ευαρεστεω • EUARESTEW • euaresteō

Search: ευαρεστειται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευαρεστειταιεὐαρεστέωευ·αρεστ(ε)·εταιpres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευαρεστειταιεὐαρεστέωευ·αρεστ(ε)·εταιpres mp ind 3rd sg

εὐ·αρεστέω (ευ+αρεστ(ε)-/ευαρεστ(ε)-, ευ+αρεστη·σ-, ευ+αρεστη·σ-/ευαρεστη·σ-, ευ+ηρεστη·κ-/ευαρεστη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαρεστωευ·αρεστ(ε)·ωευαρεστουμαιευ·αρεστ(ε)·ομαι
2ndευαρεστειςευ·αρεστ(ε)·ειςευαρεστῃ, ευαρεστει[LXX], ευαρεστεισαιευ·αρεστ(ε)·ῃ, ευ·αρεστ(ε)·ει classical, ευ·αρεστ(ε)·εσαι alt
3rdευαρεστει[LXX]ευ·αρεστ(ε)·ειευαρεστειται[GNT]ευ·αρεστ(ε)·εται
Pl1stευαρεστουμενευ·αρεστ(ε)·ομενευαρεστουμεθαευ·αρεστ(ε)·ομεθα
2ndευαρεστειτεευ·αρεστ(ε)·ετεευαρεστεισθεευ·αρεστ(ε)·εσθε
3rdευαρεστουσιν, ευαρεστουσιευ·αρεστ(ε)·ουσι(ν)ευαρεστουνταιευ·αρεστ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαρεστωευ·αρεστ(ε)·ωευαρεστωμαιευ·αρεστ(ε)·ωμαι
2ndευαρεστῃςευ·αρεστ(ε)·ῃςευαρεστῃευ·αρεστ(ε)·ῃ
3rdευαρεστῃευ·αρεστ(ε)·ῃευαρεστηταιευ·αρεστ(ε)·ηται
Pl1stευαρεστωμενευ·αρεστ(ε)·ωμενευαρεστωμεθαευ·αρεστ(ε)·ωμεθα
2ndευαρεστητεευ·αρεστ(ε)·ητεευαρεστησθεευ·αρεστ(ε)·ησθε
3rdευαρεστωσιν, ευαρεστωσιευ·αρεστ(ε)·ωσι(ν)ευαρεστωνταιευ·αρεστ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαρεστοιμιευ·αρεστ(ε)·οιμιευαρεστοιμηνευ·αρεστ(ε)·οιμην
2ndευαρεστοιςευ·αρεστ(ε)·οιςευαρεστοιοευ·αρεστ(ε)·οιο
3rdευαρεστοι[GNT]ευ·αρεστ(ε)·οιευαρεστοιτοευ·αρεστ(ε)·οιτο
Pl1stευαρεστοιμενευ·αρεστ(ε)·οιμενευαρεστοιμεθαευ·αρεστ(ε)·οιμεθα
2ndευαρεστοιτεευ·αρεστ(ε)·οιτεευαρεστοισθεευ·αρεστ(ε)·οισθε
3rdευαρεστοιεν, ευαρεστοισανευ·αρεστ(ε)·οιεν, ευ·αρεστ(ε)·οισαν altευαρεστοιντοευ·αρεστ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευαρεστει[LXX]ευ·αρεστ(ε)·εευαρεστουευ·αρεστ(ε)·ου
3rdευαρεστειτωευ·αρεστ(ε)·ετωευαρεστεισθωευ·αρεστ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndευαρεστειτεευ·αρεστ(ε)·ετεευαρεστεισθεευ·αρεστ(ε)·εσθε
3rdευαρεστειτωσαν, ευαρεστουντωνευ·αρεστ(ε)·ετωσαν, ευ·αρεστ(ε)·οντων classicalευαρεστεισθωσαν, ευαρεστεισθωνευ·αρεστ(ε)·εσθωσαν, ευ·αρεστ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευαρεστειν​ευ·αρεστ(ε)·ειν​ευαρεστεισθαι​ευ·αρεστ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαρεστουσαευαρεστουνευ·αρεστ(ε)·ουσ·αευ·αρεστ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomευαρεστωνευ·αρεστ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accευαρεστουσανευαρεστουνταευ·αρεστ(ε)·ουσ·ανευ·αρεστ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datευαρεστουσῃευαρεστουντιευ·αρεστ(ε)·ουσ·ῃευ·αρεστ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genευαρεστουσηςευαρεστουντοςευ·αρεστ(ε)·ουσ·ηςευ·αρεστ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocευαρεστουσαιευαρεστουντεςευαρεστουνταευ·αρεστ(ε)·ουσ·αιευ·αρεστ(ε)·ο[υ]ντ·εςευ·αρεστ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευαρεστουσαςευαρεστουνταςευ·αρεστ(ε)·ουσ·αςευ·αρεστ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datευαρεστουσαιςευαρεστουσι, ευαρεστουσινευ·αρεστ(ε)·ουσ·αιςευ·αρεστ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genευαρεστουσωνευαρεστουντωνευ·αρεστ(ε)·ουσ·ωνευ·αρεστ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαρεστουμενηευαρεστουμενεευ·αρεστ(ε)·ομεν·ηευ·αρεστ(ε)·ομεν·ε
Nomευαρεστουμενοςευ·αρεστ(ε)·ομεν·ος
Accευαρεστουμενηνευαρεστουμενονευ·αρεστ(ε)·ομεν·ηνευ·αρεστ(ε)·ομεν·ον
Datευαρεστουμενῃευαρεστουμενῳευ·αρεστ(ε)·ομεν·ῃευ·αρεστ(ε)·ομεν·ῳ
Genευαρεστουμενηςευαρεστουμενουευ·αρεστ(ε)·ομεν·ηςευ·αρεστ(ε)·ομεν·ου
PlVocευαρεστουμεναιευαρεστουμενοιευαρεστουμεναευ·αρεστ(ε)·ομεν·αιευ·αρεστ(ε)·ομεν·οιευ·αρεστ(ε)·ομεν·α
Nom
Accευαρεστουμεναςευαρεστουμενουςευ·αρεστ(ε)·ομεν·αςευ·αρεστ(ε)·ομεν·ους
Datευαρεστουμεναιςευαρεστουμενοιςευ·αρεστ(ε)·ομεν·αιςευ·αρεστ(ε)·ομεν·οις
Genευαρεστουμενωνευαρεστουμενωνευ·αρεστ(ε)·ομεν·ωνευ·αρεστ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευηρεστουν[LXX], ευαρεστουνευ·ε·αρεστ(ε)·ον, ε·ευαρεστ(ε)·ονευηρεστουμην, ευαρεστουμηνευ·ε·αρεστ(ε)·ομην, ε·ευαρεστ(ε)·ομην
2ndευηρεστεις, ευαρεστειςευ·ε·αρεστ(ε)·ες, ε·ευαρεστ(ε)·εςευηρεστου, ευαρεστουευ·ε·αρεστ(ε)·ου, ε·ευαρεστ(ε)·ου
3rdευηρεστει[LXX], ευαρεστει[LXX]ευ·ε·αρεστ(ε)·ε, ε·ευαρεστ(ε)·εευηρεστειτο, ευαρεστειτοευ·ε·αρεστ(ε)·ετο, ε·ευαρεστ(ε)·ετο
Pl1stευηρεστουμεν, ευαρεστουμενευ·ε·αρεστ(ε)·ομεν, ε·ευαρεστ(ε)·ομενευηρεστουμεθα, ευαρεστουμεθαευ·ε·αρεστ(ε)·ομεθα, ε·ευαρεστ(ε)·ομεθα
2ndευηρεστειτε, ευαρεστειτεευ·ε·αρεστ(ε)·ετε, ε·ευαρεστ(ε)·ετεευηρεστεισθε, ευαρεστεισθεευ·ε·αρεστ(ε)·εσθε, ε·ευαρεστ(ε)·εσθε
3rdευηρεστουν[LXX], ευηρεστουσαν, ευαρεστουν, ευαρεστουσανευ·ε·αρεστ(ε)·ον, ευ·ε·αρεστ(ε)·οσαν alt, ε·ευαρεστ(ε)·ον, ε·ευαρεστ(ε)·οσαν altευηρεστουντο, ευαρεστουντοευ·ε·αρεστ(ε)·οντο, ε·ευαρεστ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαρεστησω[LXX]ευ·αρεστη·σωευαρεστησομαιευ·αρεστη·σομαι
2ndευαρεστησειςευ·αρεστη·σειςευαρεστησῃ[LXX], ευαρεστησει, ευαρεστησεσαιευ·αρεστη·σῃ, ευ·αρεστη·σει classical, ευ·αρεστη·σεσαι alt
3rdευαρεστησειευ·αρεστη·σειευαρεστησεταιευ·αρεστη·σεται
Pl1stευαρεστησομενευ·αρεστη·σομενευαρεστησομεθαευ·αρεστη·σομεθα
2ndευαρεστησετεευ·αρεστη·σετεευαρεστησεσθεευ·αρεστη·σεσθε
3rdευαρεστησουσιν, ευαρεστησουσιευ·αρεστη·σουσι(ν)ευαρεστησονταιευ·αρεστη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαρεστησοιμιευ·αρεστη·σοιμιευαρεστησοιμηνευ·αρεστη·σοιμην
2ndευαρεστησοιςευ·αρεστη·σοιςευαρεστησοιοευ·αρεστη·σοιο
3rdευαρεστησοιευ·αρεστη·σοιευαρεστησοιτοευ·αρεστη·σοιτο
Pl1stευαρεστησοιμενευ·αρεστη·σοιμενευαρεστησοιμεθαευ·αρεστη·σοιμεθα
2ndευαρεστησοιτεευ·αρεστη·σοιτεευαρεστησοισθεευ·αρεστη·σοισθε
3rdευαρεστησοιενευ·αρεστη·σοιενευαρεστησοιντοευ·αρεστη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευαρεστησειν​ευ·αρεστη·σειν​ευαρεστησεσθαι​ευ·αρεστη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαρεστησουσαευαρεστησονευ·αρεστη·σουσ·αευ·αρεστη·σο[υ]ν[τ]
Nomευαρεστησωνευ·αρεστη·σο[υ]ν[τ]·^
Accευαρεστησουσανευαρεστησονταευ·αρεστη·σουσ·ανευ·αρεστη·σο[υ]ντ·α
Datευαρεστησουσῃευαρεστησοντιευ·αρεστη·σουσ·ῃευ·αρεστη·σο[υ]ντ·ι
Genευαρεστησουσηςευαρεστησοντοςευ·αρεστη·σουσ·ηςευ·αρεστη·σο[υ]ντ·ος
PlVocευαρεστησουσαιευαρεστησοντεςευαρεστησονταευ·αρεστη·σουσ·αιευ·αρεστη·σο[υ]ντ·εςευ·αρεστη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accευαρεστησουσαςευαρεστησονταςευ·αρεστη·σουσ·αςευ·αρεστη·σο[υ]ντ·ας
Datευαρεστησουσαιςευαρεστησουσι, ευαρεστησουσινευ·αρεστη·σουσ·αιςευ·αρεστη·σου[ντ]·σι(ν)
Genευαρεστησουσωνευαρεστησοντωνευ·αρεστη·σουσ·ωνευ·αρεστη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαρεστησομενηευαρεστησομενεευ·αρεστη·σομεν·ηευ·αρεστη·σομεν·ε
Nomευαρεστησομενοςευ·αρεστη·σομεν·ος
Accευαρεστησομενηνευαρεστησομενονευ·αρεστη·σομεν·ηνευ·αρεστη·σομεν·ον
Datευαρεστησομενῃευαρεστησομενῳευ·αρεστη·σομεν·ῃευ·αρεστη·σομεν·ῳ
Genευαρεστησομενηςευαρεστησομενουευ·αρεστη·σομεν·ηςευ·αρεστη·σομεν·ου
PlVocευαρεστησομεναιευαρεστησομενοιευαρεστησομεναευ·αρεστη·σομεν·αιευ·αρεστη·σομεν·οιευ·αρεστη·σομεν·α
Nom
Accευαρεστησομεναςευαρεστησομενουςευ·αρεστη·σομεν·αςευ·αρεστη·σομεν·ους
Datευαρεστησομεναιςευαρεστησομενοιςευ·αρεστη·σομεν·αιςευ·αρεστη·σομεν·οις
Genευαρεστησομενωνευαρεστησομενωνευ·αρεστη·σομεν·ωνευ·αρεστη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευηρεστησα[LXX], ευαρεστησαευ·ε·αρεστη·σα, ε·ευαρεστη·σαευηρεστησαμην, ευαρεστησαμηνευ·ε·αρεστη·σαμην, ε·ευαρεστη·σαμην
2ndευηρεστησας, ευαρεστησαςευ·ε·αρεστη·σας, ε·ευαρεστη·σαςευηρεστησω, ευαρεστησω[LXX]ευ·ε·αρεστη·σω, ε·ευαρεστη·σω
3rdευηρεστησεν[LXX], ευηρεστησε, ευαρεστησεν, ευαρεστησεευ·ε·αρεστη·σε(ν), ευ·ε·αρεστη·σε(ν), ε·ευαρεστη·σε(ν)ευηρεστησατο, ευαρεστησατοευ·ε·αρεστη·σατο, ε·ευαρεστη·σατο
Pl1stευηρεστησαμεν, ευαρεστησαμενευ·ε·αρεστη·σαμεν, ε·ευαρεστη·σαμενευηρεστησαμεθα, ευαρεστησαμεθαευ·ε·αρεστη·σαμεθα, ε·ευαρεστη·σαμεθα
2ndευηρεστησατε, ευαρεστησατεευ·ε·αρεστη·σατε, ε·ευαρεστη·σατεευηρεστησασθε, ευαρεστησασθεευ·ε·αρεστη·σασθε, ε·ευαρεστη·σασθε
3rdευηρεστησαν[LXX], ευαρεστησανευ·ε·αρεστη·σαν, ε·ευαρεστη·σανευηρεστησαντο, ευαρεστησαντοευ·ε·αρεστη·σαντο, ε·ευαρεστη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαρεστησω[LXX]ευ·αρεστη·σωευαρεστησωμαιευ·αρεστη·σωμαι
2ndευαρεστησῃςευ·αρεστη·σῃςευαρεστησῃ[LXX]ευ·αρεστη·σῃ
3rdευαρεστησῃ[LXX]ευ·αρεστη·σῃευαρεστησηταιευ·αρεστη·σηται
Pl1stευαρεστησωμενευ·αρεστη·σωμενευαρεστησωμεθαευ·αρεστη·σωμεθα
2ndευαρεστησητεευ·αρεστη·σητεευαρεστησησθεευ·αρεστη·σησθε
3rdευαρεστησωσιν, ευαρεστησωσιευ·αρεστη·σωσι(ν)ευαρεστησωνταιευ·αρεστη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαρεστησαιμιευ·αρεστη·σαιμιευαρεστησαιμηνευ·αρεστη·σαιμην
2ndευαρεστησαις, ευαρεστησειαςευ·αρεστη·σαις, ευ·αρεστη·σειας classicalευαρεστησαιοευ·αρεστη·σαιο
3rdευαρεστησαι[GNT][LXX], ευαρεστησειεευ·αρεστη·σαι, ευ·αρεστη·σειε classicalευαρεστησαιτοευ·αρεστη·σαιτο
Pl1stευαρεστησαιμενευ·αρεστη·σαιμενευαρεστησαιμεθαευ·αρεστη·σαιμεθα
2ndευαρεστησαιτεευ·αρεστη·σαιτεευαρεστησαισθεευ·αρεστη·σαισθε
3rdευαρεστησαιεν, ευαρεστησαισαν, ευαρεστησειαν, ευαρεστησειενευ·αρεστη·σαιεν, ευ·αρεστη·σαισαν alt, ευ·αρεστη·σειαν classical, ευ·αρεστη·σειεν classicalευαρεστησαιντοευ·αρεστη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευαρεστησονευ·αρεστη·σονευαρεστησαι[GNT][LXX]ευ·αρεστη·σαι
3rdευαρεστησατωευ·αρεστη·σατωευαρεστησασθωευ·αρεστη·σασθω
Pl1st
2ndευαρεστησατεευ·αρεστη·σατεευαρεστησασθεευ·αρεστη·σασθε
3rdευαρεστησατωσαν, ευαρεστησαντωνευ·αρεστη·σατωσαν, ευ·αρεστη·σαντων classicalευαρεστησασθωσαν, ευαρεστησασθωνευ·αρεστη·σασθωσαν, ευ·αρεστη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευαρεστησαι[GNT][LXX]​ευ·αρεστη·σαιευαρεστησασθαι​ευ·αρεστη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαρεστησασαευαρεστησαςευαρεστησανευ·αρεστη·σασ·αευ·αρεστη·σα[ντ]·ςευ·αρεστη·σαν[τ]
Nom
Accευαρεστησασανευαρεστησανταευ·αρεστη·σασ·ανευ·αρεστη·σαντ·α
Datευαρεστησασῃευαρεστησαντιευ·αρεστη·σασ·ῃευ·αρεστη·σαντ·ι
Genευαρεστησασηςευαρεστησαντοςευ·αρεστη·σασ·ηςευ·αρεστη·σαντ·ος
PlVocευαρεστησασαιευαρεστησαντεςευαρεστησανταευ·αρεστη·σασ·αιευ·αρεστη·σαντ·εςευ·αρεστη·σαντ·α
Nom
Accευαρεστησασαςευαρεστησανταςευ·αρεστη·σασ·αςευ·αρεστη·σαντ·ας
Datευαρεστησασαιςευαρεστησασι, ευαρεστησασινευ·αρεστη·σασ·αιςευ·αρεστη·σα[ντ]·σι(ν)
Genευαρεστησασωνευαρεστησαντωνευ·αρεστη·σασ·ωνευ·αρεστη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαρεστησαμενηευαρεστησαμενεευ·αρεστη·σαμεν·ηευ·αρεστη·σαμεν·ε
Nomευαρεστησαμενοςευ·αρεστη·σαμεν·ος
Accευαρεστησαμενηνευαρεστησαμενονευ·αρεστη·σαμεν·ηνευ·αρεστη·σαμεν·ον
Datευαρεστησαμενῃευαρεστησαμενῳευ·αρεστη·σαμεν·ῃευ·αρεστη·σαμεν·ῳ
Genευαρεστησαμενηςευαρεστησαμενουευ·αρεστη·σαμεν·ηςευ·αρεστη·σαμεν·ου
PlVocευαρεστησαμεναιευαρεστησαμενοιευαρεστησαμεναευ·αρεστη·σαμεν·αιευ·αρεστη·σαμεν·οιευ·αρεστη·σαμεν·α
Nom
Accευαρεστησαμεναςευαρεστησαμενουςευ·αρεστη·σαμεν·αςευ·αρεστη·σαμεν·ους
Datευαρεστησαμεναιςευαρεστησαμενοιςευ·αρεστη·σαμεν·αιςευ·αρεστη·σαμεν·οις
Genευαρεστησαμενωνευαρεστησαμενωνευ·αρεστη·σαμεν·ωνευ·αρεστη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευηρεστηκα, ευαρεστηκαευ·ηρεστη·κα, ευαρεστη·κα
2ndευηρεστηκας, ευηρεστηκες, ευαρεστηκας, ευαρεστηκεςευ·ηρεστη·κας, ευ·ηρεστη·κες alt, ευαρεστη·κας, ευαρεστη·κες alt
3rdευηρεστηκεν, ευηρεστηκε, ευαρεστηκεν, ευαρεστηκεευ·ηρεστη·κε(ν), ευαρεστη·κε(ν)
Pl1stευηρεστηκαμεν, ευαρεστηκαμενευ·ηρεστη·καμεν, ευαρεστη·καμεν
2ndευηρεστηκατε, ευαρεστηκατεευ·ηρεστη·κατε, ευαρεστη·κατε
3rdευηρεστηκασιν, ευηρεστηκασι, ευηρεστηκαν, ευαρεστηκασιν, ευαρεστηκασι, ευαρεστηκανευ·ηρεστη·κασι(ν), ευ·ηρεστη·καν alt, ευαρεστη·κασι(ν), ευαρεστη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευηρεστηκω, ευαρεστηκωευ·ηρεστη·κω, ευαρεστη·κω
2ndευηρεστηκῃς, ευαρεστηκῃςευ·ηρεστη·κῃς, ευαρεστη·κῃς
3rdευηρεστηκῃ, ευαρεστηκῃευ·ηρεστη·κῃ, ευαρεστη·κῃ
Pl1stευηρεστηκωμεν, ευαρεστηκωμενευ·ηρεστη·κωμεν, ευαρεστη·κωμεν
2ndευηρεστηκητε, ευαρεστηκητεευ·ηρεστη·κητε, ευαρεστη·κητε
3rdευηρεστηκωσιν, ευηρεστηκωσι, ευαρεστηκωσιν, ευαρεστηκωσιευ·ηρεστη·κωσι(ν), ευαρεστη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευηρεστηκοιμι, ευηρεστηκοιην, ευαρεστηκοιμι, ευαρεστηκοιηνευ·ηρεστη·κοιμι, ευ·ηρεστη·κοιην classical, ευαρεστη·κοιμι, ευαρεστη·κοιην classical
2ndευηρεστηκοις, ευηρεστηκοιης, ευαρεστηκοις, ευαρεστηκοιηςευ·ηρεστη·κοις, ευ·ηρεστη·κοιης classical, ευαρεστη·κοις, ευαρεστη·κοιης classical
3rdευηρεστηκοι, ευηρεστηκοιη, ευαρεστηκοι, ευαρεστηκοιηευ·ηρεστη·κοι, ευ·ηρεστη·κοιη classical, ευαρεστη·κοι, ευαρεστη·κοιη classical
Pl1stευηρεστηκοιμεν, ευαρεστηκοιμενευ·ηρεστη·κοιμεν, ευαρεστη·κοιμεν
2ndευηρεστηκοιτε, ευαρεστηκοιτεευ·ηρεστη·κοιτε, ευαρεστη·κοιτε
3rdευηρεστηκοιεν, ευαρεστηκοιενευ·ηρεστη·κοιεν, ευαρεστη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευηρεστηκε, ευαρεστηκεευ·ηρεστη·κε, ευαρεστη·κε
3rdευηρεστηκετω, ευαρεστηκετωευ·ηρεστη·κετω, ευαρεστη·κετω
Pl1st
2ndευηρεστηκετε, ευαρεστηκετεευ·ηρεστη·κετε, ευαρεστη·κετε
3rdευηρεστηκετωσαν, ευαρεστηκετωσανευ·ηρεστη·κετωσαν, ευαρεστη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευηρεστηκεναι[GNT], ευαρεστηκεναι[GNT]​ευ·ηρεστη·κεναι, ευαρεστη·κεναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευηρεστηκυια, ευαρεστηκυιαευηρεστηκος, ευαρεστηκοςευ·ηρεστη·κυι·α, ευαρεστη·κυι·αευ·ηρεστη·κο[τ]·ς, ευαρεστη·κο[τ]·ς
Nomευηρεστηκως, ευαρεστηκωςευ·ηρεστη·κο[τ]·^ς, ευαρεστη·κο[τ]·^ς
Accευηρεστηκυιαν, ευαρεστηκυιανευηρεστηκοτα, ευαρεστηκοταευ·ηρεστη·κυι·αν, ευαρεστη·κυι·ανευ·ηρεστη·κοτ·α, ευαρεστη·κοτ·α
Datευηρεστηκυιᾳ, ευαρεστηκυιᾳευηρεστηκοτι, ευαρεστηκοτιευ·ηρεστη·κυι·ᾳ, ευαρεστη·κυι·ᾳευ·ηρεστη·κοτ·ι, ευαρεστη·κοτ·ι
Genευηρεστηκυιας, ευαρεστηκυιαςευηρεστηκοτος, ευαρεστηκοτοςευ·ηρεστη·κυι·ας, ευαρεστη·κυι·αςευ·ηρεστη·κοτ·ος, ευαρεστη·κοτ·ος
PlVocευηρεστηκυιαι, ευαρεστηκυιαιευηρεστηκοτες, ευαρεστηκοτεςευηρεστηκοτα, ευαρεστηκοταευ·ηρεστη·κυι·αι, ευαρεστη·κυι·αιευ·ηρεστη·κοτ·ες, ευαρεστη·κοτ·εςευ·ηρεστη·κοτ·α, ευαρεστη·κοτ·α
Nom
Accευηρεστηκυιας, ευαρεστηκυιαςευηρεστηκοτας, ευαρεστηκοταςευ·ηρεστη·κυι·ας, ευαρεστη·κυι·αςευ·ηρεστη·κοτ·ας, ευαρεστη·κοτ·ας
Datευηρεστηκυιαις, ευαρεστηκυιαιςευηρεστηκοσι, ευηρεστηκοσιν, ευαρεστηκοσι, ευαρεστηκοσινευ·ηρεστη·κυι·αις, ευαρεστη·κυι·αιςευ·ηρεστη·κο[τ]·σι(ν), ευαρεστη·κο[τ]·σι(ν)
Genευηρεστηκυιων, ευαρεστηκυιωνευηρεστηκοτων, ευαρεστηκοτωνευ·ηρεστη·κυι·ων, ευαρεστη·κυι·ωνευ·ηρεστη·κοτ·ων, ευαρεστη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευηρεστηκειν, ευηρεστηκη, ευαρεστηκειν, ευαρεστηκηευ·ε·ηρεστη·κειν, ευ·ε·ηρεστη·κη classical, ε·ευαρεστη·κειν, ε·ευαρεστη·κη classical
2ndευηρεστηκεις, ευηρεστηκης, ευαρεστηκεις, ευαρεστηκηςευ·ε·ηρεστη·κεις, ευ·ε·ηρεστη·κης classical, ε·ευαρεστη·κεις, ε·ευαρεστη·κης classical
3rdευηρεστηκει, ευαρεστηκειευ·ε·ηρεστη·κει, ε·ευαρεστη·κει
Pl1stευηρεστηκειμεν, ευηρεστηκεμεν, ευαρεστηκειμεν, ευαρεστηκεμενευ·ε·ηρεστη·κειμεν, ευ·ε·ηρεστη·κεμεν classical, ε·ευαρεστη·κειμεν, ε·ευαρεστη·κεμεν classical
2ndευηρεστηκειτε, ευηρεστηκετε, ευαρεστηκειτε, ευαρεστηκετεευ·ε·ηρεστη·κειτε, ευ·ε·ηρεστη·κετε classical, ε·ευαρεστη·κειτε, ε·ευαρεστη·κετε classical
3rdευηρεστηκεισαν, ευηρεστηκεσαν, ευαρεστηκεισαν, ευαρεστηκεσανευ·ε·ηρεστη·κεισαν, ευ·ε·ηρεστη·κεσαν classical, ε·ευαρεστη·κεισαν, ε·ευαρεστη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 02:50:04 EST