οραω ιδου ιδε • hORAW IDOU IDE • horaō idou ide

Search: ειδον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ειδον; ειδονὁράωε·ιδ·ον; ε·ιδ·ον2aor act ind 1st sg; 2aor act ind 3rd pl
ὁράωὁράωlexical form

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορω[GNT][LXX]ορ(α)·ωορωμαιορ(α)·ομαι
2ndορᾳς[LXX], ορας[LXX]ορ(α)·εις, ορ(α)·εις > irreg. ορας (for ορᾳς)ορᾳ[GNT][LXX], ορασαιορ(α)·ῃ, ορ(α)·ει classical, ορ(α)·εσαι alt
3rdορᾳ[GNT][LXX]ορ(α)·ειοραταιορ(α)·εται
Pl1stορωμεν[GNT]ορ(α)·ομενορωμεθαορ(α)·ομεθα
2ndορατε[GNT][LXX]ορ(α)·ετεορασθεορ(α)·εσθε
3rdορωσιν[LXX], ορωσιορ(α)·ουσι(ν), ορ(α)·ουσι(ν)ορωνταιορ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορω[GNT][LXX]ορ(α)·ωορωμαιορ(α)·ωμαι
2ndορᾳς[LXX]ορ(α)·ῃςορᾳ[GNT][LXX]ορ(α)·ῃ
3rdορᾳ[GNT][LXX]ορ(α)·ῃοραταιορ(α)·ηται
Pl1stορωμεν[GNT]ορ(α)·ωμενορωμεθαορ(α)·ωμεθα
2ndορατε[GNT][LXX]ορ(α)·ητεορασθεορ(α)·ησθε
3rdορωσιν[LXX], ορωσιορ(α)·ωσι(ν), ορ(α)·ωσι(ν)ορωνταιορ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορῳμιορ(α)·οιμιορῳμηνορ(α)·οιμην
2ndορῳςορ(α)·οιςορῳοορ(α)·οιο
3rdορῳορ(α)·οιορῳτοορ(α)·οιτο
Pl1stορῳμενορ(α)·οιμενορῳμεθαορ(α)·οιμεθα
2ndορῳτεορ(α)·οιτεορῳσθεορ(α)·οισθε
3rdορῳεν, ορῳσανορ(α)·οιεν, ορ(α)·οισαν altορῳντοορ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndορα[GNT][LXX]ορ(α)·εορω[GNT][LXX]ορ(α)·ου
3rdορατωορ(α)·ετωορασθωορ(α)·εσθω
Pl1st
2ndορατε[GNT][LXX]ορ(α)·ετεορασθεορ(α)·εσθε
3rdορατωσαν, ορωντων[LXX]ορ(α)·ετωσαν, ορ(α)·οντων classicalορασθωσαν, ορασθωνορ(α)·εσθωσαν, ορ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορᾳν, οραν[LXX]​ορ(α)·ειν, ορ(α)·ειν > ορανορασθαι​ορ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορωσα[LXX]ορων[GNT][LXX]ορ(α)·ουσ·αορ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomορων[GNT][LXX]ορ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accορωσαν[LXX]ορωντα[LXX]ορ(α)·ουσ·ανορ(α)·ο[υ]ντ·α
Datορωσῃορωντιορ(α)·ουσ·ῃορ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genορωσηςορωντος[LXX]ορ(α)·ουσ·ηςορ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocορωσαι[GNT]ορωντες[GNT][LXX]ορωντα[LXX]ορ(α)·ουσ·αιορ(α)·ο[υ]ντ·εςορ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accορωσαςορωντας[LXX]ορ(α)·ουσ·αςορ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datορωσαιςορωσι, ορωσιν[LXX]ορ(α)·ουσ·αιςορ(α)·ου[ντ]·σι(ν), ορ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genορωσωνορωντων[LXX]ορ(α)·ουσ·ωνορ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορωμενηορωμενεορ(α)·ομεν·ηορ(α)·ομεν·ε
Nomορωμενος[LXX]ορ(α)·ομεν·ος
Accορωμενηνορωμενονορ(α)·ομεν·ηνορ(α)·ομεν·ον
Datορωμενῃορωμενῳορ(α)·ομεν·ῃορ(α)·ομεν·ῳ
Genορωμενηςορωμενουορ(α)·ομεν·ηςορ(α)·ομεν·ου
PlVocορωμεναιορωμενοιορωμεναορ(α)·ομεν·αιορ(α)·ομεν·οιορ(α)·ομεν·α
Nom
Accορωμεναςορωμενουςορ(α)·ομεν·αςορ(α)·ομεν·ους
Datορωμεναιςορωμενοιςορ(α)·ομεν·αιςορ(α)·ομεν·οις
Genορωμενων[LXX]ορωμενων[LXX]ορ(α)·ομεν·ωνορ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεωρων[GNT][LXX]ε·ορ(α)·ονεωρωμηνε·ορ(α)·ομην
2ndεωραςε·ορ(α)·εςεωρωε·ορ(α)·ου
3rdεωρα[LXX]ε·ορ(α)·εεωρατοε·ορ(α)·ετο
Pl1stεωρωμενε·ορ(α)·ομενεωρωμεθαε·ορ(α)·ομεθα
2ndεωρατεε·ορ(α)·ετεεωρασθεε·ορ(α)·εσθε
3rdεωρων[GNT][LXX], εωρωσανε·ορ(α)·ον, ε·ορ(α)·οσαν altεωρωντοε·ορ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοψωοφ·σωοψομαι[GNT][LXX]οφ·σομαι
2ndοψεις[LXX]οφ·σειςοψῃ[GNT][LXX], οψει[GNT][LXX], οψεσαιοφ·σῃ, οφ·σει classical, οφ·σεσαι alt
3rdοψει[GNT][LXX]οφ·σειοψεται[GNT][LXX]οφ·σεται
Pl1stοψομενοφ·σομενοψομεθα[GNT][LXX]οφ·σομεθα
2ndοψετεοφ·σετεοψεσθε[GNT][LXX]οφ·σεσθε
3rdοψουσιν, οψουσιοφ·σουσι(ν)οψονται[GNT][LXX]οφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοψοιμιοφ·σοιμιοψοιμηνοφ·σοιμην
2ndοψοιςοφ·σοιςοψοιοοφ·σοιο
3rdοψοιοφ·σοιοψοιτοοφ·σοιτο
Pl1stοψοιμενοφ·σοιμενοψοιμεθαοφ·σοιμεθα
2ndοψοιτεοφ·σοιτεοψοισθεοφ·σοισθε
3rdοψοιενοφ·σοιενοψοιντοοφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οψειν​οφ·σειν​οψεσθαι[LXX]​οφ·σεσθαι

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοψουσαοψονοφ·σουσ·αοφ·σο[υ]ν[τ]
Nomοψωνοφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accοψουσανοψονταοφ·σουσ·ανοφ·σο[υ]ντ·α
Datοψουσῃοψοντιοφ·σουσ·ῃοφ·σο[υ]ντ·ι
Genοψουσηςοψοντοςοφ·σουσ·ηςοφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocοψουσαιοψοντεςοψονταοφ·σουσ·αιοφ·σο[υ]ντ·εςοφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accοψουσαςοψονταςοφ·σουσ·αςοφ·σο[υ]ντ·ας
Datοψουσαιςοψουσι, οψουσινοφ·σουσ·αιςοφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genοψουσωνοψοντωνοφ·σουσ·ωνοφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοψομενηοψομενεοφ·σομεν·ηοφ·σομεν·ε
Nomοψομενοςοφ·σομεν·ος
Accοψομενηνοψομενονοφ·σομεν·ηνοφ·σομεν·ον
Datοψομενῃοψομενῳοφ·σομεν·ῃοφ·σομεν·ῳ
Genοψομενηςοψομενουοφ·σομεν·ηςοφ·σομεν·ου
PlVocοψομεναιοψομενοιοψομεναοφ·σομεν·αιοφ·σομεν·οιοφ·σομεν·α
Nom
Accοψομεναςοψομενουςοφ·σομεν·αςοφ·σομεν·ους
Datοψομεναιςοψομενοιςοφ·σομεν·αιςοφ·σομεν·οις
Genοψομενωνοψομενωνοφ·σομεν·ωνοφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωψα, ειδαε·οφ·σα, ε·ιδ·[σ]αωψαμην, ειδαμηνε·οφ·σαμην, ε·ιδ·[σ]αμην
2ndωψας, ειδαςε·οφ·σας, ε·ιδ·[σ]αςωψω, ειδω[GNT]ε·οφ·σω, ε·ιδ·[σ]ω
3rdωψεν, ειδεν[GNT][LXX], ωψε, ειδε[LXX]ε·οφ·σε(ν), ε·ιδ·[σ]ε(ν)ωψατο, ειδατοε·οφ·σατο, ε·ιδ·[σ]ατο
Pl1stωψαμεν, ειδαμεν[GNT][LXX]ε·οφ·σαμεν, ε·ιδ·[σ]αμενωψαμεθα, ειδαμεθαε·οφ·σαμεθα, ε·ιδ·[σ]αμεθα
2ndωψατε, ειδατεε·οφ·σατε, ε·ιδ·[σ]ατεωψασθε, ειδασθεε·οφ·σασθε, ε·ιδ·[σ]ασθε
3rdωψαν, ειδαν[GNT][LXX]ε·οφ·σαν, ε·ιδ·[σ]ανωψαντο, ειδαντοε·οφ·σαντο, ε·ιδ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοψω, ιδω[GNT][LXX]οφ·σω, ιδ·[σ]ωοψωμαι, ιδωμαιοφ·σωμαι, ιδ·[σ]ωμαι
2ndοψῃς, ιδῃς[GNT][LXX]οφ·σῃς, ιδ·[σ]ῃςοψῃ[GNT][LXX], ιδῃ[GNT][LXX]οφ·σῃ, ιδ·[σ]ῃ
3rdοψῃ[GNT][LXX], ιδῃ[GNT][LXX]οφ·σῃ, ιδ·[σ]ῃοψηται, ιδηταιοφ·σηται, ιδ·[σ]ηται
Pl1stοψωμεν, ιδωμεν[GNT][LXX]οφ·σωμεν, ιδ·[σ]ωμενοψωμεθα, ιδωμεθαοφ·σωμεθα, ιδ·[σ]ωμεθα
2ndοψητε, ιδητε[GNT][LXX]οφ·σητε, ιδ·[σ]ητεοψησθε[GNT], ιδησθεοφ·σησθε, ιδ·[σ]ησθε
3rdοψωσιν, ιδωσιν[GNT][LXX], οψωσι, ιδωσιιδ·[σ]ωσι(ν), οφ·σωσι(ν), ιδ·[σ]ωσι(ν)οψωνται, ιδωνταιοφ·σωνται, ιδ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοψαιμι, ιδαιμιοφ·σαιμι, ιδ·[σ]αιμιοψαιμην, ιδαιμηνοφ·σαιμην, ιδ·[σ]αιμην
2ndοψαις, ιδαις, οψειας, ιδειαςοφ·σαις, ιδ·[σ]αις, οφ·σειας classical, ιδ·[σ]ειας classicalοψαιο, ιδαιοοφ·σαιο, ιδ·[σ]αιο
3rdοψαι, ιδαι[LXX], οψειε, ιδειεοφ·σαι, ιδ·[σ]αι, οφ·σειε classical, ιδ·[σ]ειε classicalοψαιτο, ιδαιτοοφ·σαιτο, ιδ·[σ]αιτο
Pl1stοψαιμεν, ιδαιμενοφ·σαιμεν, ιδ·[σ]αιμενοψαιμεθα, ιδαιμεθαοφ·σαιμεθα, ιδ·[σ]αιμεθα
2ndοψαιτε, ιδαιτεοφ·σαιτε, ιδ·[σ]αιτεοψαισθε, ιδαισθεοφ·σαισθε, ιδ·[σ]αισθε
3rdοψαιεν, ιδαιεν, οψαισαν, ιδαισαν, οψειαν, ιδειαν, οψειεν, ιδειενοφ·σαιεν, ιδ·[σ]αιεν, οφ·σαισαν alt, ιδ·[σ]αισαν alt, οφ·σειαν classical, ιδ·[σ]ειαν classical, οφ·σειεν classical, ιδ·[σ]ειεν classicalοψαιντο, ιδαιντοοφ·σαιντο, ιδ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοψον, ιδονοφ·σον, ιδ·[σ]ονοψαι, ιδαι[LXX]οφ·σαι, ιδ·[σ]αι
3rdοψατω, ιδατωοφ·σατω, ιδ·[σ]ατωοψασθω, ιδασθωοφ·σασθω, ιδ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndοψατε, ιδατεοφ·σατε, ιδ·[σ]ατεοψασθε, ιδασθεοφ·σασθε, ιδ·[σ]ασθε
3rdοψατωσαν, ιδατωσαν, οψαντων, ιδαντωνοφ·σατωσαν, ιδ·[σ]ατωσαν, οφ·σαντων classical, ιδ·[σ]αντων classicalοψασθωσαν, ιδασθωσαν, οψασθων, ιδασθωνοφ·σασθωσαν, ιδ·[σ]ασθωσαν, οφ·σασθων classical, ιδ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οψαι, ιδαι[LXX]​οφ·σαι, ιδ·[σ]αιοψασθαι, ιδασθαι​οφ·σασθαι, ιδ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοψασα, ιδασαοψας, ιδαςοψαν, ιδανοφ·σασ·α, ιδ·[σ]ασ·αοφ·σα[ντ]·ς, ιδ·[σ]α[ντ]·ςοφ·σαν[τ], ιδ·[σ]αν[τ]
Nom
Accοψασαν, ιδασανοψαντα, ιδανταοφ·σασ·αν, ιδ·[σ]ασ·ανοφ·σαντ·α, ιδ·[σ]αντ·α
Datοψασῃ, ιδασῃοψαντι, ιδαντιοφ·σασ·ῃ, ιδ·[σ]ασ·ῃοφ·σαντ·ι, ιδ·[σ]αντ·ι
Genοψασης, ιδασηςοψαντος, ιδαντοςοφ·σασ·ης, ιδ·[σ]ασ·ηςοφ·σαντ·ος, ιδ·[σ]αντ·ος
PlVocοψασαι, ιδασαιοψαντες, ιδαντεςοψαντα, ιδανταοφ·σασ·αι, ιδ·[σ]ασ·αιοφ·σαντ·ες, ιδ·[σ]αντ·εςοφ·σαντ·α, ιδ·[σ]αντ·α
Nom
Accοψασας, ιδασαςοψαντας, ιδανταςοφ·σασ·ας, ιδ·[σ]ασ·αςοφ·σαντ·ας, ιδ·[σ]αντ·ας
Datοψασαις, ιδασαιςοψασι, ιδασι, οψασιν, ιδασινοφ·σασ·αις, ιδ·[σ]ασ·αιςοφ·σα[ντ]·σι(ν), ιδ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genοψασων, ιδασωνοψαντων, ιδαντωνοφ·σασ·ων, ιδ·[σ]ασ·ωνοφ·σαντ·ων, ιδ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοψαμενη, ιδαμενηοψαμενε, ιδαμενεοφ·σαμεν·η, ιδ·[σ]αμεν·ηοφ·σαμεν·ε, ιδ·[σ]αμεν·ε
Nomοψαμενος, ιδαμενοςοφ·σαμεν·ος, ιδ·[σ]αμεν·ος
Accοψαμενην, ιδαμενηνοψαμενον, ιδαμενονοφ·σαμεν·ην, ιδ·[σ]αμεν·ηνοφ·σαμεν·ον, ιδ·[σ]αμεν·ον
Datοψαμενῃ, ιδαμενῃοψαμενῳ, ιδαμενῳοφ·σαμεν·ῃ, ιδ·[σ]αμεν·ῃοφ·σαμεν·ῳ, ιδ·[σ]αμεν·ῳ
Genοψαμενης, ιδαμενηςοψαμενου, ιδαμενουοφ·σαμεν·ης, ιδ·[σ]αμεν·ηςοφ·σαμεν·ου, ιδ·[σ]αμεν·ου
PlVocοψαμεναι, ιδαμεναιοψαμενοι, ιδαμενοιοψαμενα, ιδαμεναοφ·σαμεν·αι, ιδ·[σ]αμεν·αιοφ·σαμεν·οι, ιδ·[σ]αμεν·οιοφ·σαμεν·α, ιδ·[σ]αμεν·α
Nom
Accοψαμενας, ιδαμεναςοψαμενους, ιδαμενουςοφ·σαμεν·ας, ιδ·[σ]αμεν·αςοφ·σαμεν·ους, ιδ·[σ]αμεν·ους
Datοψαμεναις, ιδαμεναιςοψαμενοις, ιδαμενοιςοφ·σαμεν·αις, ιδ·[σ]αμεν·αιςοφ·σαμεν·οις, ιδ·[σ]αμεν·οις
Genοψαμενων, ιδαμενωνοψαμενων, ιδαμενωνοφ·σαμεν·ων, ιδ·[σ]αμεν·ωνοφ·σαμεν·ων, ιδ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειδον[GNT][LXX]ε·ιδ·ονειδομηνε·ιδ·ομην
2ndειδες[GNT][LXX]ε·ιδ·εςειδουε·ιδ·ου
3rdειδεν[GNT][LXX], ειδε[LXX]ε·ιδ·ε(ν)ειδετοε·ιδ·ετο
Pl1stειδομεν[GNT][LXX]ε·ιδ·ομενειδομεθαε·ιδ·ομεθα
2ndειδετε[GNT][LXX]ε·ιδ·ετεειδεσθεε·ιδ·εσθε
3rdειδον[GNT][LXX], ειδοσαν[LXX]ε·ιδ·ον, ε·ιδ·οσαν altειδοντοε·ιδ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιδω[GNT][LXX]ιδ·ωιδωμαιιδ·ωμαι
2ndιδῃς[GNT][LXX]ιδ·ῃςιδῃ[GNT][LXX]ιδ·ῃ
3rdιδῃ[GNT][LXX]ιδ·ῃιδηταιιδ·ηται
Pl1stιδωμεν[GNT][LXX]ιδ·ωμενιδωμεθαιδ·ωμεθα
2ndιδητε[GNT][LXX]ιδ·ητειδησθειδ·ησθε
3rdιδωσιν[GNT][LXX], ιδωσιιδ·ωσι(ν), ιδ·ωσι(ν)ιδωνταιιδ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιδοιμι[LXX]ιδ·οιμιιδοιμηνιδ·οιμην
2ndιδοις[LXX]ιδ·οιςιδοιοιδ·οιο
3rdιδοι[LXX]ιδ·οιιδοιτοιδ·οιτο
Pl1stιδοιμεν[LXX]ιδ·οιμενιδοιμεθαιδ·οιμεθα
2ndιδοιτειδ·οιτειδοισθειδ·οισθε
3rdιδοιεν, ιδοισαν[LXX]ιδ·οιεν, ιδ·οισαν altιδοιντοιδ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndιδε[GNT][LXX]ιδ·ειδου[GNT][LXX]ιδ·ου
3rdιδετω[LXX]ιδ·ετωιδεσθωιδ·εσθω
Pl1st
2ndιδετε[GNT][LXX]ιδ·ετειδεσθειδ·εσθε
3rdιδετωσαν[LXX], ιδοντωνιδ·ετωσαν, ιδ·οντων classicalιδεσθωσαν, ιδεσθωνιδ·εσθωσαν, ιδ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ιδειν[GNT][LXX]​ιδ·εινιδεσθαι​ιδ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιδουσα[GNT][LXX]ιδονιδ·ουσ·αιδ·ο[υ]ν[τ]
Nomιδων[GNT][LXX]ιδ·ο[υ]ν[τ]·^
Accιδουσανιδοντα[LXX]ιδ·ουσ·ανιδ·ο[υ]ντ·α
Datιδουσῃιδοντι[LXX]ιδ·ουσ·ῃιδ·ο[υ]ντ·ι
Genιδουσηςιδοντοςιδ·ουσ·ηςιδ·ο[υ]ντ·ος
PlVocιδουσαιιδοντες[GNT][LXX]ιδοντα[LXX]ιδ·ουσ·αιιδ·ο[υ]ντ·εςιδ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accιδουσαςιδοντας[LXX]ιδ·ουσ·αςιδ·ο[υ]ντ·ας
Datιδουσαιςιδουσι, ιδουσινιδ·ουσ·αιςιδ·ου[ντ]·σι(ν)
Genιδουσωνιδοντωνιδ·ουσ·ωνιδ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιδομενηιδομενειδ·ομεν·ηιδ·ομεν·ε
Nomιδομενοςιδ·ομεν·ος
Accιδομενηνιδομενονιδ·ομεν·ηνιδ·ομεν·ον
Datιδομενῃιδομενῳιδ·ομεν·ῃιδ·ομεν·ῳ
Genιδομενηςιδομενουιδ·ομεν·ηςιδ·ομεν·ου
PlVocιδομεναιιδομενοιιδομεναιδ·ομεν·αιιδ·ομεν·οιιδ·ομεν·α
Nom
Accιδομεναςιδομενουςιδ·ομεν·αςιδ·ομεν·ους
Datιδομεναιςιδομενοιςιδ·ομεν·αιςιδ·ομεν·οις
Genιδομενωνιδομενωνιδ·ομεν·ωνιδ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεωρακα[GNT][LXX], εορακα[GNT][LXX]εωρα·κα, εορα·καεωραμαι, ωμμαι, εοραμαιεωρα·μαι, ωφ·μαι, εορα·μαι
2ndεωρακας[GNT][LXX], εωρακες, εορακας[LXX], εορακεςεωρα·κας, εωρα·κες alt, εορα·κας, εορα·κες altεωρασαι, ωψαι, εορασαιεωρα·σαι, ωφ·σαι, εορα·σαι
3rdεωρακεν[GNT][LXX], εωρακε[LXX], εορακεν[GNT][LXX], εορακεεωρα·κε(ν), εορα·κε(ν), εορα·κε(ν)εωραται[LXX], ωπται[LXX], εοραται[LXX]εωρα·ται, ωφ·ται, εορα·ται
Pl1stεωρακαμεν[GNT][LXX], εορακαμενεωρα·καμεν, εορα·καμενεωραμεθα, ωμμεθα, εοραμεθαεωρα·μεθα, ωφ·μεθα, εορα·μεθα
2ndεωρακατε[GNT][LXX], εορακατε[LXX]εωρα·κατε, εορα·κατεεωρασθε, ωφθε, εορασθεεωρα·σθε, ωφ·σθε, εορα·σθε
3rdεωρακασιν[GNT][LXX], εωρακασι, εωρακαν[GNT][LXX], εορακασιν[LXX], εορακασι, εορακαν[GNT]εωρα·κασι(ν), εωρα·κασι(ν), εωρα·καν alt, εορα·κασι(ν), εορα·κασι(ν), εορα·καν altεωρανται, ωφαται, εορανταιεωρα·νται, ωφ·νται, εορα·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεωρασομαι, ωψομαι, εορασομαιεωρα·σομαι, ωφ·σομαι, εορα·σομαι
2ndεωρασῃ, εωρασει, ωψῃ, εορασῃ, ωψει, εορασειεωρα·σῃ, εωρα·σει classical, ωφ·σῃ, εορα·σῃ, ωφ·σει classical, εορα·σει classical
3rdεωρασεται, ωψεται, εορασεταιεωρα·σεται, ωφ·σεται, εορα·σεται
Pl1stεωρασομεθα, ωψομεθα, εορασομεθαεωρα·σομεθα, ωφ·σομεθα, εορα·σομεθα
2ndεωρασεσθε, ωψεσθε, εορασεσθεεωρα·σεσθε, ωφ·σεσθε, εορα·σεσθε
3rdεωρασονται, ωψονται, εορασονταιεωρα·σονται, ωφ·σονται, εορα·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεωρακω, εορακωεωρα·κω, εορα·κω
2ndεωρακῃς, εορακῃςεωρα·κῃς, εορα·κῃς
3rdεωρακῃ, εορακῃεωρα·κῃ, εορα·κῃ
Pl1stεωρακωμεν, εορακωμενεωρα·κωμεν, εορα·κωμεν
2ndεωρακητε, εορακητεεωρα·κητε, εορα·κητε
3rdεωρακωσιν, εωρακωσι, εορακωσιν, εορακωσιεωρα·κωσι(ν), εορα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεωρακοιμι, εωρακοιην, εορακοιμι, εορακοιηνεωρα·κοιμι, εωρα·κοιην classical, εορα·κοιμι, εορα·κοιην classical
2ndεωρακοις, εωρακοιης, εορακοις, εορακοιηςεωρα·κοις, εωρα·κοιης classical, εορα·κοις, εορα·κοιης classical
3rdεωρακοι, εωρακοιη, εορακοι, εορακοιηεωρα·κοι, εωρα·κοιη classical, εορα·κοι, εορα·κοιη classical
Pl1stεωρακοιμεν, εορακοιμενεωρα·κοιμεν, εορα·κοιμεν
2ndεωρακοιτε, εορακοιτεεωρα·κοιτε, εορα·κοιτε
3rdεωρακοιεν, εορακοιενεωρα·κοιεν, εορα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεωρασοιμην, ωψοιμην, εορασοιμηνεωρα·σοιμην, ωφ·σοιμην, εορα·σοιμην
2ndεωρασοιο, ωψοιο, εορασοιοεωρα·σοιο, ωφ·σοιο, εορα·σοιο
3rdεωρασοιτο, ωψοιτο, εορασοιτοεωρα·σοιτο, ωφ·σοιτο, εορα·σοιτο
Pl1stεωρασοιμεθα, ωψοιμεθα, εορασοιμεθαεωρα·σοιμεθα, ωφ·σοιμεθα, εορα·σοιμεθα
2ndεωρασοισθε, ωψοισθε, εορασοισθεεωρα·σοισθε, ωφ·σοισθε, εορα·σοισθε
3rdεωρασοιντο, ωψοιντο, εορασοιντοεωρα·σοιντο, ωφ·σοιντο, εορα·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεωρακε[LXX], εορακεεωρα·κε, εορα·κεεωρασο, ωψο, εορασοεωρα·σο, ωφ·σο, εορα·σο
3rdεωρακετω, εορακετωεωρα·κετω, εορα·κετωεωρασθω, ωφθω, εορασθωεωρα·σθω, ωφ·σθω, εορα·σθω
Pl1st
2ndεωρακετε, εορακετεεωρα·κετε, εορα·κετεεωρασθε, ωφθε, εορασθεεωρα·σθε, ωφ·σθε, εορα·σθε
3rdεωρακετωσαν, εορακετωσανεωρα·κετωσαν, εορα·κετωσανεωρασθωσαν, εωρασθων, ωφθωσαν, εορασθωσαν, ωφθων, εορασθωνεωρα·σθωσαν, εωρα·σθων classical, ωφ·σθωσαν, εορα·σθωσαν, ωφ·σθων classical, εορα·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εωρακεναι[GNT], εορακεναι​εωρα·κεναι, εορα·κεναι​εωρασθαι, ωφθαι, εορασθαι​εωρα·σθαι, ωφ·σθαι, εορα·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εωρασεσθαι, ωψεσθαι, εορασεσθαι​εωρα·σεσθαι, ωφ·σεσθαι, εορα·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεωρακυια, εορακυιαεωρακος, εορακοςεωρα·κυι·α, εορα·κυι·αεωρα·κο[τ]·ς, εορα·κο[τ]·ς
Nomεωρακως[GNT][LXX], εορακωςεωρα·κο[τ]·^ς, εορα·κο[τ]·^ς
Accεωρακυιαν, εορακυιανεωρακοτα, εορακοταεωρα·κυι·αν, εορα·κυι·ανεωρα·κοτ·α, εορα·κοτ·α
Datεωρακυιᾳ, εορακυιᾳεωρακοτι, εορακοτιεωρα·κυι·ᾳ, εορα·κυι·ᾳεωρα·κοτ·ι, εορα·κοτ·ι
Genεωρακυιας, εορακυιαςεωρακοτος, εορακοτοςεωρα·κυι·ας, εορα·κυι·αςεωρα·κοτ·ος, εορα·κοτ·ος
PlVocεωρακυιαι, εορακυιαιεωρακοτες[GNT][LXX], εορακοτεςεωρακοτα, εορακοταεωρα·κυι·αι, εορα·κυι·αιεωρα·κοτ·ες, εορα·κοτ·εςεωρα·κοτ·α, εορα·κοτ·α
Nom
Accεωρακυιας, εορακυιαςεωρακοτας[LXX], εορακοταςεωρα·κυι·ας, εορα·κυι·αςεωρα·κοτ·ας, εορα·κοτ·ας
Datεωρακυιαις, εορακυιαιςεωρακοσι, εωρακοσιν, εορακοσι, εορακοσινεωρα·κυι·αις, εορα·κυι·αιςεωρα·κο[τ]·σι(ν), εορα·κο[τ]·σι(ν)
Genεωρακυιων, εορακυιωνεωρακοτων, εορακοτωνεωρα·κυι·ων, εορα·κυι·ωνεωρα·κοτ·ων, εορα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεωραμενη, ωμμενη, εοραμενηεωραμενε, ωμμενε, εοραμενεεωρα·μεν·η, ωφ·μεν·η, εορα·μεν·ηεωρα·μεν·ε, ωφ·μεν·ε, εορα·μεν·ε
Nomεωραμενος, ωμμενος, εοραμενοςεωρα·μεν·ος, ωφ·μεν·ος, εορα·μεν·ος
Accεωραμενην, ωμμενην, εοραμενηνεωραμενον, ωμμενον, εοραμενονεωρα·μεν·ην, ωφ·μεν·ην, εορα·μεν·ηνεωρα·μεν·ον, ωφ·μεν·ον, εορα·μεν·ον
Datεωραμενῃ, ωμμενῃ, εοραμενῃεωραμενῳ, ωμμενῳ, εοραμενῳεωρα·μεν·ῃ, ωφ·μεν·ῃ, εορα·μεν·ῃεωρα·μεν·ῳ, ωφ·μεν·ῳ, εορα·μεν·ῳ
Genεωραμενης, ωμμενης, εοραμενηςεωραμενου, ωμμενου, εοραμενουεωρα·μεν·ης, ωφ·μεν·ης, εορα·μεν·ηςεωρα·μεν·ου, ωφ·μεν·ου, εορα·μεν·ου
PlVocεωραμεναι, ωμμεναι, εοραμεναιεωραμενοι, ωμμενοι, εοραμενοιεωραμενα, ωμμενα, εοραμεναεωρα·μεν·αι, ωφ·μεν·αι, εορα·μεν·αιεωρα·μεν·οι, ωφ·μεν·οι, εορα·μεν·οιεωρα·μεν·α, ωφ·μεν·α, εορα·μεν·α
Nom
Accεωραμενας, ωμμενας, εοραμεναςεωραμενους, ωμμενους, εοραμενουςεωρα·μεν·ας, ωφ·μεν·ας, εορα·μεν·αςεωρα·μεν·ους, ωφ·μεν·ους, εορα·μεν·ους
Datεωραμεναις, ωμμεναις, εοραμεναιςεωραμενοις, ωμμενοις, εοραμενοιςεωρα·μεν·αις, ωφ·μεν·αις, εορα·μεν·αιςεωρα·μεν·οις, ωφ·μεν·οις, εορα·μεν·οις
Genεωραμενων, ωμμενων, εοραμενωνεωραμενων, ωμμενων, εοραμενωνεωρα·μεν·ων, ωφ·μεν·ων, εορα·μεν·ωνεωρα·μεν·ων, ωφ·μεν·ων, εορα·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεωρακειν, εωρακη, εορακειν, εορακηε·εωρα·κειν, ε·εωρα·κη classical, ε·εορα·κειν, ε·εορα·κη classicalεωραμην, ωμμην, εοραμηνε·εωρα·μην, ε·ωφ·μην, ε·εορα·μην
2ndεωρακεις, εωρακης, εορακεις, εορακηςε·εωρα·κεις, ε·εωρα·κης classical, ε·εορα·κεις, ε·εορα·κης classicalεωρασο, ωψο, εορασοε·εωρα·σο, ε·ωφ·σο, ε·εορα·σο
3rdεωρακει[GNT], εορακειε·εωρα·κει, ε·εορα·κειεωρατο, ωπτο, εορατοε·εωρα·το, ε·ωφ·το, ε·εορα·το
Pl1stεωρακειμεν, εωρακεμεν, εορακειμεν, εορακεμενε·εωρα·κειμεν, ε·εωρα·κεμεν classical, ε·εορα·κειμεν, ε·εορα·κεμεν classicalεωραμεθα, ωμμεθα, εοραμεθαε·εωρα·μεθα, ε·ωφ·μεθα, ε·εορα·μεθα
2ndεωρακειτε, εωρακετε, εορακειτε, εορακετεε·εωρα·κειτε, ε·εωρα·κετε classical, ε·εορα·κειτε, ε·εορα·κετε classicalεωρασθε, ωφθε, εορασθεε·εωρα·σθε, ε·ωφ·σθε, ε·εορα·σθε
3rdεωρακεισαν, εωρακεσαν, εορακεισαν, εορακεσανε·εωρα·κεισαν, ε·εωρα·κεσαν classical, ε·εορα·κεισαν, ε·εορα·κεσαν classicalεωραντο, ωφατο, εοραντοε·εωρα·ντο, ε·ωφ·ντο, ε·εορα·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stωφθην[GNT][LXX], ωραθηνε·οφ·θην, ε·ορα·θην
2ndωφθης, ωραθηςε·οφ·θης, ε·ορα·θης
3rdωφθη[GNT][LXX], ωραθηε·οφ·θη, ε·ορα·θη
Pl1stωφθημεν, ωραθημενε·οφ·θημεν, ε·ορα·θημεν
2ndωφθητε, ωραθητεε·οφ·θητε, ε·ορα·θητε
3rdωφθησαν[GNT][LXX], ωραθησαν[LXX]ε·οφ·θησαν, ε·ορα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stοφθησομαι[GNT][LXX], οραθησομαιοφ·θησομαι, ορα·θησομαι
2ndοφθησῃ[LXX], οραθησῃ, οφθησει, οραθησειοφ·θησῃ, ορα·θησῃ, οφ·θησει classical, ορα·θησει classical
3rdοφθησεται[GNT][LXX], οραθησεται[LXX]οφ·θησεται, ορα·θησεται
Pl1stοφθησομεθα, οραθησομεθαοφ·θησομεθα, ορα·θησομεθα
2ndοφθησεσθε, οραθησεσθεοφ·θησεσθε, ορα·θησεσθε
3rdοφθησονται, οραθησονταιοφ·θησονται, ορα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stοφθω, οραθωοφ·θω, ορα·θω
2ndοφθῃς[LXX], οραθῃςοφ·θῃς, ορα·θῃς
3rdοφθῃ[LXX], οραθῃ[LXX]οφ·θῃ, ορα·θῃ
Pl1stοφθωμεν[LXX], οραθωμενοφ·θωμεν, ορα·θωμεν
2ndοφθητε, οραθητεοφ·θητε, ορα·θητε
3rdοφθωσιν, οραθωσιν, οφθωσι, οραθωσιοφ·θωσι(ν), ορα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stοφθειην, οραθειηνοφ·θειην, ορα·θειην
2ndοφθειης, οραθειηςοφ·θειης, ορα·θειης
3rdοφθειη, οραθειηοφ·θειη, ορα·θειη
Pl1stοφθειημεν, οραθειημεν, οφθειμεν, οραθειμενοφ·θειημεν, ορα·θειημεν, οφ·θειμεν classical, ορα·θειμεν classical
2ndοφθειητε, οραθειητε, οφθειτε, οραθειτεοφ·θειητε, ορα·θειητε, οφ·θειτε classical, ορα·θειτε classical
3rdοφθειησαν, οραθειησαν, οφθειεν, οραθειενοφ·θειησαν, ορα·θειησαν, οφ·θειεν classical, ορα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stοφθησοιμην, οραθησοιμηνοφ·θησοιμην, ορα·θησοιμην
2ndοφθησοιο, οραθησοιοοφ·θησοιο, ορα·θησοιο
3rdοφθησοιτο, οραθησοιτοοφ·θησοιτο, ορα·θησοιτο
Pl1stοφθησοιμεθα, οραθησοιμεθαοφ·θησοιμεθα, ορα·θησοιμεθα
2ndοφθησοισθε, οραθησοισθεοφ·θησοισθε, ορα·θησοισθε
3rdοφθησοιντο, οραθησοιντοοφ·θησοιντο, ορα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndοφθητι[LXX], οραθητιοφ·θητι, ορα·θητι
3rdοφθητω[LXX], οραθητωοφ·θητω, ορα·θητω
Pl1st
2ndοφθητε, οραθητεοφ·θητε, ορα·θητε
3rdοφθητωσαν[LXX], οραθητωσαν, οφθεντων, οραθεντωνοφ·θητωσαν, ορα·θητωσαν, οφ·θεντων classical, ορα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
οφθηναι[LXX], οραθηναι[LXX]​οφ·θηναι, ορα·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
οφθησεσθαι, οραθησεσθαι​οφ·θησεσθαι, ορα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοφθεισα, οραθεισαοφθεις[GNT][LXX], οραθειςοφθεν, οραθενοφ·θεισ·α, ορα·θεισ·αοφ·θει[ντ]·ς, ορα·θει[ντ]·ςοφ·θε[ι]ν[τ], ορα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accοφθεισαν[LXX], οραθεισανοφθεντα[LXX], οραθενταοφ·θεισ·αν, ορα·θεισ·ανοφ·θε[ι]ντ·α, ορα·θε[ι]ντ·α
Datοφθεισῃ, οραθεισῃοφθεντι[LXX], οραθεντιοφ·θεισ·ῃ, ορα·θεισ·ῃοφ·θε[ι]ντ·ι, ορα·θε[ι]ντ·ι
Genοφθεισης, οραθεισηςοφθεντος[GNT][LXX], οραθεντοςοφ·θεισ·ης, ορα·θεισ·ηςοφ·θε[ι]ντ·ος, ορα·θε[ι]ντ·ος
PlVocοφθεισαι, οραθεισαιοφθεντες[GNT], οραθεντεςοφθεντα[LXX], οραθενταοφ·θεισ·αι, ορα·θεισ·αιοφ·θε[ι]ντ·ες, ορα·θε[ι]ντ·εςοφ·θε[ι]ντ·α, ορα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accοφθεισας, οραθεισαςοφθεντας, οραθενταςοφ·θεισ·ας, ορα·θεισ·αςοφ·θε[ι]ντ·ας, ορα·θε[ι]ντ·ας
Datοφθεισαις, οραθεισαιςοφθεισι, οραθεισι, οφθεισιν, οραθεισινοφ·θεισ·αις, ορα·θεισ·αιςοφ·θει[ντ]·σι(ν), ορα·θει[ντ]·σι(ν)
Genοφθεισων, οραθεισωνοφθεντων, οραθεντωνοφ·θεισ·ων, ορα·θεισ·ωνοφ·θε[ι]ντ·ων, ορα·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοφθησομενη, οραθησομενηοφθησομενε, οραθησομενεοφ·θησομεν·η, ορα·θησομεν·ηοφ·θησομεν·ε, ορα·θησομεν·ε
Nomοφθησομενος, οραθησομενοςοφ·θησομεν·ος, ορα·θησομεν·ος
Accοφθησομενην, οραθησομενηνοφθησομενον, οραθησομενονοφ·θησομεν·ην, ορα·θησομεν·ηνοφ·θησομεν·ον, ορα·θησομεν·ον
Datοφθησομενῃ, οραθησομενῃοφθησομενῳ, οραθησομενῳοφ·θησομεν·ῃ, ορα·θησομεν·ῃοφ·θησομεν·ῳ, ορα·θησομεν·ῳ
Genοφθησομενης, οραθησομενηςοφθησομενου, οραθησομενουοφ·θησομεν·ης, ορα·θησομεν·ηςοφ·θησομεν·ου, ορα·θησομεν·ου
PlVocοφθησομεναι, οραθησομεναιοφθησομενοι, οραθησομενοιοφθησομενα, οραθησομεναοφ·θησομεν·αι, ορα·θησομεν·αιοφ·θησομεν·οι, ορα·θησομεν·οιοφ·θησομεν·α, ορα·θησομεν·α
Nom
Accοφθησομενας, οραθησομεναςοφθησομενους, οραθησομενουςοφ·θησομεν·ας, ορα·θησομεν·αςοφ·θησομεν·ους, ορα·θησομεν·ους
Datοφθησομεναις, οραθησομεναιςοφθησομενοις, οραθησομενοιςοφ·θησομεν·αις, ορα·θησομεν·αιςοφ·θησομεν·οις, ορα·θησομεν·οις
Genοφθησομενων, οραθησομενωνοφθησομενων, οραθησομενωνοφ·θησομεν·ων, ορα·θησομεν·ωνοφ·θησομεν·ων, ορα·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 09:53:49 EDT