δυναμις • DUNAMIS • dunamis

Search: δυναμιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δυναμινδύναμιςδυναμ(ι)·ν(fem) acc sg

δύναμις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδυναμιδυναμι
Nomδυναμις[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ς
Accδυναμιν[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ν
Datδυναμει[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ι
Genδυναμεως[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ος
PlVocδυναμεις[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ες
Nom
Accδυναμεις[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ας
Datδυναμεσι, δυναμεσιν[GNT][LXX]δυναμ(ι)·σι(ν), δυναμ(ι)·σι(ν)
Genδυναμεων[GNT][LXX]δυναμ(ι)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 13-Jun-2021 19:21:52 EDT