ελκω • hELKW • helkō

Search: ειλκυσα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ειλκυσαἕλκωε·ελκυ·σα1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ειλκυσαἕλκωε·ελκυ·σα1aor act ind 1st sg

ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελκωελκ·ωελκομαιελκ·ομαι
2ndελκειςελκ·ειςελκῃ, ελκει[LXX], ελκεσαιελκ·ῃ, ελκ·ει classical, ελκ·εσαι alt
3rdελκει[LXX]ελκ·ειελκεταιελκ·εται
Pl1stελκομενελκ·ομενελκομεθαελκ·ομεθα
2ndελκετεελκ·ετεελκεσθεελκ·εσθε
3rdελκουσιν[GNT], ελκουσιελκ·ουσι(ν), ελκ·ουσι(ν)ελκονταιελκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελκωελκ·ωελκωμαιελκ·ωμαι
2ndελκῃςελκ·ῃςελκῃελκ·ῃ
3rdελκῃελκ·ῃελκηταιελκ·ηται
Pl1stελκωμενελκ·ωμενελκωμεθαελκ·ωμεθα
2ndελκητεελκ·ητεελκησθεελκ·ησθε
3rdελκωσιν, ελκωσιελκ·ωσι(ν)ελκωνταιελκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελκοιμιελκ·οιμιελκοιμηνελκ·οιμην
2ndελκοιςελκ·οιςελκοιοελκ·οιο
3rdελκοιελκ·οιελκοιτοελκ·οιτο
Pl1stελκοιμενελκ·οιμενελκοιμεθαελκ·οιμεθα
2ndελκοιτεελκ·οιτεελκοισθεελκ·οισθε
3rdελκοιεν, ελκοισανελκ·οιεν, ελκ·οισαν altελκοιντοελκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελκεελκ·εελκουελκ·ου
3rdελκετωελκ·ετωελκεσθωελκ·εσθω
Pl1st
2ndελκετεελκ·ετεελκεσθεελκ·εσθε
3rdελκετωσαν, ελκοντων[LXX]ελκ·ετωσαν, ελκ·οντων classicalελκεσθωσαν, ελκεσθωνελκ·εσθωσαν, ελκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελκειν​ελκ·ειν​ελκεσθαι​ελκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελκουσα[LXX]ελκονελκ·ουσ·αελκ·ο[υ]ν[τ]
Nomελκων[GNT][LXX]ελκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accελκουσανελκοντα[LXX]ελκ·ουσ·ανελκ·ο[υ]ντ·α
Datελκουσῃελκοντιελκ·ουσ·ῃελκ·ο[υ]ντ·ι
Genελκουσηςελκοντος[LXX]ελκ·ουσ·ηςελκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocελκουσαιελκοντες[LXX]ελκοντα[LXX]ελκ·ουσ·αιελκ·ο[υ]ντ·εςελκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελκουσαςελκονταςελκ·ουσ·αςελκ·ο[υ]ντ·ας
Datελκουσαιςελκουσι, ελκουσιν[GNT]ελκ·ουσ·αιςελκ·ου[ντ]·σι(ν), ελκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genελκουσωνελκοντων[LXX]ελκ·ουσ·ωνελκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελκομενηελκομενεελκ·ομεν·ηελκ·ομεν·ε
Nomελκομενοςελκ·ομεν·ος
Accελκομενηνελκομενονελκ·ομεν·ηνελκ·ομεν·ον
Datελκομενῃελκομενῳελκ·ομεν·ῃελκ·ομεν·ῳ
Genελκομενηςελκομενουελκ·ομεν·ηςελκ·ομεν·ου
PlVocελκομεναιελκομενοιελκομεναελκ·ομεν·αιελκ·ομεν·οιελκ·ομεν·α
Nom
Accελκομεναςελκομενουςελκ·ομεν·αςελκ·ομεν·ους
Datελκομεναιςελκομενοιςελκ·ομεν·αιςελκ·ομεν·οις
Genελκομενωνελκομενωνελκ·ομεν·ωνελκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειλκον[GNT][LXX]ε·ελκ·ονειλκομηνε·ελκ·ομην
2ndειλκεςε·ελκ·εςειλκουε·ελκ·ου
3rdειλκεν[LXX], ειλκεε·ελκ·ε(ν), ε·ελκ·ε(ν)ειλκετοε·ελκ·ετο
Pl1stειλκομενε·ελκ·ομενειλκομεθαε·ελκ·ομεθα
2ndειλκετεε·ελκ·ετεειλκεσθεε·ελκ·εσθε
3rdειλκον[GNT][LXX], ειλκοσανε·ελκ·ον, ε·ελκ·οσαν altειλκοντο[LXX]ε·ελκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελκυσω[GNT]ελκυ·σωελκυσομαιελκυ·σομαι
2ndελκυσειςελκυ·σειςελκυσῃ[GNT], ελκυσει[LXX], ελκυσεσαιελκυ·σῃ, ελκυ·σει classical, ελκυ·σεσαι alt
3rdελκυσει[LXX]ελκυ·σειελκυσεταιελκυ·σεται
Pl1stελκυσομενελκυ·σομενελκυσομεθαελκυ·σομεθα
2ndελκυσετεελκυ·σετεελκυσεσθεελκυ·σεσθε
3rdελκυσουσιν, ελκυσουσιελκυ·σουσι(ν)ελκυσονταιελκυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελκυσοιμιελκυ·σοιμιελκυσοιμηνελκυ·σοιμην
2ndελκυσοιςελκυ·σοιςελκυσοιοελκυ·σοιο
3rdελκυσοιελκυ·σοιελκυσοιτοελκυ·σοιτο
Pl1stελκυσοιμενελκυ·σοιμενελκυσοιμεθαελκυ·σοιμεθα
2ndελκυσοιτεελκυ·σοιτεελκυσοισθεελκυ·σοισθε
3rdελκυσοιενελκυ·σοιενελκυσοιντοελκυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελκυσειν​ελκυ·σειν​ελκυσεσθαι​ελκυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελκυσουσαελκυσον[LXX]ελκυ·σουσ·αελκυ·σο[υ]ν[τ]
Nomελκυσωνελκυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accελκυσουσανελκυσονταελκυ·σουσ·ανελκυ·σο[υ]ντ·α
Datελκυσουσῃελκυσοντιελκυ·σουσ·ῃελκυ·σο[υ]ντ·ι
Genελκυσουσηςελκυσοντοςελκυ·σουσ·ηςελκυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocελκυσουσαιελκυσοντεςελκυσονταελκυ·σουσ·αιελκυ·σο[υ]ντ·εςελκυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accελκυσουσαςελκυσονταςελκυ·σουσ·αςελκυ·σο[υ]ντ·ας
Datελκυσουσαιςελκυσουσι, ελκυσουσινελκυ·σουσ·αιςελκυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genελκυσουσωνελκυσοντωνελκυ·σουσ·ωνελκυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελκυσομενηελκυσομενεελκυ·σομεν·ηελκυ·σομεν·ε
Nomελκυσομενοςελκυ·σομεν·ος
Accελκυσομενηνελκυσομενονελκυ·σομεν·ηνελκυ·σομεν·ον
Datελκυσομενῃελκυσομενῳελκυ·σομεν·ῃελκυ·σομεν·ῳ
Genελκυσομενηςελκυσομενουελκυ·σομεν·ηςελκυ·σομεν·ου
PlVocελκυσομεναιελκυσομενοιελκυσομεναελκυ·σομεν·αιελκυ·σομεν·οιελκυ·σομεν·α
Nom
Accελκυσομεναςελκυσομενουςελκυ·σομεν·αςελκυ·σομεν·ους
Datελκυσομεναιςελκυσομενοιςελκυ·σομεν·αιςελκυ·σομεν·οις
Genελκυσομενωνελκυσομενωνελκυ·σομεν·ωνελκυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειλκυσα[LXX]ε·ελκυ·σαειλκυσαμηνε·ελκυ·σαμην
2ndειλκυσας[LXX]ε·ελκυ·σαςειλκυσωε·ελκυ·σω
3rdειλκυσεν[GNT][LXX], ειλκυσεε·ελκυ·σε(ν), ε·ελκυ·σε(ν)ειλκυσατοε·ελκυ·σατο
Pl1stειλκυσαμενε·ελκυ·σαμενειλκυσαμεθαε·ελκυ·σαμεθα
2ndειλκυσατεε·ελκυ·σατεειλκυσασθεε·ελκυ·σασθε
3rdειλκυσαν[GNT][LXX]ε·ελκυ·σανειλκυσαντοε·ελκυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελκυσω[GNT]ελκυ·σωελκυσωμαιελκυ·σωμαι
2ndελκυσῃςελκυ·σῃςελκυσῃ[GNT]ελκυ·σῃ
3rdελκυσῃ[GNT]ελκυ·σῃελκυσηταιελκυ·σηται
Pl1stελκυσωμενελκυ·σωμενελκυσωμεθαελκυ·σωμεθα
2ndελκυσητεελκυ·σητεελκυσησθεελκυ·σησθε
3rdελκυσωσιν, ελκυσωσιελκυ·σωσι(ν)ελκυσωνταιελκυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελκυσαιμιελκυ·σαιμιελκυσαιμηνελκυ·σαιμην
2ndελκυσαις, ελκυσειαςελκυ·σαις, ελκυ·σειας classicalελκυσαιοελκυ·σαιο
3rdελκυσαι[GNT][LXX], ελκυσειεελκυ·σαι, ελκυ·σειε classicalελκυσαιτοελκυ·σαιτο
Pl1stελκυσαιμενελκυ·σαιμενελκυσαιμεθαελκυ·σαιμεθα
2ndελκυσαιτεελκυ·σαιτεελκυσαισθεελκυ·σαισθε
3rdελκυσαιεν, ελκυσαισαν, ελκυσειαν, ελκυσειενελκυ·σαιεν, ελκυ·σαισαν alt, ελκυ·σειαν classical, ελκυ·σειεν classicalελκυσαιντοελκυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελκυσον[LXX]ελκυ·σονελκυσαι[GNT][LXX]ελκυ·σαι
3rdελκυσατωελκυ·σατωελκυσασθωελκυ·σασθω
Pl1st
2ndελκυσατεελκυ·σατεελκυσασθεελκυ·σασθε
3rdελκυσατωσαν, ελκυσαντωνελκυ·σατωσαν, ελκυ·σαντων classicalελκυσασθωσαν, ελκυσασθωνελκυ·σασθωσαν, ελκυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελκυσαι[GNT][LXX]​ελκυ·σαιελκυσασθαι​ελκυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελκυσασαελκυσαςελκυσανελκυ·σασ·αελκυ·σα[ντ]·ςελκυ·σαν[τ]
Nom
Accελκυσασανελκυσανταελκυ·σασ·ανελκυ·σαντ·α
Datελκυσασῃελκυσαντιελκυ·σασ·ῃελκυ·σαντ·ι
Genελκυσασηςελκυσαντοςελκυ·σασ·ηςελκυ·σαντ·ος
PlVocελκυσασαιελκυσαντεςελκυσανταελκυ·σασ·αιελκυ·σαντ·εςελκυ·σαντ·α
Nom
Accελκυσασαςελκυσανταςελκυ·σασ·αςελκυ·σαντ·ας
Datελκυσασαιςελκυσασι, ελκυσασινελκυ·σασ·αιςελκυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genελκυσασωνελκυσαντωνελκυ·σασ·ωνελκυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελκυσαμενηελκυσαμενεελκυ·σαμεν·ηελκυ·σαμεν·ε
Nomελκυσαμενοςελκυ·σαμεν·ος
Accελκυσαμενηνελκυσαμενονελκυ·σαμεν·ηνελκυ·σαμεν·ον
Datελκυσαμενῃελκυσαμενῳελκυ·σαμεν·ῃελκυ·σαμεν·ῳ
Genελκυσαμενηςελκυσαμενουελκυ·σαμεν·ηςελκυ·σαμεν·ου
PlVocελκυσαμεναιελκυσαμενοιελκυσαμεναελκυ·σαμεν·αιελκυ·σαμεν·οιελκυ·σαμεν·α
Nom
Accελκυσαμεναςελκυσαμενουςελκυ·σαμεν·αςελκυ·σαμεν·ους
Datελκυσαμεναιςελκυσαμενοιςελκυ·σαμεν·αιςελκυ·σαμεν·οις
Genελκυσαμενωνελκυσαμενωνελκυ·σαμεν·ωνελκυ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stειλκυσθηνε·ελκυσ·θην
2ndειλκυσθηςε·ελκυσ·θης
3rdειλκυσθη[LXX]ε·ελκυσ·θη
Pl1stειλκυσθημενε·ελκυσ·θημεν
2ndειλκυσθητεε·ελκυσ·θητε
3rdειλκυσθησανε·ελκυσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stελκυσθησομαιελκυσ·θησομαι
2ndελκυσθησῃ, ελκυσθησειελκυσ·θησῃ, ελκυσ·θησει classical
3rdελκυσθησεταιελκυσ·θησεται
Pl1stελκυσθησομεθαελκυσ·θησομεθα
2ndελκυσθησεσθεελκυσ·θησεσθε
3rdελκυσθησονταιελκυσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελκυσθωελκυσ·θω
2ndελκυσθῃςελκυσ·θῃς
3rdελκυσθῃελκυσ·θῃ
Pl1stελκυσθωμενελκυσ·θωμεν
2ndελκυσθητεελκυσ·θητε
3rdελκυσθωσιν, ελκυσθωσιελκυσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελκυσθειηνελκυσ·θειην
2ndελκυσθειηςελκυσ·θειης
3rdελκυσθειηελκυσ·θειη
Pl1stελκυσθειημεν, ελκυσθειμενελκυσ·θειημεν, ελκυσ·θειμεν classical
2ndελκυσθειητε, ελκυσθειτεελκυσ·θειητε, ελκυσ·θειτε classical
3rdελκυσθειησαν, ελκυσθειενελκυσ·θειησαν, ελκυσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stελκυσθησοιμηνελκυσ·θησοιμην
2ndελκυσθησοιοελκυσ·θησοιο
3rdελκυσθησοιτοελκυσ·θησοιτο
Pl1stελκυσθησοιμεθαελκυσ·θησοιμεθα
2ndελκυσθησοισθεελκυσ·θησοισθε
3rdελκυσθησοιντοελκυσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndελκυσθητιελκυσ·θητι
3rdελκυσθητωελκυσ·θητω
Pl1st
2ndελκυσθητεελκυσ·θητε
3rdελκυσθητωσαν, ελκυσθεντωνελκυσ·θητωσαν, ελκυσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ελκυσθηναι​ελκυσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ελκυσθησεσθαι​ελκυσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελκυσθεισαελκυσθειςελκυσθενελκυσ·θεισ·αελκυσ·θει[ντ]·ςελκυσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accελκυσθεισανελκυσθενταελκυσ·θεισ·ανελκυσ·θε[ι]ντ·α
Datελκυσθεισῃελκυσθεντιελκυσ·θεισ·ῃελκυσ·θε[ι]ντ·ι
Genελκυσθεισηςελκυσθεντοςελκυσ·θεισ·ηςελκυσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocελκυσθεισαιελκυσθεντεςελκυσθενταελκυσ·θεισ·αιελκυσ·θε[ι]ντ·εςελκυσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accελκυσθεισαςελκυσθενταςελκυσ·θεισ·αςελκυσ·θε[ι]ντ·ας
Datελκυσθεισαιςελκυσθεισι, ελκυσθεισινελκυσ·θεισ·αιςελκυσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genελκυσθεισωνελκυσθεντωνελκυσ·θεισ·ωνελκυσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελκυσθησομενηελκυσθησομενεελκυσ·θησομεν·ηελκυσ·θησομεν·ε
Nomελκυσθησομενοςελκυσ·θησομεν·ος
Accελκυσθησομενηνελκυσθησομενονελκυσ·θησομεν·ηνελκυσ·θησομεν·ον
Datελκυσθησομενῃελκυσθησομενῳελκυσ·θησομεν·ῃελκυσ·θησομεν·ῳ
Genελκυσθησομενηςελκυσθησομενουελκυσ·θησομεν·ηςελκυσ·θησομεν·ου
PlVocελκυσθησομεναιελκυσθησομενοιελκυσθησομεναελκυσ·θησομεν·αιελκυσ·θησομεν·οιελκυσ·θησομεν·α
Nom
Accελκυσθησομεναςελκυσθησομενουςελκυσ·θησομεν·αςελκυσ·θησομεν·ους
Datελκυσθησομεναιςελκυσθησομενοιςελκυσ·θησομεν·αιςελκυσ·θησομεν·οις
Genελκυσθησομενωνελκυσθησομενωνελκυσ·θησομεν·ωνελκυσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Apr-2020 11:45:20 EDT