δυνω δυω • DUNW DUW • dunō duō

Search: δυσεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δυσεταιδύωδυ·σεταιfut mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δυσεταιδύωδυ·σεταιfut mp ind 3rd sg

δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυνω, δυωδυν·ω, δυ·ωδυνομαι, δυομαιδυν·ομαι, δυ·ομαι
2ndδυνεις, δυειςδυν·εις, δυ·ειςδυνῃ[GNT][LXX], δυνει[LXX], δυνεσαι, δυῃ[LXX], δυει, δυεσαιδυν·ῃ, δυν·ει classical, δυν·εσαι alt, δυ·ῃ, δυ·ει classical, δυ·εσαι alt
3rdδυνει[LXX], δυειδυν·ει, δυ·ειδυνεται, δυεταιδυν·εται, δυ·εται
Pl1stδυνομεν, δυομενδυν·ομεν, δυ·ομενδυνομεθα, δυομεθαδυν·ομεθα, δυ·ομεθα
2ndδυνετε, δυετεδυν·ετε, δυ·ετεδυνεσθε, δυεσθεδυν·εσθε, δυ·εσθε
3rdδυνουσιν, δυνουσι, δυουσιν, δυουσιδυν·ουσι(ν), δυ·ουσι(ν)δυνονται, δυονταιδυν·ονται, δυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυνω, δυωδυν·ω, δυ·ωδυνωμαι[LXX], δυωμαιδυν·ωμαι, δυ·ωμαι
2ndδυνῃς, δυῃςδυν·ῃς, δυ·ῃςδυνῃ[GNT][LXX], δυῃ[LXX]δυν·ῃ, δυ·ῃ
3rdδυνῃ[GNT][LXX], δυῃ[LXX]δυν·ῃ, δυ·ῃδυνηται[GNT][LXX], δυηταιδυν·ηται, δυ·ηται
Pl1stδυνωμεν, δυωμενδυν·ωμεν, δυ·ωμενδυνωμεθα[LXX], δυωμεθαδυν·ωμεθα, δυ·ωμεθα
2ndδυνητε, δυητεδυν·ητε, δυ·ητεδυνησθε[LXX], δυησθεδυν·ησθε, δυ·ησθε
3rdδυνωσιν, δυνωσι, δυωσιν, δυωσιδυν·ωσι(ν), δυ·ωσι(ν)δυνωνται[GNT][LXX], δυωνταιδυν·ωνται, δυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυνοιμι, δυοιμιδυν·οιμι, δυ·οιμιδυνοιμην, δυοιμηνδυν·οιμην, δυ·οιμην
2ndδυνοις, δυοιςδυν·οις, δυ·οιςδυνοιο, δυοιοδυν·οιο, δυ·οιο
3rdδυνοι, δυοιδυν·οι, δυ·οιδυνοιτο, δυοιτοδυν·οιτο, δυ·οιτο
Pl1stδυνοιμεν, δυοιμενδυν·οιμεν, δυ·οιμενδυνοιμεθα, δυοιμεθαδυν·οιμεθα, δυ·οιμεθα
2ndδυνοιτε, δυοιτεδυν·οιτε, δυ·οιτεδυνοισθε, δυοισθεδυν·οισθε, δυ·οισθε
3rdδυνοιεν, δυνοισαν, δυοιεν, δυοισανδυν·οιεν, δυν·οισαν alt, δυ·οιεν, δυ·οισαν altδυνοιντο, δυοιντοδυν·οιντο, δυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδυνε, δυεδυν·ε, δυ·εδυνου, δυουδυν·ου, δυ·ου
3rdδυνετω, δυετωδυν·ετω, δυ·ετωδυνεσθω, δυεσθωδυν·εσθω, δυ·εσθω
Pl1st
2ndδυνετε, δυετεδυν·ετε, δυ·ετεδυνεσθε, δυεσθεδυν·εσθε, δυ·εσθε
3rdδυνετωσαν, δυνοντων, δυετωσαν, δυοντωνδυν·ετωσαν, δυν·οντων classical, δυ·ετωσαν, δυ·οντων classicalδυνεσθωσαν, δυνεσθων, δυεσθωσαν, δυεσθωνδυν·εσθωσαν, δυν·εσθων classical, δυ·εσθωσαν, δυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δυνειν, δυειν[LXX]​δυν·ειν, δυ·εινδυνεσθαι, δυεσθαι​δυν·εσθαι, δυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυνουσα, δυουσαδυνον, δυονδυν·ουσ·α, δυ·ουσ·αδυν·ο[υ]ν[τ], δυ·ο[υ]ν[τ]
Nomδυνων, δυωνδυν·ο[υ]ν[τ]·^, δυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδυνουσαν, δυουσανδυνοντα, δυονταδυν·ουσ·αν, δυ·ουσ·ανδυν·ο[υ]ντ·α, δυ·ο[υ]ντ·α
Datδυνουσῃ, δυουσῃδυνοντι, δυοντιδυν·ουσ·ῃ, δυ·ουσ·ῃδυν·ο[υ]ντ·ι, δυ·ο[υ]ντ·ι
Genδυνουσης, δυουσηςδυνοντος[GNT][LXX], δυοντοςδυν·ουσ·ης, δυ·ουσ·ηςδυν·ο[υ]ντ·ος, δυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδυνουσαι, δυουσαιδυνοντες, δυοντεςδυνοντα, δυονταδυν·ουσ·αι, δυ·ουσ·αιδυν·ο[υ]ντ·ες, δυ·ο[υ]ντ·εςδυν·ο[υ]ντ·α, δυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδυνουσας, δυουσαςδυνοντας, δυονταςδυν·ουσ·ας, δυ·ουσ·αςδυν·ο[υ]ντ·ας, δυ·ο[υ]ντ·ας
Datδυνουσαις, δυουσαιςδυνουσι, δυνουσιν, δυουσι, δυουσινδυν·ουσ·αις, δυ·ουσ·αιςδυν·ου[ντ]·σι(ν), δυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδυνουσων, δυουσωνδυνοντων, δυοντωνδυν·ουσ·ων, δυ·ουσ·ωνδυν·ο[υ]ντ·ων, δυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυνομενη, δυομενηδυνομενε, δυομενεδυν·ομεν·η, δυ·ομεν·ηδυν·ομεν·ε, δυ·ομεν·ε
Nomδυνομενος, δυομενοςδυν·ομεν·ος, δυ·ομεν·ος
Accδυνομενην, δυομενηνδυνομενον, δυομενονδυν·ομεν·ην, δυ·ομεν·ηνδυν·ομεν·ον, δυ·ομεν·ον
Datδυνομενῃ, δυομενῃδυνομενῳ, δυομενῳδυν·ομεν·ῃ, δυ·ομεν·ῃδυν·ομεν·ῳ, δυ·ομεν·ῳ
Genδυνομενης, δυομενηςδυνομενου, δυομενουδυν·ομεν·ης, δυ·ομεν·ηςδυν·ομεν·ου, δυ·ομεν·ου
PlVocδυνομεναι, δυομεναιδυνομενοι, δυομενοιδυνομενα, δυομεναδυν·ομεν·αι, δυ·ομεν·αιδυν·ομεν·οι, δυ·ομεν·οιδυν·ομεν·α, δυ·ομεν·α
Nom
Accδυνομενας, δυομεναςδυνομενους, δυομενουςδυν·ομεν·ας, δυ·ομεν·αςδυν·ομεν·ους, δυ·ομεν·ους
Datδυνομεναις, δυομεναιςδυνομενοις, δυομενοιςδυν·ομεν·αις, δυ·ομεν·αιςδυν·ομεν·οις, δυ·ομεν·οις
Genδυνομενων, δυομενωνδυνομενων, δυομενωνδυν·ομεν·ων, δυ·ομεν·ωνδυν·ομεν·ων, δυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδυνον, εδυονε·δυν·ον, ε·δυ·ονεδυνομην, εδυομηνε·δυν·ομην, ε·δυ·ομην
2ndεδυνες, εδυεςε·δυν·ες, ε·δυ·εςεδυνου, εδυουε·δυν·ου, ε·δυ·ου
3rdεδυνεν[LXX], εδυνε, εδυεν, εδυεε·δυν·ε(ν), ε·δυν·ε(ν), ε·δυ·ε(ν)εδυνετο, εδυετοε·δυν·ετο, ε·δυ·ετο
Pl1stεδυνομεν, εδυομενε·δυν·ομεν, ε·δυ·ομενεδυνομεθα, εδυομεθαε·δυν·ομεθα, ε·δυ·ομεθα
2ndεδυνετε, εδυετεε·δυν·ετε, ε·δυ·ετεεδυνεσθε, εδυεσθεε·δυν·εσθε, ε·δυ·εσθε
3rdεδυνον, εδυνοσαν, εδυον, εδυοσανε·δυν·ον, ε·δυν·οσαν alt, ε·δυ·ον, ε·δυ·οσαν altεδυνοντο, εδυοντοε·δυν·οντο, ε·δυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυσωδυ·σωδυσομαιδυ·σομαι
2ndδυσειςδυ·σειςδυσῃ, δυσει, δυσεσαιδυ·σῃ, δυ·σει classical, δυ·σεσαι alt
3rdδυσειδυ·σειδυσεται[LXX]δυ·σεται
Pl1stδυσομενδυ·σομενδυσομεθαδυ·σομεθα
2ndδυσετεδυ·σετεδυσεσθεδυ·σεσθε
3rdδυσουσιν[LXX], δυσουσιδυ·σουσι(ν), δυ·σουσι(ν)δυσονται[LXX]δυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυσοιμιδυ·σοιμιδυσοιμηνδυ·σοιμην
2ndδυσοιςδυ·σοιςδυσοιοδυ·σοιο
3rdδυσοιδυ·σοιδυσοιτοδυ·σοιτο
Pl1stδυσοιμενδυ·σοιμενδυσοιμεθαδυ·σοιμεθα
2ndδυσοιτεδυ·σοιτεδυσοισθεδυ·σοισθε
3rdδυσοιενδυ·σοιενδυσοιντοδυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δυσειν​δυ·σειν​δυσεσθαι​δυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυσουσαδυσονδυ·σουσ·αδυ·σο[υ]ν[τ]
Nomδυσωνδυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδυσουσανδυσονταδυ·σουσ·ανδυ·σο[υ]ντ·α
Datδυσουσῃδυσοντιδυ·σουσ·ῃδυ·σο[υ]ντ·ι
Genδυσουσηςδυσοντοςδυ·σουσ·ηςδυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδυσουσαιδυσοντεςδυσονταδυ·σουσ·αιδυ·σο[υ]ντ·εςδυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδυσουσαςδυσονταςδυ·σουσ·αςδυ·σο[υ]ντ·ας
Datδυσουσαιςδυσουσι, δυσουσιν[LXX]δυ·σουσ·αιςδυ·σου[ντ]·σι(ν), δυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδυσουσωνδυσοντωνδυ·σουσ·ωνδυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυσομενηδυσομενεδυ·σομεν·ηδυ·σομεν·ε
Nomδυσομενοςδυ·σομεν·ος
Accδυσομενηνδυσομενονδυ·σομεν·ηνδυ·σομεν·ον
Datδυσομενῃδυσομενῳδυ·σομεν·ῃδυ·σομεν·ῳ
Genδυσομενηςδυσομενουδυ·σομεν·ηςδυ·σομεν·ου
PlVocδυσομεναιδυσομενοιδυσομεναδυ·σομεν·αιδυ·σομεν·οιδυ·σομεν·α
Nom
Accδυσομεναςδυσομενουςδυ·σομεν·αςδυ·σομεν·ους
Datδυσομεναιςδυσομενοιςδυ·σομεν·αιςδυ·σομεν·οις
Genδυσομενωνδυσομενωνδυ·σομεν·ωνδυ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδυνε·δυ·^νεδυμηνε·δυ·μην
2ndεδυς, εδυσθαε·δυ·^ς, ε·δυ·^σθα classicalεδυσοε·δυ·σο
3rdεδυ[GNT][LXX]ε·δυ·^εδυτοε·δυ·το
Pl1stεδυμενε·δυ·μενεδυμεθαε·δυ·μεθα
2ndεδυτεε·δυ·τεεδυσθεε·δυ·σθε
3rdεδυσαν[LXX]ε·δυ·σανεδυντοε·δυ·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυωδυ·ωδυωμαιδυ·ωμαι
2ndδυῃςδυ·ῃςδυῃ[LXX]δυ·ῃ
3rdδυῃ[LXX]δυ·ῃδυηταιδυ·ηται
Pl1stδυωμενδυ·ωμενδυωμεθαδυ·ωμεθα
2ndδυητεδυ·ητεδυησθεδυ·ησθε
3rdδυωσιν, δυωσιδυ·ωσι(ν)δυωνταιδυ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυιηνδυ·ιηνδυιμηνδυ·ιμην
2ndδυιηςδυ·ιηςδυιοδυ·ιο
3rdδυιηδυ·ιηδυιτοδυ·ιτο
Pl1stδυιημεν, δυιμενδυ·ιημεν, δυ·ιμεν classicalδυιμεθαδυ·ιμεθα
2ndδυιητε, δυιτεδυ·ιητε, δυ·ιτε classicalδυισθεδυ·ισθε
3rdδυιησαν, δυιενδυ·ιησαν, δυ·ιεν classicalδυιντοδυ·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδυθι, δυςδυ·θι, δυ·ςδυσοδυ·σο
3rdδυτωδυ·τωδυσθωδυ·σθω
Pl1st
2ndδυτεδυ·τεδυσθεδυ·σθε
3rdδυτωσαν, δυντωνδυ·τωσαν, δυ·ντων classicalδυσθωσαν, δυσθωνδυ·σθωσαν, δυ·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δυναι[LXX], δυεναι​δυ·ναι, δυ·εναι​δυσθαι​δυ·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυεσαδυςδυνδυ·εσ·αδυ·[ντ]·ςδυ·ν[τ]
Nom
Accδυεσανδυνταδυ·εσ·ανδυ·ντ·α
Datδυεσῃδυντιδυ·εσ·ῃδυ·ντ·ι
Genδυεσηςδυντοςδυ·εσ·ηςδυ·ντ·ος
PlVocδυεσαιδυντεςδυνταδυ·εσ·αιδυ·ντ·εςδυ·ντ·α
Nom
Accδυεσαςδυνταςδυ·εσ·αςδυ·ντ·ας
Datδυεσαιςδυσι[GNT][LXX], δυσιν[GNT][LXX]δυ·εσ·αιςδυ·[ντ]·σι(ν)
Genδυεσωνδυντωνδυ·εσ·ωνδυ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυμενηδυμενεδυ·μεν·ηδυ·μεν·ε
Nomδυμενοςδυ·μεν·ος
Accδυμενηνδυμενονδυ·μεν·ηνδυ·μεν·ον
Datδυμενῃδυμενῳδυ·μεν·ῃδυ·μεν·ῳ
Genδυμενηςδυμενουδυ·μεν·ηςδυ·μεν·ου
PlVocδυμεναιδυμενοιδυμεναδυ·μεν·αιδυ·μεν·οιδυ·μεν·α
Nom
Accδυμεναςδυμενουςδυ·μεν·αςδυ·μεν·ους
Datδυμεναιςδυμενοιςδυ·μεν·αιςδυ·μεν·οις
Genδυμενωνδυμενωνδυ·μεν·ωνδυ·μεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδυκαδεδυ·κα
2ndδεδυκας, δεδυκεςδεδυ·κας, δεδυ·κες alt
3rdδεδυκεν, δεδυκεδεδυ·κε(ν)
Pl1stδεδυκαμενδεδυ·καμεν
2ndδεδυκατεδεδυ·κατε
3rdδεδυκασιν, δεδυκασι, δεδυκανδεδυ·κασι(ν), δεδυ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδυκωδεδυ·κω
2ndδεδυκῃςδεδυ·κῃς
3rdδεδυκῃδεδυ·κῃ
Pl1stδεδυκωμενδεδυ·κωμεν
2ndδεδυκητεδεδυ·κητε
3rdδεδυκωσιν, δεδυκωσιδεδυ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδυκοιμι, δεδυκοιηνδεδυ·κοιμι, δεδυ·κοιην classical
2ndδεδυκοις, δεδυκοιηςδεδυ·κοις, δεδυ·κοιης classical
3rdδεδυκοι, δεδυκοιηδεδυ·κοι, δεδυ·κοιη classical
Pl1stδεδυκοιμενδεδυ·κοιμεν
2ndδεδυκοιτεδεδυ·κοιτε
3rdδεδυκοιενδεδυ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδυκεδεδυ·κε
3rdδεδυκετωδεδυ·κετω
Pl1st
2ndδεδυκετεδεδυ·κετε
3rdδεδυκετωσανδεδυ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδυκεναι​δεδυ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδυκυιαδεδυκοςδεδυ·κυι·αδεδυ·κο[τ]·ς
Nomδεδυκωςδεδυ·κο[τ]·^ς
Accδεδυκυιανδεδυκοταδεδυ·κυι·ανδεδυ·κοτ·α
Datδεδυκυιᾳδεδυκοτιδεδυ·κυι·ᾳδεδυ·κοτ·ι
Genδεδυκυιαςδεδυκοτος[LXX]δεδυ·κυι·αςδεδυ·κοτ·ος
PlVocδεδυκυιαιδεδυκοτεςδεδυκοταδεδυ·κυι·αιδεδυ·κοτ·εςδεδυ·κοτ·α
Nom
Accδεδυκυιαςδεδυκοταςδεδυ·κυι·αςδεδυ·κοτ·ας
Datδεδυκυιαιςδεδυκοσι, δεδυκοσινδεδυ·κυι·αιςδεδυ·κο[τ]·σι(ν)
Genδεδυκυιωνδεδυκοτωνδεδυ·κυι·ωνδεδυ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδυκειν, εδεδυκηε·δεδυ·κειν, ε·δεδυ·κη classical
2ndεδεδυκεις, εδεδυκηςε·δεδυ·κεις, ε·δεδυ·κης classical
3rdεδεδυκειε·δεδυ·κει
Pl1stεδεδυκειμεν, εδεδυκεμενε·δεδυ·κειμεν, ε·δεδυ·κεμεν classical
2ndεδεδυκειτε, εδεδυκετεε·δεδυ·κειτε, ε·δεδυ·κετε classical
3rdεδεδυκεισαν, εδεδυκεσανε·δεδυ·κεισαν, ε·δεδυ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδυκειν, δεδυκη[ε]·δεδυ·κειν, [ε]·δεδυ·κη classical
2ndδεδυκεις, δεδυκης[ε]·δεδυ·κεις, [ε]·δεδυ·κης classical
3rdδεδυκει[ε]·δεδυ·κει
Pl1stδεδυκειμεν, δεδυκεμεν[ε]·δεδυ·κειμεν, [ε]·δεδυ·κεμεν classical
2ndδεδυκειτε, δεδυκετε[ε]·δεδυ·κειτε, [ε]·δεδυ·κετε classical
3rdδεδυκεισαν, δεδυκεσαν[ε]·δεδυ·κεισαν, [ε]·δεδυ·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 09:40:32 EST