ευαγγελιζω • EUAGGELIZW • euangelizō

Search: ευαγγελιζονται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευαγγελιζονταιεὐαγγελίζωευ·αγγελιζ·ονταιpres mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ευαγγελιζονταιεὐαγγελίζωευ·αγγελιζ·ονταιpres mp ind 3rd pl

εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαγγελιζωευ·αγγελιζ·ωευαγγελιζομαι[GNT]ευ·αγγελιζ·ομαι
2ndευαγγελιζειςευ·αγγελιζ·ειςευαγγελιζῃ, ευαγγελιζει, ευαγγελιζεσαιευ·αγγελιζ·ῃ, ευ·αγγελιζ·ει classical, ευ·αγγελιζ·εσαι alt
3rdευαγγελιζειευ·αγγελιζ·ειευαγγελιζεται[GNT]ευ·αγγελιζ·εται
Pl1stευαγγελιζομενευ·αγγελιζ·ομενευαγγελιζομεθα[GNT]ευ·αγγελιζ·ομεθα
2ndευαγγελιζετεευ·αγγελιζ·ετεευαγγελιζεσθε[LXX]ευ·αγγελιζ·εσθε
3rdευαγγελιζουσιν, ευαγγελιζουσιευ·αγγελιζ·ουσι(ν)ευαγγελιζονται[GNT]ευ·αγγελιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαγγελιζωευ·αγγελιζ·ωευαγγελιζωμαι[GNT]ευ·αγγελιζ·ωμαι
2ndευαγγελιζῃςευ·αγγελιζ·ῃςευαγγελιζῃευ·αγγελιζ·ῃ
3rdευαγγελιζῃευ·αγγελιζ·ῃευαγγελιζηται[GNT]ευ·αγγελιζ·ηται
Pl1stευαγγελιζωμενευ·αγγελιζ·ωμενευαγγελιζωμεθαευ·αγγελιζ·ωμεθα
2ndευαγγελιζητεευ·αγγελιζ·ητεευαγγελιζησθεευ·αγγελιζ·ησθε
3rdευαγγελιζωσιν, ευαγγελιζωσιευ·αγγελιζ·ωσι(ν)ευαγγελιζωνταιευ·αγγελιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαγγελιζοιμιευ·αγγελιζ·οιμιευαγγελιζοιμηνευ·αγγελιζ·οιμην
2ndευαγγελιζοιςευ·αγγελιζ·οιςευαγγελιζοιοευ·αγγελιζ·οιο
3rdευαγγελιζοιευ·αγγελιζ·οιευαγγελιζοιτοευ·αγγελιζ·οιτο
Pl1stευαγγελιζοιμενευ·αγγελιζ·οιμενευαγγελιζοιμεθαευ·αγγελιζ·οιμεθα
2ndευαγγελιζοιτεευ·αγγελιζ·οιτεευαγγελιζοισθεευ·αγγελιζ·οισθε
3rdευαγγελιζοιεν, ευαγγελιζοισανευ·αγγελιζ·οιεν, ευ·αγγελιζ·οισαν altευαγγελιζοιντοευ·αγγελιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευαγγελιζεευ·αγγελιζ·εευαγγελιζουευ·αγγελιζ·ου
3rdευαγγελιζετωευ·αγγελιζ·ετωευαγγελιζεσθωευ·αγγελιζ·εσθω
Pl1st
2ndευαγγελιζετεευ·αγγελιζ·ετεευαγγελιζεσθε[LXX]ευ·αγγελιζ·εσθε
3rdευαγγελιζετωσαν, ευαγγελιζοντωνευ·αγγελιζ·ετωσαν, ευ·αγγελιζ·οντων classicalευαγγελιζεσθωσαν, ευαγγελιζεσθωνευ·αγγελιζ·εσθωσαν, ευ·αγγελιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευαγγελιζειν​ευ·αγγελιζ·ειν​ευαγγελιζεσθαι[GNT]​ευ·αγγελιζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαγγελιζουσαευαγγελιζονευ·αγγελιζ·ουσ·αευ·αγγελιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomευαγγελιζωνευ·αγγελιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accευαγγελιζουσανευαγγελιζονταευ·αγγελιζ·ουσ·ανευ·αγγελιζ·ο[υ]ντ·α
Datευαγγελιζουσῃευαγγελιζοντιευ·αγγελιζ·ουσ·ῃευ·αγγελιζ·ο[υ]ντ·ι
Genευαγγελιζουσηςευαγγελιζοντοςευ·αγγελιζ·ουσ·ηςευ·αγγελιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocευαγγελιζουσαιευαγγελιζοντες[LXX]ευαγγελιζονταευ·αγγελιζ·ουσ·αιευ·αγγελιζ·ο[υ]ντ·εςευ·αγγελιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accευαγγελιζουσαςευαγγελιζονταςευ·αγγελιζ·ουσ·αςευ·αγγελιζ·ο[υ]ντ·ας
Datευαγγελιζουσαιςευαγγελιζουσι, ευαγγελιζουσινευ·αγγελιζ·ουσ·αιςευ·αγγελιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genευαγγελιζουσωνευαγγελιζοντωνευ·αγγελιζ·ουσ·ωνευ·αγγελιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαγγελιζομενηευαγγελιζομενεευ·αγγελιζ·ομεν·ηευ·αγγελιζ·ομεν·ε
Nomευαγγελιζομενος[GNT][LXX]ευ·αγγελιζ·ομεν·ος
Accευαγγελιζομενηνευαγγελιζομενονευ·αγγελιζ·ομεν·ηνευ·αγγελιζ·ομεν·ον
Datευαγγελιζομενῃευαγγελιζομενῳ[GNT]ευ·αγγελιζ·ομεν·ῃευ·αγγελιζ·ομεν·ῳ
Genευαγγελιζομενηςευαγγελιζομενου[GNT][LXX]ευ·αγγελιζ·ομεν·ηςευ·αγγελιζ·ομεν·ου
PlVocευαγγελιζομεναιευαγγελιζομενοι[GNT][LXX]ευαγγελιζομεναευ·αγγελιζ·ομεν·αιευ·αγγελιζ·ομεν·οιευ·αγγελιζ·ομεν·α
Nom
Accευαγγελιζομεναςευαγγελιζομενουςευ·αγγελιζ·ομεν·αςευ·αγγελιζ·ομεν·ους
Datευαγγελιζομεναιςευαγγελιζομενοις[LXX]ευ·αγγελιζ·ομεν·αιςευ·αγγελιζ·ομεν·οις
Genευαγγελιζομενων[GNT]ευαγγελιζομενων[GNT]ευ·αγγελιζ·ομεν·ωνευ·αγγελιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευηγγελιζον, ευαγγελιζονευ·ε·αγγελιζ·ον, ε·ευαγγελιζ·ονευηγγελιζομην, ευαγγελιζομηνευ·ε·αγγελιζ·ομην, ε·ευαγγελιζ·ομην
2ndευηγγελιζες, ευαγγελιζεςευ·ε·αγγελιζ·ες, ε·ευαγγελιζ·εςευηγγελιζου, ευαγγελιζουευ·ε·αγγελιζ·ου, ε·ευαγγελιζ·ου
3rdευηγγελιζεν, ευηγγελιζε, ευαγγελιζεν, ευαγγελιζεευ·ε·αγγελιζ·ε(ν), ε·ευαγγελιζ·ε(ν)ευηγγελιζετο[GNT], ευαγγελιζετοευ·ε·αγγελιζ·ετο, ε·ευαγγελιζ·ετο
Pl1stευηγγελιζομεν, ευαγγελιζομενευ·ε·αγγελιζ·ομεν, ε·ευαγγελιζ·ομενευηγγελιζομεθα, ευαγγελιζομεθα[GNT]ευ·ε·αγγελιζ·ομεθα, ε·ευαγγελιζ·ομεθα
2ndευηγγελιζετε, ευαγγελιζετεευ·ε·αγγελιζ·ετε, ε·ευαγγελιζ·ετεευηγγελιζεσθε, ευαγγελιζεσθε[LXX]ευ·ε·αγγελιζ·εσθε, ε·ευαγγελιζ·εσθε
3rdευηγγελιζον, ευηγγελιζοσαν, ευαγγελιζον, ευαγγελιζοσανευ·ε·αγγελιζ·ον, ευ·ε·αγγελιζ·οσαν alt, ε·ευαγγελιζ·ον, ε·ευαγγελιζ·οσαν altευηγγελιζοντο[GNT], ευαγγελιζοντοευ·ε·αγγελιζ·οντο, ε·ευαγγελιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαγγελιω[LXX]ευ·αγγελι(ε)·[σ]ωευαγγελιουμαιευ·αγγελι(ε)·[σ]ομαι
2ndευαγγελιειςευ·αγγελι(ε)·[σ]ειςευαγγελιῃ[LXX], ευαγγελιει, ευαγγελιεισαιευ·αγγελι(ε)·[σ]ῃ, ευ·αγγελι(ε)·[σ]ει classical, ευ·αγγελι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdευαγγελιειευ·αγγελι(ε)·[σ]ειευαγγελιειταιευ·αγγελι(ε)·[σ]εται
Pl1stευαγγελιουμενευ·αγγελι(ε)·[σ]ομενευαγγελιουμεθαευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεθα
2ndευαγγελιειτεευ·αγγελι(ε)·[σ]ετεευαγγελιεισθεευ·αγγελι(ε)·[σ]εσθε
3rdευαγγελιουσιν, ευαγγελιουσιευ·αγγελι(ε)·[σ]ουσι(ν)ευαγγελιουνται[LXX]ευ·αγγελι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαγγελιοιμιευ·αγγελι(ε)·[σ]οιμιευαγγελιοιμηνευ·αγγελι(ε)·[σ]οιμην
2ndευαγγελιοιςευ·αγγελι(ε)·[σ]οιςευαγγελιοιοευ·αγγελι(ε)·[σ]οιο
3rdευαγγελιοιευ·αγγελι(ε)·[σ]οιευαγγελιοιτοευ·αγγελι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stευαγγελιοιμενευ·αγγελι(ε)·[σ]οιμενευαγγελιοιμεθαευ·αγγελι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndευαγγελιοιτεευ·αγγελι(ε)·[σ]οιτεευαγγελιοισθεευ·αγγελι(ε)·[σ]οισθε
3rdευαγγελιοιενευ·αγγελι(ε)·[σ]οιενευαγγελιοιντοευ·αγγελι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευαγγελιειν​ευ·αγγελι(ε)·[σ]ειν​ευαγγελιεισθαι​ευ·αγγελι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαγγελιουσαευαγγελιουνευ·αγγελι(ε)·[σ]ουσ·αευ·αγγελι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomευαγγελιωνευ·αγγελι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accευαγγελιουσανευαγγελιουνταευ·αγγελι(ε)·[σ]ουσ·ανευ·αγγελι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datευαγγελιουσῃευαγγελιουντιευ·αγγελι(ε)·[σ]ουσ·ῃευ·αγγελι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genευαγγελιουσηςευαγγελιουντοςευ·αγγελι(ε)·[σ]ουσ·ηςευ·αγγελι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocευαγγελιουσαιευαγγελιουντεςευαγγελιουνταευ·αγγελι(ε)·[σ]ουσ·αιευ·αγγελι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςευ·αγγελι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accευαγγελιουσαςευαγγελιουνταςευ·αγγελι(ε)·[σ]ουσ·αςευ·αγγελι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datευαγγελιουσαιςευαγγελιουσι, ευαγγελιουσινευ·αγγελι(ε)·[σ]ουσ·αιςευ·αγγελι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genευαγγελιουσωνευαγγελιουντωνευ·αγγελι(ε)·[σ]ουσ·ωνευ·αγγελι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαγγελιουμενηευαγγελιουμενεευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·ηευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomευαγγελιουμενοςευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accευαγγελιουμενηνευαγγελιουμενονευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·ηνευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datευαγγελιουμενῃευαγγελιουμενῳευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·ῃευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genευαγγελιουμενηςευαγγελιουμενουευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·ηςευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocευαγγελιουμεναιευαγγελιουμενοιευαγγελιουμεναευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·αιευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·οιευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accευαγγελιουμεναςευαγγελιουμενουςευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·αςευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datευαγγελιουμεναιςευαγγελιουμενοιςευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·αιςευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genευαγγελιουμενωνευαγγελιουμενωνευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·ωνευ·αγγελι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευηγγελισα, ευαγγελισαευ·ε·αγγελι·σα, ε·ευαγγελι·σαευηγγελισαμην[GNT][LXX], ευαγγελισαμηνευ·ε·αγγελι·σαμην, ε·ευαγγελι·σαμην
2ndευηγγελισας, ευαγγελισαςευ·ε·αγγελι·σας, ε·ευαγγελι·σαςευηγγελισω, ευαγγελισωευ·ε·αγγελι·σω, ε·ευαγγελι·σω
3rdευηγγελισεν[GNT], ευηγγελισε, ευαγγελισεν, ευαγγελισεευ·ε·αγγελι·σε(ν), ευ·ε·αγγελι·σε(ν), ε·ευαγγελι·σε(ν)ευηγγελισατο[GNT], ευαγγελισατοευ·ε·αγγελι·σατο, ε·ευαγγελι·σατο
Pl1stευηγγελισαμεν, ευαγγελισαμενευ·ε·αγγελι·σαμεν, ε·ευαγγελι·σαμενευηγγελισαμεθα[GNT], ευαγγελισαμεθαευ·ε·αγγελι·σαμεθα, ε·ευαγγελι·σαμεθα
2ndευηγγελισατε, ευαγγελισατεευ·ε·αγγελι·σατε, ε·ευαγγελι·σατεευηγγελισασθε, ευαγγελισασθεευ·ε·αγγελι·σασθε, ε·ευαγγελι·σασθε
3rdευηγγελισαν, ευαγγελισανευ·ε·αγγελι·σαν, ε·ευαγγελι·σανευηγγελισαντο[GNT], ευαγγελισαντοευ·ε·αγγελι·σαντο, ε·ευαγγελι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαγγελισωευ·αγγελι·σωευαγγελισωμαι[GNT]ευ·αγγελι·σωμαι
2ndευαγγελισῃςευ·αγγελι·σῃςευαγγελισῃευ·αγγελι·σῃ
3rdευαγγελισῃευ·αγγελι·σῃευαγγελισηταιευ·αγγελι·σηται
Pl1stευαγγελισωμενευ·αγγελι·σωμενευαγγελισωμεθαευ·αγγελι·σωμεθα
2ndευαγγελισητεευ·αγγελι·σητεευαγγελισησθε[LXX]ευ·αγγελι·σησθε
3rdευαγγελισωσιν, ευαγγελισωσιευ·αγγελι·σωσι(ν)ευαγγελισωνταιευ·αγγελι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευαγγελισαιμιευ·αγγελι·σαιμιευαγγελισαιμηνευ·αγγελι·σαιμην
2ndευαγγελισαις, ευαγγελισειαςευ·αγγελι·σαις, ευ·αγγελι·σειας classicalευαγγελισαιοευ·αγγελι·σαιο
3rdευαγγελισαι[GNT][LXX], ευαγγελισειεευ·αγγελι·σαι, ευ·αγγελι·σειε classicalευαγγελισαιτοευ·αγγελι·σαιτο
Pl1stευαγγελισαιμενευ·αγγελι·σαιμενευαγγελισαιμεθαευ·αγγελι·σαιμεθα
2ndευαγγελισαιτεευ·αγγελι·σαιτεευαγγελισαισθεευ·αγγελι·σαισθε
3rdευαγγελισαιεν, ευαγγελισαισαν, ευαγγελισειαν, ευαγγελισειενευ·αγγελι·σαιεν, ευ·αγγελι·σαισαν alt, ευ·αγγελι·σειαν classical, ευ·αγγελι·σειεν classicalευαγγελισαιντοευ·αγγελι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευαγγελισονευ·αγγελι·σονευαγγελισαι[GNT][LXX]ευ·αγγελι·σαι
3rdευαγγελισατωευ·αγγελι·σατωευαγγελισασθωευ·αγγελι·σασθω
Pl1st
2ndευαγγελισατεευ·αγγελι·σατεευαγγελισασθεευ·αγγελι·σασθε
3rdευαγγελισατωσαν, ευαγγελισαντωνευ·αγγελι·σατωσαν, ευ·αγγελι·σαντων classicalευαγγελισασθωσαν, ευαγγελισασθωνευ·αγγελι·σασθωσαν, ευ·αγγελι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευαγγελισαι[GNT][LXX]​ευ·αγγελι·σαιευαγγελισασθαι[GNT][LXX]​ευ·αγγελι·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαγγελισασαευαγγελισαςευαγγελισανευ·αγγελι·σασ·αευ·αγγελι·σα[ντ]·ςευ·αγγελι·σαν[τ]
Nom
Accευαγγελισασανευαγγελισανταευ·αγγελι·σασ·ανευ·αγγελι·σαντ·α
Datευαγγελισασῃευαγγελισαντιευ·αγγελι·σασ·ῃευ·αγγελι·σαντ·ι
Genευαγγελισασηςευαγγελισαντοςευ·αγγελι·σασ·ηςευ·αγγελι·σαντ·ος
PlVocευαγγελισασαιευαγγελισαντεςευαγγελισανταευ·αγγελι·σασ·αιευ·αγγελι·σαντ·εςευ·αγγελι·σαντ·α
Nom
Accευαγγελισασαςευαγγελισανταςευ·αγγελι·σασ·αςευ·αγγελι·σαντ·ας
Datευαγγελισασαιςευαγγελισασι, ευαγγελισασινευ·αγγελι·σασ·αιςευ·αγγελι·σα[ντ]·σι(ν)
Genευαγγελισασωνευαγγελισαντωνευ·αγγελι·σασ·ωνευ·αγγελι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαγγελισαμενηευαγγελισαμενεευ·αγγελι·σαμεν·ηευ·αγγελι·σαμεν·ε
Nomευαγγελισαμενος[LXX]ευ·αγγελι·σαμεν·ος
Accευαγγελισαμενηνευαγγελισαμενονευ·αγγελι·σαμεν·ηνευ·αγγελι·σαμεν·ον
Datευαγγελισαμενῃευαγγελισαμενῳευ·αγγελι·σαμεν·ῃευ·αγγελι·σαμεν·ῳ
Genευαγγελισαμενηςευαγγελισαμενου[GNT]ευ·αγγελι·σαμεν·ηςευ·αγγελι·σαμεν·ου
PlVocευαγγελισαμεναιευαγγελισαμενοι[GNT]ευαγγελισαμεναευ·αγγελι·σαμεν·αιευ·αγγελι·σαμεν·οιευ·αγγελι·σαμεν·α
Nom
Accευαγγελισαμεναςευαγγελισαμενουςευ·αγγελι·σαμεν·αςευ·αγγελι·σαμεν·ους
Datευαγγελισαμεναιςευαγγελισαμενοιςευ·αγγελι·σαμεν·αιςευ·αγγελι·σαμεν·οις
Genευαγγελισαμενων[GNT]ευαγγελισαμενων[GNT]ευ·αγγελι·σαμεν·ωνευ·αγγελι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευηγγελισμαι, ευαγγελισμαιευ·ηγγελισ·μαι, ευαγγελισ·μαι
2ndευηγγελισαι, ευαγγελισαι[GNT][LXX]ευ·ηγγελισ·[σ]αι, ευαγγελισ·[σ]αι
3rdευηγγελισται, ευαγγελισταιευ·ηγγελισ·ται, ευαγγελισ·ται
Pl1stευηγγελισμεθα, ευαγγελισμεθαευ·ηγγελισ·μεθα, ευαγγελισ·μεθα
2ndευηγγελισθε, ευαγγελισθεευ·ηγγελισ·[σ]θε, ευαγγελισ·[σ]θε
3rdευηγγελιδαται, ευαγγελιδαταιευ·ηγγελισ·νται, ευαγγελισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευηγγελισομαι, ευαγγελισομαιευ·ηγγελισ·[σ]ομαι, ευαγγελισ·[σ]ομαι
2ndευηγγελισῃ, ευηγγελισει, ευαγγελισῃ, ευαγγελισειευ·ηγγελισ·[σ]ῃ, ευ·ηγγελισ·[σ]ει classical, ευαγγελισ·[σ]ῃ, ευαγγελισ·[σ]ει classical
3rdευηγγελισεται, ευαγγελισεταιευ·ηγγελισ·[σ]εται, ευαγγελισ·[σ]εται
Pl1stευηγγελισομεθα, ευαγγελισομεθαευ·ηγγελισ·[σ]ομεθα, ευαγγελισ·[σ]ομεθα
2ndευηγγελισεσθε, ευαγγελισεσθεευ·ηγγελισ·[σ]εσθε, ευαγγελισ·[σ]εσθε
3rdευηγγελισονται, ευαγγελισονταιευ·ηγγελισ·[σ]ονται, ευαγγελισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευηγγελισοιμην, ευαγγελισοιμηνευ·ηγγελισ·[σ]οιμην, ευαγγελισ·[σ]οιμην
2ndευηγγελισοιο, ευαγγελισοιοευ·ηγγελισ·[σ]οιο, ευαγγελισ·[σ]οιο
3rdευηγγελισοιτο, ευαγγελισοιτοευ·ηγγελισ·[σ]οιτο, ευαγγελισ·[σ]οιτο
Pl1stευηγγελισοιμεθα, ευαγγελισοιμεθαευ·ηγγελισ·[σ]οιμεθα, ευαγγελισ·[σ]οιμεθα
2ndευηγγελισοισθε, ευαγγελισοισθεευ·ηγγελισ·[σ]οισθε, ευαγγελισ·[σ]οισθε
3rdευηγγελισοιντο, ευαγγελισοιντοευ·ηγγελισ·[σ]οιντο, ευαγγελισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndευηγγελισο, ευαγγελισοευ·ηγγελισ·[σ]ο, ευαγγελισ·[σ]ο
3rdευηγγελισθω, ευαγγελισθωευ·ηγγελισ·[σ]θω, ευαγγελισ·[σ]θω
Pl1st
2ndευηγγελισθε, ευαγγελισθεευ·ηγγελισ·[σ]θε, ευαγγελισ·[σ]θε
3rdευηγγελισθωσαν, ευηγγελισθων, ευαγγελισθωσαν, ευαγγελισθωνευ·ηγγελισ·[σ]θωσαν, ευ·ηγγελισ·[σ]θων classical, ευαγγελισ·[σ]θωσαν, ευαγγελισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευηγγελισθαι, ευαγγελισθαι​ευ·ηγγελισ·[σ]θαι, ευαγγελισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ευηγγελισεσθαι, ευαγγελισεσθαι​ευ·ηγγελισ·[σ]εσθαι, ευαγγελισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευηγγελισμενη, ευαγγελισμενηευηγγελισμενε, ευαγγελισμενεευ·ηγγελισ·μεν·η, ευαγγελισ·μεν·ηευ·ηγγελισ·μεν·ε, ευαγγελισ·μεν·ε
Nomευηγγελισμενος, ευαγγελισμενοςευ·ηγγελισ·μεν·ος, ευαγγελισ·μεν·ος
Accευηγγελισμενην, ευαγγελισμενηνευηγγελισμενον, ευαγγελισμενονευ·ηγγελισ·μεν·ην, ευαγγελισ·μεν·ηνευ·ηγγελισ·μεν·ον, ευαγγελισ·μεν·ον
Datευηγγελισμενῃ, ευαγγελισμενῃευηγγελισμενῳ, ευαγγελισμενῳευ·ηγγελισ·μεν·ῃ, ευαγγελισ·μεν·ῃευ·ηγγελισ·μεν·ῳ, ευαγγελισ·μεν·ῳ
Genευηγγελισμενης, ευαγγελισμενηςευηγγελισμενου, ευαγγελισμενουευ·ηγγελισ·μεν·ης, ευαγγελισ·μεν·ηςευ·ηγγελισ·μεν·ου, ευαγγελισ·μεν·ου
PlVocευηγγελισμεναι, ευαγγελισμεναιευηγγελισμενοι[GNT], ευαγγελισμενοιευηγγελισμενα, ευαγγελισμεναευ·ηγγελισ·μεν·αι, ευαγγελισ·μεν·αιευ·ηγγελισ·μεν·οι, ευαγγελισ·μεν·οιευ·ηγγελισ·μεν·α, ευαγγελισ·μεν·α
Nom
Accευηγγελισμενας, ευαγγελισμεναςευηγγελισμενους, ευαγγελισμενουςευ·ηγγελισ·μεν·ας, ευαγγελισ·μεν·αςευ·ηγγελισ·μεν·ους, ευαγγελισ·μεν·ους
Datευηγγελισμεναις, ευαγγελισμεναιςευηγγελισμενοις, ευαγγελισμενοιςευ·ηγγελισ·μεν·αις, ευαγγελισ·μεν·αιςευ·ηγγελισ·μεν·οις, ευαγγελισ·μεν·οις
Genευηγγελισμενων, ευαγγελισμενωνευηγγελισμενων, ευαγγελισμενωνευ·ηγγελισ·μεν·ων, ευαγγελισ·μεν·ωνευ·ηγγελισ·μεν·ων, ευαγγελισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stευηγγελισμην, ευαγγελισμηνευ·ε·ηγγελισ·μην, ε·ευαγγελισ·μην
2ndευηγγελισο, ευαγγελισοευ·ε·ηγγελισ·[σ]ο, ε·ευαγγελισ·[σ]ο
3rdευηγγελιστο, ευαγγελιστοευ·ε·ηγγελισ·το, ε·ευαγγελισ·το
Pl1stευηγγελισμεθα, ευαγγελισμεθαευ·ε·ηγγελισ·μεθα, ε·ευαγγελισ·μεθα
2ndευηγγελισθε, ευαγγελισθεευ·ε·ηγγελισ·[σ]θε, ε·ευαγγελισ·[σ]θε
3rdευηγγελιδατο, ευαγγελιδατοευ·ε·ηγγελισ·ντο, ε·ευαγγελισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευηγγελισθην, ευαγγελισθηνευ·ε·αγγελισ·θην, ε·ευαγγελισ·θην
2ndευηγγελισθης, ευαγγελισθηςευ·ε·αγγελισ·θης, ε·ευαγγελισ·θης
3rdευηγγελισθη[GNT], ευαγγελισθηευ·ε·αγγελισ·θη, ε·ευαγγελισ·θη
Pl1stευηγγελισθημεν, ευαγγελισθημενευ·ε·αγγελισ·θημεν, ε·ευαγγελισ·θημεν
2ndευηγγελισθητε, ευαγγελισθητεευ·ε·αγγελισ·θητε, ε·ευαγγελισ·θητε
3rdευηγγελισθησαν, ευαγγελισθησανευ·ε·αγγελισ·θησαν, ε·ευαγγελισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευαγγελισθησομαιευ·αγγελισ·θησομαι
2ndευαγγελισθησῃ, ευαγγελισθησειευ·αγγελισ·θησῃ, ευ·αγγελισ·θησει classical
3rdευαγγελισθησεταιευ·αγγελισ·θησεται
Pl1stευαγγελισθησομεθαευ·αγγελισ·θησομεθα
2ndευαγγελισθησεσθεευ·αγγελισ·θησεσθε
3rdευαγγελισθησονταιευ·αγγελισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευαγγελισθωευ·αγγελισ·θω
2ndευαγγελισθῃςευ·αγγελισ·θῃς
3rdευαγγελισθῃευ·αγγελισ·θῃ
Pl1stευαγγελισθωμενευ·αγγελισ·θωμεν
2ndευαγγελισθητεευ·αγγελισ·θητε
3rdευαγγελισθωσιν, ευαγγελισθωσιευ·αγγελισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stευαγγελισθειηνευ·αγγελισ·θειην
2ndευαγγελισθειηςευ·αγγελισ·θειης
3rdευαγγελισθειηευ·αγγελισ·θειη
Pl1stευαγγελισθειημεν, ευαγγελισθειμενευ·αγγελισ·θειημεν, ευ·αγγελισ·θειμεν classical
2ndευαγγελισθειητε, ευαγγελισθειτεευ·αγγελισ·θειητε, ευ·αγγελισ·θειτε classical
3rdευαγγελισθειησαν, ευαγγελισθειενευ·αγγελισ·θειησαν, ευ·αγγελισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stευαγγελισθησοιμηνευ·αγγελισ·θησοιμην
2ndευαγγελισθησοιοευ·αγγελισ·θησοιο
3rdευαγγελισθησοιτοευ·αγγελισ·θησοιτο
Pl1stευαγγελισθησοιμεθαευ·αγγελισ·θησοιμεθα
2ndευαγγελισθησοισθεευ·αγγελισ·θησοισθε
3rdευαγγελισθησοιντοευ·αγγελισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndευαγγελισθητιευ·αγγελισ·θητι
3rdευαγγελισθητω[LXX]ευ·αγγελισ·θητω
Pl1st
2ndευαγγελισθητεευ·αγγελισ·θητε
3rdευαγγελισθητωσαν, ευαγγελισθεντωνευ·αγγελισ·θητωσαν, ευ·αγγελισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ευαγγελισθηναι​ευ·αγγελισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ευαγγελισθησεσθαι​ευ·αγγελισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαγγελισθεισαευαγγελισθειςευαγγελισθεν[GNT]ευ·αγγελισ·θεισ·αευ·αγγελισ·θει[ντ]·ςευ·αγγελισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accευαγγελισθεισανευαγγελισθενταευ·αγγελισ·θεισ·ανευ·αγγελισ·θε[ι]ντ·α
Datευαγγελισθεισῃευαγγελισθεντιευ·αγγελισ·θεισ·ῃευ·αγγελισ·θε[ι]ντ·ι
Genευαγγελισθεισηςευαγγελισθεντοςευ·αγγελισ·θεισ·ηςευ·αγγελισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocευαγγελισθεισαιευαγγελισθεντες[GNT]ευαγγελισθενταευ·αγγελισ·θεισ·αιευ·αγγελισ·θε[ι]ντ·εςευ·αγγελισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accευαγγελισθεισαςευαγγελισθενταςευ·αγγελισ·θεισ·αςευ·αγγελισ·θε[ι]ντ·ας
Datευαγγελισθεισαιςευαγγελισθεισι, ευαγγελισθεισινευ·αγγελισ·θεισ·αιςευ·αγγελισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genευαγγελισθεισωνευαγγελισθεντωνευ·αγγελισ·θεισ·ωνευ·αγγελισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευαγγελισθησομενηευαγγελισθησομενεευ·αγγελισ·θησομεν·ηευ·αγγελισ·θησομεν·ε
Nomευαγγελισθησομενοςευ·αγγελισ·θησομεν·ος
Accευαγγελισθησομενηνευαγγελισθησομενονευ·αγγελισ·θησομεν·ηνευ·αγγελισ·θησομεν·ον
Datευαγγελισθησομενῃευαγγελισθησομενῳευ·αγγελισ·θησομεν·ῃευ·αγγελισ·θησομεν·ῳ
Genευαγγελισθησομενηςευαγγελισθησομενουευ·αγγελισ·θησομεν·ηςευ·αγγελισ·θησομεν·ου
PlVocευαγγελισθησομεναιευαγγελισθησομενοιευαγγελισθησομεναευ·αγγελισ·θησομεν·αιευ·αγγελισ·θησομεν·οιευ·αγγελισ·θησομεν·α
Nom
Accευαγγελισθησομεναςευαγγελισθησομενουςευ·αγγελισ·θησομεν·αςευ·αγγελισ·θησομεν·ους
Datευαγγελισθησομεναιςευαγγελισθησομενοιςευ·αγγελισ·θησομεν·αιςευ·αγγελισ·θησομεν·οις
Genευαγγελισθησομενωνευαγγελισθησομενωνευ·αγγελισ·θησομεν·ωνευ·αγγελισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 13:37:18 EST