διδασκω • DIDASKW • didaskō

Search: διδαξον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διδαξον; διδαξον; διδαξονδιδάσκωδιδακ·σον; διδακ·σο[υ]ν[τ]; διδακ·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διδαξονδιδάσκωδιδακ·σον1aor act imp 2nd sg
διδαξονδιδάσκωδιδακ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
διδαξονδιδάσκωδιδακ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp mas voc sg

διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιδασκω[GNT][LXX]διδασκ·ωδιδασκομαιδιδασκ·ομαι
2ndδιδασκεις[GNT]διδασκ·ειςδιδασκῃ[GNT], διδασκει[GNT][LXX], διδασκεσαιδιδασκ·ῃ, διδασκ·ει classical, διδασκ·εσαι alt
3rdδιδασκει[GNT][LXX]διδασκ·ειδιδασκεταιδιδασκ·εται
Pl1stδιδασκομενδιδασκ·ομενδιδασκομεθαδιδασκ·ομεθα
2ndδιδασκετεδιδασκ·ετεδιδασκεσθεδιδασκ·εσθε
3rdδιδασκουσιν, διδασκουσι[LXX]διδασκ·ουσι(ν), διδασκ·ουσι(ν)διδασκονταιδιδασκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιδασκω[GNT][LXX]διδασκ·ωδιδασκωμαιδιδασκ·ωμαι
2ndδιδασκῃςδιδασκ·ῃςδιδασκῃ[GNT]διδασκ·ῃ
3rdδιδασκῃ[GNT]διδασκ·ῃδιδασκηταιδιδασκ·ηται
Pl1stδιδασκωμενδιδασκ·ωμενδιδασκωμεθαδιδασκ·ωμεθα
2ndδιδασκητεδιδασκ·ητεδιδασκησθεδιδασκ·ησθε
3rdδιδασκωσιν, διδασκωσιδιδασκ·ωσι(ν)διδασκωνταιδιδασκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιδασκοιμιδιδασκ·οιμιδιδασκοιμηνδιδασκ·οιμην
2ndδιδασκοιςδιδασκ·οιςδιδασκοιοδιδασκ·οιο
3rdδιδασκοιδιδασκ·οιδιδασκοιτοδιδασκ·οιτο
Pl1stδιδασκοιμενδιδασκ·οιμενδιδασκοιμεθαδιδασκ·οιμεθα
2ndδιδασκοιτεδιδασκ·οιτεδιδασκοισθεδιδασκ·οισθε
3rdδιδασκοιεν, διδασκοισανδιδασκ·οιεν, διδασκ·οισαν altδιδασκοιντοδιδασκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιδασκε[GNT][LXX]διδασκ·εδιδασκουδιδασκ·ου
3rdδιδασκετωδιδασκ·ετωδιδασκεσθωδιδασκ·εσθω
Pl1st
2ndδιδασκετεδιδασκ·ετεδιδασκεσθεδιδασκ·εσθε
3rdδιδασκετωσαν, διδασκοντωνδιδασκ·ετωσαν, διδασκ·οντων classicalδιδασκεσθωσαν, διδασκεσθωνδιδασκ·εσθωσαν, διδασκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διδασκειν[GNT][LXX]​διδασκ·εινδιδασκεσθαι​διδασκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιδασκουσα[LXX]διδασκονδιδασκ·ουσ·αδιδασκ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιδασκων[GNT][LXX]διδασκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιδασκουσανδιδασκοντα[LXX]διδασκ·ουσ·ανδιδασκ·ο[υ]ντ·α
Datδιδασκουσῃδιδασκοντι[GNT]διδασκ·ουσ·ῃδιδασκ·ο[υ]ντ·ι
Genδιδασκουσηςδιδασκοντος[GNT][LXX]διδασκ·ουσ·ηςδιδασκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιδασκουσαιδιδασκοντες[GNT][LXX]διδασκοντα[LXX]διδασκ·ουσ·αιδιδασκ·ο[υ]ντ·εςδιδασκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιδασκουσαςδιδασκοντας[LXX]διδασκ·ουσ·αςδιδασκ·ο[υ]ντ·ας
Datδιδασκουσαιςδιδασκουσι[LXX], διδασκουσινδιδασκ·ουσ·αιςδιδασκ·ου[ντ]·σι(ν), διδασκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιδασκουσωνδιδασκοντωνδιδασκ·ουσ·ωνδιδασκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιδασκομενηδιδασκομενεδιδασκ·ομεν·ηδιδασκ·ομεν·ε
Nomδιδασκομενοςδιδασκ·ομεν·ος
Accδιδασκομενηνδιδασκομενονδιδασκ·ομεν·ηνδιδασκ·ομεν·ον
Datδιδασκομενῃδιδασκομενῳδιδασκ·ομεν·ῃδιδασκ·ομεν·ῳ
Genδιδασκομενηςδιδασκομενουδιδασκ·ομεν·ηςδιδασκ·ομεν·ου
PlVocδιδασκομεναιδιδασκομενοιδιδασκομεναδιδασκ·ομεν·αιδιδασκ·ομεν·οιδιδασκ·ομεν·α
Nom
Accδιδασκομεναςδιδασκομενουςδιδασκ·ομεν·αςδιδασκ·ομεν·ους
Datδιδασκομεναιςδιδασκομενοιςδιδασκ·ομεν·αιςδιδασκ·ομεν·οις
Genδιδασκομενωνδιδασκομενωνδιδασκ·ομεν·ωνδιδασκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδιδασκον[GNT][LXX]ε·διδασκ·ονεδιδασκομηνε·διδασκ·ομην
2ndεδιδασκεςε·διδασκ·εςεδιδασκουε·διδασκ·ου
3rdεδιδασκεν[GNT][LXX], εδιδασκεε·διδασκ·ε(ν), ε·διδασκ·ε(ν)εδιδασκετοε·διδασκ·ετο
Pl1stεδιδασκομενε·διδασκ·ομενεδιδασκομεθαε·διδασκ·ομεθα
2ndεδιδασκετεε·διδασκ·ετεεδιδασκεσθεε·διδασκ·εσθε
3rdεδιδασκον[GNT][LXX], εδιδασκοσανε·διδασκ·ον, ε·διδασκ·οσαν altεδιδασκοντοε·διδασκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιδαξω[LXX]διδακ·σωδιδαξομαιδιδακ·σομαι
2ndδιδαξεις[LXX]διδακ·σειςδιδαξῃ[GNT], διδαξει[GNT][LXX], διδαξεσαιδιδακ·σῃ, διδακ·σει classical, διδακ·σεσαι alt
3rdδιδαξει[GNT][LXX]διδακ·σειδιδαξεταιδιδακ·σεται
Pl1stδιδαξομενδιδακ·σομενδιδαξομεθαδιδακ·σομεθα
2ndδιδαξετε[LXX]διδακ·σετεδιδαξεσθεδιδακ·σεσθε
3rdδιδαξουσιν[LXX], διδαξουσιδιδακ·σουσι(ν), διδακ·σουσι(ν)διδαξονταιδιδακ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιδαξοιμιδιδακ·σοιμιδιδαξοιμηνδιδακ·σοιμην
2ndδιδαξοιςδιδακ·σοιςδιδαξοιοδιδακ·σοιο
3rdδιδαξοιδιδακ·σοιδιδαξοιτοδιδακ·σοιτο
Pl1stδιδαξοιμενδιδακ·σοιμενδιδαξοιμεθαδιδακ·σοιμεθα
2ndδιδαξοιτεδιδακ·σοιτεδιδαξοισθεδιδακ·σοισθε
3rdδιδαξοιενδιδακ·σοιενδιδαξοιντοδιδακ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διδαξειν​διδακ·σειν​διδαξεσθαι​διδακ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιδαξουσαδιδαξον[GNT][LXX]διδακ·σουσ·αδιδακ·σο[υ]ν[τ]
Nomδιδαξωνδιδακ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιδαξουσανδιδαξονταδιδακ·σουσ·ανδιδακ·σο[υ]ντ·α
Datδιδαξουσῃδιδαξοντιδιδακ·σουσ·ῃδιδακ·σο[υ]ντ·ι
Genδιδαξουσηςδιδαξοντοςδιδακ·σουσ·ηςδιδακ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιδαξουσαιδιδαξοντεςδιδαξονταδιδακ·σουσ·αιδιδακ·σο[υ]ντ·εςδιδακ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιδαξουσαςδιδαξονταςδιδακ·σουσ·αςδιδακ·σο[υ]ντ·ας
Datδιδαξουσαιςδιδαξουσι, διδαξουσιν[LXX]διδακ·σουσ·αιςδιδακ·σου[ντ]·σι(ν), διδακ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιδαξουσωνδιδαξοντωνδιδακ·σουσ·ωνδιδακ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιδαξομενηδιδαξομενεδιδακ·σομεν·ηδιδακ·σομεν·ε
Nomδιδαξομενοςδιδακ·σομεν·ος
Accδιδαξομενηνδιδαξομενονδιδακ·σομεν·ηνδιδακ·σομεν·ον
Datδιδαξομενῃδιδαξομενῳδιδακ·σομεν·ῃδιδακ·σομεν·ῳ
Genδιδαξομενηςδιδαξομενουδιδακ·σομεν·ηςδιδακ·σομεν·ου
PlVocδιδαξομεναιδιδαξομενοιδιδαξομεναδιδακ·σομεν·αιδιδακ·σομεν·οιδιδακ·σομεν·α
Nom
Accδιδαξομεναςδιδαξομενουςδιδακ·σομεν·αςδιδακ·σομεν·ους
Datδιδαξομεναιςδιδαξομενοιςδιδακ·σομεν·αιςδιδακ·σομεν·οις
Genδιδαξομενωνδιδαξομενωνδιδακ·σομεν·ωνδιδακ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδιδαξα[GNT][LXX]ε·διδακ·σαεδιδαξαμηνε·διδακ·σαμην
2ndεδιδαξας[GNT][LXX]ε·διδακ·σαςεδιδαξωε·διδακ·σω
3rdεδιδαξεν[GNT][LXX], εδιδαξεε·διδακ·σε(ν), ε·διδακ·σε(ν)εδιδαξατοε·διδακ·σατο
Pl1stεδιδαξαμενε·διδακ·σαμενεδιδαξαμεθαε·διδακ·σαμεθα
2ndεδιδαξατεε·διδακ·σατεεδιδαξασθεε·διδακ·σασθε
3rdεδιδαξαν[GNT][LXX]ε·διδακ·σανεδιδαξαντοε·διδακ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιδαξω[LXX]διδακ·σωδιδαξωμαιδιδακ·σωμαι
2ndδιδαξῃς[LXX]διδακ·σῃςδιδαξῃ[GNT]διδακ·σῃ
3rdδιδαξῃ[GNT]διδακ·σῃδιδαξηταιδιδακ·σηται
Pl1stδιδαξωμενδιδακ·σωμενδιδαξωμεθαδιδακ·σωμεθα
2ndδιδαξητεδιδακ·σητεδιδαξησθεδιδακ·σησθε
3rdδιδαξωσιν[GNT][LXX], διδαξωσιδιδακ·σωσι(ν), διδακ·σωσι(ν)διδαξωνταιδιδακ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιδαξαιμιδιδακ·σαιμιδιδαξαιμηνδιδακ·σαιμην
2ndδιδαξαις, διδαξειαςδιδακ·σαις, διδακ·σειας classicalδιδαξαιοδιδακ·σαιο
3rdδιδαξαι[GNT][LXX], διδαξειεδιδακ·σαι, διδακ·σειε classicalδιδαξαιτοδιδακ·σαιτο
Pl1stδιδαξαιμενδιδακ·σαιμενδιδαξαιμεθαδιδακ·σαιμεθα
2ndδιδαξαιτεδιδακ·σαιτεδιδαξαισθεδιδακ·σαισθε
3rdδιδαξαιεν, διδαξαισαν, διδαξειαν, διδαξειενδιδακ·σαιεν, διδακ·σαισαν alt, διδακ·σειαν classical, διδακ·σειεν classicalδιδαξαιντοδιδακ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιδαξον[GNT][LXX]διδακ·σονδιδαξαι[GNT][LXX]διδακ·σαι
3rdδιδαξατωδιδακ·σατωδιδαξασθωδιδακ·σασθω
Pl1st
2ndδιδαξατε[LXX]διδακ·σατεδιδαξασθεδιδακ·σασθε
3rdδιδαξατωσαν, διδαξαντωνδιδακ·σατωσαν, διδακ·σαντων classicalδιδαξασθωσαν, διδαξασθωνδιδακ·σασθωσαν, διδακ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διδαξαι[GNT][LXX]​διδακ·σαιδιδαξασθαι​διδακ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιδαξασαδιδαξαςδιδαξανδιδακ·σασ·αδιδακ·σα[ντ]·ςδιδακ·σαν[τ]
Nom
Accδιδαξασανδιδαξανταδιδακ·σασ·ανδιδακ·σαντ·α
Datδιδαξασῃδιδαξαντιδιδακ·σασ·ῃδιδακ·σαντ·ι
Genδιδαξασηςδιδαξαντοςδιδακ·σασ·ηςδιδακ·σαντ·ος
PlVocδιδαξασαιδιδαξαντεςδιδαξανταδιδακ·σασ·αιδιδακ·σαντ·εςδιδακ·σαντ·α
Nom
Accδιδαξασαςδιδαξανταςδιδακ·σασ·αςδιδακ·σαντ·ας
Datδιδαξασαιςδιδαξασι, διδαξασινδιδακ·σασ·αιςδιδακ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιδαξασωνδιδαξαντωνδιδακ·σασ·ωνδιδακ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιδαξαμενηδιδαξαμενεδιδακ·σαμεν·ηδιδακ·σαμεν·ε
Nomδιδαξαμενοςδιδακ·σαμεν·ος
Accδιδαξαμενηνδιδαξαμενονδιδακ·σαμεν·ηνδιδακ·σαμεν·ον
Datδιδαξαμενῃδιδαξαμενῳδιδακ·σαμεν·ῃδιδακ·σαμεν·ῳ
Genδιδαξαμενηςδιδαξαμενουδιδακ·σαμεν·ηςδιδακ·σαμεν·ου
PlVocδιδαξαμεναιδιδαξαμενοιδιδαξαμεναδιδακ·σαμεν·αιδιδακ·σαμεν·οιδιδακ·σαμεν·α
Nom
Accδιδαξαμεναςδιδαξαμενουςδιδακ·σαμεν·αςδιδακ·σαμεν·ους
Datδιδαξαμεναιςδιδαξαμενοιςδιδακ·σαμεν·αιςδιδακ·σαμεν·οις
Genδιδαξαμενωνδιδαξαμενωνδιδακ·σαμεν·ωνδιδακ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιδαχαδεδιδακ·καδεδιδαγμαιδεδιδακ·μαι
2ndδεδιδαχας, δεδιδαχεςδεδιδακ·κας, δεδιδακ·κες altδεδιδαξαιδεδιδακ·σαι
3rdδεδιδαχεν[LXX], δεδιδαχεδεδιδακ·κε(ν), δεδιδακ·κε(ν)δεδιδακταιδεδιδακ·ται
Pl1stδεδιδαχαμενδεδιδακ·καμενδεδιδαγμεθαδεδιδακ·μεθα
2ndδεδιδαχατεδεδιδακ·κατεδεδιδαχθεδεδιδακ·σθε
3rdδεδιδαχασιν, δεδιδαχασι, δεδιδαχανδεδιδακ·κασι(ν), δεδιδακ·καν altδεδιδαχαταιδεδιδακ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιδαξομαιδεδιδακ·σομαι
2ndδεδιδαξῃ, δεδιδαξειδεδιδακ·σῃ, δεδιδακ·σει classical
3rdδεδιδαξεταιδεδιδακ·σεται
Pl1stδεδιδαξομεθαδεδιδακ·σομεθα
2ndδεδιδαξεσθεδεδιδακ·σεσθε
3rdδεδιδαξονταιδεδιδακ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιδαχωδεδιδακ·κω
2ndδεδιδαχῃςδεδιδακ·κῃς
3rdδεδιδαχῃδεδιδακ·κῃ
Pl1stδεδιδαχωμενδεδιδακ·κωμεν
2ndδεδιδαχητεδεδιδακ·κητε
3rdδεδιδαχωσιν, δεδιδαχωσιδεδιδακ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιδαχοιμι, δεδιδαχοιηνδεδιδακ·κοιμι, δεδιδακ·κοιην classical
2ndδεδιδαχοις, δεδιδαχοιηςδεδιδακ·κοις, δεδιδακ·κοιης classical
3rdδεδιδαχοι, δεδιδαχοιηδεδιδακ·κοι, δεδιδακ·κοιη classical
Pl1stδεδιδαχοιμενδεδιδακ·κοιμεν
2ndδεδιδαχοιτεδεδιδακ·κοιτε
3rdδεδιδαχοιενδεδιδακ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιδαξοιμηνδεδιδακ·σοιμην
2ndδεδιδαξοιοδεδιδακ·σοιο
3rdδεδιδαξοιτοδεδιδακ·σοιτο
Pl1stδεδιδαξοιμεθαδεδιδακ·σοιμεθα
2ndδεδιδαξοισθεδεδιδακ·σοισθε
3rdδεδιδαξοιντοδεδιδακ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδιδαχεδεδιδακ·κεδεδιδαξοδεδιδακ·σο
3rdδεδιδαχετωδεδιδακ·κετωδεδιδαχθωδεδιδακ·σθω
Pl1st
2ndδεδιδαχετεδεδιδακ·κετεδεδιδαχθεδεδιδακ·σθε
3rdδεδιδαχετωσανδεδιδακ·κετωσανδεδιδαχθωσαν, δεδιδαχθωνδεδιδακ·σθωσαν, δεδιδακ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδιδαχεναι​δεδιδακ·κεναι​δεδιδαχθαι​δεδιδακ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδιδαξεσθαι​δεδιδακ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδιδαχυιαδεδιδαχοςδεδιδακ·κυι·αδεδιδακ·κο[τ]·ς
Nomδεδιδαχωςδεδιδακ·κο[τ]·^ς
Accδεδιδαχυιανδεδιδαχοταδεδιδακ·κυι·ανδεδιδακ·κοτ·α
Datδεδιδαχυιᾳδεδιδαχοτιδεδιδακ·κυι·ᾳδεδιδακ·κοτ·ι
Genδεδιδαχυιαςδεδιδαχοτοςδεδιδακ·κυι·αςδεδιδακ·κοτ·ος
PlVocδεδιδαχυιαιδεδιδαχοτεςδεδιδαχοταδεδιδακ·κυι·αιδεδιδακ·κοτ·εςδεδιδακ·κοτ·α
Nom
Accδεδιδαχυιαςδεδιδαχοταςδεδιδακ·κυι·αςδεδιδακ·κοτ·ας
Datδεδιδαχυιαιςδεδιδαχοσι, δεδιδαχοσινδεδιδακ·κυι·αιςδεδιδακ·κο[τ]·σι(ν)
Genδεδιδαχυιωνδεδιδαχοτωνδεδιδακ·κυι·ωνδεδιδακ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδιδαγμενη[LXX]δεδιδαγμενεδεδιδακ·μεν·ηδεδιδακ·μεν·ε
Nomδεδιδαγμενοςδεδιδακ·μεν·ος
Accδεδιδαγμενηνδεδιδαγμενονδεδιδακ·μεν·ηνδεδιδακ·μεν·ον
Datδεδιδαγμενῃδεδιδαγμενῳδεδιδακ·μεν·ῃδεδιδακ·μεν·ῳ
Genδεδιδαγμενηςδεδιδαγμενουδεδιδακ·μεν·ηςδεδιδακ·μεν·ου
PlVocδεδιδαγμεναιδεδιδαγμενοι[LXX]δεδιδαγμεναδεδιδακ·μεν·αιδεδιδακ·μεν·οιδεδιδακ·μεν·α
Nom
Accδεδιδαγμεναςδεδιδαγμενουςδεδιδακ·μεν·αςδεδιδακ·μεν·ους
Datδεδιδαγμεναιςδεδιδαγμενοιςδεδιδακ·μεν·αιςδεδιδακ·μεν·οις
Genδεδιδαγμενωνδεδιδαγμενωνδεδιδακ·μεν·ωνδεδιδακ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδιδαχειν, εδεδιδαχηε·δεδιδακ·κειν, ε·δεδιδακ·κη classicalεδεδιδαγμηνε·δεδιδακ·μην
2ndεδεδιδαχεις, εδεδιδαχηςε·δεδιδακ·κεις, ε·δεδιδακ·κης classicalεδεδιδαξοε·δεδιδακ·σο
3rdεδεδιδαχειε·δεδιδακ·κειεδεδιδακτοε·δεδιδακ·το
Pl1stεδεδιδαχειμεν, εδεδιδαχεμενε·δεδιδακ·κειμεν, ε·δεδιδακ·κεμεν classicalεδεδιδαγμεθαε·δεδιδακ·μεθα
2ndεδεδιδαχειτε, εδεδιδαχετεε·δεδιδακ·κειτε, ε·δεδιδακ·κετε classicalεδεδιδαχθεε·δεδιδακ·σθε
3rdεδεδιδαχεισαν, εδεδιδαχεσανε·δεδιδακ·κεισαν, ε·δεδιδακ·κεσαν classicalεδεδιδαχατοε·δεδιδακ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιδαχειν, δεδιδαχη[ε]·δεδιδακ·κειν, [ε]·δεδιδακ·κη classicalδεδιδαγμην[ε]·δεδιδακ·μην
2ndδεδιδαχεις, δεδιδαχης[ε]·δεδιδακ·κεις, [ε]·δεδιδακ·κης classicalδεδιδαξο[ε]·δεδιδακ·σο
3rdδεδιδαχει[ε]·δεδιδακ·κειδεδιδακτο[ε]·δεδιδακ·το
Pl1stδεδιδαχειμεν, δεδιδαχεμεν[ε]·δεδιδακ·κειμεν, [ε]·δεδιδακ·κεμεν classicalδεδιδαγμεθα[ε]·δεδιδακ·μεθα
2ndδεδιδαχειτε, δεδιδαχετε[ε]·δεδιδακ·κειτε, [ε]·δεδιδακ·κετε classicalδεδιδαχθε[ε]·δεδιδακ·σθε
3rdδεδιδαχεισαν, δεδιδαχεσαν[ε]·δεδιδακ·κεισαν, [ε]·δεδιδακ·κεσαν classicalδεδιδαχατο[ε]·δεδιδακ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδιδαχθην[GNT][LXX]ε·διδακ·θην
2ndεδιδαχθηςε·διδακ·θης
3rdεδιδαχθηε·διδακ·θη
Pl1stεδιδαχθημενε·διδακ·θημεν
2ndεδιδαχθητε[GNT]ε·διδακ·θητε
3rdεδιδαχθησαν[GNT][LXX]ε·διδακ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιδαχθησομαιδιδακ·θησομαι
2ndδιδαχθησῃ, διδαχθησειδιδακ·θησῃ, διδακ·θησει classical
3rdδιδαχθησεταιδιδακ·θησεται
Pl1stδιδαχθησομεθαδιδακ·θησομεθα
2ndδιδαχθησεσθε[LXX]διδακ·θησεσθε
3rdδιδαχθησονταιδιδακ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιδαχθωδιδακ·θω
2ndδιδαχθῃςδιδακ·θῃς
3rdδιδαχθῃδιδακ·θῃ
Pl1stδιδαχθωμενδιδακ·θωμεν
2ndδιδαχθητεδιδακ·θητε
3rdδιδαχθωσιν[LXX], διδαχθωσιδιδακ·θωσι(ν), διδακ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιδαχθειηνδιδακ·θειην
2ndδιδαχθειηςδιδακ·θειης
3rdδιδαχθειηδιδακ·θειη
Pl1stδιδαχθειημεν, διδαχθειμενδιδακ·θειημεν, διδακ·θειμεν classical
2ndδιδαχθειητε, διδαχθειτεδιδακ·θειητε, διδακ·θειτε classical
3rdδιδαχθειησαν, διδαχθειενδιδακ·θειησαν, διδακ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιδαχθησοιμηνδιδακ·θησοιμην
2ndδιδαχθησοιοδιδακ·θησοιο
3rdδιδαχθησοιτοδιδακ·θησοιτο
Pl1stδιδαχθησοιμεθαδιδακ·θησοιμεθα
2ndδιδαχθησοισθεδιδακ·θησοισθε
3rdδιδαχθησοιντοδιδακ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιδαχθητιδιδακ·θητι
3rdδιδαχθητωδιδακ·θητω
Pl1st
2ndδιδαχθητεδιδακ·θητε
3rdδιδαχθητωσαν, διδαχθεντωνδιδακ·θητωσαν, διδακ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διδαχθηναι​διδακ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διδαχθησεσθαι​διδακ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιδαχθεισαδιδαχθειςδιδαχθενδιδακ·θεισ·αδιδακ·θει[ντ]·ςδιδακ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιδαχθεισανδιδαχθενταδιδακ·θεισ·ανδιδακ·θε[ι]ντ·α
Datδιδαχθεισῃδιδαχθεντιδιδακ·θεισ·ῃδιδακ·θε[ι]ντ·ι
Genδιδαχθεισηςδιδαχθεντοςδιδακ·θεισ·ηςδιδακ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιδαχθεισαιδιδαχθεντες[LXX]διδαχθενταδιδακ·θεισ·αιδιδακ·θε[ι]ντ·εςδιδακ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιδαχθεισαςδιδαχθενταςδιδακ·θεισ·αςδιδακ·θε[ι]ντ·ας
Datδιδαχθεισαιςδιδαχθεισι, διδαχθεισινδιδακ·θεισ·αιςδιδακ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιδαχθεισωνδιδαχθεντωνδιδακ·θεισ·ωνδιδακ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιδαχθησομενηδιδαχθησομενεδιδακ·θησομεν·ηδιδακ·θησομεν·ε
Nomδιδαχθησομενοςδιδακ·θησομεν·ος
Accδιδαχθησομενηνδιδαχθησομενονδιδακ·θησομεν·ηνδιδακ·θησομεν·ον
Datδιδαχθησομενῃδιδαχθησομενῳδιδακ·θησομεν·ῃδιδακ·θησομεν·ῳ
Genδιδαχθησομενηςδιδαχθησομενουδιδακ·θησομεν·ηςδιδακ·θησομεν·ου
PlVocδιδαχθησομεναιδιδαχθησομενοιδιδαχθησομεναδιδακ·θησομεν·αιδιδακ·θησομεν·οιδιδακ·θησομεν·α
Nom
Accδιδαχθησομεναςδιδαχθησομενουςδιδακ·θησομεν·αςδιδακ·θησομεν·ους
Datδιδαχθησομεναιςδιδαχθησομενοιςδιδακ·θησομεν·αιςδιδακ·θησομεν·οις
Genδιδαχθησομενωνδιδαχθησομενωνδιδακ·θησομεν·ωνδιδακ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 21:50:59 EST