δυνατεω • DUNATEW • dunateō

Search: δυνατοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δυνατοιδυνατέωδυνατ(ε)·οιpres act opt 3rd sg
δυνατοιδυνατόςδυνατ·οιmas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δυνατοιδυνατέωδυνατ(ε)·οιpres act opt 3rd sg
δυνατοιδυνατόςδυνατ·οιmas nom|voc pl

δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυνατωδυνατ(ε)·ωδυνατουμαιδυνατ(ε)·ομαι
2ndδυνατειςδυνατ(ε)·ειςδυνατῃ, δυνατει[GNT], δυνατεισαιδυνατ(ε)·ῃ, δυνατ(ε)·ει classical, δυνατ(ε)·εσαι alt
3rdδυνατει[GNT]δυνατ(ε)·ειδυνατειταιδυνατ(ε)·εται
Pl1stδυνατουμενδυνατ(ε)·ομενδυνατουμεθαδυνατ(ε)·ομεθα
2ndδυνατειτεδυνατ(ε)·ετεδυνατεισθεδυνατ(ε)·εσθε
3rdδυνατουσιν, δυνατουσιδυνατ(ε)·ουσι(ν)δυνατουνταιδυνατ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυνατωδυνατ(ε)·ωδυνατωμαιδυνατ(ε)·ωμαι
2ndδυνατῃςδυνατ(ε)·ῃςδυνατῃδυνατ(ε)·ῃ
3rdδυνατῃδυνατ(ε)·ῃδυνατηταιδυνατ(ε)·ηται
Pl1stδυνατωμενδυνατ(ε)·ωμενδυνατωμεθαδυνατ(ε)·ωμεθα
2ndδυνατητεδυνατ(ε)·ητεδυνατησθεδυνατ(ε)·ησθε
3rdδυνατωσιν, δυνατωσιδυνατ(ε)·ωσι(ν)δυνατωνταιδυνατ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυνατοιμιδυνατ(ε)·οιμιδυνατοιμηνδυνατ(ε)·οιμην
2ndδυνατοις[LXX]δυνατ(ε)·οιςδυνατοιοδυνατ(ε)·οιο
3rdδυνατοι[GNT][LXX]δυνατ(ε)·οιδυνατοιτοδυνατ(ε)·οιτο
Pl1stδυνατοιμενδυνατ(ε)·οιμενδυνατοιμεθαδυνατ(ε)·οιμεθα
2ndδυνατοιτεδυνατ(ε)·οιτεδυνατοισθεδυνατ(ε)·οισθε
3rdδυνατοιεν, δυνατοισανδυνατ(ε)·οιεν, δυνατ(ε)·οισαν altδυνατοιντοδυνατ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδυνατει[GNT]δυνατ(ε)·εδυνατου[LXX]δυνατ(ε)·ου
3rdδυνατειτωδυνατ(ε)·ετωδυνατεισθωδυνατ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndδυνατειτεδυνατ(ε)·ετεδυνατεισθεδυνατ(ε)·εσθε
3rdδυνατειτωσαν, δυνατουντωνδυνατ(ε)·ετωσαν, δυνατ(ε)·οντων classicalδυνατεισθωσαν, δυνατεισθωνδυνατ(ε)·εσθωσαν, δυνατ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δυνατειν​δυνατ(ε)·ειν​δυνατεισθαι​δυνατ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυνατουσαδυνατουνδυνατ(ε)·ουσ·αδυνατ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomδυνατων[LXX]δυνατ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδυνατουσανδυνατουνταδυνατ(ε)·ουσ·ανδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datδυνατουσῃδυνατουντιδυνατ(ε)·ουσ·ῃδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genδυνατουσηςδυνατουντοςδυνατ(ε)·ουσ·ηςδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδυνατουσαιδυνατουντεςδυνατουνταδυνατ(ε)·ουσ·αιδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·εςδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδυνατουσαςδυνατουνταςδυνατ(ε)·ουσ·αςδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datδυνατουσαιςδυνατουσι, δυνατουσινδυνατ(ε)·ουσ·αιςδυνατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδυνατουσωνδυνατουντωνδυνατ(ε)·ουσ·ωνδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυνατουμενηδυνατουμενεδυνατ(ε)·ομεν·ηδυνατ(ε)·ομεν·ε
Nomδυνατουμενοςδυνατ(ε)·ομεν·ος
Accδυνατουμενηνδυνατουμενονδυνατ(ε)·ομεν·ηνδυνατ(ε)·ομεν·ον
Datδυνατουμενῃδυνατουμενῳδυνατ(ε)·ομεν·ῃδυνατ(ε)·ομεν·ῳ
Genδυνατουμενηςδυνατουμενουδυνατ(ε)·ομεν·ηςδυνατ(ε)·ομεν·ου
PlVocδυνατουμεναιδυνατουμενοιδυνατουμεναδυνατ(ε)·ομεν·αιδυνατ(ε)·ομεν·οιδυνατ(ε)·ομεν·α
Nom
Accδυνατουμεναςδυνατουμενουςδυνατ(ε)·ομεν·αςδυνατ(ε)·ομεν·ους
Datδυνατουμεναιςδυνατουμενοιςδυνατ(ε)·ομεν·αιςδυνατ(ε)·ομεν·οις
Genδυνατουμενωνδυνατουμενωνδυνατ(ε)·ομεν·ωνδυνατ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδυνατουνε·δυνατ(ε)·ονεδυνατουμηνε·δυνατ(ε)·ομην
2ndεδυνατειςε·δυνατ(ε)·εςεδυνατουε·δυνατ(ε)·ου
3rdεδυνατειε·δυνατ(ε)·εεδυνατειτοε·δυνατ(ε)·ετο
Pl1stεδυνατουμενε·δυνατ(ε)·ομενεδυνατουμεθαε·δυνατ(ε)·ομεθα
2ndεδυνατειτεε·δυνατ(ε)·ετεεδυνατεισθεε·δυνατ(ε)·εσθε
3rdεδυνατουν, εδυνατουσανε·δυνατ(ε)·ον, ε·δυνατ(ε)·οσαν altεδυνατουντοε·δυνατ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 01:09:51 EST