δοκεω • DOKEW • dokeō

Search: δοξαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δοξανδοκέωδοκ·σαν[τ]1aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
δοξανδόξαδοξ·αν(fem) acc sg

δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοκω[GNT][LXX]δοκ(ε)·ωδοκουμαιδοκ(ε)·ομαι
2ndδοκεις[GNT][LXX]δοκ(ε)·ειςδοκῃ[GNT][LXX], δοκει[GNT][LXX], δοκεισαιδοκ(ε)·ῃ, δοκ(ε)·ει classical, δοκ(ε)·εσαι alt
3rdδοκει[GNT][LXX]δοκ(ε)·ειδοκειταιδοκ(ε)·εται
Pl1stδοκουμεν[GNT]δοκ(ε)·ομενδοκουμεθαδοκ(ε)·ομεθα
2ndδοκειτε[GNT]δοκ(ε)·ετεδοκεισθεδοκ(ε)·εσθε
3rdδοκουσιν[GNT][LXX], δοκουσιδοκ(ε)·ουσι(ν), δοκ(ε)·ουσι(ν)δοκουνταιδοκ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοκω[GNT][LXX]δοκ(ε)·ωδοκωμαιδοκ(ε)·ωμαι
2ndδοκῃςδοκ(ε)·ῃςδοκῃ[GNT][LXX]δοκ(ε)·ῃ
3rdδοκῃ[GNT][LXX]δοκ(ε)·ῃδοκηταιδοκ(ε)·ηται
Pl1stδοκωμεν[LXX]δοκ(ε)·ωμενδοκωμεθαδοκ(ε)·ωμεθα
2ndδοκητεδοκ(ε)·ητεδοκησθεδοκ(ε)·ησθε
3rdδοκωσιν, δοκωσιδοκ(ε)·ωσι(ν)δοκωνταιδοκ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοκοιμιδοκ(ε)·οιμιδοκοιμηνδοκ(ε)·οιμην
2ndδοκοιςδοκ(ε)·οιςδοκοιοδοκ(ε)·οιο
3rdδοκοι[LXX]δοκ(ε)·οιδοκοιτοδοκ(ε)·οιτο
Pl1stδοκοιμενδοκ(ε)·οιμενδοκοιμεθαδοκ(ε)·οιμεθα
2ndδοκοιτεδοκ(ε)·οιτεδοκοισθεδοκ(ε)·οισθε
3rdδοκοιεν, δοκοισανδοκ(ε)·οιεν, δοκ(ε)·οισαν altδοκοιντοδοκ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδοκει[GNT][LXX]δοκ(ε)·εδοκουδοκ(ε)·ου
3rdδοκειτωδοκ(ε)·ετωδοκεισθωδοκ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndδοκειτε[GNT]δοκ(ε)·ετεδοκεισθεδοκ(ε)·εσθε
3rdδοκειτωσαν, δοκουντων[GNT]δοκ(ε)·ετωσαν, δοκ(ε)·οντων classicalδοκεισθωσαν, δοκεισθωνδοκ(ε)·εσθωσαν, δοκ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δοκειν[GNT][LXX]​δοκ(ε)·εινδοκεισθαι​δοκ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοκουσα[GNT][LXX]δοκουν[GNT]δοκ(ε)·ουσ·αδοκ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomδοκων[GNT][LXX]δοκ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδοκουσανδοκουντα[GNT][LXX]δοκ(ε)·ουσ·ανδοκ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datδοκουσῃδοκουντιδοκ(ε)·ουσ·ῃδοκ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genδοκουσηςδοκουντοςδοκ(ε)·ουσ·ηςδοκ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδοκουσαι[LXX]δοκουντες[GNT][LXX]δοκουντα[GNT][LXX]δοκ(ε)·ουσ·αιδοκ(ε)·ο[υ]ντ·εςδοκ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδοκουσαςδοκουνταςδοκ(ε)·ουσ·αςδοκ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datδοκουσαιςδοκουσι, δοκουσιν[GNT][LXX]δοκ(ε)·ουσ·αιςδοκ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), δοκ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδοκουσωνδοκουντων[GNT]δοκ(ε)·ουσ·ωνδοκ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοκουμενηδοκουμενεδοκ(ε)·ομεν·ηδοκ(ε)·ομεν·ε
Nomδοκουμενοςδοκ(ε)·ομεν·ος
Accδοκουμενηνδοκουμενονδοκ(ε)·ομεν·ηνδοκ(ε)·ομεν·ον
Datδοκουμενῃδοκουμενῳδοκ(ε)·ομεν·ῃδοκ(ε)·ομεν·ῳ
Genδοκουμενηςδοκουμενουδοκ(ε)·ομεν·ηςδοκ(ε)·ομεν·ου
PlVocδοκουμεναιδοκουμενοιδοκουμεναδοκ(ε)·ομεν·αιδοκ(ε)·ομεν·οιδοκ(ε)·ομεν·α
Nom
Accδοκουμεναςδοκουμενουςδοκ(ε)·ομεν·αςδοκ(ε)·ομεν·ους
Datδοκουμεναιςδοκουμενοιςδοκ(ε)·ομεν·αιςδοκ(ε)·ομεν·οις
Genδοκουμενωνδοκουμενωνδοκ(ε)·ομεν·ωνδοκ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδοκουν[GNT][LXX]ε·δοκ(ε)·ονεδοκουμηνε·δοκ(ε)·ομην
2ndεδοκειςε·δοκ(ε)·εςεδοκουε·δοκ(ε)·ου
3rdεδοκει[GNT]ε·δοκ(ε)·εεδοκειτοε·δοκ(ε)·ετο
Pl1stεδοκουμενε·δοκ(ε)·ομενεδοκουμεθαε·δοκ(ε)·ομεθα
2ndεδοκειτεε·δοκ(ε)·ετεεδοκεισθεε·δοκ(ε)·εσθε
3rdεδοκουν[GNT][LXX], εδοκουσανε·δοκ(ε)·ον, ε·δοκ(ε)·οσαν altεδοκουντοε·δοκ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοξω[GNT]δοκ·σωδοξομαιδοκ·σομαι
2ndδοξειςδοκ·σειςδοξῃ[GNT][LXX], δοξει[LXX], δοξεσαιδοκ·σῃ, δοκ·σει classical, δοκ·σεσαι alt
3rdδοξει[LXX]δοκ·σειδοξεταιδοκ·σεται
Pl1stδοξομενδοκ·σομενδοξομεθαδοκ·σομεθα
2ndδοξετεδοκ·σετεδοξεσθεδοκ·σεσθε
3rdδοξουσιν, δοξουσιδοκ·σουσι(ν)δοξονταιδοκ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοξοιμιδοκ·σοιμιδοξοιμηνδοκ·σοιμην
2ndδοξοιςδοκ·σοιςδοξοιοδοκ·σοιο
3rdδοξοιδοκ·σοιδοξοιτοδοκ·σοιτο
Pl1stδοξοιμενδοκ·σοιμενδοξοιμεθαδοκ·σοιμεθα
2ndδοξοιτεδοκ·σοιτεδοξοισθεδοκ·σοισθε
3rdδοξοιενδοκ·σοιενδοξοιντοδοκ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δοξειν​δοκ·σειν​δοξεσθαι​δοκ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοξουσαδοξονδοκ·σουσ·αδοκ·σο[υ]ν[τ]
Nomδοξων[LXX]δοκ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδοξουσανδοξονταδοκ·σουσ·ανδοκ·σο[υ]ντ·α
Datδοξουσῃδοξοντιδοκ·σουσ·ῃδοκ·σο[υ]ντ·ι
Genδοξουσηςδοξοντοςδοκ·σουσ·ηςδοκ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδοξουσαιδοξοντεςδοξονταδοκ·σουσ·αιδοκ·σο[υ]ντ·εςδοκ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδοξουσαςδοξονταςδοκ·σουσ·αςδοκ·σο[υ]ντ·ας
Datδοξουσαιςδοξουσι, δοξουσινδοκ·σουσ·αιςδοκ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδοξουσωνδοξοντωνδοκ·σουσ·ωνδοκ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοξομενηδοξομενεδοκ·σομεν·ηδοκ·σομεν·ε
Nomδοξομενοςδοκ·σομεν·ος
Accδοξομενηνδοξομενονδοκ·σομεν·ηνδοκ·σομεν·ον
Datδοξομενῃδοξομενῳδοκ·σομεν·ῃδοκ·σομεν·ῳ
Genδοξομενηςδοξομενουδοκ·σομεν·ηςδοκ·σομεν·ου
PlVocδοξομεναιδοξομενοιδοξομεναδοκ·σομεν·αιδοκ·σομεν·οιδοκ·σομεν·α
Nom
Accδοξομεναςδοξομενουςδοκ·σομεν·αςδοκ·σομεν·ους
Datδοξομεναιςδοξομενοιςδοκ·σομεν·αιςδοκ·σομεν·οις
Genδοξομενωνδοξομενωνδοκ·σομεν·ωνδοκ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδοξα[GNT]ε·δοκ·σαεδοξαμηνε·δοκ·σαμην
2ndεδοξαςε·δοκ·σαςεδοξωε·δοκ·σω
3rdεδοξεν[GNT][LXX], εδοξε[LXX]ε·δοκ·σε(ν)εδοξατοε·δοκ·σατο
Pl1stεδοξαμενε·δοκ·σαμενεδοξαμεθαε·δοκ·σαμεθα
2ndεδοξατεε·δοκ·σατεεδοξασθεε·δοκ·σασθε
3rdεδοξαν[GNT][LXX]ε·δοκ·σανεδοξαντοε·δοκ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοξω[GNT]δοκ·σωδοξωμαιδοκ·σωμαι
2ndδοξῃςδοκ·σῃςδοξῃ[GNT][LXX]δοκ·σῃ
3rdδοξῃ[GNT][LXX]δοκ·σῃδοξηταιδοκ·σηται
Pl1stδοξωμενδοκ·σωμενδοξωμεθαδοκ·σωμεθα
2ndδοξητε[GNT]δοκ·σητεδοξησθεδοκ·σησθε
3rdδοξωσιν, δοξωσιδοκ·σωσι(ν)δοξωνταιδοκ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοξαιμιδοκ·σαιμιδοξαιμηνδοκ·σαιμην
2ndδοξαις[LXX], δοξειαςδοκ·σαις, δοκ·σειας classicalδοξαιοδοκ·σαιο
3rdδοξαι[LXX], δοξειεδοκ·σαι, δοκ·σειε classicalδοξαιτοδοκ·σαιτο
Pl1stδοξαιμενδοκ·σαιμενδοξαιμεθαδοκ·σαιμεθα
2ndδοξαιτεδοκ·σαιτεδοξαισθεδοκ·σαισθε
3rdδοξαιεν, δοξαισαν, δοξειαν, δοξειενδοκ·σαιεν, δοκ·σαισαν alt, δοκ·σειαν classical, δοκ·σειεν classicalδοξαιντοδοκ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδοξονδοκ·σονδοξαι[LXX]δοκ·σαι
3rdδοξατωδοκ·σατωδοξασθωδοκ·σασθω
Pl1st
2ndδοξατεδοκ·σατεδοξασθεδοκ·σασθε
3rdδοξατωσαν, δοξαντωνδοκ·σατωσαν, δοκ·σαντων classicalδοξασθωσαν, δοξασθωνδοκ·σασθωσαν, δοκ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δοξαι[LXX]​δοκ·σαιδοξασθαι​δοκ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοξασαδοξας[GNT][LXX]δοξαν[GNT][LXX]δοκ·σασ·αδοκ·σα[ντ]·ςδοκ·σαν[τ]
Nom
Accδοξασανδοξαντα[LXX]δοκ·σασ·ανδοκ·σαντ·α
Datδοξασῃ[GNT]δοξαντιδοκ·σασ·ῃδοκ·σαντ·ι
Genδοξασηςδοξαντοςδοκ·σασ·ηςδοκ·σαντ·ος
PlVocδοξασαι[GNT][LXX]δοξαντες[GNT][LXX]δοξαντα[LXX]δοκ·σασ·αιδοκ·σαντ·εςδοκ·σαντ·α
Nom
Accδοξασας[LXX]δοξανταςδοκ·σασ·αςδοκ·σαντ·ας
Datδοξασαιςδοξασι, δοξασινδοκ·σασ·αιςδοκ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδοξασωνδοξαντωνδοκ·σασ·ωνδοκ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοξαμενηδοξαμενεδοκ·σαμεν·ηδοκ·σαμεν·ε
Nomδοξαμενοςδοκ·σαμεν·ος
Accδοξαμενηνδοξαμενονδοκ·σαμεν·ηνδοκ·σαμεν·ον
Datδοξαμενῃδοξαμενῳδοκ·σαμεν·ῃδοκ·σαμεν·ῳ
Genδοξαμενηςδοξαμενουδοκ·σαμεν·ηςδοκ·σαμεν·ου
PlVocδοξαμεναιδοξαμενοιδοξαμεναδοκ·σαμεν·αιδοκ·σαμεν·οιδοκ·σαμεν·α
Nom
Accδοξαμεναςδοξαμενουςδοκ·σαμεν·αςδοκ·σαμεν·ους
Datδοξαμεναιςδοξαμενοιςδοκ·σαμεν·αιςδοκ·σαμεν·οις
Genδοξαμενωνδοξαμενωνδοκ·σαμεν·ωνδοκ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδογμαιδεδοκ·μαι
2ndδεδοξαιδεδοκ·σαι
3rdδεδοκται[LXX]δεδοκ·ται
Pl1stδεδογμεθαδεδοκ·μεθα
2ndδεδοχθεδεδοκ·σθε
3rdδεδοχαταιδεδοκ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδοξομαιδεδοκ·σομαι
2ndδεδοξῃ, δεδοξειδεδοκ·σῃ, δεδοκ·σει classical
3rdδεδοξεταιδεδοκ·σεται
Pl1stδεδοξομεθαδεδοκ·σομεθα
2ndδεδοξεσθεδεδοκ·σεσθε
3rdδεδοξονταιδεδοκ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδοξοιμηνδεδοκ·σοιμην
2ndδεδοξοιοδεδοκ·σοιο
3rdδεδοξοιτοδεδοκ·σοιτο
Pl1stδεδοξοιμεθαδεδοκ·σοιμεθα
2ndδεδοξοισθεδεδοκ·σοισθε
3rdδεδοξοιντοδεδοκ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδοξοδεδοκ·σο
3rdδεδοχθωδεδοκ·σθω
Pl1st
2ndδεδοχθεδεδοκ·σθε
3rdδεδοχθωσαν, δεδοχθωνδεδοκ·σθωσαν, δεδοκ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδοχθαι​δεδοκ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδοξεσθαι​δεδοκ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδογμενηδεδογμενεδεδοκ·μεν·ηδεδοκ·μεν·ε
Nomδεδογμενοςδεδοκ·μεν·ος
Accδεδογμενηνδεδογμενονδεδοκ·μεν·ηνδεδοκ·μεν·ον
Datδεδογμενῃδεδογμενῳδεδοκ·μεν·ῃδεδοκ·μεν·ῳ
Genδεδογμενηςδεδογμενουδεδοκ·μεν·ηςδεδοκ·μεν·ου
PlVocδεδογμεναιδεδογμενοιδεδογμενα[LXX]δεδοκ·μεν·αιδεδοκ·μεν·οιδεδοκ·μεν·α
Nom
Accδεδογμεναςδεδογμενουςδεδοκ·μεν·αςδεδοκ·μεν·ους
Datδεδογμεναιςδεδογμενοιςδεδοκ·μεν·αιςδεδοκ·μεν·οις
Genδεδογμενωνδεδογμενωνδεδοκ·μεν·ωνδεδοκ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδογμηνε·δεδοκ·μην
2ndεδεδοξοε·δεδοκ·σο
3rdεδεδοκτοε·δεδοκ·το
Pl1stεδεδογμεθαε·δεδοκ·μεθα
2ndεδεδοχθεε·δεδοκ·σθε
3rdεδεδοχατοε·δεδοκ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδογμην[ε]·δεδοκ·μην
2ndδεδοξο[ε]·δεδοκ·σο
3rdδεδοκτο[ε]·δεδοκ·το
Pl1stδεδογμεθα[ε]·δεδοκ·μεθα
2ndδεδοχθε[ε]·δεδοκ·σθε
3rdδεδοχατο[ε]·δεδοκ·ντο

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 21:42:21 EDT