εισερχομαι • EISERCOMAI EISERXOMAI • eiserchomai

Search: εισελθατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εισελθατεεἰσέρχομαιεισ·ελθ·[σ]ατε1aor act imp 2nd pl

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισερχομαιεισ·ερχ·ομαι
2ndεισερχῃ, εισερχει, εισερχεσαιεισ·ερχ·ῃ, εισ·ερχ·ει classical, εισ·ερχ·εσαι alt
3rdεισερχεται[GNT]εισ·ερχ·εται
Pl1stεισερχομεθα[GNT]εισ·ερχ·ομεθα
2ndεισερχεσθε[GNT][LXX]εισ·ερχ·εσθε
3rdεισερχονταιεισ·ερχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισερχωμαιεισ·ερχ·ωμαι
2ndεισερχῃεισ·ερχ·ῃ
3rdεισερχηταιεισ·ερχ·ηται
Pl1stεισερχωμεθαεισ·ερχ·ωμεθα
2ndεισερχησθε[GNT]εισ·ερχ·ησθε
3rdεισερχωνταιεισ·ερχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισερχοιμηνεισ·ερχ·οιμην
2ndεισερχοιοεισ·ερχ·οιο
3rdεισερχοιτοεισ·ερχ·οιτο
Pl1stεισερχοιμεθαεισ·ερχ·οιμεθα
2ndεισερχοισθεεισ·ερχ·οισθε
3rdεισερχοιντοεισ·ερχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισερχουεισ·ερχ·ου
3rdεισερχεσθωεισ·ερχ·εσθω
Pl1st
2ndεισερχεσθε[GNT][LXX]εισ·ερχ·εσθε
3rdεισερχεσθωσαν[GNT], εισερχεσθωνεισ·ερχ·εσθωσαν, εισ·ερχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισερχεσθαι​εισ·ερχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισερχομενηεισερχομενεεισ·ερχ·ομεν·ηεισ·ερχ·ομεν·ε
Nomεισερχομενος[GNT]εισ·ερχ·ομεν·ος
Accεισερχομενην[GNT]εισερχομενον[GNT][LXX]εισ·ερχ·ομεν·ηνεισ·ερχ·ομεν·ον
Datεισερχομενῃεισερχομενῳεισ·ερχ·ομεν·ῃεισ·ερχ·ομεν·ῳ
Genεισερχομενηςεισερχομενου[GNT]εισ·ερχ·ομεν·ηςεισ·ερχ·ομεν·ου
PlVocεισερχομεναιεισερχομενοι[GNT]εισερχομεναεισ·ερχ·ομεν·αιεισ·ερχ·ομεν·οιεισ·ερχ·ομεν·α
Nom
Accεισερχομεναςεισερχομενους[GNT]εισ·ερχ·ομεν·αςεισ·ερχ·ομεν·ους
Datεισερχομεναιςεισερχομενοιςεισ·ερχ·ομεν·αιςεισ·ερχ·ομεν·οις
Genεισερχομενωνεισερχομενωνεισ·ερχ·ομεν·ωνεισ·ερχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηρχομηνεισ·ε·ερχ·ομην
2ndεισηρχουεισ·ε·ερχ·ου
3rdεισηρχετο[LXX]εισ·ε·ερχ·ετο
Pl1stεισηρχομεθαεισ·ε·ερχ·ομεθα
2ndεισηρχεσθεεισ·ε·ερχ·εσθε
3rdεισηρχοντοεισ·ε·ερχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισελευσομαι[GNT][LXX]εισ·ελευ·σομαι
2ndεισελευσῃ[LXX], εισελευσει[LXX], εισελευσεσαιεισ·ελευ·σῃ, εισ·ελευ·σει classical, εισ·ελευ·σεσαι alt
3rdεισελευσεται[GNT][LXX]εισ·ελευ·σεται
Pl1stεισελευσομεθα[LXX]εισ·ελευ·σομεθα
2ndεισελευσεσθε[LXX]εισ·ελευ·σεσθε
3rdεισελευσονται[GNT][LXX]εισ·ελευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισελευσοιμηνεισ·ελευ·σοιμην
2ndεισελευσοιοεισ·ελευ·σοιο
3rdεισελευσοιτοεισ·ελευ·σοιτο
Pl1stεισελευσοιμεθαεισ·ελευ·σοιμεθα
2ndεισελευσοισθεεισ·ελευ·σοισθε
3rdεισελευσοιντοεισ·ελευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισελευσεσθαι[GNT][LXX]​εισ·ελευ·σεσθαι

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισελευσομενηεισελευσομενεεισ·ελευ·σομεν·ηεισ·ελευ·σομεν·ε
Nomεισελευσομενοςεισ·ελευ·σομεν·ος
Accεισελευσομενηνεισελευσομενονεισ·ελευ·σομεν·ηνεισ·ελευ·σομεν·ον
Datεισελευσομενῃεισελευσομενῳεισ·ελευ·σομεν·ῃεισ·ελευ·σομεν·ῳ
Genεισελευσομενηςεισελευσομενουεισ·ελευ·σομεν·ηςεισ·ελευ·σομεν·ου
PlVocεισελευσομεναιεισελευσομενοιεισελευσομεναεισ·ελευ·σομεν·αιεισ·ελευ·σομεν·οιεισ·ελευ·σομεν·α
Nom
Accεισελευσομεναςεισελευσομενουςεισ·ελευ·σομεν·αςεισ·ελευ·σομεν·ους
Datεισελευσομεναιςεισελευσομενοιςεισ·ελευ·σομεν·αιςεισ·ελευ·σομεν·οις
Genεισελευσομενωνεισελευσομενωνεισ·ελευ·σομεν·ωνεισ·ελευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηλθαεισ·ε·ελθ·[σ]α
2ndεισηλθαςεισ·ε·ελθ·[σ]ας
3rdεισηλθεν[GNT][LXX], εισηλθε[LXX]εισ·ε·ελθ·[σ]ε(ν)
Pl1stεισηλθαμεν[LXX]εισ·ε·ελθ·[σ]αμεν
2ndεισηλθατε[GNT][LXX]εισ·ε·ελθ·[σ]ατε
3rdεισηλθαν[LXX]εισ·ε·ελθ·[σ]αν

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισελθω[LXX]εισ·ελθ·[σ]ω
2ndεισελθῃς[GNT][LXX]εισ·ελθ·[σ]ῃς
3rdεισελθῃ[GNT][LXX]εισ·ελθ·[σ]ῃ
Pl1stεισελθωμεν[GNT][LXX]εισ·ελθ·[σ]ωμεν
2ndεισελθητε[GNT][LXX]εισ·ελθ·[σ]ητε
3rdεισελθωσιν[GNT][LXX], εισελθωσιεισ·ελθ·[σ]ωσι(ν), εισ·ελθ·[σ]ωσι(ν)

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισελθαιμιεισ·ελθ·[σ]αιμι
2ndεισελθαις, εισελθειαςεισ·ελθ·[σ]αις, εισ·ελθ·[σ]ειας classical
3rdεισελθαι, εισελθειεεισ·ελθ·[σ]αι, εισ·ελθ·[σ]ειε classical
Pl1stεισελθαιμενεισ·ελθ·[σ]αιμεν
2ndεισελθαιτεεισ·ελθ·[σ]αιτε
3rdεισελθαιεν, εισελθαισαν, εισελθειαν, εισελθειενεισ·ελθ·[σ]αιεν, εισ·ελθ·[σ]αισαν alt, εισ·ελθ·[σ]ειαν classical, εισ·ελθ·[σ]ειεν classical

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισελθονεισ·ελθ·[σ]ον
3rdεισελθατω[GNT][LXX]εισ·ελθ·[σ]ατω
Pl1st
2ndεισελθατε[GNT][LXX]εισ·ελθ·[σ]ατε
3rdεισελθατωσαν[LXX], εισελθαντωνεισ·ελθ·[σ]ατωσαν, εισ·ελθ·[σ]αντων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισελθαι​εισ·ελθ·[σ]αι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισελθασαεισελθαςεισελθανεισ·ελθ·[σ]ασ·αεισ·ελθ·[σ]α[ντ]·ςεισ·ελθ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεισελθασανεισελθανταεισ·ελθ·[σ]ασ·ανεισ·ελθ·[σ]αντ·α
Datεισελθασῃεισελθαντιεισ·ελθ·[σ]ασ·ῃεισ·ελθ·[σ]αντ·ι
Genεισελθασηςεισελθαντοςεισ·ελθ·[σ]ασ·ηςεισ·ελθ·[σ]αντ·ος
PlVocεισελθασαιεισελθαντεςεισελθανταεισ·ελθ·[σ]ασ·αιεισ·ελθ·[σ]αντ·εςεισ·ελθ·[σ]αντ·α
Nom
Accεισελθασαςεισελθανταςεισ·ελθ·[σ]ασ·αςεισ·ελθ·[σ]αντ·ας
Datεισελθασαιςεισελθασι, εισελθασινεισ·ελθ·[σ]ασ·αιςεισ·ελθ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεισελθασωνεισελθαντωνεισ·ελθ·[σ]ασ·ωνεισ·ελθ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηλθον[GNT][LXX]εισ·ε·ελθ·ον
2ndεισηλθες[GNT][LXX]εισ·ε·ελθ·ες
3rdεισηλθεν[GNT][LXX], εισηλθε[LXX]εισ·ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stεισηλθομεν[GNT][LXX]εισ·ε·ελθ·ομεν
2ndεισηλθετε[GNT][LXX]εισ·ε·ελθ·ετε
3rdεισηλθον[GNT][LXX], εισηλθοσαν[LXX]εισ·ε·ελθ·ον, εισ·ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισελθω[LXX]εισ·ελθ·ω
2ndεισελθῃς[GNT][LXX]εισ·ελθ·ῃς
3rdεισελθῃ[GNT][LXX]εισ·ελθ·ῃ
Pl1stεισελθωμεν[GNT][LXX]εισ·ελθ·ωμεν
2ndεισελθητε[GNT][LXX]εισ·ελθ·ητε
3rdεισελθωσιν[GNT][LXX], εισελθωσιεισ·ελθ·ωσι(ν), εισ·ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισελθοιμιεισ·ελθ·οιμι
2ndεισελθοις[LXX]εισ·ελθ·οις
3rdεισελθοι[LXX]εισ·ελθ·οι
Pl1stεισελθοιμενεισ·ελθ·οιμεν
2ndεισελθοιτεεισ·ελθ·οιτε
3rdεισελθοιεν, εισελθοισαν[LXX]εισ·ελθ·οιεν, εισ·ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισελθε[GNT][LXX]εισ·ελθ·ε
3rdεισελθετω[GNT][LXX]εισ·ελθ·ετω
Pl1st
2ndεισελθετε[GNT][LXX]εισ·ελθ·ετε
3rdεισελθετωσαν[LXX], εισελθοντων[GNT][LXX]εισ·ελθ·ετωσαν, εισ·ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισελθειν[GNT][LXX]​εισ·ελθ·ειν

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισελθουσα[GNT][LXX]εισελθονεισ·ελθ·ουσ·αεισ·ελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomεισελθων[GNT][LXX]εισ·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεισελθουσανεισελθοντα[GNT][LXX]εισ·ελθ·ουσ·ανεισ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Datεισελθουσῃ[LXX]εισελθοντι[GNT]εισ·ελθ·ουσ·ῃεισ·ελθ·ο[υ]ντ·ι
Genεισελθουσης[GNT][LXX]εισελθοντος[GNT][LXX]εισ·ελθ·ουσ·ηςεισ·ελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεισελθουσαι[GNT][LXX]εισελθοντες[GNT][LXX]εισελθοντα[GNT][LXX]εισ·ελθ·ουσ·αιεισ·ελθ·ο[υ]ντ·εςεισ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεισελθουσαςεισελθοντας[LXX]εισ·ελθ·ουσ·αςεισ·ελθ·ο[υ]ντ·ας
Datεισελθουσαιςεισελθουσι, εισελθουσινεισ·ελθ·ουσ·αιςεισ·ελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεισελθουσωνεισελθοντων[GNT][LXX]εισ·ελθ·ουσ·ωνεισ·ελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισεληλυθα[LXX]εισ·εληλυθ·[κ]α
2ndεισεληλυθας[LXX], εισεληλυθεςεισ·εληλυθ·[κ]ας, εισ·εληλυθ·[κ]ες alt
3rdεισεληλυθεν[LXX], εισεληλυθεεισ·εληλυθ·[κ]ε(ν), εισ·εληλυθ·[κ]ε(ν)
Pl1stεισεληλυθαμενεισ·εληλυθ·[κ]αμεν
2ndεισεληλυθατε[GNT]εισ·εληλυθ·[κ]ατε
3rdεισεληλυθασιν[GNT][LXX], εισεληλυθασι, εισεληλυθανεισ·εληλυθ·[κ]ασι(ν), εισ·εληλυθ·[κ]ασι(ν), εισ·εληλυθ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισεληλυθωεισ·εληλυθ·[κ]ω
2ndεισεληλυθῃςεισ·εληλυθ·[κ]ῃς
3rdεισεληλυθῃεισ·εληλυθ·[κ]ῃ
Pl1stεισεληλυθωμενεισ·εληλυθ·[κ]ωμεν
2ndεισεληλυθητεεισ·εληλυθ·[κ]ητε
3rdεισεληλυθωσιν, εισεληλυθωσιεισ·εληλυθ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισεληλυθοιμι, εισεληλυθοιηνεισ·εληλυθ·[κ]οιμι, εισ·εληλυθ·[κ]οιην classical
2ndεισεληλυθοις, εισεληλυθοιηςεισ·εληλυθ·[κ]οις, εισ·εληλυθ·[κ]οιης classical
3rdεισεληλυθοι, εισεληλυθοιηεισ·εληλυθ·[κ]οι, εισ·εληλυθ·[κ]οιη classical
Pl1stεισεληλυθοιμενεισ·εληλυθ·[κ]οιμεν
2ndεισεληλυθοιτεεισ·εληλυθ·[κ]οιτε
3rdεισεληλυθοιενεισ·εληλυθ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισεληλυθεεισ·εληλυθ·[κ]ε
3rdεισεληλυθετωεισ·εληλυθ·[κ]ετω
Pl1st
2ndεισεληλυθετεεισ·εληλυθ·[κ]ετε
3rdεισεληλυθετωσανεισ·εληλυθ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισεληλυθεναι[LXX]​εισ·εληλυθ·[κ]εναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισεληλυθυιαεισεληλυθος[LXX]εισ·εληλυθ·[κ]υι·αεισ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·ς
Nomεισεληλυθωςεισ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·^ς
Accεισεληλυθυιανεισεληλυθοταεισ·εληλυθ·[κ]υι·ανεισ·εληλυθ·[κ]οτ·α
Datεισεληλυθυιᾳεισεληλυθοτιεισ·εληλυθ·[κ]υι·ᾳεισ·εληλυθ·[κ]οτ·ι
Genεισεληλυθυιαςεισεληλυθοτοςεισ·εληλυθ·[κ]υι·αςεισ·εληλυθ·[κ]οτ·ος
PlVocεισεληλυθυιαιεισεληλυθοτεςεισεληλυθοταεισ·εληλυθ·[κ]υι·αιεισ·εληλυθ·[κ]οτ·εςεισ·εληλυθ·[κ]οτ·α
Nom
Accεισεληλυθυιαςεισεληλυθοταςεισ·εληλυθ·[κ]υι·αςεισ·εληλυθ·[κ]οτ·ας
Datεισεληλυθυιαιςεισεληλυθοσι, εισεληλυθοσινεισ·εληλυθ·[κ]υι·αιςεισ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genεισεληλυθυιωνεισεληλυθοτωνεισ·εληλυθ·[κ]υι·ωνεισ·εληλυθ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηληλυθειν, εισηληλυθηεισ·ε·εληλυθ·[κ]ειν, εισ·ε·εληλυθ·[κ]η classical
2ndεισηληλυθεις, εισηληλυθηςεισ·ε·εληλυθ·[κ]εις, εισ·ε·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdεισηληλυθειεισ·ε·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stεισηληλυθειμεν, εισηληλυθεμενεισ·ε·εληλυθ·[κ]ειμεν, εισ·ε·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndεισηληλυθειτε, εισηληλυθετεεισ·ε·εληλυθ·[κ]ειτε, εισ·ε·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdεισηληλυθεισαν, εισηληλυθεσανεισ·ε·εληλυθ·[κ]εισαν, εισ·ε·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισεληλυθειν, εισεληλυθηεισ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειν, εισ·[ε]·εληλυθ·[κ]η classical
2ndεισεληλυθεις, εισεληλυθηςεισ·[ε]·εληλυθ·[κ]εις, εισ·[ε]·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdεισεληλυθει[LXX]εισ·[ε]·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stεισεληλυθειμεν, εισεληλυθεμενεισ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειμεν, εισ·[ε]·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndεισεληλυθειτε, εισεληλυθετεεισ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειτε, εισ·[ε]·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdεισεληλυθεισαν, εισεληλυθεσανεισ·[ε]·εληλυθ·[κ]εισαν, εισ·[ε]·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Mar-2021 04:43:45 EST