εισακουω • EISAKOUW • eisakouō

Search: εισακηκοα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εισακηκοαεἰσακούωεισ·ακηκο·[κ]αperf act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εισακηκοαεἰσακούωεισ·ακηκο·[κ]αperf act ind 1st sg

εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισακουωεισ·ακου·ωεισακουομαιεισ·ακου·ομαι
2ndεισακουεις[LXX]εισ·ακου·ειςεισακουῃ[LXX], εισακουει[LXX], εισακουεσαιεισ·ακου·ῃ, εισ·ακου·ει classical, εισ·ακου·εσαι alt
3rdεισακουει[LXX]εισ·ακου·ειεισακουεταιεισ·ακου·εται
Pl1stεισακουομενεισ·ακου·ομενεισακουομεθαεισ·ακου·ομεθα
2ndεισακουετε[LXX]εισ·ακου·ετεεισακουεσθεεισ·ακου·εσθε
3rdεισακουουσιν, εισακουουσιεισ·ακου·ουσι(ν)εισακουονταιεισ·ακου·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισακουωεισ·ακου·ωεισακουωμαιεισ·ακου·ωμαι
2ndεισακουῃςεισ·ακου·ῃςεισακουῃ[LXX]εισ·ακου·ῃ
3rdεισακουῃ[LXX]εισ·ακου·ῃεισακουηταιεισ·ακου·ηται
Pl1stεισακουωμενεισ·ακου·ωμενεισακουωμεθαεισ·ακου·ωμεθα
2ndεισακουητεεισ·ακου·ητεεισακουησθεεισ·ακου·ησθε
3rdεισακουωσιν, εισακουωσιεισ·ακου·ωσι(ν)εισακουωνταιεισ·ακου·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισακουοιμιεισ·ακου·οιμιεισακουοιμηνεισ·ακου·οιμην
2ndεισακουοιςεισ·ακου·οιςεισακουοιοεισ·ακου·οιο
3rdεισακουοιεισ·ακου·οιεισακουοιτοεισ·ακου·οιτο
Pl1stεισακουοιμενεισ·ακου·οιμενεισακουοιμεθαεισ·ακου·οιμεθα
2ndεισακουοιτεεισ·ακου·οιτεεισακουοισθεεισ·ακου·οισθε
3rdεισακουοιεν, εισακουοισανεισ·ακου·οιεν, εισ·ακου·οισαν altεισακουοιντοεισ·ακου·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισακουε[LXX]εισ·ακου·εεισακουουεισ·ακου·ου
3rdεισακουετωεισ·ακου·ετωεισακουεσθωεισ·ακου·εσθω
Pl1st
2ndεισακουετε[LXX]εισ·ακου·ετεεισακουεσθεεισ·ακου·εσθε
3rdεισακουετωσαν, εισακουοντωνεισ·ακου·ετωσαν, εισ·ακου·οντων classicalεισακουεσθωσαν, εισακουεσθωνεισ·ακου·εσθωσαν, εισ·ακου·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισακουειν[LXX]​εισ·ακου·εινεισακουεσθαι​εισ·ακου·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισακουουσαεισακουονεισ·ακου·ουσ·αεισ·ακου·ο[υ]ν[τ]
Nomεισακουων[LXX]εισ·ακου·ο[υ]ν[τ]·^
Accεισακουουσανεισακουονταεισ·ακου·ουσ·ανεισ·ακου·ο[υ]ντ·α
Datεισακουουσῃεισακουοντι[LXX]εισ·ακου·ουσ·ῃεισ·ακου·ο[υ]ντ·ι
Genεισακουουσηςεισακουοντοςεισ·ακου·ουσ·ηςεισ·ακου·ο[υ]ντ·ος
PlVocεισακουουσαιεισακουοντες[LXX]εισακουονταεισ·ακου·ουσ·αιεισ·ακου·ο[υ]ντ·εςεισ·ακου·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεισακουουσαςεισακουονταςεισ·ακου·ουσ·αςεισ·ακου·ο[υ]ντ·ας
Datεισακουουσαιςεισακουουσι, εισακουουσινεισ·ακου·ουσ·αιςεισ·ακου·ου[ντ]·σι(ν)
Genεισακουουσωνεισακουοντωνεισ·ακου·ουσ·ωνεισ·ακου·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισακουομενηεισακουομενεεισ·ακου·ομεν·ηεισ·ακου·ομεν·ε
Nomεισακουομενοςεισ·ακου·ομεν·ος
Accεισακουομενηνεισακουομενονεισ·ακου·ομεν·ηνεισ·ακου·ομεν·ον
Datεισακουομενῃεισακουομενῳεισ·ακου·ομεν·ῃεισ·ακου·ομεν·ῳ
Genεισακουομενηςεισακουομενουεισ·ακου·ομεν·ηςεισ·ακου·ομεν·ου
PlVocεισακουομεναιεισακουομενοιεισακουομεναεισ·ακου·ομεν·αιεισ·ακου·ομεν·οιεισ·ακου·ομεν·α
Nom
Accεισακουομεναςεισακουομενουςεισ·ακου·ομεν·αςεισ·ακου·ομεν·ους
Datεισακουομεναιςεισακουομενοιςεισ·ακου·ομεν·αιςεισ·ακου·ομεν·οις
Genεισακουομενωνεισακουομενωνεισ·ακου·ομεν·ωνεισ·ακου·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηκουονεισ·ε·ακου·ονεισηκουομηνεισ·ε·ακου·ομην
2ndεισηκουεςεισ·ε·ακου·εςεισηκουουεισ·ε·ακου·ου
3rdεισηκουεν, εισηκουεεισ·ε·ακου·ε(ν)εισηκουετοεισ·ε·ακου·ετο
Pl1stεισηκουομενεισ·ε·ακου·ομενεισηκουομεθαεισ·ε·ακου·ομεθα
2ndεισηκουετεεισ·ε·ακου·ετεεισηκουεσθεεισ·ε·ακου·εσθε
3rdεισηκουον, εισηκουοσανεισ·ε·ακου·ον, εισ·ε·ακου·οσαν altεισηκουοντοεισ·ε·ακου·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισακουσω[LXX]εισ·ακου·σωεισακουσομαι[LXX]εισ·ακου·σομαι
2ndεισακουσειςεισ·ακου·σειςεισακουσῃ[LXX], εισακουσει[LXX], εισακουσεσαιεισ·ακου·σῃ, εισ·ακου·σει classical, εισ·ακου·σεσαι alt
3rdεισακουσει[LXX]εισ·ακου·σειεισακουσεται[LXX]εισ·ακου·σεται
Pl1stεισακουσομενεισ·ακου·σομενεισακουσομεθαεισ·ακου·σομεθα
2ndεισακουσετεεισ·ακου·σετεεισακουσεσθεεισ·ακου·σεσθε
3rdεισακουσουσιν, εισακουσουσιεισ·ακου·σουσι(ν)εισακουσονται[GNT][LXX]εισ·ακου·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισακουσοιμιεισ·ακου·σοιμιεισακουσοιμηνεισ·ακου·σοιμην
2ndεισακουσοιςεισ·ακου·σοιςεισακουσοιοεισ·ακου·σοιο
3rdεισακουσοιεισ·ακου·σοιεισακουσοιτοεισ·ακου·σοιτο
Pl1stεισακουσοιμενεισ·ακου·σοιμενεισακουσοιμεθαεισ·ακου·σοιμεθα
2ndεισακουσοιτεεισ·ακου·σοιτεεισακουσοισθεεισ·ακου·σοισθε
3rdεισακουσοιενεισ·ακου·σοιενεισακουσοιντοεισ·ακου·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισακουσειν​εισ·ακου·σειν​εισακουσεσθαι​εισ·ακου·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισακουσουσαεισακουσον[LXX]εισ·ακου·σουσ·αεισ·ακου·σο[υ]ν[τ]
Nomεισακουσωνεισ·ακου·σο[υ]ν[τ]·^
Accεισακουσουσανεισακουσονταεισ·ακου·σουσ·ανεισ·ακου·σο[υ]ντ·α
Datεισακουσουσῃεισακουσοντιεισ·ακου·σουσ·ῃεισ·ακου·σο[υ]ντ·ι
Genεισακουσουσηςεισακουσοντοςεισ·ακου·σουσ·ηςεισ·ακου·σο[υ]ντ·ος
PlVocεισακουσουσαιεισακουσοντεςεισακουσονταεισ·ακου·σουσ·αιεισ·ακου·σο[υ]ντ·εςεισ·ακου·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεισακουσουσαςεισακουσονταςεισ·ακου·σουσ·αςεισ·ακου·σο[υ]ντ·ας
Datεισακουσουσαιςεισακουσουσι, εισακουσουσινεισ·ακου·σουσ·αιςεισ·ακου·σου[ντ]·σι(ν)
Genεισακουσουσωνεισακουσοντωνεισ·ακου·σουσ·ωνεισ·ακου·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισακουσομενηεισακουσομενεεισ·ακου·σομεν·ηεισ·ακου·σομεν·ε
Nomεισακουσομενοςεισ·ακου·σομεν·ος
Accεισακουσομενηνεισακουσομενονεισ·ακου·σομεν·ηνεισ·ακου·σομεν·ον
Datεισακουσομενῃεισακουσομενῳεισ·ακου·σομεν·ῃεισ·ακου·σομεν·ῳ
Genεισακουσομενηςεισακουσομενουεισ·ακου·σομεν·ηςεισ·ακου·σομεν·ου
PlVocεισακουσομεναιεισακουσομενοιεισακουσομεναεισ·ακου·σομεν·αιεισ·ακου·σομεν·οιεισ·ακου·σομεν·α
Nom
Accεισακουσομεναςεισακουσομενουςεισ·ακου·σομεν·αςεισ·ακου·σομεν·ους
Datεισακουσομεναιςεισακουσομενοιςεισ·ακου·σομεν·αιςεισ·ακου·σομεν·οις
Genεισακουσομενωνεισακουσομενωνεισ·ακου·σομεν·ωνεισ·ακου·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηκουσα[LXX]εισ·ε·ακου·σαεισηκουσαμηνεισ·ε·ακου·σαμην
2ndεισηκουσας[LXX]εισ·ε·ακου·σαςεισηκουσωεισ·ε·ακου·σω
3rdεισηκουσεν[LXX], εισηκουσε[LXX]εισ·ε·ακου·σε(ν)εισηκουσατοεισ·ε·ακου·σατο
Pl1stεισηκουσαμεν[LXX]εισ·ε·ακου·σαμενεισηκουσαμεθαεισ·ε·ακου·σαμεθα
2ndεισηκουσατε[LXX]εισ·ε·ακου·σατεεισηκουσασθεεισ·ε·ακου·σασθε
3rdεισηκουσαν[LXX]εισ·ε·ακου·σανεισηκουσαντοεισ·ε·ακου·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισακουσω[LXX]εισ·ακου·σωεισακουσωμαιεισ·ακου·σωμαι
2ndεισακουσῃς[LXX]εισ·ακου·σῃςεισακουσῃ[LXX]εισ·ακου·σῃ
3rdεισακουσῃ[LXX]εισ·ακου·σῃεισακουσηταιεισ·ακου·σηται
Pl1stεισακουσωμενεισ·ακου·σωμενεισακουσωμεθαεισ·ακου·σωμεθα
2ndεισακουσητε[LXX]εισ·ακου·σητεεισακουσησθεεισ·ακου·σησθε
3rdεισακουσωσιν[LXX], εισακουσωσιεισ·ακου·σωσι(ν), εισ·ακου·σωσι(ν)εισακουσωνταιεισ·ακου·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισακουσαιμιεισ·ακου·σαιμιεισακουσαιμηνεισ·ακου·σαιμην
2ndεισακουσαις, εισακουσειαςεισ·ακου·σαις, εισ·ακου·σειας classicalεισακουσαιοεισ·ακου·σαιο
3rdεισακουσαι[LXX], εισακουσειεεισ·ακου·σαι, εισ·ακου·σειε classicalεισακουσαιτοεισ·ακου·σαιτο
Pl1stεισακουσαιμενεισ·ακου·σαιμενεισακουσαιμεθαεισ·ακου·σαιμεθα
2ndεισακουσαιτεεισ·ακου·σαιτεεισακουσαισθεεισ·ακου·σαισθε
3rdεισακουσαιεν, εισακουσαισαν, εισακουσειαν, εισακουσειενεισ·ακου·σαιεν, εισ·ακου·σαισαν alt, εισ·ακου·σειαν classical, εισ·ακου·σειεν classicalεισακουσαιντοεισ·ακου·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισακουσον[LXX]εισ·ακου·σονεισακουσαι[LXX]εισ·ακου·σαι
3rdεισακουσατω[LXX]εισ·ακου·σατωεισακουσασθωεισ·ακου·σασθω
Pl1st
2ndεισακουσατε[LXX]εισ·ακου·σατεεισακουσασθεεισ·ακου·σασθε
3rdεισακουσατωσαν, εισακουσαντωνεισ·ακου·σατωσαν, εισ·ακου·σαντων classicalεισακουσασθωσαν, εισακουσασθωνεισ·ακου·σασθωσαν, εισ·ακου·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισακουσαι[LXX]​εισ·ακου·σαιεισακουσασθαι​εισ·ακου·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισακουσασαεισακουσας[LXX]εισακουσανεισ·ακου·σασ·αεισ·ακου·σα[ντ]·ςεισ·ακου·σαν[τ]
Nom
Accεισακουσασανεισακουσανταεισ·ακου·σασ·ανεισ·ακου·σαντ·α
Datεισακουσασῃεισακουσαντιεισ·ακου·σασ·ῃεισ·ακου·σαντ·ι
Genεισακουσασηςεισακουσαντοςεισ·ακου·σασ·ηςεισ·ακου·σαντ·ος
PlVocεισακουσασαιεισακουσαντεςεισακουσανταεισ·ακου·σασ·αιεισ·ακου·σαντ·εςεισ·ακου·σαντ·α
Nom
Accεισακουσασαςεισακουσανταςεισ·ακου·σασ·αςεισ·ακου·σαντ·ας
Datεισακουσασαιςεισακουσασι, εισακουσασινεισ·ακου·σασ·αιςεισ·ακου·σα[ντ]·σι(ν)
Genεισακουσασωνεισακουσαντωνεισ·ακου·σασ·ωνεισ·ακου·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισακουσαμενηεισακουσαμενεεισ·ακου·σαμεν·ηεισ·ακου·σαμεν·ε
Nomεισακουσαμενοςεισ·ακου·σαμεν·ος
Accεισακουσαμενηνεισακουσαμενονεισ·ακου·σαμεν·ηνεισ·ακου·σαμεν·ον
Datεισακουσαμενῃεισακουσαμενῳεισ·ακου·σαμεν·ῃεισ·ακου·σαμεν·ῳ
Genεισακουσαμενηςεισακουσαμενουεισ·ακου·σαμεν·ηςεισ·ακου·σαμεν·ου
PlVocεισακουσαμεναιεισακουσαμενοιεισακουσαμεναεισ·ακου·σαμεν·αιεισ·ακου·σαμεν·οιεισ·ακου·σαμεν·α
Nom
Accεισακουσαμεναςεισακουσαμενουςεισ·ακου·σαμεν·αςεισ·ακου·σαμεν·ους
Datεισακουσαμεναιςεισακουσαμενοιςεισ·ακου·σαμεν·αιςεισ·ακου·σαμεν·οις
Genεισακουσαμενωνεισακουσαμενωνεισ·ακου·σαμεν·ωνεισ·ακου·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισακηκοα[LXX]εισ·ακηκο·[κ]α
2ndεισακηκοας, εισακηκοεςεισ·ακηκο·[κ]ας, εισ·ακηκο·[κ]ες alt
3rdεισακηκοεν[LXX], εισακηκοεεισ·ακηκο·[κ]ε(ν), εισ·ακηκο·[κ]ε(ν)
Pl1stεισακηκοαμενεισ·ακηκο·[κ]αμεν
2ndεισακηκοατεεισ·ακηκο·[κ]ατε
3rdεισακηκοασιν, εισακηκοασι, εισακηκοανεισ·ακηκο·[κ]ασι(ν), εισ·ακηκο·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισακηκοωεισ·ακηκο·[κ]ω
2ndεισακηκοῃςεισ·ακηκο·[κ]ῃς
3rdεισακηκοῃεισ·ακηκο·[κ]ῃ
Pl1stεισακηκοωμενεισ·ακηκο·[κ]ωμεν
2ndεισακηκοητεεισ·ακηκο·[κ]ητε
3rdεισακηκοωσιν, εισακηκοωσιεισ·ακηκο·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισακηκοοιμι, εισακηκοοιηνεισ·ακηκο·[κ]οιμι, εισ·ακηκο·[κ]οιην classical
2ndεισακηκοοις, εισακηκοοιηςεισ·ακηκο·[κ]οις, εισ·ακηκο·[κ]οιης classical
3rdεισακηκοοι, εισακηκοοιηεισ·ακηκο·[κ]οι, εισ·ακηκο·[κ]οιη classical
Pl1stεισακηκοοιμενεισ·ακηκο·[κ]οιμεν
2ndεισακηκοοιτεεισ·ακηκο·[κ]οιτε
3rdεισακηκοοιενεισ·ακηκο·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισακηκοεεισ·ακηκο·[κ]ε
3rdεισακηκοετωεισ·ακηκο·[κ]ετω
Pl1st
2ndεισακηκοετεεισ·ακηκο·[κ]ετε
3rdεισακηκοετωσανεισ·ακηκο·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εισακηκοεναι​εισ·ακηκο·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισακηκουιαεισακηκοοςεισ·ακηκο·[κ]υι·αεισ·ακηκο·[κ]ο[τ]·ς
Nomεισακηκοωςεισ·ακηκο·[κ]ο[τ]·^ς
Accεισακηκουιανεισακηκοοταεισ·ακηκο·[κ]υι·ανεισ·ακηκο·[κ]οτ·α
Datεισακηκουιᾳεισακηκοοτιεισ·ακηκο·[κ]υι·ᾳεισ·ακηκο·[κ]οτ·ι
Genεισακηκουιαςεισακηκοοτοςεισ·ακηκο·[κ]υι·αςεισ·ακηκο·[κ]οτ·ος
PlVocεισακηκουιαιεισακηκοοτεςεισακηκοοταεισ·ακηκο·[κ]υι·αιεισ·ακηκο·[κ]οτ·εςεισ·ακηκο·[κ]οτ·α
Nom
Accεισακηκουιαςεισακηκοοταςεισ·ακηκο·[κ]υι·αςεισ·ακηκο·[κ]οτ·ας
Datεισακηκουιαιςεισακηκοοσι, εισακηκοοσινεισ·ακηκο·[κ]υι·αιςεισ·ακηκο·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genεισακηκουιωνεισακηκοοτωνεισ·ακηκο·[κ]υι·ωνεισ·ακηκο·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισηκηκοειν, εισηκηκοηεισ·ε·ακηκο·[κ]ειν, εισ·ε·ακηκο·[κ]η classical
2ndεισηκηκοεις, εισηκηκοηςεισ·ε·ακηκο·[κ]εις, εισ·ε·ακηκο·[κ]ης classical
3rdεισηκηκοειεισ·ε·ακηκο·[κ]ει
Pl1stεισηκηκοειμεν, εισηκηκοεμενεισ·ε·ακηκο·[κ]ειμεν, εισ·ε·ακηκο·[κ]εμεν classical
2ndεισηκηκοειτε, εισηκηκοετεεισ·ε·ακηκο·[κ]ειτε, εισ·ε·ακηκο·[κ]ετε classical
3rdεισηκηκοεισαν, εισηκηκοεσανεισ·ε·ακηκο·[κ]εισαν, εισ·ε·ακηκο·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεισακηκοειν, εισακηκοηεισ·[ε]·ακηκο·[κ]ειν, εισ·[ε]·ακηκο·[κ]η classical
2ndεισακηκοεις, εισακηκοηςεισ·[ε]·ακηκο·[κ]εις, εισ·[ε]·ακηκο·[κ]ης classical
3rdεισακηκοειεισ·[ε]·ακηκο·[κ]ει
Pl1stεισακηκοειμεν, εισακηκοεμενεισ·[ε]·ακηκο·[κ]ειμεν, εισ·[ε]·ακηκο·[κ]εμεν classical
2ndεισακηκοειτε, εισακηκοετεεισ·[ε]·ακηκο·[κ]ειτε, εισ·[ε]·ακηκο·[κ]ετε classical
3rdεισακηκοεισαν, εισακηκοεσανεισ·[ε]·ακηκο·[κ]εισαν, εισ·[ε]·ακηκο·[κ]εσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεισηκουσθηνεισ·ε·ακουσ·θην
2ndεισηκουσθηςεισ·ε·ακουσ·θης
3rdεισηκουσθη[GNT][LXX]εισ·ε·ακουσ·θη
Pl1stεισηκουσθημεν[LXX]εισ·ε·ακουσ·θημεν
2ndεισηκουσθητεεισ·ε·ακουσ·θητε
3rdεισηκουσθησανεισ·ε·ακουσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεισακουσθησομαιεισ·ακουσ·θησομαι
2ndεισακουσθησῃ, εισακουσθησειεισ·ακουσ·θησῃ, εισ·ακουσ·θησει classical
3rdεισακουσθησεται[LXX]εισ·ακουσ·θησεται
Pl1stεισακουσθησομεθαεισ·ακουσ·θησομεθα
2ndεισακουσθησεσθεεισ·ακουσ·θησεσθε
3rdεισακουσθησονται[GNT]εισ·ακουσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεισακουσθωεισ·ακουσ·θω
2ndεισακουσθῃςεισ·ακουσ·θῃς
3rdεισακουσθῃεισ·ακουσ·θῃ
Pl1stεισακουσθωμενεισ·ακουσ·θωμεν
2ndεισακουσθητεεισ·ακουσ·θητε
3rdεισακουσθωσιν, εισακουσθωσιεισ·ακουσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεισακουσθειηνεισ·ακουσ·θειην
2ndεισακουσθειηςεισ·ακουσ·θειης
3rdεισακουσθειηεισ·ακουσ·θειη
Pl1stεισακουσθειημεν, εισακουσθειμενεισ·ακουσ·θειημεν, εισ·ακουσ·θειμεν classical
2ndεισακουσθειητε, εισακουσθειτεεισ·ακουσ·θειητε, εισ·ακουσ·θειτε classical
3rdεισακουσθειησαν, εισακουσθειενεισ·ακουσ·θειησαν, εισ·ακουσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεισακουσθησοιμηνεισ·ακουσ·θησοιμην
2ndεισακουσθησοιοεισ·ακουσ·θησοιο
3rdεισακουσθησοιτοεισ·ακουσ·θησοιτο
Pl1stεισακουσθησοιμεθαεισ·ακουσ·θησοιμεθα
2ndεισακουσθησοισθεεισ·ακουσ·θησοισθε
3rdεισακουσθησοιντοεισ·ακουσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεισακουσθητιεισ·ακουσ·θητι
3rdεισακουσθητωεισ·ακουσ·θητω
Pl1st
2ndεισακουσθητεεισ·ακουσ·θητε
3rdεισακουσθητωσαν, εισακουσθεντωνεισ·ακουσ·θητωσαν, εισ·ακουσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εισακουσθηναι​εισ·ακουσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εισακουσθησεσθαι​εισ·ακουσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισακουσθεισαεισακουσθεις[GNT]εισακουσθενεισ·ακουσ·θεισ·αεισ·ακουσ·θει[ντ]·ςεισ·ακουσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεισακουσθεισανεισακουσθενταεισ·ακουσ·θεισ·ανεισ·ακουσ·θε[ι]ντ·α
Datεισακουσθεισῃεισακουσθεντιεισ·ακουσ·θεισ·ῃεισ·ακουσ·θε[ι]ντ·ι
Genεισακουσθεισηςεισακουσθεντοςεισ·ακουσ·θεισ·ηςεισ·ακουσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεισακουσθεισαιεισακουσθεντεςεισακουσθενταεισ·ακουσ·θεισ·αιεισ·ακουσ·θε[ι]ντ·εςεισ·ακουσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεισακουσθεισαςεισακουσθενταςεισ·ακουσ·θεισ·αςεισ·ακουσ·θε[ι]ντ·ας
Datεισακουσθεισαιςεισακουσθεισι, εισακουσθεισινεισ·ακουσ·θεισ·αιςεισ·ακουσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεισακουσθεισωνεισακουσθεντωνεισ·ακουσ·θεισ·ωνεισ·ακουσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεισακουσθησομενηεισακουσθησομενεεισ·ακουσ·θησομεν·ηεισ·ακουσ·θησομεν·ε
Nomεισακουσθησομενοςεισ·ακουσ·θησομεν·ος
Accεισακουσθησομενηνεισακουσθησομενονεισ·ακουσ·θησομεν·ηνεισ·ακουσ·θησομεν·ον
Datεισακουσθησομενῃεισακουσθησομενῳεισ·ακουσ·θησομεν·ῃεισ·ακουσ·θησομεν·ῳ
Genεισακουσθησομενηςεισακουσθησομενουεισ·ακουσ·θησομεν·ηςεισ·ακουσ·θησομεν·ου
PlVocεισακουσθησομεναιεισακουσθησομενοιεισακουσθησομεναεισ·ακουσ·θησομεν·αιεισ·ακουσ·θησομεν·οιεισ·ακουσ·θησομεν·α
Nom
Accεισακουσθησομεναςεισακουσθησομενουςεισ·ακουσ·θησομεν·αςεισ·ακουσ·θησομεν·ους
Datεισακουσθησομεναιςεισακουσθησομενοιςεισ·ακουσ·θησομεν·αιςεισ·ακουσ·θησομεν·οις
Genεισακουσθησομενωνεισακουσθησομενωνεισ·ακουσ·θησομεν·ωνεισ·ακουσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 00:54:59 EST