη·σειν​ευδοκησεσθαι​ευδοκη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευδοκησουσαευδοκησον[LXX]ευδοκη·σουσ·αευδοκη·σο[υ]ν[τ]
Nomευδοκησωνευδοκη·σο[υ]ν[τ]·^
Accευδοκησουσανευδοκησονταευδοκη·σουσ·ανευδοκη·σο[υ]ντ·α
Datευδοκησουσῃευδοκησοντιευδοκη·σουσ·ῃευδοκη·σο[υ]ντ·ι
Genευδοκησουσηςευδοκησοντοςευδοκη·σουσ·ηςευδοκη·σο[υ]ντ·ος
PlVocευδοκησουσαιευδοκησοντεςευδοκησονταευδοκη·σουσ·αιευδοκη·σο[υ]ντ·εςευδοκη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accευδοκησουσαςευδοκησονταςευδοκη·σουσ·αςευδοκη·σο[υ]ντ·ας
Datευδοκησουσαιςευδοκησουσι, ευδοκησουσιν[LXX]ευδοκη·σουσ·αιςευδοκη·σου[ντ]·σι(ν), ευδοκη·σου[ντ]·σι(ν)
Genευδοκησουσωνευδοκησοντωνευδοκη·σουσ·ωνευδοκη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευδοκησομενηευδοκησομενεευδοκη·σομεν·ηευδοκη·σομεν·ε
Nomευδοκησομενοςευδοκη·σομεν·ος
Accευδοκησομενηνευδοκησομενονευδοκη·σομεν·ηνευδοκη·σομεν·ον
Datευδοκησομενῃευδοκησομενῳευδοκη·σομεν·ῃευδοκη·σομεν·ῳ
Genευδοκησομενηςευδοκησομενουευδοκη·σομεν·ηςευδοκη·σομεν·ου
PlVocευδοκησομεναιευδοκησομενοιευδοκησομεναευδοκη·σομεν·αιευδοκη·σομεν·οιευδοκη·σομεν·α
Nom
Accευδοκησομεναςευδοκησομενουςευδοκη·σομεν·αςευδοκη·σομεν·ους
Datευδοκησομεναιςευδοκησομενοιςευδοκη·σομεν·αιςευδοκη·σομεν·οις
Genευδοκησομενωνευδοκησομενωνευδοκη·σομεν·ωνευδοκη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευδοκησα[GNT][LXX], ηυδοκησαε·ευδοκη·σα, ε·ευδοκη·σαευδοκησαμην, ηυδοκησαμηνε·ευδοκη·σαμην
2ndευδοκησας[GNT][LXX], ηυδοκησας[LXX]ε·ευδοκη·σαςευδοκησω[LXX], ηυδοκησωε·ευδοκη·σω, ε·ευδοκη·σω
3rdευδοκησεν[GNT][LXX], ευδοκησε, ηυδοκησεν, ηυδοκησεε·ευδοκη·σε(ν), ε·ευδοκη·σε(ν)ευδοκησατο, ηυδοκησατοε·ευδοκη·σατο
Pl1stευδοκησαμεν[GNT], ηυδοκησαμενε·ευδοκη·σαμεν, ε·ευδοκη·σαμενευδοκησαμεθα, ηυδοκησαμεθαε·ευδοκη·σαμεθα
2ndευδοκησατε, ηυδοκησατεε·ευδοκη·σατεευδοκησασθε, ηυδοκησασθεε·ευδοκη·σασθε
3rdευδοκησαν[GNT][LXX], ηυδοκησανε·ευδοκη·σαν, ε·ευδοκη·σανευδοκησαντο, ηυδοκησαντοε·ευδοκη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευδοκησω[LXX]ευδοκη·σωευδοκησωμαιευδοκη·σωμαι
2ndευδοκησῃς[LXX]ευδοκη·σῃςευδοκησῃ[LXX]ευδοκη·σῃ
3rdευδοκησῃ[LXX]ευδοκη·σῃευδοκησηταιευδοκη·σηται
Pl1stευδοκησωμενευδοκη·σωμενευδοκησωμεθαευδοκη·σωμεθα
2ndευδοκησητεευδοκη·σητεευδοκησησθεευδοκη·σησθε
3rdευδοκησωσιν, ευδοκησωσιευδοκη·σωσι(ν)ευδοκησωνταιευδοκη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευδοκησαιμιευδοκη·σαιμιευδοκησαιμηνευδοκη·σαιμην
2ndευδοκησαις, ευδοκησειαςευδοκη·σαις, ευδοκη·σειας classicalευδοκησαιοευδοκη·σαιο
3rdευδοκησαι[LXX], ευδοκησειεευδοκη·σαι, ευδοκη·σειε classicalευδοκησαιτοευδοκη·σαιτο
Pl1stευδοκησαιμενευδοκη·σαιμενευδοκησαιμεθαευδοκη·σαιμεθα
2ndευδοκησαιτεευδοκη·σαιτεευδοκησαισθεευδοκη·σαισθε
3rdευδοκησαιεν, ευδοκησαισαν, ευδοκησειαν, ευδοκησειενευδοκη·σαιεν, ευδοκη·σαισαν alt, ευδοκη·σειαν classical, ευδοκη·σειεν classicalευδοκησαιντοευδοκη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευδοκησον[LXX]ευδοκη·σονευδοκησαι[LXX]ευδοκη·σαι
3rdευδοκησατωευδοκη·σατωευδοκησασθωευδοκη·σασθω
Pl1st
2ndευδοκησατεευδοκη·σατεευδοκησασθεευδοκη·σασθε
3rdευδοκησατωσαν, ευδοκησαντωνευδοκη·σατωσαν, ευδοκη·σαντων classicalευδοκησασθωσαν, ευδοκησασθωνευδοκη·σασθωσαν, ευδοκη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευδοκησαι[LXX]​ευδοκη·σαιευδοκησασθαι​ευδοκη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευδοκησασαευδοκησας[GNT][LXX]ευδοκησαν[GNT][LXX]ευδοκη·σασ·αευδοκη·σα[ντ]·ςευδοκη·σαν[τ]
Nom
Accευδοκησασανευδοκησανταευδοκη·σασ·ανευδοκη·σαντ·α
Datευδοκησασῃευδοκησαντιευδοκη·σασ·ῃευδοκη·σαντ·ι
Genευδοκησασηςευδοκησαντοςευδοκη·σασ·ηςευδοκη·σαντ·ος
PlVocευδοκησασαιευδοκησαντες[GNT]ευδοκησανταευδοκη·σασ·αιευδοκη·σαντ·εςευδοκη·σαντ·α
Nom
Accευδοκησασαςευδοκησανταςευδοκη·σασ·αςευδοκη·σαντ·ας
Datευδοκησασαιςευδοκησασι, ευδοκησασινευδοκη·σασ·αιςευδοκη·σα[ντ]·σι(ν)
Genευδοκησασωνευδοκησαντωνευδοκη·σασ·ωνευδοκη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευδοκησαμενηευδοκησαμενεευδοκη·σαμεν·ηευδοκη·σαμεν·ε
Nomευδοκησαμενοςευδοκη·σαμεν·ος
Accευδοκησαμενηνευδοκησαμενονευδοκη·σαμεν·ηνευδοκη·σαμεν·ον
Datευδοκησαμενῃευδοκησαμενῳευδοκη·σαμεν·ῃευδοκη·σαμεν·ῳ
Genευδοκησαμενηςευδοκησαμενουευδοκη·σαμεν·ηςευδοκη·σαμεν·ου
PlVocευδοκησαμεναιευδοκησαμενοιευδοκησαμεναευδοκη·σαμεν·αιευδοκη·σαμεν·οιευδοκη·σαμεν·α
Nom
Accευδοκησαμεναςευδοκησαμενουςευδοκη·σαμεν·αςευδοκη·σαμεν·ους
Datευδοκησαμεναιςευδοκησαμενοιςευδοκη·σαμεν·αιςευδοκη·σαμεν·οις
Genευδοκησαμενωνευδοκησαμενωνευδοκη·σαμεν·ωνευδοκη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευδοκηθηνε·ευδοκη·θην
2ndευδοκηθηςε·ευδοκη·θης
3rdευδοκηθη[LXX]ε·ευδοκη·θη
Pl1stευδοκηθημενε·ευδοκη·θημεν
2ndευδοκηθητεε·ευδοκη·θητε
3rdευδοκηθησανε·ευδοκη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευδοκηθησομαιευδοκη·θησομαι
2ndευδοκηθησῃ, ευδοκηθησειευδοκη·θησῃ, ευδοκη·θησει classical
3rdευδοκηθησεταιευδοκη·θησεται
Pl1stευδοκηθησομεθαευδοκη·θησομεθα
2ndευδοκηθησεσθεευδοκη·θησεσθε
3rdευδοκηθησονταιευδοκη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευδοκηθωευδοκη·θω
2ndευδοκηθῃςευδοκη·θῃς
3rdευδοκηθῃευδοκη·θῃ
Pl1stευδοκηθωμενευδοκη·θωμεν
2ndευδοκηθητεευδοκη·θητε
3rdευδοκηθωσιν, ευδοκηθωσιευδοκη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευδοκηθειηνευδοκη·θειην
2ndευδοκηθειηςευδοκη·θειης
3rdευδοκηθειηευδοκη·θειη
Pl1stευδοκηθειημεν, ευδοκηθειμενευδοκη·θειημεν, ευδοκη·θειμεν classical
2ndευδοκηθειητε, ευδοκηθειτεευδοκη·θειητε, ευδοκη·θειτε classical
3rdευδοκηθειησαν, ευδοκηθειενευδοκη·θειησαν, ευδοκη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευδοκηθησοιμηνευδοκη·θησοιμην
2ndευδοκηθησοιοευδοκη·θησοιο
3rdευδοκηθησοιτοευδοκη·θησοιτο
Pl1stευδοκηθησοιμεθαευδοκη·θησοιμεθα
2ndευδοκηθησοισθεευδοκη·θησοισθε
3rdευδοκηθησοιντοευδοκη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndευδοκηθητιευδοκη·θητι
3rdευδοκηθητωευδοκη·θητω
Pl1st
2ndευδοκηθητεευδοκη·θητε
3rdευδοκηθητωσαν, ευδοκηθεντωνευδοκη·θητωσαν, ευδοκη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ευδοκηθηναι​ευδοκη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ευδοκηθησεσθαι​ευδοκη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευδοκηθεισαευδοκηθειςευδοκηθενευδοκη·θεισ·αευδοκη·θει[ντ]·ςευδοκη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accευδοκηθεισανευδοκηθενταευδοκη·θεισ·ανευδοκη·θε[ι]ντ·α
Datευδοκηθεισῃευδοκηθεντιευδοκη·θεισ·ῃευδοκη·θε[ι]ντ·ι
Genευδοκηθεισηςευδοκηθεντοςευδοκη·θεισ·ηςευδοκη·θε[ι]ντ·ος
PlVocευδοκηθεισαιευδοκηθεντεςευδοκηθενταευδοκη·θεισ·αιευδοκη·θε[ι]ντ·εςευδοκη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accευδοκηθεισαςευδοκηθενταςευδοκη·θεισ·αςευδοκη·θε[ι]ντ·ας
Datευδοκηθεισαιςευδοκηθεισι, ευδοκηθεισινευδοκη·θεισ·αιςευδοκη·θει[ντ]·σι(ν)
Genευδοκηθεισωνευδοκηθεντωνευδοκη·θεισ·ωνευδοκη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευδοκηθησομενηευδοκηθησομενεευδοκη·θησομεν·ηευδοκη·θησομεν·ε
Nomευδοκηθησομενοςευδοκη·θησομεν·ος
Accευδοκηθησομενηνευδοκηθησομενονευδοκη·θησομεν·ηνευδοκη·θησομεν·ον
Datευδοκηθησομενῃευδοκηθησομενῳευδοκη·θησομεν·ῃευδοκη·θησομεν·ῳ
Genευδοκηθησομενηςευδοκηθησομενουευδοκη·θησομεν·ηςευδοκη·θησομεν·ου
PlVocευδοκηθησομεναιευδοκηθησομενοιευδοκηθησομεναευδοκη·θησομεν·αιευδοκη·θησομεν·οιευδοκη·θησομεν·α
Nom
Accευδοκηθησομεναςευδοκηθησομενουςευδοκη·θησομεν·αςευδοκη·θησομεν·ους
Datευδοκηθησομεναιςευδοκηθησομενοιςευδοκη·θησομεν·αιςευδοκη·θησομεν·οις
Genευδοκηθησομενωνευδοκηθησομενωνευδοκη·θησομεν·ωνευδοκη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Oct-2020 20:44:38 EDT