εισφερω • EISFERW • eispherō

Search: εισηνεγκαμεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εισηνεγκαμενεἰσφέρωεισ·ε·ενεγκ·[σ]αμεν1aor act ind 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εισηνεγκαμενεἰσφέρωεισ·ε·ενεγκ·[σ]αμεν1aor act ind 1st pl

εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισφερωεισ·φερ·ωεισφερομαιεισ·φερ·ομαι
2ndεισφερεις[GNT]εισ·φερ·ειςεισφερῃ, εισφερει, εισφερεσαιεισ·φερ·ῃ, εισ·φερ·ει classical, εισ·φερ·εσαι alt
3rdεισφερειεισ·φερ·ειεισφερεται[GNT]εισ·φερ·εται
Pl1stεισφερομενεισ·φερ·ομενεισφερομεθαεισ·φερ·ομεθα
2ndεισφερετεεισ·φερ·ετεεισφερεσθεεισ·φερ·εσθε
3rdεισφερουσιν[LXX], εισφερουσιεισ·φερ·ουσι(ν), εισ·φερ·ουσι(ν)εισφερονταιεισ·φερ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισφερωεισ·φερ·ωεισφερωμαιεισ·φερ·ωμαι
2ndεισφερῃςεισ·φερ·ῃςεισφερῃεισ·φερ·ῃ
3rdεισφερῃεισ·φερ·ῃεισφερηταιεισ·φερ·ηται
Pl1stεισφερωμενεισ·φερ·ωμενεισφερωμεθαεισ·φερ·ωμεθα
2ndεισφερητεεισ·φερ·ητεεισφερησθεεισ·φερ·ησθε
3rdεισφερωσιν[GNT], εισφερωσιεισ·φερ·ωσι(ν), εισ·φερ·ωσι(ν)εισφερωνταιεισ·φερ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισφεροιμιεισ·φερ·οιμιεισφεροιμηνεισ·φερ·οιμην
2ndεισφεροιςεισ·φερ·οιςεισφεροιοεισ·φερ·οιο
3rdεισφεροιεισ·φερ·οιεισφεροιτοεισ·φερ·οιτο
Pl1stεισφεροιμενεισ·φερ·οιμενεισφεροιμεθαεισ·φερ·οιμεθα
2ndεισφεροιτεεισ·φερ·οιτεεισφεροισθεεισ·φερ·οισθε
3rdεισφεροιεν, εισφεροισανεισ·φερ·οιεν, εισ·φερ·οισαν altεισφεροιντοεισ·φερ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισφερεεισ·φερ·εεισφερουεισ·φερ·ου
3rdεισφερετωεισ·φερ·ετωεισφερεσθωεισ·φερ·εσθω
Pl1st
2ndεισφερετεεισ·φερ·ετεεισφερεσθεεισ·φερ·εσθε
3rdεισφερετωσαν, εισφεροντων[LXX]εισ·φερ·ετωσαν, εισ·φερ·οντων classicalεισφερεσθωσαν, εισφερεσθωνεισ·φερ·εσθωσαν, εισ·φερ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισφερειν[LXX]​εισ·φερ·εινεισφερεσθαι​εισ·φερ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισφερουσαεισφερονεισ·φερ·ουσ·αεισ·φερ·ο[υ]ν[τ]
Nomεισφερωνεισ·φερ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεισφερουσανεισφερονταεισ·φερ·ουσ·ανεισ·φερ·ο[υ]ντ·α
Datεισφερουσῃεισφεροντιεισ·φερ·ουσ·ῃεισ·φερ·ο[υ]ντ·ι
Genεισφερουσηςεισφεροντοςεισ·φερ·ουσ·ηςεισ·φερ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεισφερουσαιεισφεροντεςεισφερονταεισ·φερ·ουσ·αιεισ·φερ·ο[υ]ντ·εςεισ·φερ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεισφερουσαςεισφερονταςεισ·φερ·ουσ·αςεισ·φερ·ο[υ]ντ·ας
Datεισφερουσαιςεισφερουσι, εισφερουσιν[LXX]εισ·φερ·ουσ·αιςεισ·φερ·ου[ντ]·σι(ν), εισ·φερ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεισφερουσωνεισφεροντων[LXX]εισ·φερ·ουσ·ωνεισ·φερ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισφερομενηεισφερομενεεισ·φερ·ομεν·ηεισ·φερ·ομεν·ε
Nomεισφερομενοςεισ·φερ·ομεν·ος
Accεισφερομενηνεισφερομενονεισ·φερ·ομεν·ηνεισ·φερ·ομεν·ον
Datεισφερομενῃεισφερομενῳεισ·φερ·ομεν·ῃεισ·φερ·ομεν·ῳ
Genεισφερομενηςεισφερομενου[LXX]εισ·φερ·ομεν·ηςεισ·φερ·ομεν·ου
PlVocεισφερομεναιεισφερομενοιεισφερομεναεισ·φερ·ομεν·αιεισ·φερ·ομεν·οιεισ·φερ·ομεν·α
Nom
Accεισφερομεναςεισφερομενουςεισ·φερ·ομεν·αςεισ·φερ·ομεν·ους
Datεισφερομεναιςεισφερομενοιςεισ·φερ·ομεν·αιςεισ·φερ·ομεν·οις
Genεισφερομενωνεισφερομενωνεισ·φερ·ομεν·ωνεισ·φερ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισεφερον[LXX]εισ·ε·φερ·ονεισεφερομηνεισ·ε·φερ·ομην
2ndεισεφερεςεισ·ε·φερ·εςεισεφερουεισ·ε·φερ·ου
3rdεισεφερεν, εισεφερεεισ·ε·φερ·ε(ν)εισεφερετοεισ·ε·φερ·ετο
Pl1stεισεφερομενεισ·ε·φερ·ομενεισεφερομεθαεισ·ε·φερ·ομεθα
2ndεισεφερετε[LXX]εισ·ε·φερ·ετεεισεφερεσθεεισ·ε·φερ·εσθε
3rdεισεφερον[LXX], εισεφεροσανεισ·ε·φερ·ον, εισ·ε·φερ·οσαν altεισεφεροντοεισ·ε·φερ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισοισω[LXX]εισ·οι·σωεισοισομαιεισ·οι·σομαι
2ndεισοισεις[LXX]εισ·οι·σειςεισοισῃ, εισοισει[LXX], εισοισεσαιεισ·οι·σῃ, εισ·οι·σει classical, εισ·οι·σεσαι alt
3rdεισοισει[LXX]εισ·οι·σειεισοισεταιεισ·οι·σεται
Pl1stεισοισομεν[LXX]εισ·οι·σομενεισοισομεθαεισ·οι·σομεθα
2ndεισοισετεεισ·οι·σετεεισοισεσθεεισ·οι·σεσθε
3rdεισοισουσιν[LXX], εισοισουσιεισ·οι·σουσι(ν), εισ·οι·σουσι(ν)εισοισονταιεισ·οι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισοισοιμιεισ·οι·σοιμιεισοισοιμηνεισ·οι·σοιμην
2ndεισοισοιςεισ·οι·σοιςεισοισοιοεισ·οι·σοιο
3rdεισοισοιεισ·οι·σοιεισοισοιτοεισ·οι·σοιτο
Pl1stεισοισοιμενεισ·οι·σοιμενεισοισοιμεθαεισ·οι·σοιμεθα
2ndεισοισοιτεεισ·οι·σοιτεεισοισοισθεεισ·οι·σοισθε
3rdεισοισοιενεισ·οι·σοιενεισοισοιντοεισ·οι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισοισειν​εισ·οι·σειν​εισοισεσθαι​εισ·οι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισοισουσαεισοισονεισ·οι·σουσ·αεισ·οι·σο[υ]ν[τ]
Nomεισοισωνεισ·οι·σο[υ]ν[τ]·^
Accεισοισουσανεισοισονταεισ·οι·σουσ·ανεισ·οι·σο[υ]ντ·α
Datεισοισουσῃεισοισοντιεισ·οι·σουσ·ῃεισ·οι·σο[υ]ντ·ι
Genεισοισουσηςεισοισοντοςεισ·οι·σουσ·ηςεισ·οι·σο[υ]ντ·ος
PlVocεισοισουσαιεισοισοντεςεισοισονταεισ·οι·σουσ·αιεισ·οι·σο[υ]ντ·εςεισ·οι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεισοισουσαςεισοισονταςεισ·οι·σουσ·αςεισ·οι·σο[υ]ντ·ας
Datεισοισουσαιςεισοισουσι, εισοισουσιν[LXX]εισ·οι·σουσ·αιςεισ·οι·σου[ντ]·σι(ν), εισ·οι·σου[ντ]·σι(ν)
Genεισοισουσωνεισοισοντωνεισ·οι·σουσ·ωνεισ·οι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισοισομενηεισοισομενεεισ·οι·σομεν·ηεισ·οι·σομεν·ε
Nomεισοισομενοςεισ·οι·σομεν·ος
Accεισοισομενηνεισοισομενονεισ·οι·σομεν·ηνεισ·οι·σομεν·ον
Datεισοισομενῃεισοισομενῳεισ·οι·σομεν·ῃεισ·οι·σομεν·ῳ
Genεισοισομενηςεισοισομενουεισ·οι·σομεν·ηςεισ·οι·σομεν·ου
PlVocεισοισομεναιεισοισομενοιεισοισομεναεισ·οι·σομεν·αιεισ·οι·σομεν·οιεισ·οι·σομεν·α
Nom
Accεισοισομεναςεισοισομενουςεισ·οι·σομεν·αςεισ·οι·σομεν·ους
Datεισοισομεναιςεισοισομενοιςεισ·οι·σομεν·αιςεισ·οι·σομεν·οις
Genεισοισομενωνεισοισομενωνεισ·οι·σομεν·ωνεισ·οι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηνεγκαεισ·ε·ενεγκ·[σ]αεισηνεγκαμηνεισ·ε·ενεγκ·[σ]αμην
2ndεισηνεγκαςεισ·ε·ενεγκ·[σ]αςεισηνεγκωεισ·ε·ενεγκ·[σ]ω
3rdεισηνεγκεν[LXX], εισηνεγκεεισ·ε·ενεγκ·[σ]ε(ν), εισ·ε·ενεγκ·[σ]ε(ν)εισηνεγκατοεισ·ε·ενεγκ·[σ]ατο
Pl1stεισηνεγκαμεν[GNT]εισ·ε·ενεγκ·[σ]αμενεισηνεγκαμεθαεισ·ε·ενεγκ·[σ]αμεθα
2ndεισηνεγκατε[LXX]εισ·ε·ενεγκ·[σ]ατεεισηνεγκασθεεισ·ε·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdεισηνεγκαν[LXX]εισ·ε·ενεγκ·[σ]ανεισηνεγκαντοεισ·ε·ενεγκ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισενεγκωεισ·ενεγκ·[σ]ωεισενεγκωμαιεισ·ενεγκ·[σ]ωμαι
2ndεισενεγκῃς[GNT]εισ·ενεγκ·[σ]ῃςεισενεγκῃεισ·ενεγκ·[σ]ῃ
3rdεισενεγκῃεισ·ενεγκ·[σ]ῃεισενεγκηταιεισ·ενεγκ·[σ]ηται
Pl1stεισενεγκωμενεισ·ενεγκ·[σ]ωμενεισενεγκωμεθαεισ·ενεγκ·[σ]ωμεθα
2ndεισενεγκητεεισ·ενεγκ·[σ]ητεεισενεγκησθεεισ·ενεγκ·[σ]ησθε
3rdεισενεγκωσιν[GNT][LXX], εισενεγκωσιεισ·ενεγκ·[σ]ωσι(ν), εισ·ενεγκ·[σ]ωσι(ν)εισενεγκωνταιεισ·ενεγκ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισενεγκαιμιεισ·ενεγκ·[σ]αιμιεισενεγκαιμηνεισ·ενεγκ·[σ]αιμην
2ndεισενεγκαις, εισενεγκειαςεισ·ενεγκ·[σ]αις, εισ·ενεγκ·[σ]ειας classicalεισενεγκαιοεισ·ενεγκ·[σ]αιο
3rdεισενεγκαι[LXX], εισενεγκειεεισ·ενεγκ·[σ]αι, εισ·ενεγκ·[σ]ειε classicalεισενεγκαιτοεισ·ενεγκ·[σ]αιτο
Pl1stεισενεγκαιμενεισ·ενεγκ·[σ]αιμενεισενεγκαιμεθαεισ·ενεγκ·[σ]αιμεθα
2ndεισενεγκαιτεεισ·ενεγκ·[σ]αιτεεισενεγκαισθεεισ·ενεγκ·[σ]αισθε
3rdεισενεγκαιεν, εισενεγκαισαν, εισενεγκειαν, εισενεγκειενεισ·ενεγκ·[σ]αιεν, εισ·ενεγκ·[σ]αισαν alt, εισ·ενεγκ·[σ]ειαν classical, εισ·ενεγκ·[σ]ειεν classicalεισενεγκαιντοεισ·ενεγκ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισενεγκον[LXX]εισ·ενεγκ·[σ]ονεισενεγκαι[LXX]εισ·ενεγκ·[σ]αι
3rdεισενεγκατωεισ·ενεγκ·[σ]ατωεισενεγκασθωεισ·ενεγκ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεισενεγκατεεισ·ενεγκ·[σ]ατεεισενεγκασθεεισ·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdεισενεγκατωσαν, εισενεγκαντωνεισ·ενεγκ·[σ]ατωσαν, εισ·ενεγκ·[σ]αντων classicalεισενεγκασθωσαν, εισενεγκασθωνεισ·ενεγκ·[σ]ασθωσαν, εισ·ενεγκ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισενεγκαι[LXX]​εισ·ενεγκ·[σ]αιεισενεγκασθαι​εισ·ενεγκ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισενεγκασαεισενεγκας[LXX]εισενεγκανεισ·ενεγκ·[σ]ασ·αεισ·ενεγκ·[σ]α[ντ]·ςεισ·ενεγκ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεισενεγκασανεισενεγκανταεισ·ενεγκ·[σ]ασ·ανεισ·ενεγκ·[σ]αντ·α
Datεισενεγκασῃεισενεγκαντιεισ·ενεγκ·[σ]ασ·ῃεισ·ενεγκ·[σ]αντ·ι
Genεισενεγκασηςεισενεγκαντοςεισ·ενεγκ·[σ]ασ·ηςεισ·ενεγκ·[σ]αντ·ος
PlVocεισενεγκασαιεισενεγκαντες[LXX]εισενεγκανταεισ·ενεγκ·[σ]ασ·αιεισ·ενεγκ·[σ]αντ·εςεισ·ενεγκ·[σ]αντ·α
Nom
Accεισενεγκασαςεισενεγκανταςεισ·ενεγκ·[σ]ασ·αςεισ·ενεγκ·[σ]αντ·ας
Datεισενεγκασαιςεισενεγκασι, εισενεγκασινεισ·ενεγκ·[σ]ασ·αιςεισ·ενεγκ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεισενεγκασωνεισενεγκαντωνεισ·ενεγκ·[σ]ασ·ωνεισ·ενεγκ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισενεγκαμενηεισενεγκαμενεεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·ε
Nomεισενεγκαμενοςεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·ος
Accεισενεγκαμενηνεισενεγκαμενονεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηνεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·ον
Datεισενεγκαμενῃεισενεγκαμενῳεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·ῃεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·ῳ
Genεισενεγκαμενηςεισενεγκαμενουεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηςεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·ου
PlVocεισενεγκαμεναιεισενεγκαμενοιεισενεγκαμεναεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·αιεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·οιεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεισενεγκαμεναςεισενεγκαμενουςεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·αςεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·ους
Datεισενεγκαμεναιςεισενεγκαμενοιςεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·αιςεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·οις
Genεισενεγκαμενωνεισενεγκαμενωνεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·ωνεισ·ενεγκ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηνεγκονεισ·ε·ενεγκ·ονεισηνεγκομηνεισ·ε·ενεγκ·ομην
2ndεισηνεγκεςεισ·ε·ενεγκ·εςεισηνεγκουεισ·ε·ενεγκ·ου
3rdεισηνεγκεν[LXX], εισηνεγκεεισ·ε·ενεγκ·ε(ν), εισ·ε·ενεγκ·ε(ν)εισηνεγκετοεισ·ε·ενεγκ·ετο
Pl1stεισηνεγκομενεισ·ε·ενεγκ·ομενεισηνεγκομεθαεισ·ε·ενεγκ·ομεθα
2ndεισηνεγκετεεισ·ε·ενεγκ·ετεεισηνεγκεσθεεισ·ε·ενεγκ·εσθε
3rdεισηνεγκον, εισηνεγκοσανεισ·ε·ενεγκ·ον, εισ·ε·ενεγκ·οσαν altεισηνεγκοντοεισ·ε·ενεγκ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισενεγκωεισ·ενεγκ·ωεισενεγκωμαιεισ·ενεγκ·ωμαι
2ndεισενεγκῃς[GNT]εισ·ενεγκ·ῃςεισενεγκῃεισ·ενεγκ·ῃ
3rdεισενεγκῃεισ·ενεγκ·ῃεισενεγκηταιεισ·ενεγκ·ηται
Pl1stεισενεγκωμενεισ·ενεγκ·ωμενεισενεγκωμεθαεισ·ενεγκ·ωμεθα
2ndεισενεγκητεεισ·ενεγκ·ητεεισενεγκησθεεισ·ενεγκ·ησθε
3rdεισενεγκωσιν[GNT][LXX], εισενεγκωσιεισ·ενεγκ·ωσι(ν), εισ·ενεγκ·ωσι(ν)εισενεγκωνταιεισ·ενεγκ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισενεγκοιμιεισ·ενεγκ·οιμιεισενεγκοιμηνεισ·ενεγκ·οιμην
2ndεισενεγκοιςεισ·ενεγκ·οιςεισενεγκοιοεισ·ενεγκ·οιο
3rdεισενεγκοιεισ·ενεγκ·οιεισενεγκοιτοεισ·ενεγκ·οιτο
Pl1stεισενεγκοιμενεισ·ενεγκ·οιμενεισενεγκοιμεθαεισ·ενεγκ·οιμεθα
2ndεισενεγκοιτεεισ·ενεγκ·οιτεεισενεγκοισθεεισ·ενεγκ·οισθε
3rdεισενεγκοιεν, εισενεγκοισανεισ·ενεγκ·οιεν, εισ·ενεγκ·οισαν altεισενεγκοιντοεισ·ενεγκ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισενεγκε[LXX]εισ·ενεγκ·εεισενεγκουεισ·ενεγκ·ου
3rdεισενεγκετωεισ·ενεγκ·ετωεισενεγκεσθωεισ·ενεγκ·εσθω
Pl1st
2ndεισενεγκετεεισ·ενεγκ·ετεεισενεγκεσθεεισ·ενεγκ·εσθε
3rdεισενεγκετωσαν, εισενεγκοντωνεισ·ενεγκ·ετωσαν, εισ·ενεγκ·οντων classicalεισενεγκεσθωσαν, εισενεγκεσθωνεισ·ενεγκ·εσθωσαν, εισ·ενεγκ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισενεγκειν[GNT][LXX]​εισ·ενεγκ·εινεισενεγκεσθαι​εισ·ενεγκ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισενεγκουσαεισενεγκον[LXX]εισ·ενεγκ·ουσ·αεισ·ενεγκ·ο[υ]ν[τ]
Nomεισενεγκωνεισ·ενεγκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεισενεγκουσανεισενεγκονταεισ·ενεγκ·ουσ·ανεισ·ενεγκ·ο[υ]ντ·α
Datεισενεγκουσῃεισενεγκοντιεισ·ενεγκ·ουσ·ῃεισ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ι
Genεισενεγκουσηςεισενεγκοντοςεισ·ενεγκ·ουσ·ηςεισ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεισενεγκουσαιεισενεγκοντεςεισενεγκονταεισ·ενεγκ·ουσ·αιεισ·ενεγκ·ο[υ]ντ·εςεισ·ενεγκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεισενεγκουσαςεισενεγκονταςεισ·ενεγκ·ουσ·αςεισ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ας
Datεισενεγκουσαιςεισενεγκουσι, εισενεγκουσινεισ·ενεγκ·ουσ·αιςεισ·ενεγκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεισενεγκουσωνεισενεγκοντωνεισ·ενεγκ·ουσ·ωνεισ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισενεγκομενηεισενεγκομενεεισ·ενεγκ·ομεν·ηεισ·ενεγκ·ομεν·ε
Nomεισενεγκομενοςεισ·ενεγκ·ομεν·ος
Accεισενεγκομενηνεισενεγκομενονεισ·ενεγκ·ομεν·ηνεισ·ενεγκ·ομεν·ον
Datεισενεγκομενῃεισενεγκομενῳεισ·ενεγκ·ομεν·ῃεισ·ενεγκ·ομεν·ῳ
Genεισενεγκομενηςεισενεγκομενουεισ·ενεγκ·ομεν·ηςεισ·ενεγκ·ομεν·ου
PlVocεισενεγκομεναιεισενεγκομενοιεισενεγκομεναεισ·ενεγκ·ομεν·αιεισ·ενεγκ·ομεν·οιεισ·ενεγκ·ομεν·α
Nom
Accεισενεγκομεναςεισενεγκομενουςεισ·ενεγκ·ομεν·αςεισ·ενεγκ·ομεν·ους
Datεισενεγκομεναιςεισενεγκομενοιςεισ·ενεγκ·ομεν·αιςεισ·ενεγκ·ομεν·οις
Genεισενεγκομενωνεισενεγκομενωνεισ·ενεγκ·ομεν·ωνεισ·ενεγκ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισενηνεγμαιεισ·ενηνεγκ·μαι
2ndεισενηνεξαιεισ·ενηνεγκ·σαι
3rdεισενηνεκταιεισ·ενηνεγκ·ται
Pl1stεισενηνεγμεθαεισ·ενηνεγκ·μεθα
2ndεισενηνεχθεεισ·ενηνεγκ·σθε
3rdεισενηνεχαταιεισ·ενηνεγκ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισενηνεξομαιεισ·ενηνεγκ·σομαι
2ndεισενηνεξῃ, εισενηνεξειεισ·ενηνεγκ·σῃ, εισ·ενηνεγκ·σει classical
3rdεισενηνεξεταιεισ·ενηνεγκ·σεται
Pl1stεισενηνεξομεθαεισ·ενηνεγκ·σομεθα
2ndεισενηνεξεσθεεισ·ενηνεγκ·σεσθε
3rdεισενηνεξονταιεισ·ενηνεγκ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισενηνεξοιμηνεισ·ενηνεγκ·σοιμην
2ndεισενηνεξοιοεισ·ενηνεγκ·σοιο
3rdεισενηνεξοιτοεισ·ενηνεγκ·σοιτο
Pl1stεισενηνεξοιμεθαεισ·ενηνεγκ·σοιμεθα
2ndεισενηνεξοισθεεισ·ενηνεγκ·σοισθε
3rdεισενηνεξοιντοεισ·ενηνεγκ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισενηνεξοεισ·ενηνεγκ·σο
3rdεισενηνεχθωεισ·ενηνεγκ·σθω
Pl1st
2ndεισενηνεχθεεισ·ενηνεγκ·σθε
3rdεισενηνεχθωσαν, εισενηνεχθωνεισ·ενηνεγκ·σθωσαν, εισ·ενηνεγκ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισενηνεχθαι​εισ·ενηνεγκ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισενηνεξεσθαι​εισ·ενηνεγκ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισενηνεγμενηεισενηνεγμενεεισ·ενηνεγκ·μεν·ηεισ·ενηνεγκ·μεν·ε
Nomεισενηνεγμενος[LXX]εισ·ενηνεγκ·μεν·ος
Accεισενηνεγμενηνεισενηνεγμενονεισ·ενηνεγκ·μεν·ηνεισ·ενηνεγκ·μεν·ον
Datεισενηνεγμενῃεισενηνεγμενῳεισ·ενηνεγκ·μεν·ῃεισ·ενηνεγκ·μεν·ῳ
Genεισενηνεγμενηςεισενηνεγμενουεισ·ενηνεγκ·μεν·ηςεισ·ενηνεγκ·μεν·ου
PlVocεισενηνεγμεναιεισενηνεγμενοιεισενηνεγμεναεισ·ενηνεγκ·μεν·αιεισ·ενηνεγκ·μεν·οιεισ·ενηνεγκ·μεν·α
Nom
Accεισενηνεγμεναςεισενηνεγμενουςεισ·ενηνεγκ·μεν·αςεισ·ενηνεγκ·μεν·ους
Datεισενηνεγμεναιςεισενηνεγμενοιςεισ·ενηνεγκ·μεν·αιςεισ·ενηνεγκ·μεν·οις
Genεισενηνεγμενωνεισενηνεγμενωνεισ·ενηνεγκ·μεν·ωνεισ·ενηνεγκ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηνηνεγμηνεισ·ε·ενηνεγκ·μην
2ndεισηνηνεξοεισ·ε·ενηνεγκ·σο
3rdεισηνηνεκτοεισ·ε·ενηνεγκ·το
Pl1stεισηνηνεγμεθαεισ·ε·ενηνεγκ·μεθα
2ndεισηνηνεχθεεισ·ε·ενηνεγκ·σθε
3rdεισηνηνεχατοεισ·ε·ενηνεγκ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισενηνεγμηνεισ·[ε]·ενηνεγκ·μην
2ndεισενηνεξοεισ·[ε]·ενηνεγκ·σο
3rdεισενηνεκτοεισ·[ε]·ενηνεγκ·το
Pl1stεισενηνεγμεθαεισ·[ε]·ενηνεγκ·μεθα
2ndεισενηνεχθεεισ·[ε]·ενηνεγκ·σθε
3rdεισενηνεχατοεισ·[ε]·ενηνεγκ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεισηνεχθηνεισ·ε·ενεγκ·θην
2ndεισηνεχθηςεισ·ε·ενεγκ·θης
3rdεισηνεχθη[LXX]εισ·ε·ενεγκ·θη
Pl1stεισηνεχθημενεισ·ε·ενεγκ·θημεν
2ndεισηνεχθητεεισ·ε·ενεγκ·θητε
3rdεισηνεχθησανεισ·ε·ενεγκ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεισενεχθησομαιεισ·ενεγκ·θησομαι
2ndεισενεχθησῃ, εισενεχθησειεισ·ενεγκ·θησῃ, εισ·ενεγκ·θησει classical
3rdεισενεχθησεται[LXX]εισ·ενεγκ·θησεται
Pl1stεισενεχθησομεθαεισ·ενεγκ·θησομεθα
2ndεισενεχθησεσθεεισ·ενεγκ·θησεσθε
3rdεισενεχθησονταιεισ·ενεγκ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεισενεχθωεισ·ενεγκ·θω
2ndεισενεχθῃςεισ·ενεγκ·θῃς
3rdεισενεχθῃ[LXX]εισ·ενεγκ·θῃ
Pl1stεισενεχθωμενεισ·ενεγκ·θωμεν
2ndεισενεχθητεεισ·ενεγκ·θητε
3rdεισενεχθωσιν, εισενεχθωσιεισ·ενεγκ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεισενεχθειηνεισ·ενεγκ·θειην
2ndεισενεχθειηςεισ·ενεγκ·θειης
3rdεισενεχθειηεισ·ενεγκ·θειη
Pl1stεισενεχθειημεν, εισενεχθειμενεισ·ενεγκ·θειημεν, εισ·ενεγκ·θειμεν classical
2ndεισενεχθειητε, εισενεχθειτεεισ·ενεγκ·θειητε, εισ·ενεγκ·θειτε classical
3rdεισενεχθειησαν, εισενεχθειενεισ·ενεγκ·θειησαν, εισ·ενεγκ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεισενεχθησοιμηνεισ·ενεγκ·θησοιμην
2ndεισενεχθησοιοεισ·ενεγκ·θησοιο
3rdεισενεχθησοιτοεισ·ενεγκ·θησοιτο
Pl1stεισενεχθησοιμεθαεισ·ενεγκ·θησοιμεθα
2ndεισενεχθησοισθεεισ·ενεγκ·θησοισθε
3rdεισενεχθησοιντοεισ·ενεγκ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισενεχθητιεισ·ενεγκ·θητι
3rdεισενεχθητωεισ·ενεγκ·θητω
Pl1st
2ndεισενεχθητεεισ·ενεγκ·θητε
3rdεισενεχθητωσαν, εισενεχθεντωνεισ·ενεγκ·θητωσαν, εισ·ενεγκ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εισενεχθηναι[LXX]​εισ·ενεγκ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εισενεχθησεσθαι​εισ·ενεγκ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισενεχθεισαεισενεχθειςεισενεχθεν[LXX]εισ·ενεγκ·θεισ·αεισ·ενεγκ·θει[ντ]·ςεισ·ενεγκ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεισενεχθεισανεισενεχθενταεισ·ενεγκ·θεισ·ανεισ·ενεγκ·θε[ι]ντ·α
Datεισενεχθεισῃεισενεχθεντιεισ·ενεγκ·θεισ·ῃεισ·ενεγκ·θε[ι]ντ·ι
Genεισενεχθεισηςεισενεχθεντος[LXX]εισ·ενεγκ·θεισ·ηςεισ·ενεγκ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεισενεχθεισαιεισενεχθεντεςεισενεχθενταεισ·ενεγκ·θεισ·αιεισ·ενεγκ·θε[ι]ντ·εςεισ·ενεγκ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεισενεχθεισαςεισενεχθενταςεισ·ενεγκ·θεισ·αςεισ·ενεγκ·θε[ι]ντ·ας
Datεισενεχθεισαιςεισενεχθεισι, εισενεχθεισινεισ·ενεγκ·θεισ·αιςεισ·ενεγκ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεισενεχθεισωνεισενεχθεντωνεισ·ενεγκ·θεισ·ωνεισ·ενεγκ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισενεχθησομενηεισενεχθησομενεεισ·ενεγκ·θησομεν·ηεισ·ενεγκ·θησομεν·ε
Nomεισενεχθησομενοςεισ·ενεγκ·θησομεν·ος
Accεισενεχθησομενηνεισενεχθησομενονεισ·ενεγκ·θησομεν·ηνεισ·ενεγκ·θησομεν·ον
Datεισενεχθησομενῃεισενεχθησομενῳεισ·ενεγκ·θησομεν·ῃεισ·ενεγκ·θησομεν·ῳ
Genεισενεχθησομενηςεισενεχθησομενουεισ·ενεγκ·θησομεν·ηςεισ·ενεγκ·θησομεν·ου
PlVocεισενεχθησομεναιεισενεχθησομενοιεισενεχθησομεναεισ·ενεγκ·θησομεν·αιεισ·ενεγκ·θησομεν·οιεισ·ενεγκ·θησομεν·α
Nom
Accεισενεχθησομεναςεισενεχθησομενουςεισ·ενεγκ·θησομεν·αςεισ·ενεγκ·θησομεν·ους
Datεισενεχθησομεναιςεισενεχθησομενοιςεισ·ενεγκ·θησομεν·αιςεισ·ενεγκ·θησομεν·οις
Genεισενεχθησομενωνεισενεχθησομενωνεισ·ενεγκ·θησομεν·ωνεισ·ενεγκ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 01:59:32 EST