δεω • DEW • deō

Search: δω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δω; δωδέωδ(ε)·ω; δ(ε)·ωpres act ind 1st sg; pres act sub 1st sg
δῳ; δω; δῳδίδωμιδ(ω)·ῃ; δ(ω)·ω; δ(ω)·ῃ2aor act sub 3rd sg; 2aor act sub 1st sg; 2aor mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δωδέωδ(ε)·ωpres act ind 1st sg
δωδέωδ(ε)·ωpres act sub 1st sg
δωδίδωμιδ(ω)·ω2aor act sub 1st sg
δῳδίδωμιδ(ω)·ῃ2aor act sub 3rd sg
δῳδίδωμιδ(ω)·ῃ2aor mp sub 2nd sg

δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεω, δω[LXX]δε·ω, δ(ε)·ω
2ndδεεις, δειςδε·εις, δ(ε)·εις
3rdδεει, δει[GNT][LXX]δε·ει, δ(ε)·ει
Pl1stδεομεν, δουμενδε·ομεν, δ(ε)·ομεν
2ndδεετε, δειτεδε·ετε, δ(ε)·ετε
3rdδεουσιν, δεουσι, δουσιν, δουσιδε·ουσι(ν), δ(ε)·ουσι(ν)

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεω, δω[LXX]δε·ω, δ(ε)·ω
2ndδεῃς, δῃςδε·ῃς, δ(ε)·ῃς
3rdδεῃ[GNT][LXX], δῃδε·ῃ, δ(ε)·ῃ
Pl1stδεωμεν, δωμεν[GNT][LXX]δε·ωμεν, δ(ε)·ωμεν
2ndδεητε, δητεδε·ητε, δ(ε)·ητε
3rdδεωσιν, δεωσι, δωσιν[GNT][LXX], δωσι[LXX]δε·ωσι(ν), δ(ε)·ωσι(ν)

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεοιμι, δοιμιδε·οιμι, δ(ε)·οιμι
2ndδεοις, δοιςδε·οις, δ(ε)·οις
3rdδεοι, δοι[GNT]δε·οι, δ(ε)·οι
Pl1stδεοιμεν, δοιμενδε·οιμεν, δ(ε)·οιμεν
2ndδεοιτε, δοιτεδε·οιτε, δ(ε)·οιτε
3rdδεοιεν, δεοισαν, δοιεν, δοισανδε·οιεν, δε·οισαν alt, δ(ε)·οιεν, δ(ε)·οισαν alt

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεε, δει[GNT][LXX]δε·ε, δ(ε)·ε
3rdδεετω, δειτωδε·ετω, δ(ε)·ετω
Pl1st
2ndδεετε, δειτεδε·ετε, δ(ε)·ετε
3rdδεετωσαν, δεοντων, δειτωσαν, δουντωνδε·ετωσαν, δε·οντων classical, δ(ε)·ετωσαν, δ(ε)·οντων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεειν, δειν[GNT][LXX]​δε·ειν, δ(ε)·ειν

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεουσα, δουσα[LXX]δεον[GNT][LXX], δουνδε·ουσ·α, δ(ε)·ουσ·αδε·ο[υ]ν[τ], δ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomδεων, δωνδε·ο[υ]ν[τ]·^, δ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδεουσαν, δουσανδεοντα[GNT][LXX], δουνταδε·ουσ·αν, δ(ε)·ουσ·ανδε·ο[υ]ντ·α, δ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datδεουσῃ, δουσῃδεοντι, δουντιδε·ουσ·ῃ, δ(ε)·ουσ·ῃδε·ο[υ]ντ·ι, δ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genδεουσης, δουσηςδεοντος, δουντοςδε·ουσ·ης, δ(ε)·ουσ·ηςδε·ο[υ]ντ·ος, δ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδεουσαι, δουσαιδεοντες, δουντεςδεοντα[GNT][LXX], δουνταδε·ουσ·αι, δ(ε)·ουσ·αιδε·ο[υ]ντ·ες, δ(ε)·ο[υ]ντ·εςδε·ο[υ]ντ·α, δ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδεουσας, δουσαςδεοντας, δουνταςδε·ουσ·ας, δ(ε)·ουσ·αςδε·ο[υ]ντ·ας, δ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datδεουσαις, δουσαιςδεουσι, δεουσιν, δουσι, δουσινδε·ουσ·αις, δ(ε)·ουσ·αιςδε·ου[ντ]·σι(ν), δ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδεουσων, δουσωνδεοντων, δουντωνδε·ουσ·ων, δ(ε)·ουσ·ωνδε·ο[υ]ντ·ων, δ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεον, εδουνε·δε·ον, ε·δ(ε)·ον
2ndεδεες, εδειςε·δε·ες, ε·δ(ε)·ες
3rdεδεεν, εδεε, εδει[GNT][LXX]ε·δε·ε(ν), ε·δ(ε)·ε
Pl1stεδεομεν, εδουμενε·δε·ομεν, ε·δ(ε)·ομεν
2ndεδεετε, εδειτεε·δε·ετε, ε·δ(ε)·ετε
3rdεδεον, εδεοσαν, εδουν, εδουσανε·δε·ον, ε·δε·οσαν alt, ε·δ(ε)·ον, ε·δ(ε)·οσαν alt

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδησωδη·σωδησομαιδη·σομαι
2ndδησεις[LXX]δη·σειςδησῃ[GNT], δησει, δησεσαιδη·σῃ, δη·σει classical, δη·σεσαι alt
3rdδησειδη·σειδησεταιδη·σεται
Pl1stδησομεν[LXX]δη·σομενδησομεθαδη·σομεθα
2ndδησετεδη·σετεδησεσθεδη·σεσθε
3rdδησουσιν[GNT][LXX], δησουσι[LXX]δη·σουσι(ν)δησονταιδη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδησοιμιδη·σοιμιδησοιμηνδη·σοιμην
2ndδησοιςδη·σοιςδησοιοδη·σοιο
3rdδησοιδη·σοιδησοιτοδη·σοιτο
Pl1stδησοιμενδη·σοιμενδησοιμεθαδη·σοιμεθα
2ndδησοιτεδη·σοιτεδησοισθεδη·σοισθε
3rdδησοιενδη·σοιενδησοιντοδη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δησειν​δη·σειν​δησεσθαι​δη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδησουσαδησονδη·σουσ·αδη·σο[υ]ν[τ]
Nomδησων[LXX]δη·σο[υ]ν[τ]·^
Accδησουσανδησονταδη·σουσ·ανδη·σο[υ]ντ·α
Datδησουσῃδησοντιδη·σουσ·ῃδη·σο[υ]ντ·ι
Genδησουσηςδησοντοςδη·σουσ·ηςδη·σο[υ]ντ·ος
PlVocδησουσαιδησοντεςδησονταδη·σουσ·αιδη·σο[υ]ντ·εςδη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδησουσαςδησονταςδη·σουσ·αςδη·σο[υ]ντ·ας
Datδησουσαιςδησουσι[LXX], δησουσιν[GNT][LXX]δη·σουσ·αιςδη·σου[ντ]·σι(ν)
Genδησουσωνδησοντωνδη·σουσ·ωνδη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδησομενηδησομενεδη·σομεν·ηδη·σομεν·ε
Nomδησομενοςδη·σομεν·ος
Accδησομενηνδησομενονδη·σομεν·ηνδη·σομεν·ον
Datδησομενῃδησομενῳδη·σομεν·ῃδη·σομεν·ῳ
Genδησομενηςδησομενουδη·σομεν·ηςδη·σομεν·ου
PlVocδησομεναιδησομενοιδησομεναδη·σομεν·αιδη·σομεν·οιδη·σομεν·α
Nom
Accδησομεναςδησομενουςδη·σομεν·αςδη·σομεν·ους
Datδησομεναιςδησομενοιςδη·σομεν·αιςδη·σομεν·οις
Genδησομενωνδησομενωνδη·σομεν·ωνδη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδησαε·δη·σαεδησαμηνε·δη·σαμην
2ndεδησαςε·δη·σαςεδησωε·δη·σω
3rdεδησεν[GNT][LXX], εδησεε·δη·σε(ν), ε·δη·σε(ν)εδησατο[LXX]ε·δη·σατο
Pl1stεδησαμενε·δη·σαμενεδησαμεθαε·δη·σαμεθα
2ndεδησατεε·δη·σατεεδησασθεε·δη·σασθε
3rdεδησαν[GNT][LXX]ε·δη·σανεδησαντοε·δη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδησωδη·σωδησωμαιδη·σωμαι
2ndδησῃς[GNT]δη·σῃςδησῃ[GNT]δη·σῃ
3rdδησῃ[GNT]δη·σῃδησηταιδη·σηται
Pl1stδησωμεν[LXX]δη·σωμενδησωμεθαδη·σωμεθα
2ndδησητε[GNT]δη·σητεδησησθεδη·σησθε
3rdδησωσιν[LXX], δησωσιδη·σωσι(ν), δη·σωσι(ν)δησωνταιδη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδησαιμιδη·σαιμιδησαιμηνδη·σαιμην
2ndδησαις, δησειαςδη·σαις, δη·σειας classicalδησαιοδη·σαιο
3rdδησαι[GNT][LXX], δησειεδη·σαι, δη·σειε classicalδησαιτοδη·σαιτο
Pl1stδησαιμενδη·σαιμενδησαιμεθαδη·σαιμεθα
2ndδησαιτεδη·σαιτεδησαισθεδη·σαισθε
3rdδησαιεν, δησαισαν, δησειαν, δησειενδη·σαιεν, δη·σαισαν alt, δη·σειαν classical, δη·σειεν classicalδησαιντοδη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδησονδη·σονδησαι[GNT][LXX]δη·σαι
3rdδησατωδη·σατωδησασθωδη·σασθω
Pl1st
2ndδησατε[GNT]δη·σατεδησασθεδη·σασθε
3rdδησατωσαν, δησαντωνδη·σατωσαν, δη·σαντων classicalδησασθωσαν, δησασθωνδη·σασθωσαν, δη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δησαι[GNT][LXX]​δη·σαιδησασθαι​δη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδησασαδησας[GNT][LXX]δησανδη·σασ·αδη·σα[ντ]·ςδη·σαν[τ]
Nom
Accδησασανδησανταδη·σασ·ανδη·σαντ·α
Datδησασῃδησαντιδη·σασ·ῃδη·σαντ·ι
Genδησασηςδησαντοςδη·σασ·ηςδη·σαντ·ος
PlVocδησασαιδησαντες[GNT][LXX]δησανταδη·σασ·αιδη·σαντ·εςδη·σαντ·α
Nom
Accδησασαςδησανταςδη·σασ·αςδη·σαντ·ας
Datδησασαιςδησασι, δησασινδη·σασ·αιςδη·σα[ντ]·σι(ν)
Genδησασωνδησαντωνδη·σασ·ωνδη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδησαμενηδησαμενεδη·σαμεν·ηδη·σαμεν·ε
Nomδησαμενοςδη·σαμεν·ος
Accδησαμενηνδησαμενονδη·σαμεν·ηνδη·σαμεν·ον
Datδησαμενῃδησαμενῳδη·σαμεν·ῃδη·σαμεν·ῳ
Genδησαμενηςδησαμενουδη·σαμεν·ηςδη·σαμεν·ου
PlVocδησαμεναιδησαμενοιδησαμεναδη·σαμεν·αιδη·σαμεν·οιδη·σαμεν·α
Nom
Accδησαμεναςδησαμενουςδη·σαμεν·αςδη·σαμεν·ους
Datδησαμεναιςδησαμενοιςδη·σαμεν·αιςδη·σαμεν·οις
Genδησαμενωνδησαμενωνδη·σαμεν·ωνδη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκαδεδε·καδεδεμαι[GNT]δεδε·μαι
2ndδεδεκας, δεδεκεςδεδε·κας, δεδε·κες altδεδεσαι[GNT]δεδε·σαι
3rdδεδεκεν, δεδεκεδεδε·κε(ν)δεδεται[GNT][LXX]δεδε·ται
Pl1stδεδεκαμενδεδε·καμενδεδεμεθαδεδε·μεθα
2ndδεδεκατεδεδε·κατεδεδεσθεδεδε·σθε
3rdδεδεκασιν, δεδεκασι, δεδεκανδεδε·κασι(ν), δεδε·καν altδεδενταιδεδε·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεσομαιδεδε·σομαι
2ndδεδεσῃ, δεδεσειδεδε·σῃ, δεδε·σει classical
3rdδεδεσεταιδεδε·σεται
Pl1stδεδεσομεθαδεδε·σομεθα
2ndδεδεσεσθεδεδε·σεσθε
3rdδεδεσονταιδεδε·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκωδεδε·κω
2ndδεδεκῃςδεδε·κῃς
3rdδεδεκῃδεδε·κῃ
Pl1stδεδεκωμενδεδε·κωμεν
2ndδεδεκητεδεδε·κητε
3rdδεδεκωσιν, δεδεκωσιδεδε·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκοιμι, δεδεκοιηνδεδε·κοιμι, δεδε·κοιην classical
2ndδεδεκοις, δεδεκοιηςδεδε·κοις, δεδε·κοιης classical
3rdδεδεκοι, δεδεκοιηδεδε·κοι, δεδε·κοιη classical
Pl1stδεδεκοιμενδεδε·κοιμεν
2ndδεδεκοιτεδεδε·κοιτε
3rdδεδεκοιενδεδε·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεσοιμηνδεδε·σοιμην
2ndδεδεσοιοδεδε·σοιο
3rdδεδεσοιτοδεδε·σοιτο
Pl1stδεδεσοιμεθαδεδε·σοιμεθα
2ndδεδεσοισθεδεδε·σοισθε
3rdδεδεσοιντοδεδε·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδεκεδεδε·κεδεδεσοδεδε·σο
3rdδεδεκετωδεδε·κετωδεδεσθωδεδε·σθω
Pl1st
2ndδεδεκετεδεδε·κετεδεδεσθεδεδε·σθε
3rdδεδεκετωσανδεδε·κετωσανδεδεσθωσαν, δεδεσθωνδεδε·σθωσαν, δεδε·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδεκεναι​δεδε·κεναι​δεδεσθαι[GNT]​δεδε·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδεσεσθαι​δεδε·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδεκυιαδεδεκοςδεδε·κυι·αδεδε·κο[τ]·ς
Nomδεδεκως[GNT]δεδε·κο[τ]·^ς
Accδεδεκυιανδεδεκοταδεδε·κυι·ανδεδε·κοτ·α
Datδεδεκυιᾳδεδεκοτιδεδε·κυι·ᾳδεδε·κοτ·ι
Genδεδεκυιαςδεδεκοτοςδεδε·κυι·αςδεδε·κοτ·ος
PlVocδεδεκυιαιδεδεκοτεςδεδεκοταδεδε·κυι·αιδεδε·κοτ·εςδεδε·κοτ·α
Nom
Accδεδεκυιαςδεδεκοταςδεδε·κυι·αςδεδε·κοτ·ας
Datδεδεκυιαιςδεδεκοσι, δεδεκοσινδεδε·κυι·αιςδεδε·κο[τ]·σι(ν)
Genδεδεκυιωνδεδεκοτωνδεδε·κυι·ωνδεδε·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδεμενηδεδεμενεδεδε·μεν·ηδεδε·μεν·ε
Nomδεδεμενος[GNT][LXX]δεδε·μεν·ος
Accδεδεμενην[GNT]δεδεμενον[GNT]δεδε·μεν·ηνδεδε·μεν·ον
Datδεδεμενῃδεδεμενῳδεδε·μεν·ῃδεδε·μεν·ῳ
Genδεδεμενηςδεδεμενουδεδε·μεν·ηςδεδε·μεν·ου
PlVocδεδεμεναιδεδεμενοι[LXX]δεδεμενα[GNT]δεδε·μεν·αιδεδε·μεν·οιδεδε·μεν·α
Nom
Accδεδεμεναςδεδεμενους[GNT][LXX]δεδε·μεν·αςδεδε·μεν·ους
Datδεδεμεναιςδεδεμενοιςδεδε·μεν·αιςδεδε·μεν·οις
Genδεδεμενωνδεδεμενωνδεδε·μεν·ωνδεδε·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδεκειν, εδεδεκηε·δεδε·κειν, ε·δεδε·κη classicalεδεδεμηνε·δεδε·μην
2ndεδεδεκεις, εδεδεκηςε·δεδε·κεις, ε·δεδε·κης classicalεδεδεσοε·δεδε·σο
3rdεδεδεκειε·δεδε·κειεδεδετοε·δεδε·το
Pl1stεδεδεκειμεν, εδεδεκεμενε·δεδε·κειμεν, ε·δεδε·κεμεν classicalεδεδεμεθαε·δεδε·μεθα
2ndεδεδεκειτε, εδεδεκετεε·δεδε·κειτε, ε·δεδε·κετε classicalεδεδεσθεε·δεδε·σθε
3rdεδεδεκεισαν, εδεδεκεσανε·δεδε·κεισαν, ε·δεδε·κεσαν classicalεδεδεντοε·δεδε·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκειν, δεδεκη[ε]·δεδε·κειν, [ε]·δεδε·κη classicalδεδεμην[ε]·δεδε·μην
2ndδεδεκεις, δεδεκης[ε]·δεδε·κεις, [ε]·δεδε·κης classicalδεδεσο[ε]·δεδε·σο
3rdδεδεκει[ε]·δεδε·κειδεδετο[ε]·δεδε·το
Pl1stδεδεκειμεν, δεδεκεμεν[ε]·δεδε·κειμεν, [ε]·δεδε·κεμεν classicalδεδεμεθα[ε]·δεδε·μεθα
2ndδεδεκειτε, δεδεκετε[ε]·δεδε·κειτε, [ε]·δεδε·κετε classicalδεδεσθε[ε]·δεδε·σθε
3rdδεδεκεισαν, δεδεκεσαν[ε]·δεδε·κεισαν, [ε]·δεδε·κεσαν classicalδεδεντο[ε]·δεδε·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδεθηνε·δε·θην
2ndεδεθηςε·δε·θης
3rdεδεθη[LXX]ε·δε·θη
Pl1stεδεθημενε·δε·θημεν
2ndεδεθητεε·δε·θητε
3rdεδεθησαν[LXX]ε·δε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδεθησομαιδε·θησομαι
2ndδεθησῃ[LXX], δεθησειδε·θησῃ, δε·θησει classical
3rdδεθησεταιδε·θησεται
Pl1stδεθησομεθαδε·θησομεθα
2ndδεθησεσθεδε·θησεσθε
3rdδεθησονται[LXX]δε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδεθωδε·θω
2ndδεθῃςδε·θῃς
3rdδεθῃδε·θῃ
Pl1stδεθωμενδε·θωμεν
2ndδεθητεδε·θητε
3rdδεθωσιν, δεθωσιδε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδεθειηνδε·θειην
2ndδεθειηςδε·θειης
3rdδεθειηδε·θειη
Pl1stδεθειημεν, δεθειμενδε·θειημεν, δε·θειμεν classical
2ndδεθειητε, δεθειτεδε·θειητε, δε·θειτε classical
3rdδεθειησαν, δεθειενδε·θειησαν, δε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδεθησοιμηνδε·θησοιμην
2ndδεθησοιοδε·θησοιο
3rdδεθησοιτοδε·θησοιτο
Pl1stδεθησοιμεθαδε·θησοιμεθα
2ndδεθησοισθεδε·θησοισθε
3rdδεθησοιντοδε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεθητιδε·θητι
3rdδεθητωδε·θητω
Pl1st
2ndδεθητεδε·θητε
3rdδεθητωσαν, δεθεντωνδε·θητωσαν, δε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δεθηναι[GNT]​δε·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δεθησεσθαι​δε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεθεισαδεθειςδεθενδε·θεισ·αδε·θει[ντ]·ςδε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδεθεισανδεθενταδε·θεισ·ανδε·θε[ι]ντ·α
Datδεθεισῃδεθεντιδε·θεισ·ῃδε·θε[ι]ντ·ι
Genδεθεισηςδεθεντοςδε·θεισ·ηςδε·θε[ι]ντ·ος
PlVocδεθεισαιδεθεντεςδεθενταδε·θεισ·αιδε·θε[ι]ντ·εςδε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδεθεισαςδεθενταςδε·θεισ·αςδε·θε[ι]ντ·ας
Datδεθεισαιςδεθεισι, δεθεισινδε·θεισ·αιςδε·θει[ντ]·σι(ν)
Genδεθεισωνδεθεντωνδε·θεισ·ωνδε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεθησομενηδεθησομενεδε·θησομεν·ηδε·θησομεν·ε
Nomδεθησομενοςδε·θησομεν·ος
Accδεθησομενηνδεθησομενονδε·θησομεν·ηνδε·θησομεν·ον
Datδεθησομενῃδεθησομενῳδε·θησομεν·ῃδε·θησομεν·ῳ
Genδεθησομενηςδεθησομενουδε·θησομεν·ηςδε·θησομεν·ου
PlVocδεθησομεναιδεθησομενοιδεθησομεναδε·θησομεν·αιδε·θησομεν·οιδε·θησομεν·α
Nom
Accδεθησομεναςδεθησομενουςδε·θησομεν·αςδε·θησομεν·ους
Datδεθησομεναιςδεθησομενοιςδε·θησομεν·αιςδε·θησομεν·οις
Genδεθησομενωνδεθησομενωνδε·θησομεν·ωνδε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 04-Jun-2020 04:56:41 EDT