εισαγω • EISAGW • eisagō

Search: εισαγει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εισαγει; εισαγειεἰσάγωεισ·αγ·ει; εισ·αγ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εισαγειεἰσάγωεισ·αγ·ειpres act ind 3rd sg
εισαγειεἰσάγωεισ·αγ·ειpres mp ind 2nd sg classical

εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισαγω[LXX]εισ·αγ·ωεισαγομαιεισ·αγ·ομαι
2ndεισαγεις[LXX]εισ·αγ·ειςεισαγῃ, εισαγει[LXX], εισαγεσαιεισ·αγ·ῃ, εισ·αγ·ει classical, εισ·αγ·εσαι alt
3rdεισαγει[LXX]εισ·αγ·ειεισαγεταιεισ·αγ·εται
Pl1stεισαγομενεισ·αγ·ομενεισαγομεθα[LXX]εισ·αγ·ομεθα
2ndεισαγετεεισ·αγ·ετεεισαγεσθεεισ·αγ·εσθε
3rdεισαγουσιν[LXX], εισαγουσιεισ·αγ·ουσι(ν), εισ·αγ·ουσι(ν)εισαγονταιεισ·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισαγω[LXX]εισ·αγ·ωεισαγωμαιεισ·αγ·ωμαι
2ndεισαγῃςεισ·αγ·ῃςεισαγῃεισ·αγ·ῃ
3rdεισαγῃεισ·αγ·ῃεισαγηταιεισ·αγ·ηται
Pl1stεισαγωμενεισ·αγ·ωμενεισαγωμεθαεισ·αγ·ωμεθα
2ndεισαγητεεισ·αγ·ητεεισαγησθεεισ·αγ·ησθε
3rdεισαγωσιν, εισαγωσιεισ·αγ·ωσι(ν)εισαγωνταιεισ·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισαγοιμιεισ·αγ·οιμιεισαγοιμηνεισ·αγ·οιμην
2ndεισαγοιςεισ·αγ·οιςεισαγοιοεισ·αγ·οιο
3rdεισαγοιεισ·αγ·οιεισαγοιτοεισ·αγ·οιτο
Pl1stεισαγοιμενεισ·αγ·οιμενεισαγοιμεθαεισ·αγ·οιμεθα
2ndεισαγοιτεεισ·αγ·οιτεεισαγοισθεεισ·αγ·οισθε
3rdεισαγοιεν, εισαγοισανεισ·αγ·οιεν, εισ·αγ·οισαν altεισαγοιντοεισ·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισαγε[LXX]εισ·αγ·εεισαγουεισ·αγ·ου
3rdεισαγετωεισ·αγ·ετωεισαγεσθωεισ·αγ·εσθω
Pl1st
2ndεισαγετεεισ·αγ·ετεεισαγεσθεεισ·αγ·εσθε
3rdεισαγετωσαν, εισαγοντωνεισ·αγ·ετωσαν, εισ·αγ·οντων classicalεισαγεσθωσαν, εισαγεσθωνεισ·αγ·εσθωσαν, εισ·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισαγειν​εισ·αγ·ειν​εισαγεσθαι[GNT]​εισ·αγ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισαγουσαεισαγονεισ·αγ·ουσ·αεισ·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomεισαγων[LXX]εισ·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεισαγουσανεισαγονταεισ·αγ·ουσ·ανεισ·αγ·ο[υ]ντ·α
Datεισαγουσῃεισαγοντιεισ·αγ·ουσ·ῃεισ·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genεισαγουσηςεισαγοντοςεισ·αγ·ουσ·ηςεισ·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεισαγουσαιεισαγοντεςεισαγονταεισ·αγ·ουσ·αιεισ·αγ·ο[υ]ντ·εςεισ·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεισαγουσαςεισαγονταςεισ·αγ·ουσ·αςεισ·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datεισαγουσαιςεισαγουσι, εισαγουσιν[LXX]εισ·αγ·ουσ·αιςεισ·αγ·ου[ντ]·σι(ν), εισ·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεισαγουσωνεισαγοντωνεισ·αγ·ουσ·ωνεισ·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισαγομενηεισαγομενεεισ·αγ·ομεν·ηεισ·αγ·ομεν·ε
Nomεισαγομενοςεισ·αγ·ομεν·ος
Accεισαγομενηνεισαγομενονεισ·αγ·ομεν·ηνεισ·αγ·ομεν·ον
Datεισαγομενῃεισαγομενῳεισ·αγ·ομεν·ῃεισ·αγ·ομεν·ῳ
Genεισαγομενηςεισαγομενουεισ·αγ·ομεν·ηςεισ·αγ·ομεν·ου
PlVocεισαγομεναιεισαγομενοιεισαγομεναεισ·αγ·ομεν·αιεισ·αγ·ομεν·οιεισ·αγ·ομεν·α
Nom
Accεισαγομεναςεισαγομενουςεισ·αγ·ομεν·αςεισ·αγ·ομεν·ους
Datεισαγομεναιςεισαγομενοις[LXX]εισ·αγ·ομεν·αιςεισ·αγ·ομεν·οις
Genεισαγομενωνεισαγομενωνεισ·αγ·ομεν·ωνεισ·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηγονεισ·ε·αγ·ονεισηγομηνεισ·ε·αγ·ομην
2ndεισηγεςεισ·ε·αγ·εςεισηγουεισ·ε·αγ·ου
3rdεισηγεν, εισηγεεισ·ε·αγ·ε(ν)εισηγετοεισ·ε·αγ·ετο
Pl1stεισηγομενεισ·ε·αγ·ομενεισηγομεθαεισ·ε·αγ·ομεθα
2ndεισηγετεεισ·ε·αγ·ετεεισηγεσθεεισ·ε·αγ·εσθε
3rdεισηγον, εισηγοσανεισ·ε·αγ·ον, εισ·ε·αγ·οσαν altεισηγοντοεισ·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισαξω[LXX]εισ·αγ·σωεισαξομαιεισ·αγ·σομαι
2ndεισαξεις[LXX]εισ·αγ·σειςεισαξῃ, εισαξει[LXX], εισαξεσαιεισ·αγ·σῃ, εισ·αγ·σει classical, εισ·αγ·σεσαι alt
3rdεισαξει[LXX]εισ·αγ·σειεισαξεταιεισ·αγ·σεται
Pl1stεισαξομενεισ·αγ·σομενεισαξομεθαεισ·αγ·σομεθα
2ndεισαξετε[LXX]εισ·αγ·σετεεισαξεσθεεισ·αγ·σεσθε
3rdεισαξουσιν[LXX], εισαξουσιεισ·αγ·σουσι(ν), εισ·αγ·σουσι(ν)εισαξονταιεισ·αγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισαξοιμιεισ·αγ·σοιμιεισαξοιμηνεισ·αγ·σοιμην
2ndεισαξοιςεισ·αγ·σοιςεισαξοιοεισ·αγ·σοιο
3rdεισαξοιεισ·αγ·σοιεισαξοιτοεισ·αγ·σοιτο
Pl1stεισαξοιμενεισ·αγ·σοιμενεισαξοιμεθαεισ·αγ·σοιμεθα
2ndεισαξοιτεεισ·αγ·σοιτεεισαξοισθεεισ·αγ·σοισθε
3rdεισαξοιενεισ·αγ·σοιενεισαξοιντοεισ·αγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισαξειν​εισ·αγ·σειν​εισαξεσθαι​εισ·αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισαξουσαεισαξονεισ·αγ·σουσ·αεισ·αγ·σο[υ]ν[τ]
Nomεισαξωνεισ·αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεισαξουσανεισαξονταεισ·αγ·σουσ·ανεισ·αγ·σο[υ]ντ·α
Datεισαξουσῃεισαξοντιεισ·αγ·σουσ·ῃεισ·αγ·σο[υ]ντ·ι
Genεισαξουσηςεισαξοντοςεισ·αγ·σουσ·ηςεισ·αγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεισαξουσαιεισαξοντεςεισαξονταεισ·αγ·σουσ·αιεισ·αγ·σο[υ]ντ·εςεισ·αγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεισαξουσαςεισαξονταςεισ·αγ·σουσ·αςεισ·αγ·σο[υ]ντ·ας
Datεισαξουσαιςεισαξουσι, εισαξουσιν[LXX]εισ·αγ·σουσ·αιςεισ·αγ·σου[ντ]·σι(ν), εισ·αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεισαξουσωνεισαξοντωνεισ·αγ·σουσ·ωνεισ·αγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισαξομενηεισαξομενεεισ·αγ·σομεν·ηεισ·αγ·σομεν·ε
Nomεισαξομενοςεισ·αγ·σομεν·ος
Accεισαξομενηνεισαξομενονεισ·αγ·σομεν·ηνεισ·αγ·σομεν·ον
Datεισαξομενῃεισαξομενῳεισ·αγ·σομεν·ῃεισ·αγ·σομεν·ῳ
Genεισαξομενηςεισαξομενουεισ·αγ·σομεν·ηςεισ·αγ·σομεν·ου
PlVocεισαξομεναιεισαξομενοιεισαξομεναεισ·αγ·σομεν·αιεισ·αγ·σομεν·οιεισ·αγ·σομεν·α
Nom
Accεισαξομεναςεισαξομενουςεισ·αγ·σομεν·αςεισ·αγ·σομεν·ους
Datεισαξομεναιςεισαξομενοιςεισ·αγ·σομεν·αιςεισ·αγ·σομεν·οις
Genεισαξομενωνεισαξομενωνεισ·αγ·σομεν·ωνεισ·αγ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηγαγον[GNT][LXX]εισ·ε·αγαγ·ονεισηγαγομηνεισ·ε·αγαγ·ομην
2ndεισηγαγες[LXX]εισ·ε·αγαγ·εςεισηγαγουεισ·ε·αγαγ·ου
3rdεισηγαγεν[GNT][LXX], εισηγαγεεισ·ε·αγαγ·ε(ν), εισ·ε·αγαγ·ε(ν)εισηγαγετοεισ·ε·αγαγ·ετο
Pl1stεισηγαγομενεισ·ε·αγαγ·ομενεισηγαγομεθαεισ·ε·αγαγ·ομεθα
2ndεισηγαγετε[LXX]εισ·ε·αγαγ·ετεεισηγαγεσθεεισ·ε·αγαγ·εσθε
3rdεισηγαγον[GNT][LXX], εισηγαγοσαν[LXX]εισ·ε·αγαγ·ον, εισ·ε·αγαγ·οσαν altεισηγαγοντοεισ·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισαγαγωεισ·αγαγ·ωεισαγαγωμαιεισ·αγαγ·ωμαι
2ndεισαγαγῃς[LXX]εισ·αγαγ·ῃςεισαγαγῃ[GNT][LXX]εισ·αγαγ·ῃ
3rdεισαγαγῃ[GNT][LXX]εισ·αγαγ·ῃεισαγαγηταιεισ·αγαγ·ηται
Pl1stεισαγαγωμενεισ·αγαγ·ωμενεισαγαγωμεθαεισ·αγαγ·ωμεθα
2ndεισαγαγητε[LXX]εισ·αγαγ·ητεεισαγαγησθεεισ·αγαγ·ησθε
3rdεισαγαγωσιν, εισαγαγωσιεισ·αγαγ·ωσι(ν)εισαγαγωνταιεισ·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισαγαγοιμιεισ·αγαγ·οιμιεισαγαγοιμηνεισ·αγαγ·οιμην
2ndεισαγαγοιςεισ·αγαγ·οιςεισαγαγοιοεισ·αγαγ·οιο
3rdεισαγαγοιεισ·αγαγ·οιεισαγαγοιτοεισ·αγαγ·οιτο
Pl1stεισαγαγοιμενεισ·αγαγ·οιμενεισαγαγοιμεθαεισ·αγαγ·οιμεθα
2ndεισαγαγοιτεεισ·αγαγ·οιτεεισαγαγοισθεεισ·αγαγ·οισθε
3rdεισαγαγοιεν, εισαγαγοισανεισ·αγαγ·οιεν, εισ·αγαγ·οισαν altεισαγαγοιντοεισ·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισαγαγε[GNT][LXX]εισ·αγαγ·εεισαγαγουεισ·αγαγ·ου
3rdεισαγαγετωεισ·αγαγ·ετωεισαγαγεσθωεισ·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndεισαγαγετε[LXX]εισ·αγαγ·ετεεισαγαγεσθεεισ·αγαγ·εσθε
3rdεισαγαγετωσαν, εισαγαγοντωνεισ·αγαγ·ετωσαν, εισ·αγαγ·οντων classicalεισαγαγεσθωσαν, εισαγαγεσθωνεισ·αγαγ·εσθωσαν, εισ·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισαγαγειν[GNT][LXX]​εισ·αγαγ·εινεισαγαγεσθαι​εισ·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισαγαγουσαεισαγαγονεισ·αγαγ·ουσ·αεισ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomεισαγαγων[LXX]εισ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεισαγαγουσανεισαγαγονταεισ·αγαγ·ουσ·ανεισ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datεισαγαγουσῃεισαγαγοντιεισ·αγαγ·ουσ·ῃεισ·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genεισαγαγουσηςεισαγαγοντοςεισ·αγαγ·ουσ·ηςεισ·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεισαγαγουσαιεισαγαγοντεςεισαγαγονταεισ·αγαγ·ουσ·αιεισ·αγαγ·ο[υ]ντ·εςεισ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεισαγαγουσαςεισαγαγονταςεισ·αγαγ·ουσ·αςεισ·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datεισαγαγουσαιςεισαγαγουσι, εισαγαγουσινεισ·αγαγ·ουσ·αιςεισ·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεισαγαγουσωνεισαγαγοντωνεισ·αγαγ·ουσ·ωνεισ·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισαγαγομενηεισαγαγομενεεισ·αγαγ·ομεν·ηεισ·αγαγ·ομεν·ε
Nomεισαγαγομενοςεισ·αγαγ·ομεν·ος
Accεισαγαγομενηνεισαγαγομενονεισ·αγαγ·ομεν·ηνεισ·αγαγ·ομεν·ον
Datεισαγαγομενῃεισαγαγομενῳεισ·αγαγ·ομεν·ῃεισ·αγαγ·ομεν·ῳ
Genεισαγαγομενηςεισαγαγομενουεισ·αγαγ·ομεν·ηςεισ·αγαγ·ομεν·ου
PlVocεισαγαγομεναιεισαγαγομενοιεισαγαγομεναεισ·αγαγ·ομεν·αιεισ·αγαγ·ομεν·οιεισ·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accεισαγαγομεναςεισαγαγομενουςεισ·αγαγ·ομεν·αςεισ·αγαγ·ομεν·ους
Datεισαγαγομεναιςεισαγαγομενοιςεισ·αγαγ·ομεν·αιςεισ·αγαγ·ομεν·οις
Genεισαγαγομενωνεισαγαγομενωνεισ·αγαγ·ομεν·ωνεισ·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισαγειοχαεισ·αγειογ·κα
2ndεισαγειοχας, εισαγειοχεςεισ·αγειογ·κας, εισ·αγειογ·κες alt
3rdεισαγειοχεν, εισαγειοχεεισ·αγειογ·κε(ν)
Pl1stεισαγειοχαμενεισ·αγειογ·καμεν
2ndεισαγειοχατε[LXX]εισ·αγειογ·κατε
3rdεισαγειοχασιν, εισαγειοχασι, εισαγειοχανεισ·αγειογ·κασι(ν), εισ·αγειογ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισαγειοχωεισ·αγειογ·κω
2ndεισαγειοχῃςεισ·αγειογ·κῃς
3rdεισαγειοχῃεισ·αγειογ·κῃ
Pl1stεισαγειοχωμενεισ·αγειογ·κωμεν
2ndεισαγειοχητεεισ·αγειογ·κητε
3rdεισαγειοχωσιν, εισαγειοχωσιεισ·αγειογ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισαγειοχοιμι, εισαγειοχοιηνεισ·αγειογ·κοιμι, εισ·αγειογ·κοιην classical
2ndεισαγειοχοις, εισαγειοχοιηςεισ·αγειογ·κοις, εισ·αγειογ·κοιης classical
3rdεισαγειοχοι, εισαγειοχοιηεισ·αγειογ·κοι, εισ·αγειογ·κοιη classical
Pl1stεισαγειοχοιμενεισ·αγειογ·κοιμεν
2ndεισαγειοχοιτεεισ·αγειογ·κοιτε
3rdεισαγειοχοιενεισ·αγειογ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισαγειοχεεισ·αγειογ·κε
3rdεισαγειοχετωεισ·αγειογ·κετω
Pl1st
2ndεισαγειοχετεεισ·αγειογ·κετε
3rdεισαγειοχετωσανεισ·αγειογ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισαγειοχεναι​εισ·αγειογ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισαγειοχυιαεισαγειοχοςεισ·αγειογ·κυι·αεισ·αγειογ·κο[τ]·ς
Nomεισαγειοχωςεισ·αγειογ·κο[τ]·^ς
Accεισαγειοχυιανεισαγειοχοταεισ·αγειογ·κυι·ανεισ·αγειογ·κοτ·α
Datεισαγειοχυιᾳεισαγειοχοτιεισ·αγειογ·κυι·ᾳεισ·αγειογ·κοτ·ι
Genεισαγειοχυιαςεισαγειοχοτοςεισ·αγειογ·κυι·αςεισ·αγειογ·κοτ·ος
PlVocεισαγειοχυιαιεισαγειοχοτεςεισαγειοχοταεισ·αγειογ·κυι·αιεισ·αγειογ·κοτ·εςεισ·αγειογ·κοτ·α
Nom
Accεισαγειοχυιαςεισαγειοχοταςεισ·αγειογ·κυι·αςεισ·αγειογ·κοτ·ας
Datεισαγειοχυιαιςεισαγειοχοσι, εισαγειοχοσινεισ·αγειογ·κυι·αιςεισ·αγειογ·κο[τ]·σι(ν)
Genεισαγειοχυιωνεισαγειοχοτωνεισ·αγειογ·κυι·ωνεισ·αγειογ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηγειοχειν, εισηγειοχηεισ·ε·αγειογ·κειν, εισ·ε·αγειογ·κη classical
2ndεισηγειοχεις, εισηγειοχηςεισ·ε·αγειογ·κεις, εισ·ε·αγειογ·κης classical
3rdεισηγειοχειεισ·ε·αγειογ·κει
Pl1stεισηγειοχειμεν, εισηγειοχεμενεισ·ε·αγειογ·κειμεν, εισ·ε·αγειογ·κεμεν classical
2ndεισηγειοχειτε, εισηγειοχετεεισ·ε·αγειογ·κειτε, εισ·ε·αγειογ·κετε classical
3rdεισηγειοχεισαν, εισηγειοχεσανεισ·ε·αγειογ·κεισαν, εισ·ε·αγειογ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισαγειοχειν, εισαγειοχηεισ·[ε]·αγειογ·κειν, εισ·[ε]·αγειογ·κη classical
2ndεισαγειοχεις, εισαγειοχηςεισ·[ε]·αγειογ·κεις, εισ·[ε]·αγειογ·κης classical
3rdεισαγειοχειεισ·[ε]·αγειογ·κει
Pl1stεισαγειοχειμεν, εισαγειοχεμενεισ·[ε]·αγειογ·κειμεν, εισ·[ε]·αγειογ·κεμεν classical
2ndεισαγειοχειτε, εισαγειοχετεεισ·[ε]·αγειογ·κειτε, εισ·[ε]·αγειογ·κετε classical
3rdεισαγειοχεισαν, εισαγειοχεσανεισ·[ε]·αγειογ·κεισαν, εισ·[ε]·αγειογ·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεισηχθηνεισ·ε·αγ·θην
2ndεισηχθηςεισ·ε·αγ·θης
3rdεισηχθη[LXX]εισ·ε·αγ·θη
Pl1stεισηχθημενεισ·ε·αγ·θημεν
2ndεισηχθητεεισ·ε·αγ·θητε
3rdεισηχθησαν[LXX]εισ·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεισαχθησομαιεισ·αγ·θησομαι
2ndεισαχθησῃ, εισαχθησειεισ·αγ·θησῃ, εισ·αγ·θησει classical
3rdεισαχθησεταιεισ·αγ·θησεται
Pl1stεισαχθησομεθαεισ·αγ·θησομεθα
2ndεισαχθησεσθεεισ·αγ·θησεσθε
3rdεισαχθησονταιεισ·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεισαχθωεισ·αγ·θω
2ndεισαχθῃςεισ·αγ·θῃς
3rdεισαχθῃεισ·αγ·θῃ
Pl1stεισαχθωμενεισ·αγ·θωμεν
2ndεισαχθητεεισ·αγ·θητε
3rdεισαχθωσιν, εισαχθωσιεισ·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεισαχθειηνεισ·αγ·θειην
2ndεισαχθειηςεισ·αγ·θειης
3rdεισαχθειηεισ·αγ·θειη
Pl1stεισαχθειημεν, εισαχθειμενεισ·αγ·θειημεν, εισ·αγ·θειμεν classical
2ndεισαχθειητε, εισαχθειτεεισ·αγ·θειητε, εισ·αγ·θειτε classical
3rdεισαχθειησαν, εισαχθειενεισ·αγ·θειησαν, εισ·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεισαχθησοιμηνεισ·αγ·θησοιμην
2ndεισαχθησοιοεισ·αγ·θησοιο
3rdεισαχθησοιτοεισ·αγ·θησοιτο
Pl1stεισαχθησοιμεθαεισ·αγ·θησοιμεθα
2ndεισαχθησοισθεεισ·αγ·θησοισθε
3rdεισαχθησοιντοεισ·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισαχθητιεισ·αγ·θητι
3rdεισαχθητωεισ·αγ·θητω
Pl1st
2ndεισαχθητεεισ·αγ·θητε
3rdεισαχθητωσαν, εισαχθεντωνεισ·αγ·θητωσαν, εισ·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εισαχθηναι​εισ·αγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εισαχθησεσθαι​εισ·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισαχθεισαεισαχθειςεισαχθενεισ·αγ·θεισ·αεισ·αγ·θει[ντ]·ςεισ·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεισαχθεισανεισαχθενταεισ·αγ·θεισ·ανεισ·αγ·θε[ι]ντ·α
Datεισαχθεισῃεισαχθεντιεισ·αγ·θεισ·ῃεισ·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genεισαχθεισηςεισαχθεντοςεισ·αγ·θεισ·ηςεισ·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεισαχθεισαιεισαχθεντεςεισαχθενταεισ·αγ·θεισ·αιεισ·αγ·θε[ι]ντ·εςεισ·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεισαχθεισαςεισαχθεντας[LXX]εισ·αγ·θεισ·αςεισ·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datεισαχθεισαιςεισαχθεισι, εισαχθεισινεισ·αγ·θεισ·αιςεισ·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεισαχθεισωνεισαχθεντωνεισ·αγ·θεισ·ωνεισ·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισαχθησομενηεισαχθησομενεεισ·αγ·θησομεν·ηεισ·αγ·θησομεν·ε
Nomεισαχθησομενοςεισ·αγ·θησομεν·ος
Accεισαχθησομενηνεισαχθησομενονεισ·αγ·θησομεν·ηνεισ·αγ·θησομεν·ον
Datεισαχθησομενῃεισαχθησομενῳεισ·αγ·θησομεν·ῃεισ·αγ·θησομεν·ῳ
Genεισαχθησομενηςεισαχθησομενουεισ·αγ·θησομεν·ηςεισ·αγ·θησομεν·ου
PlVocεισαχθησομεναιεισαχθησομενοιεισαχθησομεναεισ·αγ·θησομεν·αιεισ·αγ·θησομεν·οιεισ·αγ·θησομεν·α
Nom
Accεισαχθησομεναςεισαχθησομενουςεισ·αγ·θησομεν·αςεισ·αγ·θησομεν·ους
Datεισαχθησομεναιςεισαχθησομενοιςεισ·αγ·θησομεν·αιςεισ·αγ·θησομεν·οις
Genεισαχθησομενωνεισαχθησομενωνεισ·αγ·θησομεν·ωνεισ·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 00:00:20 EST