δικαιος • DIKAIOS • dikaios

Search: δικαιοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δικαιοιδίκαιοςδικαι·οιmas nom|voc pl
δικαιοι; δικαιοι; δικαιοι; δικαιοι; δικαιοι; δικαιοιδικαιόωδικαι(ο)·οι; δικαι(ο)·ει; δικαι(ο)·ῃ; δικαι(ο)·ῃ; δικαι(ο)·ει; δικαι(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δικαιοιδικαιόωδικαι(ο)·οιpres act opt 3rd sg
δικαιοιδικαιόωδικαι(ο)·ειpres act ind 3rd sg
δικαιοιδικαιόωδικαι(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
δικαιοιδικαιόωδικαι(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
δικαιοιδικαιόωδικαι(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
δικαιοιδικαιόωδικαι(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg
δικαιοιδίκαιοςδικαι·οιmas nom|voc pl

δίκαιος -αία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικαια[GNT][LXX]δικαιε[GNT]δικαι·αδικαι·ε
Nomδικαιος[GNT][LXX]δικαι·ος
Accδικαιαν[GNT][LXX]δικαιον[GNT][LXX]δικαι·ανδικαι·ον
Datδικαιᾳ[LXX]δικαιῳ[GNT][LXX]δικαι·ᾳδικαι·ῳ
Genδικαιας[GNT][LXX]δικαιου[GNT][LXX]δικαι·αςδικαι·ου
PlVocδικαιαι[GNT]δικαιοι[GNT][LXX]δικαια[GNT][LXX]δικαι·αιδικαι·οιδικαι·α
Nom
Accδικαιας[GNT][LXX]δικαιους[GNT][LXX]δικαι·αςδικαι·ους
Datδικαιαιςδικαιοις[GNT][LXX]δικαι·αιςδικαι·οις
Genδικαιων[GNT][LXX]δικαι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 05:18:06 EST