λεγω • LEGW • legō

Search: ειπαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ειπαν; ειπανλέγωε·ειπ·[σ]αν; ειπ·[σ]αν[τ]1aor act ind 3rd pl; 1aor act ptcp neu nom|acc|voc sg

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλεγω[GNT][LXX]λεγ·ωλεγομαιλεγ·ομαι
2ndλεγεις[GNT][LXX]λεγ·ειςλεγῃ[GNT][LXX], λεγει[GNT][LXX], λεγεσαιλεγ·ῃ, λεγ·ει classical, λεγ·εσαι alt
3rdλεγει[GNT][LXX]λεγ·ειλεγεται[GNT][LXX]λεγ·εται
Pl1stλεγομεν[GNT]λεγ·ομενλεγομεθαλεγ·ομεθα
2ndλεγετε[GNT][LXX]λεγ·ετελεγεσθελεγ·εσθε
3rdλεγουσιν[GNT][LXX], λεγουσι[LXX]λεγ·ουσι(ν)λεγονταιλεγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλεγω[GNT][LXX]λεγ·ωλεγωμαιλεγ·ωμαι
2ndλεγῃς[LXX]λεγ·ῃςλεγῃ[GNT][LXX]λεγ·ῃ
3rdλεγῃ[GNT][LXX]λεγ·ῃλεγηταιλεγ·ηται
Pl1stλεγωμεν[GNT]λεγ·ωμενλεγωμεθαλεγ·ωμεθα
2ndλεγητε[GNT][LXX]λεγ·ητελεγησθελεγ·ησθε
3rdλεγωσιν[GNT][LXX], λεγωσιλεγ·ωσι(ν), λεγ·ωσι(ν)λεγωνταιλεγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλεγοιμιλεγ·οιμιλεγοιμηνλεγ·οιμην
2ndλεγοιςλεγ·οιςλεγοιολεγ·οιο
3rdλεγοιλεγ·οιλεγοιτολεγ·οιτο
Pl1stλεγοιμενλεγ·οιμενλεγοιμεθαλεγ·οιμεθα
2ndλεγοιτελεγ·οιτελεγοισθελεγ·οισθε
3rdλεγοιεν, λεγοισανλεγ·οιεν, λεγ·οισαν altλεγοιντολεγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλεγε[GNT][LXX]λεγ·ελεγουλεγ·ου
3rdλεγετω[GNT][LXX]λεγ·ετωλεγεσθω[LXX]λεγ·εσθω
Pl1st
2ndλεγετε[GNT][LXX]λεγ·ετελεγεσθελεγ·εσθε
3rdλεγετωσαν[LXX], λεγοντων[GNT][LXX]λεγ·ετωσαν, λεγ·οντων classicalλεγεσθωσαν, λεγεσθωνλεγ·εσθωσαν, λεγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λεγειν[GNT][LXX]​λεγ·εινλεγεσθαι[GNT][LXX]​λεγ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλεγουσα[GNT][LXX]λεγον[GNT][LXX]λεγ·ουσ·αλεγ·ο[υ]ν[τ]
Nomλεγων[GNT][LXX]λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accλεγουσαν[GNT][LXX]λεγοντα[GNT][LXX]λεγ·ουσ·ανλεγ·ο[υ]ντ·α
Datλεγουσῃλεγοντι[GNT][LXX]λεγ·ουσ·ῃλεγ·ο[υ]ντ·ι
Genλεγουσης[GNT][LXX]λεγοντος[GNT][LXX]λεγ·ουσ·ηςλεγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocλεγουσαι[GNT][LXX]λεγοντες[GNT][LXX]λεγοντα[GNT][LXX]λεγ·ουσ·αιλεγ·ο[υ]ντ·εςλεγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλεγουσαςλεγοντας[GNT][LXX]λεγ·ουσ·αςλεγ·ο[υ]ντ·ας
Datλεγουσαιςλεγουσι[LXX], λεγουσιν[GNT][LXX]λεγ·ουσ·αιςλεγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genλεγουσωνλεγοντων[GNT][LXX]λεγ·ουσ·ωνλεγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλεγομενη[GNT][LXX]λεγομενελεγ·ομεν·ηλεγ·ομεν·ε
Nomλεγομενος[GNT][LXX]λεγ·ομεν·ος
Accλεγομενην[GNT][LXX]λεγομενον[GNT][LXX]λεγ·ομεν·ηνλεγ·ομεν·ον
Datλεγομενῃλεγομενῳ[LXX]λεγ·ομεν·ῃλεγ·ομεν·ῳ
Genλεγομενης[GNT]λεγομενου[GNT]λεγ·ομεν·ηςλεγ·ομεν·ου
PlVocλεγομεναιλεγομενοι[GNT][LXX]λεγομενα[GNT][LXX]λεγ·ομεν·αιλεγ·ομεν·οιλεγ·ομεν·α
Nom
Accλεγομεναςλεγομενους[LXX]λεγ·ομεν·αςλεγ·ομεν·ους
Datλεγομεναιςλεγομενοις[GNT][LXX]λεγ·ομεν·αιςλεγ·ομεν·οις
Genλεγομενων[LXX]λεγομενων[LXX]λεγ·ομεν·ωνλεγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεγον[GNT][LXX]ε·λεγ·ονελεγομηνε·λεγ·ομην
2ndελεγες[LXX]ε·λεγ·εςελεγουε·λεγ·ου
3rdελεγεν[GNT][LXX], ελεγεε·λεγ·ε(ν), ε·λεγ·ε(ν)ελεγετο[LXX]ε·λεγ·ετο
Pl1stελεγομεν[LXX]ε·λεγ·ομενελεγομεθαε·λεγ·ομεθα
2ndελεγετε[GNT][LXX]ε·λεγ·ετεελεγεσθεε·λεγ·εσθε
3rdελεγον[GNT][LXX], ελεγοσανε·λεγ·ον, ε·λεγ·οσαν altελεγοντοε·λεγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερω[GNT][LXX]ερ(ε)·[σ]ωερουμαιερ(ε)·[σ]ομαι
2ndερεις[GNT][LXX]ερ(ε)·[σ]ειςερῃ, ερει[GNT][LXX], ερεισαι[LXX]ερ(ε)·[σ]ῃ, ερ(ε)·[σ]ει classical, ερ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdερει[GNT][LXX]ερ(ε)·[σ]ειερειταιερ(ε)·[σ]εται
Pl1stερουμεν[GNT][LXX]ερ(ε)·[σ]ομενερουμεθαερ(ε)·[σ]ομεθα
2ndερειτε[GNT][LXX]ερ(ε)·[σ]ετεερεισθεερ(ε)·[σ]εσθε
3rdερουσιν[GNT][LXX], ερουσιερ(ε)·[σ]ουσι(ν), ερ(ε)·[σ]ουσι(ν)ερουνταιερ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεροιμιερ(ε)·[σ]οιμιεροιμηνερ(ε)·[σ]οιμην
2ndεροιςερ(ε)·[σ]οιςεροιοερ(ε)·[σ]οιο
3rdεροιερ(ε)·[σ]οιεροιτοερ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεροιμενερ(ε)·[σ]οιμενεροιμεθαερ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεροιτεερ(ε)·[σ]οιτεεροισθεερ(ε)·[σ]οισθε
3rdεροιενερ(ε)·[σ]οιενεροιντοερ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερειν​ερ(ε)·[σ]ειν​ερεισθαι​ερ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερουσαερουνερ(ε)·[σ]ουσ·αερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomερωνερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accερουσανερουνταερ(ε)·[σ]ουσ·ανερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datερουσῃερουντιερ(ε)·[σ]ουσ·ῃερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genερουσηςερουντοςερ(ε)·[σ]ουσ·ηςερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocερουσαιερουντεςερουνταερ(ε)·[σ]ουσ·αιερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accερουσαςερουνταςερ(ε)·[σ]ουσ·αςερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datερουσαιςερουσι, ερουσιν[GNT][LXX]ερ(ε)·[σ]ουσ·αιςερ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), ερ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genερουσωνερουντωνερ(ε)·[σ]ουσ·ωνερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερουμενηερουμενεερ(ε)·[σ]ομεν·ηερ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomερουμενοςερ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accερουμενηνερουμενονερ(ε)·[σ]ομεν·ηνερ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datερουμενῃερουμενῳερ(ε)·[σ]ομεν·ῃερ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genερουμενηςερουμενουερ(ε)·[σ]ομεν·ηςερ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocερουμεναιερουμενοιερουμεναερ(ε)·[σ]ομεν·αιερ(ε)·[σ]ομεν·οιερ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accερουμεναςερουμενουςερ(ε)·[σ]ομεν·αςερ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datερουμεναιςερουμενοιςερ(ε)·[σ]ομεν·αιςερ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genερουμενωνερουμενωνερ(ε)·[σ]ομεν·ωνερ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειπα[GNT][LXX], ελεξαε·ειπ·[σ]α, ε·λεγ·σαειπαμην, ελεξαμηνε·ειπ·[σ]αμην, ε·λεγ·σαμην
2ndειπας[GNT][LXX], ελεξαςε·ειπ·[σ]ας, ε·λεγ·σαςειπω[GNT][LXX], ελεξωε·ειπ·[σ]ω, ε·λεγ·σω
3rdειπεν[GNT][LXX], ειπε[GNT][LXX], ελεξεν[LXX], ελεξεε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·λεγ·σε(ν), ε·λεγ·σε(ν)ειπατο, ελεξατοε·ειπ·[σ]ατο, ε·λεγ·σατο
Pl1stειπαμεν[LXX], ελεξαμενε·ειπ·[σ]αμεν, ε·λεγ·σαμενειπαμεθα, ελεξαμεθαε·ειπ·[σ]αμεθα, ε·λεγ·σαμεθα
2ndειπατε[GNT][LXX], ελεξατεε·ειπ·[σ]ατε, ε·λεγ·σατεειπασθε, ελεξασθεε·ειπ·[σ]ασθε, ε·λεγ·σασθε
3rdειπαν[GNT][LXX], ελεξανε·ειπ·[σ]αν, ε·λεγ·σανειπαντο, ελεξαντοε·ειπ·[σ]αντο, ε·λεγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειπω[GNT][LXX], λεξωειπ·[σ]ω, λεγ·σωειπωμαι, λεξωμαιειπ·[σ]ωμαι, λεγ·σωμαι
2ndειπῃς[GNT][LXX], λεξῃςειπ·[σ]ῃς, λεγ·σῃςειπῃ[GNT][LXX], λεξῃειπ·[σ]ῃ, λεγ·σῃ
3rdειπῃ[GNT][LXX], λεξῃειπ·[σ]ῃ, λεγ·σῃειπηται, λεξηταιειπ·[σ]ηται, λεγ·σηται
Pl1stειπωμεν[GNT][LXX], λεξωμενειπ·[σ]ωμεν, λεγ·σωμενειπωμεθα, λεξωμεθαειπ·[σ]ωμεθα, λεγ·σωμεθα
2ndειπητε[GNT][LXX], λεξητεειπ·[σ]ητε, λεγ·σητεειπησθε, λεξησθεειπ·[σ]ησθε, λεγ·σησθε
3rdειπωσιν[GNT][LXX], ειπωσι, λεξωσιν, λεξωσιειπ·[σ]ωσι(ν), ειπ·[σ]ωσι(ν), λεγ·σωσι(ν)ειπωνται, λεξωνταιειπ·[σ]ωνται, λεγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειπαιμι, λεξαιμιειπ·[σ]αιμι, λεγ·σαιμιειπαιμην, λεξαιμηνειπ·[σ]αιμην, λεγ·σαιμην
2ndειπαις, ειπειας, λεξαις, λεξειαςειπ·[σ]αις, ειπ·[σ]ειας classical, λεγ·σαις, λεγ·σειας classicalειπαιο, λεξαιοειπ·[σ]αιο, λεγ·σαιο
3rdειπαι[LXX], ειπειε, λεξαι, λεξειεειπ·[σ]αι, ειπ·[σ]ειε classical, λεγ·σαι, λεγ·σειε classicalειπαιτο, λεξαιτοειπ·[σ]αιτο, λεγ·σαιτο
Pl1stειπαιμεν, λεξαιμενειπ·[σ]αιμεν, λεγ·σαιμενειπαιμεθα, λεξαιμεθαειπ·[σ]αιμεθα, λεγ·σαιμεθα
2ndειπαιτε, λεξαιτεειπ·[σ]αιτε, λεγ·σαιτεειπαισθε, λεξαισθεειπ·[σ]αισθε, λεγ·σαισθε
3rdειπαιεν, ειπαισαν[LXX], ειπειαν, ειπειεν, λεξαιεν, λεξαισαν, λεξειαν, λεξειενειπ·[σ]αιεν, ειπ·[σ]αισαν alt, ειπ·[σ]ειαν classical, ειπ·[σ]ειεν classical, λεγ·σαιεν, λεγ·σαισαν alt, λεγ·σειαν classical, λεγ·σειεν classicalειπαιντο, λεξαιντοειπ·[σ]αιντο, λεγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndειπον[GNT][LXX], λεξονειπ·[σ]ον, λεγ·σονειπαι[LXX], λεξαιειπ·[σ]αι, λεγ·σαι
3rdειπατω[GNT][LXX], λεξατωειπ·[σ]ατω, λεγ·σατωειπασθω, λεξασθωειπ·[σ]ασθω, λεγ·σασθω
Pl1st
2ndειπατε[GNT][LXX], λεξατεειπ·[σ]ατε, λεγ·σατεειπασθε, λεξασθεειπ·[σ]ασθε, λεγ·σασθε
3rdειπατωσαν[GNT][LXX], ειπαντων, λεξατωσαν, λεξαντωνειπ·[σ]ατωσαν, ειπ·[σ]αντων classical, λεγ·σατωσαν, λεγ·σαντων classicalειπασθωσαν, ειπασθων, λεξασθωσαν, λεξασθωνειπ·[σ]ασθωσαν, ειπ·[σ]ασθων classical, λεγ·σασθωσαν, λεγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ειπαι[LXX], λεξαι​ειπ·[σ]αι, λεγ·σαι​ειπασθαι, λεξασθαι​ειπ·[σ]ασθαι, λεγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocειπασα, λεξασαειπας[GNT][LXX], λεξαςειπαν[GNT][LXX], λεξανειπ·[σ]ασ·α, λεγ·σασ·αειπ·[σ]α[ντ]·ς, λεγ·σα[ντ]·ςειπ·[σ]αν[τ], λεγ·σαν[τ]
Nom
Accειπασαν, λεξασανειπαντα, λεξανταειπ·[σ]ασ·αν, λεγ·σασ·ανειπ·[σ]αντ·α, λεγ·σαντ·α
Datειπασῃ, λεξασῃειπαντι, λεξαντιειπ·[σ]ασ·ῃ, λεγ·σασ·ῃειπ·[σ]αντ·ι, λεγ·σαντ·ι
Genειπασης, λεξασηςειπαντος, λεξαντοςειπ·[σ]ασ·ης, λεγ·σασ·ηςειπ·[σ]αντ·ος, λεγ·σαντ·ος
PlVocειπασαι, λεξασαιειπαντες[LXX], λεξαντεςειπαντα, λεξανταειπ·[σ]ασ·αι, λεγ·σασ·αιειπ·[σ]αντ·ες, λεγ·σαντ·εςειπ·[σ]αντ·α, λεγ·σαντ·α
Nom
Accειπασας, λεξασαςειπαντας, λεξανταςειπ·[σ]ασ·ας, λεγ·σασ·αςειπ·[σ]αντ·ας, λεγ·σαντ·ας
Datειπασαις, λεξασαιςειπασι, ειπασιν, λεξασι, λεξασινειπ·[σ]ασ·αις, λεγ·σασ·αιςειπ·[σ]α[ντ]·σι(ν), λεγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genειπασων, λεξασωνειπαντων, λεξαντωνειπ·[σ]ασ·ων, λεγ·σασ·ωνειπ·[σ]αντ·ων, λεγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocειπαμενη, λεξαμενηειπαμενε, λεξαμενεειπ·[σ]αμεν·η, λεγ·σαμεν·ηειπ·[σ]αμεν·ε, λεγ·σαμεν·ε
Nomειπαμενος, λεξαμενοςειπ·[σ]αμεν·ος, λεγ·σαμεν·ος
Accειπαμενην, λεξαμενηνειπαμενον, λεξαμενονειπ·[σ]αμεν·ην, λεγ·σαμεν·ηνειπ·[σ]αμεν·ον, λεγ·σαμεν·ον
Datειπαμενῃ, λεξαμενῃειπαμενῳ, λεξαμενῳειπ·[σ]αμεν·ῃ, λεγ·σαμεν·ῃειπ·[σ]αμεν·ῳ, λεγ·σαμεν·ῳ
Genειπαμενης, λεξαμενηςειπαμενου, λεξαμενουειπ·[σ]αμεν·ης, λεγ·σαμεν·ηςειπ·[σ]αμεν·ου, λεγ·σαμεν·ου
PlVocειπαμεναι, λεξαμεναιειπαμενοι, λεξαμενοιειπαμενα, λεξαμεναειπ·[σ]αμεν·αι, λεγ·σαμεν·αιειπ·[σ]αμεν·οι, λεγ·σαμεν·οιειπ·[σ]αμεν·α, λεγ·σαμεν·α
Nom
Accειπαμενας, λεξαμεναςειπαμενους, λεξαμενουςειπ·[σ]αμεν·ας, λεγ·σαμεν·αςειπ·[σ]αμεν·ους, λεγ·σαμεν·ους
Datειπαμεναις, λεξαμεναιςειπαμενοις, λεξαμενοιςειπ·[σ]αμεν·αις, λεγ·σαμεν·αιςειπ·[σ]αμεν·οις, λεγ·σαμεν·οις
Genειπαμενων, λεξαμενωνειπαμενων, λεξαμενωνειπ·[σ]αμεν·ων, λεγ·σαμεν·ωνειπ·[σ]αμεν·ων, λεγ·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειπον[GNT][LXX]ε·ειπ·ονειπομηνε·ειπ·ομην
2ndειπες[GNT]ε·ειπ·εςειπουε·ειπ·ου
3rdειπεν[GNT][LXX], ειπε[GNT][LXX]ε·ειπ·ε(ν)ειπετοε·ειπ·ετο
Pl1stειπομενε·ειπ·ομενειπομεθαε·ειπ·ομεθα
2ndειπετεε·ειπ·ετεειπεσθεε·ειπ·εσθε
3rdειπον[GNT][LXX], ειποσαν[LXX]ε·ειπ·ον, ε·ειπ·οσαν altειποντοε·ειπ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειπω[GNT][LXX]ειπ·ωειπωμαιειπ·ωμαι
2ndειπῃς[GNT][LXX]ειπ·ῃςειπῃ[GNT][LXX]ειπ·ῃ
3rdειπῃ[GNT][LXX]ειπ·ῃειπηταιειπ·ηται
Pl1stειπωμεν[GNT][LXX]ειπ·ωμενειπωμεθαειπ·ωμεθα
2ndειπητε[GNT][LXX]ειπ·ητεειπησθεειπ·ησθε
3rdειπωσιν[GNT][LXX], ειπωσιειπ·ωσι(ν), ειπ·ωσι(ν)ειπωνταιειπ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειποιμι[LXX]ειπ·οιμιειποιμηνειπ·οιμην
2ndειποιςειπ·οιςειποιοειπ·οιο
3rdειποι[LXX]ειπ·οιειποιτοειπ·οιτο
Pl1stειποιμενειπ·οιμενειποιμεθαειπ·οιμεθα
2ndειποιτεειπ·οιτεειποισθεειπ·οισθε
3rdειποιεν[LXX], ειποισανειπ·οιεν, ειπ·οισαν altειποιντοειπ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndειπε[GNT][LXX]ειπ·εειπουειπ·ου
3rdειπετωειπ·ετωειπεσθωειπ·εσθω
Pl1st
2ndειπετεειπ·ετεειπεσθεειπ·εσθε
3rdειπετωσαν, ειποντων[LXX]ειπ·ετωσαν, ειπ·οντων classicalειπεσθωσαν, ειπεσθωνειπ·εσθωσαν, ειπ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ειπειν[GNT][LXX]​ειπ·εινειπεσθαι​ειπ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocειπουσα[GNT]ειπον[GNT][LXX]ειπ·ουσ·αειπ·ο[υ]ν[τ]
Nomειπων[GNT][LXX]ειπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accειπουσανειποντα[GNT][LXX]ειπ·ουσ·ανειπ·ο[υ]ντ·α
Datειπουσῃ[LXX]ειποντι[GNT]ειπ·ουσ·ῃειπ·ο[υ]ντ·ι
Genειπουσηςειποντος[GNT][LXX]ειπ·ουσ·ηςειπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocειπουσαιειποντες[GNT][LXX]ειποντα[GNT][LXX]ειπ·ουσ·αιειπ·ο[υ]ντ·εςειπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accειπουσαςειποντας[LXX]ειπ·ουσ·αςειπ·ο[υ]ντ·ας
Datειπουσαιςειπουσι, ειπουσινειπ·ουσ·αιςειπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genειπουσωνειποντων[LXX]ειπ·ουσ·ωνειπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocειπομενηειπομενεειπ·ομεν·ηειπ·ομεν·ε
Nomειπομενοςειπ·ομεν·ος
Accειπομενηνειπομενονειπ·ομεν·ηνειπ·ομεν·ον
Datειπομενῃειπομενῳειπ·ομεν·ῃειπ·ομεν·ῳ
Genειπομενηςειπομενουειπ·ομεν·ηςειπ·ομεν·ου
PlVocειπομεναιειπομενοιειπομεναειπ·ομεν·αιειπ·ομεν·οιειπ·ομεν·α
Nom
Accειπομεναςειπομενουςειπ·ομεν·αςειπ·ομεν·ους
Datειπομεναιςειπομενοιςειπ·ομεν·αιςειπ·ομεν·οις
Genειπομενωνειπομενωνειπ·ομεν·ωνειπ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειρηκα[GNT][LXX]ειρη·καειρημαιειρη·μαι
2ndειρηκας[GNT][LXX], ειρηκεςειρη·κας, ειρη·κες altειρησαιειρη·σαι
3rdειρηκεν[GNT][LXX], ειρηκεειρη·κε(ν), ειρη·κε(ν)ειρηται[GNT]ειρη·ται
Pl1stειρηκαμενειρη·καμενειρημεθαειρη·μεθα
2ndειρηκατε[GNT][LXX]ειρη·κατεειρησθεειρη·σθε
3rdειρηκασιν[GNT], ειρηκασι, ειρηκαν[GNT]ειρη·κασι(ν), ειρη·κασι(ν), ειρη·καν altειρηνται[LXX]ειρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειρησομαιειρη·σομαι
2ndειρησῃ, ειρησειειρη·σῃ, ειρη·σει classical
3rdειρησεταιειρη·σεται
Pl1stειρησομεθαειρη·σομεθα
2ndειρησεσθεειρη·σεσθε
3rdειρησονταιειρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειρηκωειρη·κω
2ndειρηκῃςειρη·κῃς
3rdειρηκῃειρη·κῃ
Pl1stειρηκωμενειρη·κωμεν
2ndειρηκητεειρη·κητε
3rdειρηκωσιν, ειρηκωσιειρη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειρηκοιμι, ειρηκοιηνειρη·κοιμι, ειρη·κοιην classical
2ndειρηκοις, ειρηκοιηςειρη·κοις, ειρη·κοιης classical
3rdειρηκοι, ειρηκοιηειρη·κοι, ειρη·κοιη classical
Pl1stειρηκοιμενειρη·κοιμεν
2ndειρηκοιτεειρη·κοιτε
3rdειρηκοιενειρη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειρησοιμηνειρη·σοιμην
2ndειρησοιοειρη·σοιο
3rdειρησοιτοειρη·σοιτο
Pl1stειρησοιμεθαειρη·σοιμεθα
2ndειρησοισθεειρη·σοισθε
3rdειρησοιντοειρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndειρηκεειρη·κεειρησοειρη·σο
3rdειρηκετωειρη·κετωειρησθω[LXX]ειρη·σθω
Pl1st
2ndειρηκετεειρη·κετεειρησθεειρη·σθε
3rdειρηκετωσανειρη·κετωσανειρησθωσαν, ειρησθωνειρη·σθωσαν, ειρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ειρηκεναι[GNT]​ειρη·κεναιειρησθαι​ειρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ειρησεσθαι​ειρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocειρηκυιαειρηκοςειρη·κυι·αειρη·κο[τ]·ς
Nomειρηκωςειρη·κο[τ]·^ς
Accειρηκυιανειρηκοταειρη·κυι·ανειρη·κοτ·α
Datειρηκυιᾳειρηκοτιειρη·κυι·ᾳειρη·κοτ·ι
Genειρηκυιαςειρηκοτος[GNT]ειρη·κυι·αςειρη·κοτ·ος
PlVocειρηκυιαιειρηκοτεςειρηκοταειρη·κυι·αιειρη·κοτ·εςειρη·κοτ·α
Nom
Accειρηκυιαςειρηκοταςειρη·κυι·αςειρη·κοτ·ας
Datειρηκυιαιςειρηκοσι, ειρηκοσιν[LXX]ειρη·κυι·αιςειρη·κο[τ]·σι(ν), ειρη·κο[τ]·σι(ν)
Genειρηκυιωνειρηκοτωνειρη·κυι·ωνειρη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocειρημενηειρημενεειρη·μεν·ηειρη·μεν·ε
Nomειρημενοςειρη·μεν·ος
Accειρημενηνειρημενον[GNT]ειρη·μεν·ηνειρη·μεν·ον
Datειρημενῃειρημενῳειρη·μεν·ῃειρη·μεν·ῳ
Genειρημενηςειρημενουειρη·μεν·ηςειρη·μεν·ου
PlVocειρημεναιειρημενοιειρημενα[LXX]ειρη·μεν·αιειρη·μεν·οιειρη·μεν·α
Nom
Accειρημεναςειρημενουςειρη·μεν·αςειρη·μεν·ους
Datειρημεναιςειρημενοιςειρη·μεν·αιςειρη·μεν·οις
Genειρημενων[LXX]ειρημενων[LXX]ειρη·μεν·ωνειρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειρηκειν, ειρηκηε·ειρη·κειν, ε·ειρη·κη classicalειρημηνε·ειρη·μην
2ndειρηκεις, ειρηκηςε·ειρη·κεις, ε·ειρη·κης classicalειρησοε·ειρη·σο
3rdειρηκει[GNT]ε·ειρη·κειειρητοε·ειρη·το
Pl1stειρηκειμεν, ειρηκεμενε·ειρη·κειμεν, ε·ειρη·κεμεν classicalειρημεθαε·ειρη·μεθα
2ndειρηκειτε, ειρηκετεε·ειρη·κειτε, ε·ειρη·κετε classicalειρησθεε·ειρη·σθε
3rdειρηκεισαν, ειρηκεσανε·ειρη·κεισαν, ε·ειρη·κεσαν classicalειρηντοε·ειρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερρηθην, ερρεθην, ελεχθηνε·ρη·θην, ε·ρε·θην, ε·λεγ·θην
2ndερρηθης, ερρεθης, ελεχθηςε·ρη·θης, ε·ρε·θης, ε·λεγ·θης
3rdερρηθη[GNT], ερρεθη[GNT][LXX], ελεχθηε·ρη·θη, ε·ρε·θη, ε·λεγ·θη
Pl1stερρηθημεν, ερρεθημεν, ελεχθημενε·ρη·θημεν, ε·ρε·θημεν, ε·λεγ·θημεν
2ndερρηθητε, ερρεθητε, ελεχθητεε·ρη·θητε, ε·ρε·θητε, ε·λεγ·θητε
3rdερρηθησαν[GNT], ερρεθησαν[GNT], ελεχθησανε·ρη·θησαν, ε·ρε·θησαν, ε·λεγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stρηθησομαι, ρεθησομαι, λεχθησομαιρη·θησομαι, ρε·θησομαι, λεγ·θησομαι
2ndρηθησῃ, ρηθησει, ρεθησῃ, λεχθησῃ, ρεθησει, λεχθησειρη·θησῃ, ρη·θησει classical, ρε·θησῃ, λεγ·θησῃ, ρε·θησει classical, λεγ·θησει classical
3rdρηθησεται[LXX], ρεθησεται, λεχθησεταιρη·θησεται, ρε·θησεται, λεγ·θησεται
Pl1stρηθησομεθα, ρεθησομεθα, λεχθησομεθαρη·θησομεθα, ρε·θησομεθα, λεγ·θησομεθα
2ndρηθησεσθε, ρεθησεσθε, λεχθησεσθερη·θησεσθε, ρε·θησεσθε, λεγ·θησεσθε
3rdρηθησονται, ρεθησονται, λεχθησονταιρη·θησονται, ρε·θησονται, λεγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stρηθω, ρεθω, λεχθωρη·θω, ρε·θω, λεγ·θω
2ndρηθῃς, ρεθῃς, λεχθῃςρη·θῃς, ρε·θῃς, λεγ·θῃς
3rdρηθῃ, ρεθῃ, λεχθῃρη·θῃ, ρε·θῃ, λεγ·θῃ
Pl1stρηθωμεν, ρεθωμεν, λεχθωμενρη·θωμεν, ρε·θωμεν, λεγ·θωμεν
2ndρηθητε, ρεθητε, λεχθητερη·θητε, ρε·θητε, λεγ·θητε
3rdρηθωσιν, ρηθωσι, ρεθωσιν, λεχθωσιν, ρεθωσι, λεχθωσιρη·θωσι(ν), ρε·θωσι(ν), λεγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stρηθειην, ρεθειην, λεχθειηνρη·θειην, ρε·θειην, λεγ·θειην
2ndρηθειης, ρεθειης, λεχθειηςρη·θειης, ρε·θειης, λεγ·θειης
3rdρηθειη, ρεθειη, λεχθειηρη·θειη, ρε·θειη, λεγ·θειη
Pl1stρηθειημεν, ρηθειμεν, ρεθειημεν, λεχθειημεν, ρεθειμεν, λεχθειμενρη·θειημεν, ρη·θειμεν classical, ρε·θειημεν, λεγ·θειημεν, ρε·θειμεν classical, λεγ·θειμεν classical
2ndρηθειητε, ρηθειτε, ρεθειητε, λεχθειητε, ρεθειτε, λεχθειτερη·θειητε, ρη·θειτε classical, ρε·θειητε, λεγ·θειητε, ρε·θειτε classical, λεγ·θειτε classical
3rdρηθειησαν, ρηθειεν, ρεθειησαν, λεχθειησαν, ρεθειεν, λεχθειενρη·θειησαν, ρη·θειεν classical, ρε·θειησαν, λεγ·θειησαν, ρε·θειεν classical, λεγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stρηθησοιμην, ρεθησοιμην, λεχθησοιμηνρη·θησοιμην, ρε·θησοιμην, λεγ·θησοιμην
2ndρηθησοιο, ρεθησοιο, λεχθησοιορη·θησοιο, ρε·θησοιο, λεγ·θησοιο
3rdρηθησοιτο, ρεθησοιτο, λεχθησοιτορη·θησοιτο, ρε·θησοιτο, λεγ·θησοιτο
Pl1stρηθησοιμεθα, ρεθησοιμεθα, λεχθησοιμεθαρη·θησοιμεθα, ρε·θησοιμεθα, λεγ·θησοιμεθα
2ndρηθησοισθε, ρεθησοισθε, λεχθησοισθερη·θησοισθε, ρε·θησοισθε, λεγ·θησοισθε
3rdρηθησοιντο, ρεθησοιντο, λεχθησοιντορη·θησοιντο, ρε·θησοιντο, λεγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndρηθητι, ρεθητι, λεχθητιρη·θητι, ρε·θητι, λεγ·θητι
3rdρηθητω, ρεθητω, λεχθητωρη·θητω, ρε·θητω, λεγ·θητω
Pl1st
2ndρηθητε, ρεθητε, λεχθητερη·θητε, ρε·θητε, λεγ·θητε
3rdρηθητωσαν, ρηθεντων[LXX], ρεθητωσαν, λεχθητωσαν, ρεθεντων, λεχθεντωνρη·θητωσαν, ρη·θεντων classical, ρε·θητωσαν, λεγ·θητωσαν, ρε·θεντων classical, λεγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ρηθηναι[LXX], ρεθηναι, λεχθηναι​ρη·θηναι, ρε·θηναι, λεγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ρηθησεσθαι, ρεθησεσθαι, λεχθησεσθαι​ρη·θησεσθαι, ρε·θησεσθαι, λεγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρηθεισα, ρεθεισα, λεχθεισαρηθεις[GNT], ρεθεις, λεχθειςρηθεν[GNT], ρεθεν, λεχθενρη·θεισ·α, ρε·θεισ·α, λεγ·θεισ·αρη·θει[ντ]·ς, ρε·θει[ντ]·ς, λεγ·θει[ντ]·ςρη·θε[ι]ν[τ], ρε·θε[ι]ν[τ], λεγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accρηθεισαν, ρεθεισαν, λεχθεισανρηθεντα[LXX], ρεθεντα, λεχθεντα[LXX]ρη·θεισ·αν, ρε·θεισ·αν, λεγ·θεισ·ανρη·θε[ι]ντ·α, ρε·θε[ι]ντ·α, λεγ·θε[ι]ντ·α
Datρηθεισῃ, ρεθεισῃ, λεχθεισῃρηθεντι, ρεθεντι, λεχθεντιρη·θεισ·ῃ, ρε·θεισ·ῃ, λεγ·θεισ·ῃρη·θε[ι]ντ·ι, ρε·θε[ι]ντ·ι, λεγ·θε[ι]ντ·ι
Genρηθεισης[LXX], ρεθεισης, λεχθεισηςρηθεντος, ρεθεντος, λεχθεντοςρη·θεισ·ης, ρε·θεισ·ης, λεγ·θεισ·ηςρη·θε[ι]ντ·ος, ρε·θε[ι]ντ·ος, λεγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocρηθεισαι, ρεθεισαι, λεχθεισαιρηθεντες, ρεθεντες, λεχθεντεςρηθεντα[LXX], ρεθεντα, λεχθεντα[LXX]ρη·θεισ·αι, ρε·θεισ·αι, λεγ·θεισ·αιρη·θε[ι]ντ·ες, ρε·θε[ι]ντ·ες, λεγ·θε[ι]ντ·εςρη·θε[ι]ντ·α, ρε·θε[ι]ντ·α, λεγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accρηθεισας, ρεθεισας, λεχθεισαςρηθεντας, ρεθεντας, λεχθενταςρη·θεισ·ας, ρε·θεισ·ας, λεγ·θεισ·αςρη·θε[ι]ντ·ας, ρε·θε[ι]ντ·ας, λεγ·θε[ι]ντ·ας
Datρηθεισαις, ρεθεισαις, λεχθεισαιςρηθεισι, ρηθεισιν[LXX], ρεθεισι, λεχθεισι, ρεθεισιν, λεχθεισινρη·θεισ·αις, ρε·θεισ·αις, λεγ·θεισ·αιςρη·θει[ντ]·σι(ν), ρη·θει[ντ]·σι(ν), ρε·θει[ντ]·σι(ν), λεγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genρηθεισων, ρεθεισων, λεχθεισωνρηθεντων[LXX], ρεθεντων, λεχθεντωνρη·θεισ·ων, ρε·θεισ·ων, λεγ·θεισ·ωνρη·θε[ι]ντ·ων, ρε·θε[ι]ντ·ων, λεγ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρηθησομενη, ρεθησομενη, λεχθησομενηρηθησομενε, ρεθησομενε, λεχθησομενερη·θησομεν·η, ρε·θησομεν·η, λεγ·θησομεν·ηρη·θησομεν·ε, ρε·θησομεν·ε, λεγ·θησομεν·ε
Nomρηθησομενος, ρεθησομενος, λεχθησομενοςρη·θησομεν·ος, ρε·θησομεν·ος, λεγ·θησομεν·ος
Accρηθησομενην, ρεθησομενην, λεχθησομενηνρηθησομενον, ρεθησομενον, λεχθησομενονρη·θησομεν·ην, ρε·θησομεν·ην, λεγ·θησομεν·ηνρη·θησομεν·ον, ρε·θησομεν·ον, λεγ·θησομεν·ον
Datρηθησομενῃ, ρεθησομενῃ, λεχθησομενῃρηθησομενῳ, ρεθησομενῳ, λεχθησομενῳρη·θησομεν·ῃ, ρε·θησομεν·ῃ, λεγ·θησομεν·ῃρη·θησομεν·ῳ, ρε·θησομεν·ῳ, λεγ·θησομεν·ῳ
Genρηθησομενης, ρεθησομενης, λεχθησομενηςρηθησομενου, ρεθησομενου, λεχθησομενουρη·θησομεν·ης, ρε·θησομεν·ης, λεγ·θησομεν·ηςρη·θησομεν·ου, ρε·θησομεν·ου, λεγ·θησομεν·ου
PlVocρηθησομεναι, ρεθησομεναι, λεχθησομεναιρηθησομενοι, ρεθησομενοι, λεχθησομενοιρηθησομενα, ρεθησομενα, λεχθησομεναρη·θησομεν·αι, ρε·θησομεν·αι, λεγ·θησομεν·αιρη·θησομεν·οι, ρε·θησομεν·οι, λεγ·θησομεν·οιρη·θησομεν·α, ρε·θησομεν·α, λεγ·θησομεν·α
Nom
Accρηθησομενας, ρεθησομενας, λεχθησομεναςρηθησομενους, ρεθησομενους, λεχθησομενουςρη·θησομεν·ας, ρε·θησομεν·ας, λεγ·θησομεν·αςρη·θησομεν·ους, ρε·θησομεν·ους, λεγ·θησομεν·ους
Datρηθησομεναις, ρεθησομεναις, λεχθησομεναιςρηθησομενοις[LXX], ρεθησομενοις, λεχθησομενοιςρη·θησομεν·αις, ρε·θησομεν·αις, λεγ·θησομεν·αιςρη·θησομεν·οις, ρε·θησομεν·οις, λεγ·θησομεν·οις
Genρηθησομενων, ρεθησομενων, λεχθησομενωνρηθησομενων, ρεθησομενων, λεχθησομενωνρη·θησομεν·ων, ρε·θησομεν·ων, λεγ·θησομεν·ωνρη·θησομεν·ων, ρε·θησομεν·ων, λεγ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Sep-2021 16:42:16 EDT