διδωμι • DIDWMI • didōmi

Search: δεδωκα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δεδωκαδίδωμιδεδω·καperf act ind 1st sg

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιδω[GNT]διδ(ο)·ωδιδουμαιδιδ(ο)·ομαι
2ndδιδοις[LXX]διδ(ο)·ειςδιδοι[LXX], διδουσαιδιδ(ο)·ῃ, διδ(ο)·ει classical, διδ(ο)·εσαι alt
3rdδιδοι[LXX]διδ(ο)·ειδιδουταιδιδ(ο)·εται
Pl1stδιδουμενδιδ(ο)·ομενδιδουμεθαδιδ(ο)·ομεθα
2ndδιδουτεδιδ(ο)·ετεδιδουσθεδιδ(ο)·εσθε
3rdδιδουσιν, διδουσιδιδ(ο)·ουσι(ν)διδουνταιδιδ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιδωμι[GNT][LXX]διδ(ο)·^μιδιδομαιδιδ(ο)·μαι
2ndδιδως[LXX], διδωθαδιδ(ο)·^ς, διδ(ο)·^θα classicalδιδοσαιδιδ(ο)·σαι
3rdδιδωσιν[GNT][LXX], διδωσιδιδ(ο)·^σι(ν), διδ(ο)·^σι(ν)διδοται[GNT][LXX]διδ(ο)·ται
Pl1stδιδομενδιδ(ο)·μενδιδομεθαδιδ(ο)·μεθα
2ndδιδοτε[GNT][LXX]διδ(ο)·τεδιδοσθεδιδ(ο)·σθε
3rdδιδοασιν[GNT][LXX], διδοασιδιδ(ο)·ασι(ν), διδ(ο)·ασι(ν)διδονταιδιδ(ο)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιδω[GNT]διδ(ω)·ωδιδωμαιδιδ(ω)·ωμαι
2ndδιδῳς, διδοις[LXX]διδ(ω)·ῃς, διδ(ο)·ῃς (instead of διδ(ω)·ῃς > διδῳς)διδῳ, διδοι[LXX]διδ(ω)·ῃ, διδ(ο)·ῃ (instead of διδ(ω)·ῃ > διδῳ)
3rdδιδῳ, διδοι[LXX]διδ(ω)·ῃ, διδ(ο)·ῃ (instead of διδ(ω)·ῃ > διδῳ)διδωταιδιδ(ω)·ηται
Pl1stδιδωμενδιδ(ω)·ωμενδιδωμεθαδιδ(ω)·ωμεθα
2ndδιδωτεδιδ(ω)·ητεδιδωσθεδιδ(ω)·ησθε
3rdδιδωσιν[GNT][LXX], διδωσιδιδ(ω)·ωσι(ν), διδ(ω)·ωσι(ν)διδωνταιδιδ(ω)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιδοιμιδιδ(ο)·οιμι
2ndδιδοις[LXX]διδ(ο)·οις
3rdδιδοι[LXX]διδ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιδοιηνδιδ(ο)·ιηνδιδοιμηνδιδ(ο)·ιμην
2ndδιδοιηςδιδ(ο)·ιηςδιδοιοδιδ(ο)·ιο
3rdδιδοιηδιδ(ο)·ιηδιδοιτοδιδ(ο)·ιτο
Pl1stδιδοιημεν, διδοιμενδιδ(ο)·ιημεν, διδ(ο)·ιμεν classicalδιδοιμεθαδιδ(ο)·ιμεθα
2ndδιδοιητε, διδοιτεδιδ(ο)·ιητε, διδ(ο)·ιτε classicalδιδοισθεδιδ(ο)·ισθε
3rdδιδοιησαν, διδοιενδιδ(ο)·ιησαν, διδ(ο)·ιεν classicalδιδοιντοδιδ(ο)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιδου[GNT][LXX]διδ(ο)·ε
3rdδιδουτωδιδ(ο)·ετωδιδουσθωδιδ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndδιδουτεδιδ(ο)·ετεδιδουσθεδιδ(ο)·εσθε
3rdδιδουτωσαν, διδουντωνδιδ(ο)·ετωσαν, διδ(ο)·οντων classicalδιδουσθωσαν, διδουσθωνδιδ(ο)·εσθωσαν, διδ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιδοθι, διδοςδιδ(ο)·θι, διδ(ο)·ςδιδοσοδιδ(ο)·σο
3rdδιδοτωδιδ(ο)·τωδιδοσθωδιδ(ο)·σθω
Pl1st
2ndδιδοτε[GNT][LXX]διδ(ο)·τεδιδοσθεδιδ(ο)·σθε
3rdδιδοτωσαν, διδοντων[LXX]διδ(ο)·τωσαν, διδ(ο)·ντων classicalδιδοσθωσαν, διδοσθωνδιδ(ο)·σθωσαν, διδ(ο)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διδουν​διδ(ο)·ειν​διδουσθαι​διδ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διδοναι[GNT][LXX], διδουναι​διδ(ο)·ναι, διδ(ο)·εναι​διδοσθαι[LXX]​διδ(ο)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιδουνδιδ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomδιδωνδιδ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιδουνταδιδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datδιδουντιδιδ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genδιδουντοςδιδ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιδουντεςδιδουνταδιδ(ο)·ο[υ]ντ·εςδιδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιδουνταςδιδ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genδιδουντωνδιδ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιδουμενηδιδουμενεδιδ(ο)·ομεν·ηδιδ(ο)·ομεν·ε
Nomδιδουμενοςδιδ(ο)·ομεν·ος
Accδιδουμενηνδιδουμενονδιδ(ο)·ομεν·ηνδιδ(ο)·ομεν·ον
Datδιδουμενῃδιδουμενῳδιδ(ο)·ομεν·ῃδιδ(ο)·ομεν·ῳ
Genδιδουμενηςδιδουμενουδιδ(ο)·ομεν·ηςδιδ(ο)·ομεν·ου
PlVocδιδουμεναιδιδουμενοιδιδουμεναδιδ(ο)·ομεν·αιδιδ(ο)·ομεν·οιδιδ(ο)·ομεν·α
Nom
Accδιδουμεναςδιδουμενουςδιδ(ο)·ομεν·αςδιδ(ο)·ομεν·ους
Datδιδουμεναιςδιδουμενοιςδιδ(ο)·ομεν·αιςδιδ(ο)·ομεν·οις
Genδιδουμενωνδιδουμενωνδιδ(ο)·ομεν·ωνδιδ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιδουσαδιδους[GNT][LXX]διδονδιδ(ο)·εσ·αδιδ(ο)·[ντ]·ςδιδ(ο)·ν[τ]
Nom
Accδιδουσανδιδοντα[GNT][LXX]διδ(ο)·εσ·ανδιδ(ο)·ντ·α
Datδιδουσῃδιδοντι[GNT][LXX]διδ(ο)·εσ·ῃδιδ(ο)·ντ·ι
Genδιδουσηςδιδοντος[GNT][LXX]διδ(ο)·εσ·ηςδιδ(ο)·ντ·ος
PlVocδιδουσαιδιδοντες[GNT][LXX]διδοντα[GNT][LXX]διδ(ο)·εσ·αιδιδ(ο)·ντ·εςδιδ(ο)·ντ·α
Nom
Accδιδουσαςδιδονταςδιδ(ο)·εσ·αςδιδ(ο)·ντ·ας
Datδιδουσαιςδιδουσι, διδουσινδιδ(ο)·εσ·αιςδιδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > διδουσι, διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > διδουσιν
Genδιδουσωνδιδοντων[LXX]διδ(ο)·εσ·ωνδιδ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιδομενη[LXX]διδομενεδιδ(ο)·μεν·ηδιδ(ο)·μεν·ε
Nomδιδομενοςδιδ(ο)·μεν·ος
Accδιδομενηνδιδομενον[GNT][LXX]διδ(ο)·μεν·ηνδιδ(ο)·μεν·ον
Datδιδομενῃδιδομενῳδιδ(ο)·μεν·ῃδιδ(ο)·μεν·ῳ
Genδιδομενης[LXX]διδομενουδιδ(ο)·μεν·ηςδιδ(ο)·μεν·ου
PlVocδιδομεναιδιδομενοιδιδομενα[LXX]διδ(ο)·μεν·αιδιδ(ο)·μεν·οιδιδ(ο)·μεν·α
Nom
Accδιδομεναςδιδομενουςδιδ(ο)·μεν·αςδιδ(ο)·μεν·ους
Datδιδομεναιςδιδομενοιςδιδ(ο)·μεν·αιςδιδ(ο)·μεν·οις
Genδιδομενωνδιδομενωνδιδ(ο)·μεν·ωνδιδ(ο)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδιδουν[GNT][LXX]ε·διδ(ο)·ονεδιδουμηνε·διδ(ο)·ομην
2ndεδιδους[LXX]ε·διδ(ο)·ες
3rdεδιδου[GNT][LXX]ε·διδ(ο)·εεδιδουτο, εδιδετο[LXX]ε·διδ(ο)·ετο, irreg. ε·διδ·ετο (instead of ε·διδ(o)·ετο > εδιδουτο)
Pl1stεδιδουμενε·διδ(ο)·ομενεδιδουμεθαε·διδ(ο)·ομεθα
2ndεδιδουτεε·διδ(ο)·ετεεδιδουσθεε·διδ(ο)·εσθε
3rdεδιδουν[GNT][LXX], εδιδουσανε·διδ(ο)·ον, ε·διδ(ο)·οσαν altεδιδουντοε·διδ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδιδωνε·διδ(ο)·^νεδιδομηνε·διδ(ο)·μην
2ndεδιδως, εδιδωσθαε·διδ(ο)·^ς, ε·διδ(ο)·^σθα classicalεδιδοσοε·διδ(ο)·σο
3rdεδιδωε·διδ(ο)·^εδιδοτο[LXX]ε·διδ(ο)·το
Pl1stεδιδομενε·διδ(ο)·μενεδιδομεθαε·διδ(ο)·μεθα
2ndεδιδοτεε·διδ(ο)·τεεδιδοσθεε·διδ(ο)·σθε
3rdεδιδοσαν[GNT][LXX]ε·διδ(ο)·σανεδιδοντοε·διδ(ο)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδωσω[GNT][LXX]δω·σωδωσομαιδω·σομαι
2ndδωσεις[GNT][LXX]δω·σειςδωσῃ[GNT], δωσει[GNT][LXX], δωσεσαιδω·σῃ, δω·σει classical, δω·σεσαι alt
3rdδωσει[GNT][LXX]δω·σειδωσεταιδω·σεται
Pl1stδωσομεν[GNT][LXX]δω·σομενδωσομεθαδω·σομεθα
2ndδωσετε[LXX]δω·σετεδωσεσθεδω·σεσθε
3rdδωσουσιν[GNT][LXX], δωσουσι[LXX]δω·σουσι(ν)δωσονταιδω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδωσοιμιδω·σοιμιδωσοιμηνδω·σοιμην
2ndδωσοιςδω·σοιςδωσοιοδω·σοιο
3rdδωσοιδω·σοιδωσοιτοδω·σοιτο
Pl1stδωσοιμενδω·σοιμενδωσοιμεθαδω·σοιμεθα
2ndδωσοιτεδω·σοιτεδωσοισθεδω·σοισθε
3rdδωσοιενδω·σοιενδωσοιντοδω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δωσειν[LXX]​δω·σεινδωσεσθαι​δω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδωσουσαδωσονδω·σουσ·αδω·σο[υ]ν[τ]
Nomδωσωνδω·σο[υ]ν[τ]·^
Accδωσουσανδωσονταδω·σουσ·ανδω·σο[υ]ντ·α
Datδωσουσῃδωσοντιδω·σουσ·ῃδω·σο[υ]ντ·ι
Genδωσουσηςδωσοντοςδω·σουσ·ηςδω·σο[υ]ντ·ος
PlVocδωσουσαιδωσοντεςδωσονταδω·σουσ·αιδω·σο[υ]ντ·εςδω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδωσουσαςδωσονταςδω·σουσ·αςδω·σο[υ]ντ·ας
Datδωσουσαιςδωσουσι[LXX], δωσουσιν[GNT][LXX]δω·σουσ·αιςδω·σου[ντ]·σι(ν)
Genδωσουσωνδωσοντωνδω·σουσ·ωνδω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδωσομενηδωσομενεδω·σομεν·ηδω·σομεν·ε
Nomδωσομενοςδω·σομεν·ος
Accδωσομενηνδωσομενονδω·σομεν·ηνδω·σομεν·ον
Datδωσομενῃδωσομενῳδω·σομεν·ῃδω·σομεν·ῳ
Genδωσομενηςδωσομενουδω·σομεν·ηςδω·σομεν·ου
PlVocδωσομεναιδωσομενοιδωσομεναδω·σομεν·αιδω·σομεν·οιδω·σομεν·α
Nom
Accδωσομεναςδωσομενουςδω·σομεν·αςδω·σομεν·ους
Datδωσομεναιςδωσομενοιςδω·σομεν·αιςδω·σομεν·οις
Genδωσομενωνδωσομενωνδω·σομεν·ωνδω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδωκα[GNT][LXX]ε·δω·καεδωκαμηνε·δω·καμην
2ndεδωκας[GNT][LXX], εδωκεςε·δω·κας, ε·δω·κες altεδωκωε·δω·κω
3rdεδωκεν[GNT][LXX], εδωκε[LXX]ε·δω·κε(ν)εδωκατοε·δω·κατο
Pl1stεδωκαμεν[GNT]ε·δω·καμενεδωκαμεθαε·δω·καμεθα
2ndεδωκατε[GNT][LXX]ε·δω·κατεεδωκασθεε·δω·κασθε
3rdεδωκαν[GNT][LXX]ε·δω·κανεδωκαντοε·δω·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδωσω[GNT][LXX]δω·σωδωσωμαιδω·σωμαι
2ndδωσῃςδω·σῃςδωσῃ[GNT]δω·σῃ
3rdδωσῃ[GNT]δω·σῃδωσηταιδω·σηται
Pl1stδωσωμεν[GNT]δω·σωμενδωσωμεθαδω·σωμεθα
2ndδωσητεδω·σητεδωσησθεδω·σησθε
3rdδωσωσιν[GNT], δωσωσιδω·σωσι(ν), δω·σωσι(ν)δωσωνταιδω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδωσαιμιδω·σαιμιδωσαιμηνδω·σαιμην
2ndδωσαις, δωσειαςδω·σαις, δω·σειας classicalδωσαιοδω·σαιο
3rdδωσαι, δωσειεδω·σαι, δω·σειε classicalδωσαιτοδω·σαιτο
Pl1stδωσαιμενδω·σαιμενδωσαιμεθαδω·σαιμεθα
2ndδωσαιτεδω·σαιτεδωσαισθεδω·σαισθε
3rdδωσαιεν, δωσαισαν, δωσειαν, δωσειενδω·σαιεν, δω·σαισαν alt, δω·σειαν classical, δω·σειεν classicalδωσαιντοδω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδωσονδω·σονδωσαιδω·σαι
3rdδωσατωδω·σατωδωσασθωδω·σασθω
Pl1st
2ndδωσατεδω·σατεδωσασθεδω·σασθε
3rdδωσατωσαν, δωσαντωνδω·σατωσαν, δω·σαντων classicalδωσασθωσαν, δωσασθωνδω·σασθωσαν, δω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δωσαι​δω·σαι​δωσασθαι​δω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδωσασαδωσαςδωσανδω·σασ·αδω·σα[ντ]·ςδω·σαν[τ]
Nom
Accδωσασανδωσανταδω·σασ·ανδω·σαντ·α
Datδωσασῃδωσαντιδω·σασ·ῃδω·σαντ·ι
Genδωσασηςδωσαντοςδω·σασ·ηςδω·σαντ·ος
PlVocδωσασαιδωσαντεςδωσανταδω·σασ·αιδω·σαντ·εςδω·σαντ·α
Nom
Accδωσασαςδωσανταςδω·σασ·αςδω·σαντ·ας
Datδωσασαιςδωσασι, δωσασινδω·σασ·αιςδω·σα[ντ]·σι(ν)
Genδωσασωνδωσαντωνδω·σασ·ωνδω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδωσαμενηδωσαμενεδω·σαμεν·ηδω·σαμεν·ε
Nomδωσαμενοςδω·σαμεν·ος
Accδωσαμενηνδωσαμενονδω·σαμεν·ηνδω·σαμεν·ον
Datδωσαμενῃδωσαμενῳδω·σαμεν·ῃδω·σαμεν·ῳ
Genδωσαμενηςδωσαμενουδω·σαμεν·ηςδω·σαμεν·ου
PlVocδωσαμεναιδωσαμενοιδωσαμεναδω·σαμεν·αιδω·σαμεν·οιδω·σαμεν·α
Nom
Accδωσαμεναςδωσαμενουςδω·σαμεν·αςδω·σαμεν·ους
Datδωσαμεναιςδωσαμενοιςδω·σαμεν·αιςδω·σαμεν·οις
Genδωσαμενωνδωσαμενωνδω·σαμεν·ωνδω·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδουνε·δ(ο)·ονεδουμηνε·δ(ο)·ομην
2ndεδουςε·δ(ο)·εςεδουε·δ(ο)·ου
3rdεδουτοε·δ(ο)·ετο
Pl1stεδουμενε·δ(ο)·ομενεδουμεθαε·δ(ο)·ομεθα
2ndεδουτεε·δ(ο)·ετεεδουσθεε·δ(ο)·εσθε
3rdεδουν, εδουσανε·δ(ο)·ον, ε·δ(ο)·οσαν altεδουντοε·δ(ο)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδωνε·δ(ο)·^νεδομηνε·δ(ο)·μην
2ndεδως, εδωσθαε·δ(ο)·^ς, ε·δ(ο)·^σθα classicalεδοσοε·δ(ο)·σο
3rdεδωε·δ(ο)·^εδοτοε·δ(ο)·το
Pl1stεδομενε·δ(ο)·μενεδομεθαε·δ(ο)·μεθα
2ndεδοτεε·δ(ο)·τεεδοσθεε·δ(ο)·σθε
3rdεδοσανε·δ(ο)·σανεδοντοε·δ(ο)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδω[LXX]δ(ω)·ωδωμαιδ(ω)·ωμαι
2ndδῳς[GNT][LXX]δ(ω)·ῃςδῳ[GNT][LXX], δωῃ[GNT], δοι[GNT]δ(ω)·ῃ, irreg. δω·ῃ (instead of δ(ω)·ῃ > δῳ), δ(ο)·ῃ (instead of δ(ω)·ῃ > δῳ)
3rdδῳ[GNT][LXX], δωῃ[GNT], δοι[GNT]δ(ω)·ῃ, irreg. δω·ῃ (instead of δ(ω)·ῃ > δῳ), δ(ο)·ῃ (instead of δ(ω)·ῃ > δῳ)δωταιδ(ω)·ηται
Pl1stδωμεν[GNT][LXX]δ(ω)·ωμενδωμεθαδ(ω)·ωμεθα
2ndδωτε[GNT][LXX]δ(ω)·ητεδωσθεδ(ω)·ησθε
3rdδωσιν[GNT][LXX], δωσι[LXX]δ(ω)·ωσι(ν)δωνταιδ(ω)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοιμιδ(ο)·οιμι
2ndδοιςδ(ο)·οις
3rdδοι[GNT]δ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδοιηνδ(ο)·ιηνδοιμηνδ(ο)·ιμην
2ndδοιης, δῳης[LXX]δ(ο)·ιης, δ(ω)·ιης (instead of δ(ο)·ιης > δοιης)δοιοδ(ο)·ιο
3rdδοιη, δῳη[GNT][LXX]δ(ο)·ιη, δ(ω)·ιη (instead of δ(ο)·ιη > δοιη)δοιτοδ(ο)·ιτο
Pl1stδοιημεν, δοιμενδ(ο)·ιημεν, δ(ο)·ιμεν classicalδοιμεθαδ(ο)·ιμεθα
2ndδοιητε, δοιτεδ(ο)·ιητε, δ(ο)·ιτε classicalδοισθεδ(ο)·ισθε
3rdδοιησαν, δοιενδ(ο)·ιησαν, δ(ο)·ιεν classicalδοιντοδ(ο)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδουδ(ο)·ου
3rdδουτωδ(ο)·ετωδουσθωδ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndδουτεδ(ο)·ετεδουσθεδ(ο)·εσθε
3rdδουτωσαν, δουντωνδ(ο)·ετωσαν, δ(ο)·οντων classicalδουσθωσαν, δουσθωνδ(ο)·εσθωσαν, δ(ο)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδοθι, δος[GNT][LXX]δ(ο)·θι, δ(ο)·ςδοσοδ(ο)·σο
3rdδοτω[GNT][LXX]δ(ο)·τωδοσθωδ(ο)·σθω
Pl1st
2ndδοτε[GNT][LXX]δ(ο)·τεδοσθεδ(ο)·σθε
3rdδοτωσαν[LXX], δοντωνδ(ο)·τωσαν, δ(ο)·ντων classicalδοσθωσαν, δοσθωνδ(ο)·σθωσαν, δ(ο)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δουν​δ(ο)·ειν​δουσθαι​δ(ο)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δοναι, δουναι[GNT][LXX]​δ(ο)·ναι, δ(ο)·εναιδοσθαι​δ(ο)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουνδ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomδωνδ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδουνταδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datδουντιδ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genδουντοςδ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδουντεςδουνταδ(ο)·ο[υ]ντ·εςδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδουνταςδ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genδουντωνδ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουμενηδουμενεδ(ο)·ομεν·ηδ(ο)·ομεν·ε
Nomδουμενοςδ(ο)·ομεν·ος
Accδουμενηνδουμενονδ(ο)·ομεν·ηνδ(ο)·ομεν·ον
Datδουμενῃδουμενῳδ(ο)·ομεν·ῃδ(ο)·ομεν·ῳ
Genδουμενηςδουμενουδ(ο)·ομεν·ηςδ(ο)·ομεν·ου
PlVocδουμεναιδουμενοιδουμεναδ(ο)·ομεν·αιδ(ο)·ομεν·οιδ(ο)·ομεν·α
Nom
Accδουμεναςδουμενουςδ(ο)·ομεν·αςδ(ο)·ομεν·ους
Datδουμεναιςδουμενοιςδ(ο)·ομεν·αιςδ(ο)·ομεν·οις
Genδουμενωνδουμενωνδ(ο)·ομεν·ωνδ(ο)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουσα[LXX]δους[GNT][LXX]δονδ(ο)·εσ·αδ(ο)·[ντ]·ςδ(ο)·ν[τ]
Nom
Accδουσανδοντα[GNT]δ(ο)·εσ·ανδ(ο)·ντ·α
Datδουσῃδοντι[GNT][LXX]δ(ο)·εσ·ῃδ(ο)·ντ·ι
Genδουσηςδοντος[GNT][LXX]δ(ο)·εσ·ηςδ(ο)·ντ·ος
PlVocδουσαιδοντες[LXX]δοντα[GNT]δ(ο)·εσ·αιδ(ο)·ντ·εςδ(ο)·ντ·α
Nom
Accδουσαςδοντας[LXX]δ(ο)·εσ·αςδ(ο)·ντ·ας
Datδουσαιςδουσι, δουσινδ(ο)·εσ·αιςδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > δουσι, δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > δουσιν
Genδουσωνδοντωνδ(ο)·εσ·ωνδ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδομενηδομενεδ(ο)·μεν·ηδ(ο)·μεν·ε
Nomδομενοςδ(ο)·μεν·ος
Accδομενηνδομενονδ(ο)·μεν·ηνδ(ο)·μεν·ον
Datδομενῃδομενῳδ(ο)·μεν·ῃδ(ο)·μεν·ῳ
Genδομενηςδομενουδ(ο)·μεν·ηςδ(ο)·μεν·ου
PlVocδομεναιδομενοιδομεναδ(ο)·μεν·αιδ(ο)·μεν·οιδ(ο)·μεν·α
Nom
Accδομεναςδομενουςδ(ο)·μεν·αςδ(ο)·μεν·ους
Datδομεναιςδομενοιςδ(ο)·μεν·αιςδ(ο)·μεν·οις
Genδομενωνδομενωνδ(ο)·μεν·ωνδ(ο)·μεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδωκα[GNT][LXX]δεδω·καδεδομαιδεδο·μαι
2ndδεδωκας[GNT][LXX], δεδωκεςδεδω·κας, δεδω·κες altδεδοσαιδεδο·σαι
3rdδεδωκεν[GNT][LXX], δεδωκεδεδω·κε(ν), δεδω·κε(ν)δεδοται[GNT][LXX]δεδο·ται
Pl1stδεδωκαμεν[LXX]δεδω·καμενδεδομεθαδεδο·μεθα
2ndδεδωκατε[LXX]δεδω·κατεδεδοσθεδεδο·σθε
3rdδεδωκασιν, δεδωκασι, δεδωκανδεδω·κασι(ν), δεδω·καν altδεδονται[LXX]δεδο·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδοσομαιδεδο·σομαι
2ndδεδοσῃ, δεδοσειδεδο·σῃ, δεδο·σει classical
3rdδεδοσεταιδεδο·σεται
Pl1stδεδοσομεθαδεδο·σομεθα
2ndδεδοσεσθεδεδο·σεσθε
3rdδεδοσονταιδεδο·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδωκωδεδω·κω
2ndδεδωκῃςδεδω·κῃς
3rdδεδωκῃδεδω·κῃ
Pl1stδεδωκωμενδεδω·κωμεν
2ndδεδωκητεδεδω·κητε
3rdδεδωκωσιν, δεδωκωσιδεδω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδωκοιμι, δεδωκοιηνδεδω·κοιμι, δεδω·κοιην classical
2ndδεδωκοις, δεδωκοιηςδεδω·κοις, δεδω·κοιης classical
3rdδεδωκοι, δεδωκοιηδεδω·κοι, δεδω·κοιη classical
Pl1stδεδωκοιμενδεδω·κοιμεν
2ndδεδωκοιτεδεδω·κοιτε
3rdδεδωκοιενδεδω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδοσοιμηνδεδο·σοιμην
2ndδεδοσοιοδεδο·σοιο
3rdδεδοσοιτοδεδο·σοιτο
Pl1stδεδοσοιμεθαδεδο·σοιμεθα
2ndδεδοσοισθεδεδο·σοισθε
3rdδεδοσοιντοδεδο·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδωκεδεδω·κεδεδοσοδεδο·σο
3rdδεδωκετωδεδω·κετωδεδοσθωδεδο·σθω
Pl1st
2ndδεδωκετεδεδω·κετεδεδοσθεδεδο·σθε
3rdδεδωκετωσανδεδω·κετωσανδεδοσθωσαν, δεδοσθωνδεδο·σθωσαν, δεδο·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδωκεναι​δεδω·κεναι​δεδοσθαι[LXX]​δεδο·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδοσεσθαι​δεδο·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδωκυιαδεδωκοςδεδω·κυι·αδεδω·κο[τ]·ς
Nomδεδωκωςδεδω·κο[τ]·^ς
Accδεδωκυιανδεδωκοταδεδω·κυι·ανδεδω·κοτ·α
Datδεδωκυιᾳδεδωκοτι[GNT]δεδω·κυι·ᾳδεδω·κοτ·ι
Genδεδωκυιαςδεδωκοτοςδεδω·κυι·αςδεδω·κοτ·ος
PlVocδεδωκυιαιδεδωκοτες[LXX]δεδωκοταδεδω·κυι·αιδεδω·κοτ·εςδεδω·κοτ·α
Nom
Accδεδωκυιαςδεδωκοτας[LXX]δεδω·κυι·αςδεδω·κοτ·ας
Datδεδωκυιαιςδεδωκοσι, δεδωκοσινδεδω·κυι·αιςδεδω·κο[τ]·σι(ν)
Genδεδωκυιωνδεδωκοτωνδεδω·κυι·ωνδεδω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδομενη[LXX]δεδομενεδεδο·μεν·ηδεδο·μεν·ε
Nomδεδομενοςδεδο·μεν·ος
Accδεδομενην[GNT]δεδομενον[GNT][LXX]δεδο·μεν·ηνδεδο·μεν·ον
Datδεδομενῃδεδομενῳδεδο·μεν·ῃδεδο·μεν·ῳ
Genδεδομενης[LXX]δεδομενουδεδο·μεν·ηςδεδο·μεν·ου
PlVocδεδομεναι[LXX]δεδομενοι[LXX]δεδομενα[LXX]δεδο·μεν·αιδεδο·μεν·οιδεδο·μεν·α
Nom
Accδεδομεναςδεδομενους[LXX]δεδο·μεν·αςδεδο·μεν·ους
Datδεδομεναιςδεδομενοιςδεδο·μεν·αιςδεδο·μεν·οις
Genδεδομενων[LXX]δεδομενων[LXX]δεδο·μεν·ωνδεδο·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδωκειν, εδεδωκηε·δεδω·κειν, ε·δεδω·κη classicalεδεδομηνε·δεδο·μην
2ndεδεδωκεις, εδεδωκηςε·δεδω·κεις, ε·δεδω·κης classicalεδεδοσοε·δεδο·σο
3rdεδεδωκειε·δεδω·κειεδεδοτοε·δεδο·το
Pl1stεδεδωκειμεν, εδεδωκεμενε·δεδω·κειμεν, ε·δεδω·κεμεν classicalεδεδομεθαε·δεδο·μεθα
2ndεδεδωκειτε, εδεδωκετεε·δεδω·κειτε, ε·δεδω·κετε classicalεδεδοσθεε·δεδο·σθε
3rdεδεδωκεισαν, εδεδωκεσανε·δεδω·κεισαν, ε·δεδω·κεσαν classicalεδεδοντοε·δεδο·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδωκειν[LXX], δεδωκη[ε]·δεδω·κειν, [ε]·δεδω·κη classicalδεδομην[ε]·δεδο·μην
2ndδεδωκεις, δεδωκης[ε]·δεδω·κεις, [ε]·δεδω·κης classicalδεδοσο[ε]·δεδο·σο
3rdδεδωκει[GNT][LXX][ε]·δεδω·κειδεδοτο[ε]·δεδο·το
Pl1stδεδωκειμεν, δεδωκεμεν[ε]·δεδω·κειμεν, [ε]·δεδω·κεμεν classicalδεδομεθα[ε]·δεδο·μεθα
2ndδεδωκειτε, δεδωκετε[ε]·δεδω·κειτε, [ε]·δεδω·κετε classicalδεδοσθε[ε]·δεδο·σθε
3rdδεδωκεισαν[GNT], δεδωκεσαν[ε]·δεδω·κεισαν, [ε]·δεδω·κεσαν classicalδεδοντο[ε]·δεδο·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδοθηνε·δο·θην
2ndεδοθηςε·δο·θης
3rdεδοθη[GNT][LXX]ε·δο·θη
Pl1stεδοθημενε·δο·θημεν
2ndεδοθητεε·δο·θητε
3rdεδοθησαν[GNT][LXX]ε·δο·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδοθησομαιδο·θησομαι
2ndδοθησῃ[LXX], δοθησειδο·θησῃ, δο·θησει classical
3rdδοθησεται[GNT][LXX]δο·θησεται
Pl1stδοθησομεθαδο·θησομεθα
2ndδοθησεσθεδο·θησεσθε
3rdδοθησονται[LXX]δο·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδοθωδο·θω
2ndδοθῃςδο·θῃς
3rdδοθῃ[GNT][LXX]δο·θῃ
Pl1stδοθωμενδο·θωμεν
2ndδοθητεδο·θητε
3rdδοθωσιν, δοθωσιδο·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδοθειηνδο·θειην
2ndδοθειηςδο·θειης
3rdδοθειη[LXX]δο·θειη
Pl1stδοθειημεν, δοθειμενδο·θειημεν, δο·θειμεν classical
2ndδοθειητε, δοθειτεδο·θειητε, δο·θειτε classical
3rdδοθειησαν, δοθειενδο·θειησαν, δο·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδοθησοιμηνδο·θησοιμην
2ndδοθησοιοδο·θησοιο
3rdδοθησοιτοδο·θησοιτο
Pl1stδοθησοιμεθαδο·θησοιμεθα
2ndδοθησοισθεδο·θησοισθε
3rdδοθησοιντοδο·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδοθητιδο·θητι
3rdδοθητω[LXX]δο·θητω
Pl1st
2ndδοθητεδο·θητε
3rdδοθητωσαν, δοθεντωνδο·θητωσαν, δο·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δοθηναι[GNT][LXX]​δο·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δοθησεσθαι​δο·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοθεισα[GNT][LXX]δοθειςδοθεν[LXX]δο·θεισ·αδο·θει[ντ]·ςδο·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδοθεισαν[GNT][LXX]δοθενταδο·θεισ·ανδο·θε[ι]ντ·α
Datδοθεισῃ[GNT]δοθεντιδο·θεισ·ῃδο·θε[ι]ντ·ι
Genδοθεισης[GNT]δοθεντος[GNT][LXX]δο·θεισ·ηςδο·θε[ι]ντ·ος
PlVocδοθεισαιδοθεντεςδοθενταδο·θεισ·αιδο·θε[ι]ντ·εςδο·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδοθεισας[LXX]δοθενταςδο·θεισ·αςδο·θε[ι]ντ·ας
Datδοθεισαιςδοθεισι, δοθεισινδο·θεισ·αιςδο·θει[ντ]·σι(ν)
Genδοθεισωνδοθεντωνδο·θεισ·ωνδο·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδοθησομενηδοθησομενεδο·θησομεν·ηδο·θησομεν·ε
Nomδοθησομενοςδο·θησομεν·ος
Accδοθησομενηνδοθησομενονδο·θησομεν·ηνδο·θησομεν·ον
Datδοθησομενῃδοθησομενῳδο·θησομεν·ῃδο·θησομεν·ῳ
Genδοθησομενηςδοθησομενουδο·θησομεν·ηςδο·θησομεν·ου
PlVocδοθησομεναιδοθησομενοιδοθησομεναδο·θησομεν·αιδο·θησομεν·οιδο·θησομεν·α
Nom
Accδοθησομεναςδοθησομενουςδο·θησομεν·αςδο·θησομεν·ους
Datδοθησομεναιςδοθησομενοιςδο·θησομεν·αιςδο·θησομεν·οις
Genδοθησομενωνδοθησομενωνδο·θησομεν·ωνδο·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Sep-2021 17:51:25 EDT